Nový katalóg vzdelávania 2022/2023

So zámerom pomôcť učiteľkám a učiteľom s výberom vhodných programov vzdelávania a iných vzdelávacích podujatí pripravil NIVAM, odbor podpory vzdelávania a profesijného rozvoja, Katalóg programov vzdelávania a podporných činností na školský rok 2022/2023.

 

Ponuku vzdelávania na školský rok 2022/2023 budú tvoriť programy inovačného vzdelávania, ktoré sa budú realizovať v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Ich hlavným cieľom je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach. Profesijný rast je ambíciou jednotlivcov i škôl a školských zariadeníSúčasťou katalógu sú aj základné informácie o atestačnom konaní a informácie o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia.

Ponuka programov inovačného vzdelávania pozostáva zo 47 schválených programov vytvorených odborníkmi z praxe na základe prieskumu vzdelávacích potrieb, požiadaviek MŠVVaŠ SR a ďalších partnerských inštitúcií a na základe
medzinárodnej spolupráce. Poskytne vzdelávanie pre všetky cieľové skupiny a v prípade záujmu aj pre celé školské kolektívy.

V rámci špecializačného vzdelávania budú do ponuky vzdelávania v školskom roku 2022/2023 prioritne zaradené programy vzdelávania určené pre cieľovú skupinu uvádzajúci pedagogický zamestnanec a výchovný poradca, ďalej triedny učiteľ, vedúci metodického združenia a vedúci predmetovej komisie.V súlade s legislatívou budeme v školskom roku 2022/2023 poskytovať aj funkčné vzdelávanie – základný program funkčného vzdelávania a moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. Počet otvorených skupín bude závisieť od plnenia prioritných úloh a kapacitných možností inštitúcie.

 V úvodnom slove minister školstva Branislav Gröhling uvádza: “Uplynulé roky nás v školstve skúšala nielen pandémia, ale v súčasnosti aj vojna na Ukrajine. Okrem usmernení a podpory škôl zo strany ministerstva sme sa snažili reagovať aj čo najaktuálnejšou ponukou vzdelávania v réžii našich priamo riadených organizácií – či už išlo o vzdelávanie venované online výučbe, hodnoteniu, ale aj dezinformáciám.

Verím, že katalóg vzdelávania, ktorý práve držíte v rukách, Vám ponúkne pestrú škálu možností profesijného rozvoja odzrkadľujúcu Vaše potreby a záujmy aj na ďalší školský rok. Naším cieľom je, aby vzdelávanie, ktoré Vám ponúkame, nebolo realizované iba formálne, ale aby Vás vo Vašej práci inšpirovalo, posunulo vpred a prinieslo do
Vašej praxe nové podnety”. 

Prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže píše: “Výzvy, pred ktorými spolu stojíme sú náročné, často nepredvídateľné (dopady pandémie COVID 19, dôsledky vojny na Ukrajine) a pri ich zvládnutí má každý v rezorte svoje miesto a úlohu. Úlohou NIVAMu je byť školám nablízku a poskytovať im podporu podľa ich potrieb.

Práve Vaše potreby nás budú zaujímať najviac a budeme k nim smerovať svoju pomoc. Sme presvedčení, že svojou profesionalitou a osobným prístupom k svojmu poslaniu si nová inštitúcia získa Vašu dôveru a rešpekt v oblasti výchovy a vzdelávania na všetkých úrovniach. K spolupráci pozývame pedagógov, školy, inštitúcie, expertov aj aktívne komunity v neštátnom sektore, regionálne samosprávy i podnikateľské prostredie a tešíme sa na Vás pri spoločných stretnutiach.”

Katalóg je vám k dispozícii na stiahnutie na tomto linku.

 

Zdielať tento článok