Zastúpenie NIVaM na medzinárodnom workshope o plánovaní citlivého jazykového vzdelávania učiteľov a učiteliek

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v Grazi organizovalo v dňoch  14. – 15. 02. 2023 workshop s tematikou  jazykového vzdelávania učiteľov, na ktorom mal svoje zastúpenie aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Cieľom workshopu bolo prezentovanie projektu, ktorý je zacielený na plánovanie citlivého jazykového vzdelávania žiakov, učiteľov/budúcich učiteľov v kontexte implementácie kurikula a vzdelávacích modulov v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Prezentovaný projekt ponúka vybrané  súbory „stavebných blokov“, ktoré môžu pomôcť tvorcom učebných osnov, pedagógom, ako aj inštitúciám a organizáciám podieľajúcim sa na  profesijnom rozvoji učiteľov. Môžu tiež byť užitočnými pri tvorbe vzdelávacích programov, ako aj pri samotnej realizácii podpory učiteľom. Projekt zároveň poukazuje na kompetencie, ktorými by mali učitelia disponovať pre potreby aplikovania jazykovo citlivého vzdelávania do praxe.

Program workshopu bol v kontinuite s témou, ktorá sa koncentrovala na uvedomenie si úlohy jazyka a komunikácie vo vzdelávaní žiakov i pedagógov, resp. prípravy budúcich učiteľov. Počas workshopu často zaznievala myšlienka o potrebe rozvíjania jazykových kompetencií učiteľov, aby mohli:

  • byť citliví k jazykovým potrebám žiakov,
  • uvedomiť si úlohu a význam verbálneho vyjadrovania sa vo vzdelávaní naprieč všetkými vyučovacími predmetmi (každodenný bežný jazyk, všeobecný akademický jazyk a odborný jazyk jednotlivých vyučovacích predmetov),
  • pomáhať rozvíjať jazykové povedomie a jazykové kompetencie žiakov,
  • podporovať žiakov, keď sa postupne učia používať širší rozsah vyučovacieho jazyka a iných jazykov pri učení sa,
  • poskytnúť príležitosti žiakom porozumieť tomu, ako rôzne jazyky súvisia medzi sebou a s vyučovacím jazykom, čo by im mohlo pomôcť pri učení sa.

Počas workshopu boli tiež prezentované vybrané podporné stratégie, ktoré by našli svoju uplatniteľnosť vo výchovno-vzdelávacom procese orientovanom na citlivosť vo verbálnom vyjadrovaní sa.

 

Odporúčané zdroje:

https://www.ecml.at/ECML-Programme/ECMLCalendar/tabid/257/language/en-GB/Default.aspx

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Buildingblocksforplanninglanguage-sensitiveteachereducation/tabid/5529/language/en-GB/Default.aspx

https://www.oesz.at/OESZNEU/document2.php?Submit=&pub_ID=263

https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture

https://carap.ecml.at/

https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-encounters

https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-encounters/images-of-others

https://inclusme-project.eu/

 

 

Zdroj fotografií: NIVaM


Zdielať tento článok