Podcast Abeceda školskej pohody: Kompenzačné pomôcky

Niektoré deti a žiaci potrebujú pre aktívne zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu podporu aj prostredníctvom využívania kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebníc či úpravy prostredia. Sú im významnou pomocou pri vyučovaní, ale aj mimovyučovacích aktivitách so spolužiakmi. Katalóg podporných opatrení rieši konkrétnu podporu v tomto smere. O aké podporné opatrenie ide a čo je jeho obsahom priblížila odborníčka v aktuálnej epizóde podcastu Abeceda školskej pohody.

Ako v úvode spomenula Katarína Reinoldová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládež rôzne pomôcky pomáhajú deťom a žiakom pri získavaní vedomostí a nadobúdaní zručností, ale aj pri bežných činnostiach. „Sú to pomôcky, ktoré im pomáhajú dosiahnuť výchovno-vzdelávací cieľ im primeraným spôsobom a vďaka nim prekonávajú rôzne bariéry.“  

V epizóde tematického podcastu sa Reinoldová venuje konkrétnemu podpornému opatreniu Zabezpečenie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok. Podporné opatrenie je zamerané na využívanie špeciálnych učebných kompenzačných pomôcok, ale aj na úpravu školského prostredia.

Odborníčka v podcaste rozlišuje všeobecnú charakteristiku kompenzačných pomôcok a tých špecifických, ktoré sú využívané napríklad na dennej báze. Spomína tiež, že kompenzačné pomôcky sa nemusia vždy spájať s určitým znevýhodnením, ale napríklad aj nadaním.

Dôležité je podľa Reinoldovej poznať odpoveď na otázku – Čo potrebujeme u dieťaťa rozvíjať, na čo potrebuje danú pomôcku?

V podcaste sa stručne venuje a konkrétnym krokom pre získanie podporného opatrenia a uvádza tiež inšpiratívny príklad z praxe. Vedeli ste napríklad, že pri dieťati s ADHD môže byť významnou pomôckou vysielačka?            

Vypočujte si najnovšiu epizódu tematického podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok