Dokumenty pre žiadateľov

 

Dokumenty pre žiadateľov o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov

 

Dokumenty pre prijímateľov dotácie

V zmysle Zákona č. 360/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony je možné podľa § 16 ods. 2 do 10 % nákladov v rámci projektov na podporu práce s mládežou započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce vyjadrenú za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu. Metodika výpočtu môžete taktiež nájsť na webovej stránke Platformy dobrovoľníckych centier organizácií

Dokumenty pre prijímateľov dotácie k záverečnej správe

Prijímateľ dotácie je povinný v termíne podľa určenia zmluvy predložiť poskytovateľovi záverečnú správu a vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom. Vyúčtovanie musí okrem obsahového znenia záverečnej správy, ktoré bude prijímateľovi sprístupnené v elektronickom dotačnom systéme a čestného vyhlásenia (generuje žiadateľ z dotačného systému) obsahovať najmä: