Metodické materiály

Vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízia knižničného fondu v knižniciach (Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z.) (dokument doc, 102 kB)

Ako účtovať knižničné dokumenty

Model školskej knižnice

Metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodické usmernenie č. 1/2023 k povinným evidenciám školskej knižnice

    Príloha č. 1 Príklad evidencie používateľov

    Príloha č. 2 Príklad evidencie absenčných výpožičiek

    Príloha č. 3 Príklad evidencie prezenčných výpožičiek

    Príloha č. 4 Príklad evidencie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

    Príloha č. 5 Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

  Príloha 1: Vzor príkazu na vykonanie pravidelnej revízie knižničného fondu

  Príloha 2: Vzor menovacieho dekrétu predsedu revíznej komisie

  Príloha 3: Vzor zápisnice o výsledku revízie knižničného fondu

  Príloha 4: Vzor zoznamu knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie

  Príloha 5: Vzor menovacieho dekrétu predsedu vyraďovacej komisie

  Príloha 6: Vzor zoznamu vyradených knižničných dokumentov

  Príloha 7: Vzor darovacej zmluvy

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamuskolske kniznice_k_ zapisu_kniznicnych_dokumentov_do_prirastkoveho_zoznamu

Metodické usmernenie č. 2/2020 pre školské knižnice k povinnosti ponúknuť vyradený knižničný dokument iným knižniciam

  Príloha č. 1 Darovacia zmluva – vzor

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici

Metodické usmernenie č. 2/2018 pre školské knižnice k  hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov

Vzorový protokol o odovzdaní a prevzatí agendy Školskej knižnice (názov a sídlo školy)

Metodické usmernenie č. 2/2015 k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej knižnice (verejnej knižnice) do integrovanej školskej knižnice

Príloha 1 – Vzorový delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej knižnice (verejnej knižnice)

Metodické usmernenie č. 3/2010 k zlúčeniu typu učiteľskej knižnice a typu žiackej knižnice do jednej školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2010 k povinnej evidencii školskej knižnice v Zozname knižníc Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Odporúčanie pre účtovanie knižničných dokumentov

Model školskej knižnice

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby

Príručka knihovníka malej knižnice – 1. časť

Príručka knihovníka malej knižnice – 2. časť