Podcast Abeceda školskej pohody: Asistenčné činnosti

Niektoré dieťa či žiak potrebuje zopakovať, čo práve učiteľ vysvetlil, iné pomôcť pri osobnej hygiene. To je len príklad mnohých ďalších situácií, s ktorými sa bežne v školách stretávame. Pre dané deti a žiakov sú asistenčné činnosti nevyhnutnou súčasťou plnohodnotnej účasti na vyučovaní či na školskom výlete so spolužiakmi. O asistenčných činnostiach hovorí veľmi konkrétne aj Katalóg podporných opatrení. Riešia ich dve opatrenia a my ich aktuálne riešime v novej epizóde Abecedy školskej pohody.

„Asistenčné činnosti zohrávajú v systéme podporných opatrení veľmi veľkú úlohu. Ich poskytovanie je pre mnohé deti nevyhnutným predpokladom na to, aby sa mohli zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu v plnom rozsahu, aby mohli byť súčasťou kolektívu rovesníkov aj na rôznych mimovyučovacích aktivitách,“ konkretizuje v úvode podcastu Barbora Čaplová      z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania                    a mládeže.

Ako uviedla v rámci Katalógu podporných opatrení hovoríme pri asistenčných činnostiach o dvoch konkrétnych podporných opatreniach: Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede a Zabezpečenie sebaobslužných úkonov              v čase výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čaplová ďalej rozoberá praktické stránky týchto opatrení. Spomína, kto a akým spôsobom vykonáva tieto podporné opatrenia, venuje sa bližšie náplni práce pedagogického asistenta. V rámci zabezpečenia sebaobslužných úkonov pripomína, že ide o viaceré oblasti úkonov ako je napríklad asistencia pri osobnej hygiene, stravovaní, obliekaní či pomoc s mobilitou alebo dodržiavaním liečebného režimu.

Potvrdzuje tiež, že nezastupiteľnú úlohu samozrejme zohráva aj rodina. Ide tu o návyky, ktoré si dieťa so sebou z rodiny prináša. Tie by podľa slov odborníčky mali byť rešpektované, no zároveň by nemali byť prekážkou pri ďalšom rozvoji dieťaťa v školskom prostredí.

A o inkluzívnom, bezpečnom školskom prostredí ponúkajúcom deťom, žiakom rovnosť  príležitostí je aj naša Abeceda školskej pohody. Vypočujte si najnovšiu epizódu tematického podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok