Talenty olympiád: Podporujeme záujem a rozvoj nadania

OPOPS

Nadaní žiaci prinášajú do našej krajiny cenné medaily i potenciál skvalitňovať oblasti, v ktorých sú mimoriadne úspešní. Či už sú to prírodné, technické, spoločenské vedy či jazyky, cieľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý je oficiálnym organizátorom 16 rôznych olympiád, je rozvíjať potenciál mladých ľudí a skvalitňovať cesty ich rozvoja. V školskom roku 2022/2023 sa do okresných a krajských kôl olympiád zapojilo 58 082 žiakov.

33 medailí z medzinárodných olympiád

Zúčastniť sa olympiády je pre mladého človeka nielen prestíž, ale aj spôsob, ako rozvíjať rôznorodé zručnosti, naučiť sa spolupracovať, nevzdávať sa a prichádzať na riešenia. Žiaci môžu nadobudnúť tieto zručnosti vďaka príprave a účasti na predmetových olympiádach a súťažiach, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a na národnej a medzinárodnej úrovni ich koordinuje NIVAM.

Fyzikálna či chemická olympiáda majú tradíciu vyše 50 rokov a úspechy mladých talentov zo Slovenska sú obdivuhodné aj na medzinárodnej úrovni. V poslednom roku sme v Medzinárodnej chemickej olympiáde (IChO), ktorá sa konala v Zürichu vo Švajčiarsku od 16. do 25. júla 2023, a zúčastnilo sa jej 348 súťažiacich z 89 krajín, získali za Slovensko 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Počas konania Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (IPhO), ktorá sa konala v Tokiu v Japonsku od 10. do 17. júla 2023, a zúčastnilo sa jej 396 súťažiacich z 84 krajín, sme za Slovensko získali 1 striebornú medailu a 3 čestné uznania.

Mladí ľudia zo Slovenska reprezentovali našu krajinu dokopy na 15 medzinárodných olympiádach a priniesli spolu 33 medailí – 3 zlaté, 8 strieborných, 22 bronzových a taktiež 15 čestných uznaní. Zlaté medaile sme získali v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT), ktorý sa konal v meste Murree v Pakistane, na Grand Prix Chimique (GPCH), ktorý sa konal v Záhrebe v Chorvátsku, či na Európskej dievčenskej matematickej olympiáde (EGMO), ktorá sa uskutočnila v meste Portorož v Slovinsku. Všetkým mladých ľuďom gratulujeme a sme na nich hrdí. Taktiež sme hrdí na každého mladého človeka, ktorý sa rozhodne pracovať na svojom nadaní a prekoná rôzne prekážky, aby dosiahol naplnenie svojho potenciálu. Ďakujeme predsedom a členom komisií, autorom úloh i všetkým zapojeným partnerom, vďaka ktorým môžeme potenciál mladých ľudí rozvíjať.

Komplexná agenda

Olympiády však predstavujú veľmi komplexnú a náročnú agendu, ktorá si vyžaduje vyššiu pozornosť a systematickú podporu. Mnohé olympiády sa začínajú domácim, či školským kolom, pokračujú na okresné, krajské kolo, následne na celoštátne a niektoré končia až medzinárodným výstupom. Ako môžeme vidieť aj na posledných výsledkoch, na Slovensku máme výnimočné talenty, ktoré dokážu poraziť aj zahraničnú konkurenciu. Mnohokrát však zápasíme o udržanie podporných aktivít či kvalitných ľudí, ktorí sa budú podieľať na príprave súťažných úloh a účasťou v komisiách. V záujme Národného inštitútu vzdelávania a mládeže je hľadať koncepčné nastavenie všetkých súčastí organizovania olympiád a skvalitňovať ich priebeh. Rezort školstva ani NIVaM v školskom roku 2023/2024 neuvažuje o zrušení školských olympiád. Práve naopak, prebiehajú intenzívne stretnutia so všetkými zainteresovanými stranami a hľadajú sa spôsoby, ako nadané a talentované deti v našej krajine podporiť.

Zručnosti 21. storočia a systematická podpora olympiád

Predmetové olympiády a súťaže umožňujú žiakom základných a stredných škôl rozvoj charakteru, emocionálnej inteligencie a mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v akademickej a pracovnej sfére ako príprava na ďalšie štúdium a budúce povolanie. Väčšina tímových súťaží navyše vyžaduje, aby žiaci a študenti dokončili úlohy, ktoré si vyžadujú efektívnu tímovú prácu, spoluprácu a komunikáciu. Výsledkom je, že na dokončenie úlohy ako tím vynaložia viac úsilia, rozpoznajú svoje silné stránky a rozvinú zručnosť v medziľudských vzťahoch. Po týchto zručnostiach, nazývaných tiež kľúčovými kompetenciami, či zručnosťami 21. storočia, je celosvetový dopyt. V školskom roku 2023/2024 predstavuje NIVaM aj niekoľko noviniek, ktoré majú podporiť organizovanie olympiád a rozvoj zručností. Všetko sa postupne dozviete na webovom sídle a na sociálnych sieťach NIVaM. Aktuálny termínovník predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024 nájdete na webstránke TU.

Ak chceme na Slovensku talentovaných mladých ľudí, musíme na rozvoji ich nadania spolupracovať. Olympiády sú rokmi osvedčeným konceptom, ako nadanie rozvíjať. Pre budúcnosť olympiád na Slovensku je potrebná systematická podpora, udržateľné financovanie a úprimný záujem o spoluprácu všetkých zapojených subjektov.

Zdielať tento článok