Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje metodickú podporu aj k téme prevencie šikany

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ako celoslovenský líder v expertíze na otázky výchovy a vzdelávania je odbornou, metodickou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou. Je partnerom a podporou pre aktérov formálneho aj neformálneho vzdelávania u nás. Obsah spomínanej metodickej, poradenskej či inej odbornej činnosti je zameraný na rôznorodé témy výchovy a vzdelávania. Jednou z nich je i problematika prevencie rizikového správania vrátane agresívneho správania, šikany a kyberšikany. NIVaM k téme priebežne realizuje odborné webináre, inovačné vzdelávania a tiež publikuje metodické materiály.    

Odborný materiál – Tvorba preventívneho programu 

Materiál je určený najmä pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú preventívne aktivity priamo v prostredí školy. Môžu si tak rozšíriť svoje odborné kompetencie v oblasti ich plánovania, vedenia a vyhodnocovania.

Tvorba preventívneho programu (NIVaM,2022)

Webinár – Prevencia šikanovania a iných foriem násilia v multikultúrnom prostredí

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizoval odborné podujatie pre pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, ktorého témou sa stala včasná identifikácia signálov smerujúcich k zvyšovaniu napätia v skupine/triede najmä prostredníctvom praktických nástrojov monitorovania. Riešili sa tiež aktivity, ktoré môžu obohatiť skupinu/triedu, v ktorej sa nachádzajú deti/žiaci z rôznych kultúr či už v pozícii obete alebo aktéra negatívneho správania. Počas podujatia sa hľadali aj spôsoby, ako vytvárať porozumenie a toleranciu inakosti a bezpečné prostredie pre všetkých, a to na každodennej báze bežného života v skupinách/triedach. 

Prevencia šikanovania a iných foriem násilia v multikultúrnom prostredí (MŠVVaŠ SR, NIVaM, UNICEF, 2023)

Tematické programy inovačného vzdelávania

Inovačné vzdelávanie je jednou z kľúčových aktivít Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. V rámci tematického zamerania prevencia rizikového správania je možné spomenúť dva konkrétne programy inovačného vzdelávania.

·         Školský psychológ v online prostredí zameraný na rizikové správanie žiakov

Program rozširuje vedomosti školských psychológov o rizikovom správaní žiakov a intervenčných, diagnostických a preventívnych metódach použiteľných pri riešení prejavov rizikového správania žiakov. Zároveň im poskytuje informácie týkajúce na návrhu a realizácie postupov pri riešení problémov a ich aplikácii v školskej praxi. Program reflektuje aj požiadavky online kontaktu školského psychológa so žiakom, ktoré boli identifikované počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19.

Program inovačného vzdelávania – Školský psychológ v online prostredí zameraný na rizikové správanie žiakov

·         Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

Program účastníkom vzdelávania priblíži, ako rozpoznať a správne identifikovať rôzne prejavy násilia, agresivity a šikanovania detí/žiakov v školách a školských zariadeniach.

Účastníci vzdelávania sa naučia spracovať návrh stratégie školy/školského zariadenia, triedy/skupiny s využitím metód a postupov zameraných na riešenie násilia, agresivity a šikanovania v školskom prostredí.

Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

Metodický materiál – Sociálne siete, kyberšikana

Na Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu Viki je dostupný metodický materiál Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s témou sociálne siete a kyberšikana. Ide o video, ktoré sa dá využiť v rámci mediálnej výchovy na školách.  

Sociálne siete, kyberšikana

Výchova k téme ľudských práv

Vo všeobecnosti možno tému rizikového správania spojiť aj ľudskými právami. V aktuálnom roku sa im venoval aj koordinátor práce s mládežou NIVaM. V rámci projektu Tréning trénerov výchovy k ľudským právam (TOTHRE 2023), realizovaného Radou Európy, zabezpečil dve školenia. Prvé, zorganizované  v priestoroch Rady mládeže Slovenska, bolo určené pre zmiešanú skupinu pracovníkov s mládežou, mladých vedúcich, ale aj samotnú aktívnu mládež. Druhé sa konalo v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici. Tu sa stretli zástupcovia organizácií pracujúcich s mládežou. 

V aktuálnom roku sa plánujú ešte ďalšie školenia pre pracovníkov s mládežou aj pre mladých ľudí na školách a v centrách mládeže. V roku 2024 sa má uskutočniť Národné školenie Kompasu (príručky výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam) s podporou Rady Európy.

 

Zdielať tento článok