Pozvánka na webinár: Dieťa ako objekt groomingu – prevencia sexuálneho zneužívania v organizáciách

V kontexte prevencie voči sexuálnemu zneužívaniu je čoraz väčší význam prikladaný potrebe zvyšovať povedomie o groomingu, ktorý je charakteristický získavaním si dôvery dieťaťa a prekračovaním hraníc profesionálneho vzťahu s ním. Je potrebné vedieť identifikovať signály, zvyšovať kapacitu ľudí rozpoznávať ho a intervenovať voči nemu. Osobitne je táto potreba zdôrazňovaná v návodoch na prevenciu CSA (child sexual abuse) v inštitúciách a organizáciách pracujúcich s deťmi. Ich súčasťou by (okrem iného) mal byť kódex správania, jasne vymedzujúci, aké správanie sa k deťom je žiadúce a primerané, a aké naopak prekračuje hranice profesionálneho vzťahu a môže mať charakter groomingu . Hoci väčšina groomerov koná vedome manipulujúco, niekedy osoba vykročí na šikmú plochu bez toho, aby mala hneď zlé úmysly; môže sa správať neprimerane práve pre nedostatočnú znalosť alebo chápanie hraníc vo vzťahu pomáhajúci – klient (či vzťahu učiteľ – žiak).  

 

Primárnym cieľom zvyšovania povedomia o problematike groomingu v inštitúciách pracujúcich s deťmi je zníženie pravdepodobnosti, že sa práve v týchto inštitúciách stanú objektom sexuálneho zneužívania. Jasne nastavené pravidlá profesionálneho správania sa a efektívne mechanizmy na nahlasovanie prípadov ich porušení, vytvárajú v inštitúcii podmienky odrádzajúce potenciálnych páchateľov. Na webinári sa budeme venovať praktickým otázkam zvyšovania povedomia a vytvárania kódexov reflektujúcich potrebu ochrany detí v školách a školských a poradenských zariadeniach. 

 

Webinár je určený riaditeľom škôl, učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom ako aj pracovníkom Centier prevencie a poradenstva. 

 

Lektorkou je doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., autorka odborného postupu Dieťa ako objekt groomingu – prevencia sexuálneho zneužívania v organizáciách, ktorý vznikol v rámci Národného projektu Štandardy realizovaného VUDPaPom. Je dlhoročnou expertkou v téme prevencie sexuálneho zneužívania, aktívne spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách.

 

Jej publikácie sú dostupné na https://www.researchgate.net/profile/Slavka-Karkoskova/research 

 

Registrujte sa na webinár na tomto linku: https://bit.ly/DietaAkoObjektGroomingu 

Zdielať tento článok