FAQ

Musím mať založený samostatný bankový účet?

Áno, na prostriedky zo štátneho rozpočtu za účelom dotácie je potrebné mať zriadený samostatný bankový účet, kde budú prostriedky iba pre tento účel (s výnimkou obce alebo vyššieho územného celku). Nemusí ísť o nový účet, dôležité je, aby na danom účte boli výlučne iba prostriedky pre túto dotáciu.

Čo v prípade, ak som do žiadosti o dotáciu uviedol iný účet ako samostatný bankový účet, na ktorý môžem obdržať dotáciu a na ktorom nebudú žiadne iné prostriedky?

Samostatný bankový účet nie je potrebné vopred vytvárať (a mať ho k dispozícii už pri podávaní žiadosti o dotáciu), nakoľko pri podávaní ešte nie je známe, či bude Vaša žiadosť schválená. Ak prijímateľ nemá zriadený samostatný bankový účet, je potrebné ho zriadiť hneď po zverejnení výsledkov o pridelení dotácie na príslušný rok, resp. vyprázdniť už zriadený účet a informovať o tejto náležitosti MŠVVaM SR – poskytovateľa dotácie, ako aj NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako implementačný orgán s cieľom podania správneho čísla účtu do Zmluvy o poskytnutí dotácie.

Aké je oprávnené obdobie čerpania dotácie?

Štandardne je dotácia poskytnutá na obdobie v trvaní od 1.1. – 31.12. príslušného rozpočtového roka, podľa Usmernenia k použitiu dotácie, ktoré je súčasťou zmluvy.

Avšak v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy možno dotáciu čerpať do 31.03. nasledujúceho rozpočtového roka v prípade, že dotácia bola poskytnutá po 31. júli rozpočtového roka. Tu sa však podľa uvedeného zákona uplatňuje výnimka mzdových výdavkov (miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), ktoré môžu byť vynaložené len do 31.12. príslušného rozpočtového roka, v ktorom bola zmluva uzatvorená.

Môžem použiť aj vlastnú prezenčnú listinu účastníkov ako dokument vyplývajúci zo zabezpečenia projektovej aktivity?

Áno, prijímateľ dotácie je povinný vypracovať prezenčnú listinu účastníkov a správu o aktivite a tieto dokumenty archivovať po dobu 10 rokov, pričom môže použiť aj vlastný formát. Ten, ale musí obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy (názov prijímateľa dotácie, názov podujatia alebo aktivity, miesto konania podujatia alebo aktivity, dátum konania podujatia alebo aktivity, čas začiatku a ukončenia podujatia alebo aktivity, meno a priezvisko jednotlivých účastníkov organizátorov podujatia alebo aktivity, vek alebo rok narodenia jednotlivých účastníkov a organizátorov, podpisy účastníkov a organizátorov).

Ako mám postupovať v prípade, ak aktivita/podujatie bolo realizované ešte pred podpisom zmluvy a nemám k tomu prezenčnú listinu s podpismi účastníkov?

V prípade aktivít realizovaných pred uzatvorením zmluvy, ku ktorým nemáte prezenčnú listinu postačuje vyhotoviť Správu o aktivite o zrealizovanom podujatí, ku ktorej priložíte zoznam účastníkov podujatia/aktivity, príp. fotodokumentáciu, ak existuje.

Komu mám posielať pozvánky na dôležité celoslovenské podujatia?

Prijímateľ dotácie posiela pozvánky na dôležité celoslovenské podujatia v písomnej forme na adresu sídla poskytovateľa dotácie (MŠVVaM SR) a implementačného orgánu (NIVAM). V prípade elektronickej komunikácie prijímateľ posiela na emailovú adresu: dotacie@nivam.sk

Môžem si preplatiť výdavky vynaložené na účel určený v zmluve, ktoré som hradil z vlastných finančných prostriedkov pred poukázaním dotácie?

Áno, ak ste ešte pred poukázaním dotácie na samostatný bankový účet vynaložili finančné prostriedky z vlastných zdrojov, v tom prípade je oprávneným použitím dotácie presun finančných prostriedkov zo samostatného účtu (kde ste dotáciu obdržali) na iný účet prijímateľa. 

Je potrebné zmluvu tlačiť 3-krát aj s prílohami?

Áno, celé znenie zmluvy aj s prílohami je potrebné 3-krát vytlačiť farebne, jednostranne a bez zopínania a následne odoslať poštou na adresu: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Je fyzická osoba oprávneným žiadateľom o dotáciu?

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou môže byť žiadateľom o dotáciu aj fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.  Každá výzva je však špecifická – vždy je potrebné riadiť sa podmienkami určenými vo výzve, v ktorej je uvedený aj oprávnený žiadateľ pre konkrétnu výzvu.