Zmodernizované predmetové olympiády sa vrátili do prezenčného priestoru

Predmetové olympiády

Školský rok 2021/2022 bol kvôli epidemiologickej situácii v organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) výnimočný, preto si vyžadoval aj neštandardné riešenia. Pri realizovaní online súťažných kôl, ktoré väčšinou pozostávali z riešenia centrálnych online testov, pokračovala spolupráca so školskou platformou EduPage. Potenciál elektronizácie prostredníctvom elektronického prihlasovania, zverejňovania výsledkov, vystavovania diplomov a potvrdení o účasti sa využil na zjednodušenie administrácie súťaží ako pre učiteľov, tak aj pre organizátorov jednotlivých kôl. Tieto funkcie zostanú zachované aj do budúcnosti pri prezenčnej realizácii súťaží.

Realizácia jednotlivých kôl POPS

V druhom školskom roku poznačenom protipandemickými opatreniami, pre ktoré boli často v karanténe učitelia a celé triedy a ktoré neumožňovali stretávanie sa žiakov rôznych tried, bolo opäť znemožnené realizovať okresné, krajské a často ani školské kolá prezenčne. Situácia sa zmenila až v apríli 2022, keď nastal zlom a pokračovalo sa v prezenčnom spôsobe realizácie ostatných okresných, krajských a tiež celoštátnych kôl.

Realizácia školských kôl

Okrem súťaží (Pytagoriáda, Technická olympiáda), ktoré mávali centrálne školské kolá aj v predcovidovom období, sme zabezpečili centrálne testy a ich realizáciu online aj pre ďalšie súťaže (Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku). Samotné online testy a ich následné centrálne externé vyhodnotenie predstavovalo pre preťažených učiteľov výrazné uľahčenie ich práce.

Okrem toho dôležitým cieľom bolo tiež pozvať na účasť čo najväčší počet žiakov a sprostredkovať im tak skúsenosť so súťažou. Žiaci takto získali motiváciu popracovať na sebe, zdokonaliť si vedomosti a zručnosti a zároveň otestovať si svoje schopnosti v rámci celej republiky už na školskej úrovni.

Centrálna realizácia online školských kôl v budúcom školskom roku bude závisieť od rozhodnutí jednotlivých odborných komisií a finančných možností na ich zabezpečenie.

Uskutočnené kolá a počty zapojených žiakov

Elektronizácia prihlasovania na väčšinu kôl POPS umožňuje urobiť lepšiu a presnejšiu štatistiku o uskutočnených kolách a najmä zapojenosti žiakov do jednotlivých súťaží už
na úrovni školských kôl, o ktorých doteraz neexistovali takmer žiadne dostupné informácie.

V školskom roku 2021/2022 sa nám v spolupráci s firmou aSc prevádzkujúcou školskú platformu EduPage podarilo zrealizovať všetky predmetové olympiády a postupové súťaže
na všetkých úrovniach – školskej, okresnej, krajskej a celoštátnej –, pričom na každú súťaž, kolo, kategóriu bolo presne 223 samostatných registrácií. Z toho bolo uskutočnených 156 online elektronických testov (v nich bolo zadaných spolu 7254 otázok), zvyšok tvorili prezenčné súťaže, pre ktoré bolo v elektronickom prostredí nastavené prihlasovanie, zadávanie získaných bodov a následné vytvorenie výsledkovej listiny s možnosťou tlače či zasielania diplomov a potvrdení o účasti.

Presné počty žiakov zapojených do všetkých súťaží ešte nie je možné tento rok uviesť, keďže nie všetky školské kolá sa uskutočnili online a nebola pre ne vytvorená ani elektronická registrácia. V tabuľke na základe dostupných dát uvádzame sumárne číslo žiakov zapojených do súťaží od najnižšej elektronicky zaznamenanej úrovne (pri niektorých súťažiach sú to školské kolá, pri iných až okresné či krajské). Posledný stĺpec tvorí súčet súťažiacich za všetky kategórie od najnižšej úrovne. Pretože počty zúčastnených na väčšine súťaží
v školských kolách nie sú známe, skutočne zapojených žiakov vo všetkých súťažiach od školskej úrovne je podstatne viac. Ide teda minimálne o 164 000 žiakov, čo predstavuje približne 25 % z celkového počtu žiakov navštevujúcich základné a stredné školy na Slovensku (približne 660 000).

Celoštátne kolá

Koncom prvého štvrťroku 2022 sa epidemiologická situácia zlepšila natoľko, že mnohé obmedzenia bolo možné zrušiť a súťaže sa mohli postupne vrátiť z online priestoru k ich prezenčnej realizácii. Samozrejme, nebolo jednoduché sa v krátkom čase preorientovať a skĺbiť osvedčené predpandemické spôsoby organizácie s novými elektronickými. Tím Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (v tom čase IUVENTA) zabezpečujúci celoštátne kolá v ostatných dvoch rokoch vynaložil obrovské úsilie a množstvo práce, aby koordinoval uskutočnenie online okresných a krajských kôl (ktorých realizácia je za inak plne v kompetencii regionálnych úradov školskej správy v jednotlivých krajoch). Súbežne musel doťahovať online verziu – ešte v marci uskutočnených okresných a krajských súťaží, ale už aj celoštátnych kôl jazykových olympiád – a v tom istom čase pripravovať už prezenčné kolá olympiád, ktoré sa konali od apríla.

Keďže sú celoštátne kolá vyvrcholením celoročnej prípravy a snahy súťažiacich, ktorí počas roka postupovali cez jednotlivé úrovne súťaží a dostali sa medzi najlepších vo svojej kategórii z celej republiky, je veľmi dôležité ako ich ocenenie, tak aj spôsob ich ocenenia. Preto sa medailové ocenenia z celoštátnych kôl olympiád, ktoré sa uskutočnili online, odovzdali slávnostne v čase uvoľnených opatrení koncom apríla počas podujatia, ktoré sa uskutočnilo v divadelnej sále budovy IUVENTY v Bratislave. Okrem súťažiacich s ich sprievodom naň boli pozvaní aj predsedovia a členovia odborných komisií, veľvyslanci a ďalší vzácni hostia. Slávnostnú atmosféru podujatiu dodával nielen samotný priestor, ale aj krásny sprievodný program, hodnotné dary, ale najmä prítomnosť najúspešnejších študentov z celej republiky.

Ostatné celoštátne kolá sa už konali prezenčne a súťažiaci boli slávnostne ocenení vždy na záver podujatia.

Administrácia súťaží

Po skúsenostiach s prihlasovaním žiakov na súťaže z minulého školského roku, keď bolo potrebné kvôli rapídne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii nájsť veľmi rýchlo online riešenie realizácie POPS, sa popri tradičných papierových prihláškach zaviedla aj elektronická registrácia na súťaže, kde bol žiakovi na zapojenie sa do súťaže vygenerovaný osobitný kód. Nastala tak duplicita prihlasovania, ktorá bola nutná, pretože v tom čase nebol vyriešený súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka. Pred začiatkom školského roka 2021/2022 sme riešili technické problémy spojené s prihlasovaním študentov na predmetové olympiády. Problémy sme vyriešili v spolupráci s firmou aSc zabezpečujúcou školskú platformu EduPage. Tento krok veľmi ocenila v dotazníku spätnej väzby aj učiteľská verejnosť, z ktorej v otázke k realizácii POPS o elektronických prihláškach až 90 % vyjadrilo veľmi pozitívne alebo skôr pozitívne hodnotenie.

Ďalšou významnou novinkou v administračnom prostredí je nástroj na elektronické hromadné vystavovanie a zasielanie diplomov, potvrdení o účasti a umiestnení na súťaži z výsledkových listín. Táto funkcia výrazne uľahčí prácu organizátorom súťaží na všetkých úrovniach a zároveň zlepší dostupnosť týchto potvrdení pre jednotlivých účastníkov a školy.

Budúce novinky v administrácii súťaží a informovanosti

Problém v nedostatočnej informovanosti súťažiacich, ich rodičov a učiteľov o výsledkoch súťaže a umiestnení jednotlivých súťažiacich na nižších úrovniach (okresných a krajských kolách) sa vďaka elektronizácii celého systému od budúceho roka stane minulosťou. V spolupráci s firmou aSc plánuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže voľne sprístupniť výsledkové listiny zo všetkých kôl súťaží širokej verejnosti na webovej stránke www.olympiady.sk.

Takisto je plánované zlepšiť informovanosť učiteľov formou automatizovaných pripomienok o blížiacich sa termínoch jednotlivých súťaží, o možnosti registrácie a zverejnenia výsledkových listín.

Snaha modernizovať a zavádzať novinky pre akúkoľvek oblasť so sebou vždy prináša aj počiatočné ťažkosti a obmedzenia. V prípade realizácie súťaží s využitím elektronizácie to od učiteľov aj organizátorov vyžiadalo isté úsilie, potrebu oboznámiť sa s novým elektronickým prostredím, učenie sa novým postupom, riešenie počiatočných problémov. Výsledný efekt zjednodušenia administrácie a zlepšenia informovanosti pri zapájaní sa do POPS už učitelia zapojení do predmetových olympiád so svojimi žiakmi v uplynulom šk. roku veľmi pozitívne ocenili v dotazníku, ktorý vypĺňali na konci školského roka. Elektronickú administráciu súťaží cez EduPage veľmi pozitívne alebo skôr pozitívne hodnotilo až 86 % učiteľov.

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

K 1. júlu 2022 došlo k veľmi významnej zmene – vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), do ktorého sa zlúčili Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom zlúčenia je lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo.

Novovzniknutý inštitút bude predmetové olympiády a postupové súťaže zabezpečovať aj naďalej a v súlade s deklarovanými cieľmi zlúčenia bude pokračovať v ceste modernizácie, ako i skvalitňovania a zefektívňovania samotnej realizácie súťaží.

Zdielať tento článok