Metodické materiály

Metodické usmernenie č. 2/2024 upravujúce postup pri vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 1/2024 k povinným evidenciám školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 3/2023 k povinnému uzatvoreniu odbornej evidencie v školskej knižnici za rok 2023

Metodické usmernenie č. 2/2023 k spracúvaniu osobných údajov používateľov školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamu

Metodické usmernenie č. 2/2020 pre školské knižnice k povinnosti ponúknuť vyradený knižničný dokument iným knižniciam

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici

Metodické usmernenie č. 2/2018 pre školské knižnice k hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov

Vzorový protokol o odovzdaní a prevzatí agendy školskej knižnice – vypracované 2018

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby – vypracované Slovenskou národnou knižnicou v 2017

Metodické usmernenie č. 2/2015 k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej knižnice (verejnej knižnice) do integrovanej školskej knižnice

Výber dôležitých ustanovení – metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. – vypracované 2015

Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z.: Vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízia knižničného fondu v školských knižniciach

Odporúčanie ako účtovať knižničné dokumenty – vypracované Slovenskou národnou knižnicou v 2003

Model školskej knižnice – vypracované 2003