Kreatívne čítanie, ktoré prostredníctvom výmeny záložiek do kníh vytvára priateľské vzťahy medzi 128 652 českými a slovenskými rovesníkmi

ZS_s_MS_Lazany

Národný inštitút vzdelávania a mládeže s vedomím, že čítanie pre potešenie zvyšuje kvalitu života čitateľov, rozvíja fantáziu a predstavivosť žiakov, upevňuje medziľudské vzťahy v školskej komunite, organizuje v mesiaci október pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 dva projekty zamerané na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike a Českej republike.

Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom je už po trinástykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi 119 813 rovesníkmi z 1 038 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci vyrábajú záložky ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Rovnako výmenu záložiek využívajú školy k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a Slovenskej republike.

Doplňujúcim programom výroby záložiek sú rôzne aktivity zamerané na podporu kreatívneho čítania. Napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy s rodičmi alebo so starými rodičmi žiakov o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi, čítanie dobrodružných príbehov a rozprávok staršími žiakmi mladším žiakom, dramatizácie básničiek a rozprávok, tvorba leporel podľa námetu z prečítaných alebo vypočutých príbehov, písanie vlastných príbehov podľa fantázie, čitateľské dielne či návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice.

Pridanou hodnotou tohto projektu je, že na jednej strane umožňuje, aby vášniví čitatelia z radov žiakov strhli k čítaniu aj „nečitateľov“. Na druhej strane dáva možnosť vyniknúť aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh.

Druhý projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže už po jedenástykrát pre stredné školy. Aj jeho cieľom je podpora kreatívneho čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a vzájomné nadväzovanie priateľských vzťahov medzi 172 školami z rôznych kútov Slovenska. Vyše 8 800 stredoškolákov si medzi sebou bude vymieňať vytvorené záložky na tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Pri výrobe záložiek poväčšine žiaci diskutujú o prečítaných knihách, organizujú besedy so spisovateľmi, píšu fantasy príbehy, zúčastňujú sa čitateľských maratónov, rôznych literárnych súťaži alebo tvorivých čitateľských dielní. Takisto si pripravujú pre svojich spolužiakov prezentácie o živote a literárnej tvorbe najznámejších spisovateľov imaginárnych cestopisov, utopických románov, surrealistických románov a hororov, a to formou krátkych referátov, slohových prác alebo powerpointových prezentácií. Majú aj vyučovacie hodiny zamerané na spoločné čítanie najvýznamnejších literárnych diel z oblasti fantasy literatúry alebo na počúvanie audio nahrávok uvedených diel. Takisto početnejšie navštevujú školské knižnice.

Vzájomnú výmenu záložiek partnerské školy ukončia do 31. októbra 2022.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

foto: ZŠ s MŠ Lazany

Zdielať tento článok