Odbor podpory vzdelávania a profesijného rozvoja

Odbor podpory vzdelávania a profesijného rozvoja ako súčasť Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) obsahovo nadväzuje na pôsobenie organizácie Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

Tento odbor ako organizačná zložka NIVAM pôsobí ako vzdelávacia organizácia a má za cieľ podporovať školy, školské zariadenia a zariadenia sociálnej pomoci v procese systematického skvalitňovania a zvyšovania odborného potenciálu pedagogických zamestnancov PZ), odborných zamestnancov (OZ) a nepedagogických zamestnancov (NPZ), podporovať ich pri budovaní systému učiacej sa organizácie a byť im nápomocným partnerom v oblasti profesijného rozvoja.

Osobitnú pozornosť venuje aj skvalitneniu výkonu profesijných kompetencií riaditeľov škôl, školských zariadení, zariadení sociálnej pomoci a ďalších vedúcich PZ a OZ.

Prostredníctvom ôsmich krajských pracovísk v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a pracoviska v Komárne:

  • poskytuje vzdelávanie pre PZ a OZ v súlade so zákonom č. 414//2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
  • poskytuje vzdelávanie pre NPZ v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • organizuje atestácie pre PZ a OZ na základe oprávnenia č. 1/2019-AT vydaného MŠVVaŠ SR,
  • poskytuje vzdelávacie podujatia, poradenstvo, odborno-metodickú pomoc a podporu školám, školským zariadeniam a zariadeniam sociálnej pomoci,
  • realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej úrovni.

V úzkej spolupráci so vznikajúcimi Regionálnymi centrami podpory učiteľov bude podporovať kurikulárnu transformáciu a kurikulárneho manažmentu ako jednu zo svojich programových priorít, ktorá je aj súčasťou Plánu obnovy a odolnosti.