Memorandum o spolupráci medzi NIVaM a AIVD

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike, podpísali na spoločnom stretnutí, dňa 18.4.2023 Memorandum o spolupráci.

 

AIVD je občianske združenie, ktorého poslaním je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti celoživotného vzdelávania a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti od roku 1991. S cieľom popularizovať vzdelávanie dospelých a zabezpečiť výmenu a šírenie skúseností a odborných informácií organizuje Týždeň celoživotného učenia na Slovensku.
NIVaM je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. NIVaM realizuje činnosti ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či správa knižničného fondu.

Predmetom Memoranda je:
– úprava všeobecného rámca spolupráce v oblasti celoživotného vzdelávania medzi účastníkmi memoranda.
– je vzájomná pomoc a spolupráca pri realizovaní úloh, ktoré vyplývajú z náplne činnosti zmluvných strán, najmä v oblasti vzdelávania dospelých a vzájomnej propagácie.

Cieľom Memoranda je:
– vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce účastníkov memoranda pri zabezpečovaní podmienok rozvoja celoživotného vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky.
– zabezpečiť všestranne kvalifikovanejšie, efektívnejšie a rýchlejšie plnenie úloh zmluvných strán v stanovených oblastiach.
– realizovať obojstranne výhodnú spoluprácu medzi zmluvnými stranami a zabezpečiť ďalší rozvoj ich vzájomných partnerských vzťahov.

 

 

Celé znenie Memoranda o spolupráci je dostupné k nahliadnutiu TU.

Zdielať tento článok