Usmernenie k súťažiam v školskom roku 2022/2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, gestor súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč, vydal usmernenie k realizácii okresných a krajských kôl súťaží v školskom roku 2022/2023.

Súťaž POZNAJ SLOVENSKÚ REČ je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Usmernenie sa nachádza na:

https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/poznaj-slovensku-rec/.

 

Súťaž PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.

Usmernenie sa nachádza na:

https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/.

Zdielať tento článok