Program pomocný vychovávateľ pre materské školy

Vzdelávanie pomocných vychovávateľov:

V rámci Plánu obnovy a odolnosti sa v komponente 6 bude realizovať pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia nových pozícií do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy (pomocný vychovávateľ – materské školy) alebo do vybranej vzorky škôl (školská zdravotná sestra – materské, základné a stredné školy).

Vzdelávanie pomocných vychovávateľov: sa uskutoční v súčinnosti s Metodicko-pedagogickým centrom. Pomocný vychovávateľ absolvuje 60 hodín vzdelávacieho programu. Zamestnávateľ je povinný umožniť pomocnému vychovávateľovi účasť na vzdelávacom programe počas celej doby jeho trvania. Prihlásenie pomocného vychovávateľa na vzdelávanie zabezpečí koordinátor výzvy v čo najskoršom termíne po prijatí pomocného vychovávateľa do pracovného pomeru. Koordinátor výzvy dostane mailom upozornenie na vyhlásenie termínu vzdelávania.

MPC v rámci tejto úlohy bude zabezpečovať a realizovať vzdelávania pre pozíciu pomocný vychovávateľ.

Ide o nový program vzdelávania nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.. Pomocný vychovávateľ sa bude venovať pomocným prácam pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti na predprimárnom stupni vzdelávania, bude poskytovať deťom fyzickú starostlivosť a podporu pri samoobslužných činnostiach a upevňovaní ich hygienických návykov.

Nevyžaduje sa od neho pedagogické vzdelanie, je však zamestnancom školy. Pomáha pri odstraňovaní fyzických bariér vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia, pri napĺňaní potrieb detí aj zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. Pomocni vychovávatelia sa takto pridajú k implementácii povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách.

Príležitosť vzdelávania bude otvorená pre zamestnatncov materských škôl so stredným vzdelaním (vrátane nižšieho strednéhoodborného vzdelania). Tí, ktorých táto príležitosť skvalitniť prácu materských škôl zaujíma nájdu viac informácií o programe na adrese:
https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly/

Program ponúkne teoretickú prípravu aj praktické hodiny v rozsahu 60 hodín a okrem základných pojmov z pedagogicky, psychológie a práva sa bude orientovať na praktickú pomoc a podporu detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením a spoluprácu školského a rodinného prostredia. Predprimárne vzdelávanie sa tak ešte viac priblíži ku skutočným podtrebám detí, rodín ale aj vzdelávania a tou je príprava na emocionálne a kognitívne plhohodnotné vzdelávanie.
https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/

  Program pomocný vychovávateľ v materskej škole – definitívne znenie na stiahnutie.pdf