NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 – IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL

Celoslovenskú podporu pre pomáhajúce profesie v školstve reprezentuje národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií. Pre tretie pokračovanie jeho realizácie je k dispozícii projektový implementačný manuál.

Implementačný manuál vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ako prijímateľ národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3). Je záväzným dokumentom a nevyhnutnou podmienkou jeho realizácie.

Predmetný implementačný manuál uvádza prehľad obsadzovaných pozícií v NP POP 3. Približuje kvalifikačné predpoklady jednotlivých pozícií. Dotýka sa aj otázky veľkosti úväzkov a pracovného času zamestnancov na týchto pozíciách.

Dokument konkretizuje pojem takzvaného jednotkového nákladu, ktorý projekt definuje. Zároveň ponúka prehľad predkladanej dokumentácie na úhradu spomínaného jednotkového nákladu.     

V závere projektového manuálu sa hovorí o kontrole akýchkoľvek skutočností súvisiacich s realizáciou projektových aktivít, ktorá je v kompetencii NIVaM. Nezabúda sa ani na podmienky pre informovanie či monitorovanie v rámci národného projektu.

Kompletný dokument vydaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže nájdete na odkaze nižšie.

  NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3  – IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL  | platný od 1. 1. 2024

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3  – IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL | platný do 31. 12. 2023

Prílohy projektového implementačného manuálu:

 • Príloha č. 1 a) – sumárny prehľad – preukazujúci počet odpracovaných hodín – týždenný fond 37,5 hodiny
 • Príloha č. 1 b) – sumárny prehľad – preukazujúci počet odpracovaných hodín – týždenný fond 40,0 hodiny
 • Príloha č. 1c) – sumárny prehľad – preukazujúci počet odpracovaných hodín – týždenný fond 36,25 hodiny 
 • Príloha č. 2 a)b) – zoznam všetkých PA/asistentov učiteľa (AU) školy, ktorí pracujú v škole pred začatím projektu (a) a po jeho spustení s rozdelením pozícií financovaných cez fondy EÚ (vrátene POO) a štátneho rozpočtu (b)
 • Príloha č. 3 – zoznam a veľkosť úväzku zamestnancov (členovia školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor) školy pracujúcich pre NP POP 3 v MŠ, ZŠ, SŠ, ktorých mzda je financovaná prostredníctvom JN
 • Príloha č. 4 – zoznam žiakov, ktorí budú využívať pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením financovaného z projektu a zoznam žiakov, ktorí využívajú pedagogického asistenta financovaného zo štátneho rozpočtu
 • Príloha č. 5 – súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov
 • Príloha č. 6 – čestné vyhlásenie – dočasné vyrovnávacie opatrenia
 • Príloha č. 7a) – čestné vyhlásenie štatutára/riaditeľa školy o celkovom počte žiakov ZŠ/ SŠ/veľkosti MŠ
 • Prílohe č. 7b) – čestné vyhlásenie o počte PZ a OZ pre ŠDK
 • Príloha č. 8 – štvrťročná správa o činnosti
 •   Príloha č. 9 – zjednodušené vykazovanie výdavkov (príloha č. 5 výzvy) *platné od 1. 1. 2024 | Príloha č. 9 – zjednodušené vykazovanie výdavkov (príloha č. 5 výzvy) *platné do 31. 12. 2023