Podcast Abeceda školskej pohody: Prevencia

Súčasťou Katalógu podporných opatrení je aj oblasť prevencie. Čo si pod tým máme predstaviť či ako sa toto opatrenie realizuje v praxi priblížila odborníčka.

Hosťom podcastu Abeceda školskej pohody bola tentokrát Barbora Čaplová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. A ako uviedla na úvod: „Podporné opatrenie Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania je určené všetkým deťom a žiakom. Prevenciu v tomto smere chápeme ako súbor opatrení zameraných na predchádzanie nežiadúcich javov, ale zároveň súbor opatrení, ktoré proaktívne a systematicky posilňujú schopnosti detí. Sú to práve tie schopnosti detí, ktoré majú priamy vplyv na ich optimálny, zdravý vývin a formovanie postojov, ktoré vedú k znižovaniu prejavov a výskytu rizikového správania.“

V podcaste sa venovala bližšie aj otázke rizikového správania a vnímania tohto pojmu. Podľa slov odborníčky ide o akékoľvek správanie, v dôsledku ktorého dochádza k nárastu či už zdravotných, sociálnych, výchovných alebo iných rizík pre dieťa či spoločnosť.

„Na základe výsledkov viacerých domácich či zahraničných výskumov môžeme potvrdiť, že najpálčivejšia oblasť rizikového správania, ktorú je potrebnú riešiť, a ktorej prejavy sú aktuálne na vzostupe je oblasť extrémne agresívneho správania a rizikové správanie, ktoré je spojené s využívaním informačných a komunikačných technológií.“   

Čaplová ďalej v podcaste rozoberá aj to či existuje ten správny čas na realizáciu prevencie a kde všade ju môžeme v školskom prostredí uplatniť.

“Prevencia vo forme plánovanej, systematickej, dlhodobej aktivity môže priniesť najväčší osoh a najvýraznejšiu pozorovateľnú zmenu správania.”

Vypočujte si tematickú epizódu podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania a zistite, ako túto zmenu docieliť.

Zdielať tento článok