Dotačná schéma

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytuje dotácie pre oblasť práce s mládežou prostredníctvo Smernice č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácie sa poskytujú na účely podľa § 15 ods. 1 Zákona č.282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou v siedmych tematických oblastiach, ktorými sú:

a) celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru,

b) zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže,

c) dobrovoľnícke príležitosti pre mládež,

d) informačné služby a poradenské služby pre mládež,

e) linky pomoci,

f) nízkoprahové programy pre mládež,

g) aktuálne priority v práci s mládežou.

Oprávnenými žiadateľmi na dotácie sú organizácie, ktoré preukázateľne vyvíjajú činnosť v oblasti práce s mládežou v súlade s popísaným účelom danej výzvy. Tie môžu byť založené v zmysle ustanovenia §15 ods. 2 Zákona č.282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Každá výzva špecifikuje podrobný obsah tematických oblastí.

Žiadatelia sa môžu do dotačnej schémy prihlásiť reakciou na zverejnené výzvy. Výzvy zverejňuje ministerstvo v dvoch rovinách:

výzvy na predkladanie žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu (november-december)

výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu oprávneného žiadateľa v oblasti práce s mládežou (marec-apríl)

V tematických oblastiach a) – f) sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu len tie subjekty, ktoré boli zapísané do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v príslušnej tematickej oblasti. To znamená, že žiadatelia v týchto tematických oblastiach musia najskôr reagovať na výzvu na predkladanie žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciuaž po úspešnom zápise môžu reagovať na výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu v príslušných tematických oblastiach.

Subjekty, ktoré pracujú s mládežou a nie sú zapísané do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu sa môžu uchádzať o projektovú podporu priamo reakciou na výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu v tematickej oblasti Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou v jednotlivých témach, ktoré sú špecifikované vo výzve.

Žiadatelia reagujú na zverejnené výzvy napísaním a odoslaním žiadosti. Žiadosti musia byť odoslané elektronicky aj písomne spolu so všetkými potrebnými prílohami.

Pri žiadostiach o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov je potrebné postupovať nasledovne:

1. oboznámiť sa so zverejnenou výzvou a posúdiť, či je žiadateľ vhodným a oprávneným žiadateľom v danej tematickej oblasti;

2. uistiť sa, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky a kritéria uvedené vo výzve;

Pri žiadostiach o dotáciu oprávneného žiadateľa v oblasti práce s mládežou je potrebné postupovať nasledovne:

1. oboznámiť sa so zverejnenou výzvou a posúdiť, či je žiadateľ vhodným a oprávneným žiadateľom v danej tematickej oblasti;

2. uistiť sa, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky a kritéria uvedené vo výzve;

3. ak je žiadateľ oprávneným žiadateľom podľa výzvy a spĺňa stanovené kritéria a podmienky, v príslušnej výzve nájde link na Žiadosť o dotáciu. V platforme Cognitoforms si vytvorí žiadosť, ktorá mu po vyplnení a odoslaní príde vo formáte pdf na kontaktný e-mail uvedený v žiadosti.

4. Po úplnom vyplnení žiadosti a priložení potrebných príloh žiadateľ žiadosť odošle najneskôr do výzvou stanoveného dátumu a hodiny (po tomto dátume a čase už žiadosti nebude možné odoslať). Následne žiadosť, ktorú žiadateľ obdrží vo formáte pdf spolu s prílohou Čestné prehlásenie, odošle v tlačenej podobe podľa pokynov a na adresu uvedenú vo výzve.