Poznáme víťazov a víťazky celoštátneho kola súťaže Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč

Zaujíma ich jazyk a literatúra, majú radi prednes, čítanie a šikovne si poradia aj s tvorbou a interpretáciou  textu. Hovoríme o  žiakoch a študentoch, ktorí sa predstavili na celoštátnom kole súťaže Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč. Víťazi a víťazky aktuálneho ročníka si už prevzali svoje ocenenia.

Celoštátne kolo súťaže Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa v školskom roku 2023/2024 uskutočnilo v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho v Košiciach. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR). Gestorom súťaže je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM).     

„Hosťami tohtoročného podujatia boli Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie národnostných menšín a inklúzie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, a Gabriela Kocskovics, hlavná štátna radkyňa spomínanej sekcie. Súťaž slávnostne otvoril úspešný školský spevácky zbor pod vedením Silvie Kekeňákovej. Úvodné slovo patrilo Eve Csurkó, riaditeľke gymnázia a základnej školy a Gyöngyi Ledneczkej, predsedníčke celoštátnej odbornej komisie,“ priblížila  Liliana Bolemant,                          výskumno-vývojová zamestnankyňa pre vzdelávanie národnostných menšín v NIVaM.

Obsahovým zameraním súťaž Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč nadväzuje na vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra v základných a stredných školách. Podporuje rozvoj žiackej tvorivosti a rozvíja ich zručnosti efektívne zvládnuť prácu s rôznymi druhmi textov. Žiaci a študenti si tak prirodzene osvojujú svoje komunikačné kompetencie a zvyšujú čitateľskú gramotnosť. Je to zároveň príležitosť, ako rozširovať ich tvorivé odborno-teoretické vedomosti a zachovávať ich kladný vzťah k vlastnému materinskému jazyku. Pre školy je to výzva, ako si vzájomne porovnať vedomostí žiakov a žiačok, ale aj kvalitu vzdelávacieho procesu.

„Po úspešnom absolvovaní triednych, školských, okresných a krajských kôl sa v celoštátnom kole súťažilo v štyroch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiačky a žiaci 4. až 5. ročníka základných škôl. V druhej kategórii to boli  žiačky a žiaci 6. až 9. ročníka základných škôl. Tretia  kategória patrila študentom a študentkám gymnázií a stredných škôl s maturitou. V štvrtej kategórii to boli študentky a študenti stredných odborných škôl bez maturity. Potešilo nás, že trend zvyšujúceho sa počtu účastníkov potvrdil aj tento ročník, a že aj pripravenosť  žiakov a žiačok je z roka na rok lepšia. Je to výsledok vysokej odbornosti pedagógov, ktorí sa popri svojej práci venujú aj tejto činnosti.“

Ako Bolemant doplnila veľký záujem o súťaž zo strany žiakov a pedagógov hovorí o dôležitosti tejto predmetovej súťaže pre národnostné školy.


Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoštátne kolo| 10. – 12.04.2024 | Košice


Nižšie uvádzame zloženie celoštátnej odbornej komisia súťaže Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč v školskom roku 2023/2024.

Predsedníčka celoštátnej odbornej komisie: PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.

Členovia poroty v jednotlivých kategóriách:

  1. kategória: PaedDr. Lívia Tímárová (predsedníčka) | PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD. | Mgr. Kornélia Gablyasz Borsos
  2. kategória: doc. PhDr. István Kozmács, PhD. (predseda) | prof. Ildikó Vančo, PhD. | dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. |
  3. a 4. kategória: Mgr. Liliana Bolemant, PhD. (predsedníčka) | doc. Szabolcs Simon, PhD. | doc. Ottó Vörös, CSc.

 

Zdielať tento článok