Testovanie 9 2023

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom.
Tohtoročné Testovanie 9 absolvovalo takmer 45 tisíc žiakov na 1 639 školách v riadnom termíne 22. a 23. marca 2023 a 330 žiakov v náhradnom termíne 4. a 5. apríla 2023. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,7 %, z maďarského jazyka a literatúry 60,6 % a z matematiky 55,1 %. Aj v tomto roku výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výsledky.

Testovanie 9 2023 sa 22. marca 2023 konalo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 23. marca 2023 z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry na jednej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. V náhradnom termíne
sa realizovalo na vybraných školách v dňoch 4. a 5. apríla 2023.

Testovania sa v tomto školskom roku zúčastnili okrem žiakov 9. ročníka základných škôl
a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom aj žiaci 4. ročníka tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, ktorí boli prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastniť sa ho mohli aj žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na  1  639 školách, z toho bolo 1 469 základných škôl, 148 gymnázií, 20 stredných odborných škôl a 2 tanečné konzervatóriá. Z celkového počtu škôl  bolo 1 495 s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 16 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským a 1 škola s vyučovacím jazykom iným.

V riadnom termíne písalo testy spolu 44 936 žiakov (49,4 % dievčat a 50,6 % chlapcov). Z uvedeného počtu bolo 42 354 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 547 žiakov
s vyučovacím jazykom maďarským, 12 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským
a 23 žiakov s vyučovacím jazykom iným. Náhradného termínu sa zúčastnilo 330 žiakov.

Testovaných bolo v riadnom termíne 4 385 žiakov so zdravotným znevýhodnením (9,8 %
z celkového počtu testovanej populácie), 980 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,2 % z celkového počtu testovaných žiakov), 994 žiakov z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi (2,2 % z celej populácie žiakov), 438 cudzincov (1,0 % z testovanej populácie žiakov) a 53 žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Objektívnosť priebehu testovania zabezpečovali svojou prítomnosťou pedagogickí zamestnanci z iných škôl, ktorí vykonávali externý dozor počas celého priebehu testovania – pri  rozbaľovaní zásielok s testami, počas administrácie v jednotlivých  testovaných skupinách, pri balení odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok aj pri príprave spätnej zásielky.

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 – riadny termín

MATEMATIKA

Test z matematiky riešilo 44 831 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 55,1 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 53,4 % a chlapci 56,8 %, rozdiel medzi výsledkom dievčat a chlapcov nie je vecne významný.

Na základných školách písalo test z matematiky 40 280 žiakov (89,8 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 53,4 %. Vo výsledkoch žiakov základných škôl z matematiky sú medzi krajmi navzájom výsledky porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 59,1 %.

Na ostatných, teda stredných školách (t. j. gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom a stredných školách s päťročným vzdelávacím programom) písalo test z matematiky spolu 4 551 žiakov (10,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 70,0 %. Mierne vecne významne lepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 74,2 %, mierne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 64,6 % a najslabšie výsledky, na úrovni strednej miery významnosti, dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 63,3 %.

Celoslovenské výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2023 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.1. Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa preukázali
aj na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike boli  žiaci z okresu Bratislava I,
ktorí dosiahli úspešnosť 69,3 %, ich výsledky sú  silne vecne významne lepšie
ako celoslovenský priemer. Žiaci z okresov Bratislava IIBratislava IV a Bratislava III dosiahli výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch: Rimavská Sobota a Gelnica. V okresoch Rožňava, Kežmarok, Veľký Krtíš, Stropkov, Košice – okolie, Vranov nad Topľou, Trebišov, Revúca,  Svidník, Lučenec, Michalovce a Krupina sme zaznamenali výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer. Okrem okresu Krupina majú všetky okresy so silne a stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre polovicu z týchto okresov sú príznačné oba javy).

Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín v teste z matematiky na úrovni krajov uvádzame v Prílohe 2. Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín bolo preukázané,
že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť viac ako 80 % v teste)
je v Bratislavskom kraji (19,7 %). Naopak, najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom Nitrianskom kraji (12,7 %). Najväčší podiel žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť do 40 % v teste), je v Košickom kraji (42,1 %), Banskobystrickom kraji (40,6 %) a Prešovskom kraji (40,2 %). V uvedených krajoch s najvyšším podielom najmenej úspešných žiakov bolo zároveň aj najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – v Prešovskom kraji to bolo 5,8 % z celkového počtu žiakov v kraji, v Košickom kraji 4,8 % a v Banskobystrickom kraji 3,9 %. Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov uvádzame v Prílohe 3.

Pri rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa potvrdzuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou viac ako 80 %) je v Bratislavskom kraji (40,4 %).  Najmenší podiel najúspešnejších žiakov
je v Banskobystrickom (19,0 %) a Košickom kraji (22,8 %). Stredné školy s najväčším podielom žiakov s úspešnosťou do 40 % v teste z matematiky sa podobne
ako pri základných školách nachádzajú  v Košickom (14,6 %), Banskobystrickom (13,7 %)
Prešovskom kraji (11,8 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 9 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji. Bližšie informácie o rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín uvádzame v Prílohe 4.

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a stredných škôl do 4 výkonnostných skupín
(1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú značné rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa druhu školy. Grafické znázornenie rozdielov vo výkonnostných skupinách je uvedené v Prílohe 5Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 22,4 % žiakov, na stredných školách je to 45,7 % žiakov. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 30,1 % žiakov a na stredných školách 6,4 % žiakov.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl bolo  4 235 žiakov gymnázií (t. j. 4. ročníka gymnázií s osemročným alebo 1. ročníka gymnázií s päťročným vzdelávacím programom),
čo je 9,4 % z testovanej populácie žiakov. Žiaci gymnázií dosiahli priemernú úspešnosť
71,2 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
2 296 žiakov 4. ročníka (5,1 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 76,3 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
1 939 žiakov 1. ročníka (4,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 65,3 %.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 42 383 žiakov na 1 506 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,7 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 61,3 % a chlapci 56,1 %. Výsledok dievčat a chlapcov je porovnateľný.

Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 37 892 žiakov (89,4 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 57,3 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch porovnateľné 
na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi nie sú významné rozdiely.

Na stredných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 491 žiakov (10,6 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 70,7 %. Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné, mierne vecne významne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli iba žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 67,3 %.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 174 žiakov gymnázií (9,8 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 71,6 %.
Z nich bolo 2 234 žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (5,3 % z testovanej populácie žiakov) a dosiahli priemernú úspešnosť 74,6 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 1 940 žiakov 1. ročníka (4,6 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 68,2 %.

Výsledky celej populácie testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 2023 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.2. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I (úspešnosť 68,0 %), Bratislava II (úspešnosť 67,5 %), Bratislava IV (úspešnosť 66,8 %) a Banská Bystrica (úspešnosť 64,9 %),  ktorých výsledky sú stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Kežmarok, Rimavská Sobota, Sabinov, Trebišov, Košice – okolie, Revúca, Rožňava, Svidník, Lučenec a Levoča. Okrem okresu Levoča majú všetky okresy so stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre väčšinu z týchto okresov
sú príznačné oba javy).

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 542 žiakov na 139 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 60,6 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 63,1 % a chlapci 58,2 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja (68,8 %). Mierne vecne významne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického (54,5 %) a Banskobystrického kraja (54,8 %). Ďalšie informácie o výsledkoch jednotlivých okresov z maďarského jazyka
a literatúry uvádzame v Prílohe 1.3.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 538 žiakov zo 139 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,4 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 63,5 % a chlapci 55,5 %, výsledky sú porovnateľné. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja (80,7 %). Bližšie informácie o výsledkoch okresov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry uvádzame v Prílohe 1.4.

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo na jednej základnej škole 12 žiakov s priemernou úspešnosťou 53,8 %.

Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Testovania 9 2023

Viac informácií o výsledkoch Testovania 9 2023 nájdete TU.

Výsledky škôl z Testovania 9 2023 budú zverejnené na portáli Výsledky testovaní
najneskôr 22. 6. 2023.

Zoznam príloh

Príloha 1.1

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste z matematiky

Príloha 1.2

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Príloha 1.3

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste z maďarského jazyka a literatúry

Príloha 1.4

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Príloha 2

Podiel žiakov ZŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa krajov

Príloha 3

Podiel žiakov ZŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa okresov

Príloha 4

Podiel žiakov SŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa krajov

Príloha 5

Výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2023 podľa štyroch výkonnostných skupín a druhu školy

Zoznam skratiek použitých v prílohách

BA

Bratislavský kraj

BB

Banskobystrický kraj

KE

Košický kraj

N

počet žiakov

NR

Nitriansky kraj

PO

SR

Prešovský kraj

Slovenská republika

stredná škola

TN

Trenčiansky kraj

TT

Trnavský kraj

ZA

Žilinský kraj

základná škola

 

Ilustračný obrázok: canva.com
Zdielať tento článok