Príručka pre školského knihovníka

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Uvedený odborný text bol doplnený a prepracovaný v súlade s platným právnym stavom. Jednotlivé kapitoly pre ľahšie zorientovanie sa v odbornej problematike obsahujú aj krížové referencie. Príručku uzatvára dvadsaťdva príloh, ako sú právne predpisy, metodické pokyny a vzory vnútorných dokumentov. Uvedené vzory si môžete upravovať a dopĺňať podľa potrieb a možností vašej školskej knižnice.

 

DOPLŇUJÚCE METODICKÉ USMERNENIA

Metodické usmernenie č. 1/2024 k povinným evidenciám školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamu

Metodické usmernenie č. 2/2020 pre školské knižnice k povinnosti ponúknuť vyradený knižničný dokument iným knižniciam

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici