Príručka pre školského knihovníka

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Stiahni dokument (pdf, 2,2 MB)

Uvedený odborný text bol doplnený a prepracovaný v súlade s platným právnym stavom. Jednotlivé kapitoly pre ľahšie zorientovanie sa v odbornej problematike obsahujú aj krížové referencie. Príručku uzatvára dvadsaťdva príloh, ako sú právne predpisy, metodické pokyny a vzory vnútorných dokumentov. Uvedené vzory si môžete upravovať a dopĺňať podľa potrieb a možností vašej školskej knižnice.

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnicevykonani_revizie_kniznicneho_fondu

  Príloha 1: Vzor príkazu na vykonanie pravidelnej revízie knižničného fondu

  Príloha 2: Vzor menovacieho dekrétu predsedu revíznej komisie

  Príloha 3: Vzor zápisnice o výsledku revízie knižničného fondu

  Príloha 4: Vzor zoznamu knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie

  Príloha 5: Vzor menovacieho dekrétu predsedu vyraďovacej komisie

  Príloha 6: Vzor zoznamu vyradených knižničných dokumentov

  Príloha 7: Vzor darovacej zmluvy

Metodické usmernenie č. 1/2022 k povinným evidenciám školskej knižnice

  Priloha č. 1 Príklad evidencie používateľov

  Príloha č. 2 Príklad evidencie absenčných výpožičiek

  Príloha č. 3 Príklad evidencie prezenčných výpožičiek

  Príloha č. 4 Príklad evidencie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

  Príloha č. 5 Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamuskolske kniznice_k_ zapisu_kniznicnych_dokumentov_do_prirastkoveho_zoznamu

Metodické usmernenie č. 2/2020 pre školské knižnice k povinnosti ponúknuť vyradený knižničný dokument iným knižniciam

  Príloha č. 1 Darovacia zmluva – vzor

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici