NIVAM predstavuje publikácie s konkrétnymi aktivitami, ktoré školám pomôžu v budovaní psychickej a fyzickej pohody žiakov

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňuje online publikácie „Psychologické princípy prevencie a osobnostno-sociálneho rozvoja“ a „Tvorba preventívneho programu, etické aspekty a psychologické bezpečie“. Vznikli v súvislosti s webinármi (uskutočnenými v apríli a máji 2022) pod názvom PREVENCIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVÍJANIA OSOBNOSTNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV.

Webináre a sprievodné texty boli a sú určené predovšetkým  pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú preventívne aktivity v prostredí školy s cieľom rozšíriť ich odborné kompetencie.

Materiály vo forme dvoch odborno-metodických textov s konkrétnymi aktivitami sú orientované predovšetkým na posilňovanie a rozvíjanie osobnostných faktorov, ktoré môžu prispieť k celkovej  odolnosti voči rizikám, zvyšovaniu kvality života, psychickej a fyzickej pohode (angl. well-being) žiakov a žiačok.

Vo formáte PDF nájdete publikácie na týchto odkazoch:

⇒ Psychologické princípy prevencie a osobnostno-sociálneho rozvoja

Tvorba preventívneho programu, etické aspekty a psychologické bezpečie

 

Rozvoj sociálnych a vzťahových kompetencií

V prvom texte „Psychologické princípy prevencie a osobnostno-sociálneho rozvoja“ sú obsiahnuté odborné informácie a aktivity orientované na rozvíjanie sociálnych a vzťahových kompetencií, zdravého sebavedomia a sebaobrazu, prácu s emóciami, empatiu, či kritické myslenie.

Ide o prenositeľné životné zručnosti žiakov a žiačok, ktoré súčasne môžu byť ochranným faktorom proti rôznorodým sociálnym, zdravotným rizikám a rizikách spoločensky nežiaducich, či až patologických javov (kam patrí i extrémizmus, či nenávistné vnímanie inakosti).

 

Ako tvoriť preventívne aktivity

Druhý odborno-metodický text „Tvorba preventívneho programu, etické aspekty a psychologické bezpečie“ ponúka návod, ako postupovať pri navrhovaní preventívnych aktivít a programov tak, aby boli zabezpečené kľúčové faktory, ktorými sú etické zázemie aktivít/programu, budovanie dôvery a psychologického bezpečia skupiny, ktoré patria k základným predpokladom kvalitnej prevencie.

Praktické aktivity sú zamerané na primárnu prevenciu v oblasti šikanovania, kyberšikanovania, sextingu či groomingu. Sú vnímané optikou bezpečia, súkromia, dôvery a kritického zhodnotenia situácií.

 

Lektorkou webinárov a autorkou textov je doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

 

Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, môžete sa obrátiť na našu kolegyňu PhDr. Ľubicu Bizíkovú lubica.bizikova@statpedu.sk

 

Zdielať tento článok