Užitočné linky

Databázy

Články (PBS) dokumentografická báza dát obsahuje anotované záznamy článkov z časopisov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti výchova, vzdelávanie a školstvo. Jej producentom bola Slovenská pedagogická knižnica. Báza sa prestala budovať vo februári 2005. Rozpis článkov je súčasťou projektu Slovenská knižnica.

Pedagogická bibliografická databáza (PBD) analyticky spracováva najmä české periodiká výberovo aj zahraničné. Jej producentom je Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe.

Slovenská národná bibliografia obsahuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydaných v SR. Rozpisová časť Články obsahuje informácie o článkoch v slovenských periodikách. Spracúva ju Slovenská národná knižnica v Martine.

EBSCO – Databázy firmy EBSCO (Elton B. Stephens Company, zal. 1944) obsahujú odborné periodiká s úplnými textami a taktiež aj indexované tituly periodík s abstraktami. Sprístupnených je asi 20000 titulov plnotextových časopisov z databáz Academic Search Complete; Business Source Premier; MEDLINE (with Full Text); Master File Premier; ERIC;Health Source: Nursing/Academic Edition; Newspaper Source; Regional Business News; Humanities International Complete; AGRICOLA; GreenFILE. Od roku 2003 financuje databázy EBSCO Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice, ktoré získavajú každý rok zdarma prístup k obrovskému množstvu článkov. Užívateľská príručka (dokument pdf, 1,37 MB)

SpringerLink je multiodborová databáza z oblasti architektúry a dizajnu, psychológie, chémie, informatiky, ekonómie, strojárstva, životného prostredia, geológie a geografie, práva, matematiky, štatistiky, fyziky, astronómie, medicíny a spoločenských vied s retrospektívou od roku 1985. Umožňuje prístup k plným textom pomocou inteligentného vyhľadávača a má implementovanú funkciu vyhľadávania i prezerania jednotlivých čísiel periodík. Producentom databázy je konzorcium Springer Verlag.

Užívateľská príručka Springer – formát .pdf, 441 kB

ONLINE KNIŽNICA

Prvá slovenská online knižnica IVEX library disponuje v súčasnosti knižným fondom v rozsahu viac ako 5000 kníh. Vďaka zakúpenému predplatnému má študent má prístup k publikácii kedykoľvek a kdekoľvek a autori majú zabezpečené ohodnotenie svojich diel. Študenti si môžu svoje knihy zvýrazňovať, citovať a iným spôsobom s nimi pracovať. Učebné materiály sú prístupné cez mesačné predplatné. Je možnosť vybrať si program, aký komu vyhovuje. IVEX library je možné vyskúšať si zadarmo pomocou Freemium verzie, alebo 7-dňovej bezplatnej skúšobnej verzie.

Idea otvoreného prístupu (Open Access) je dôležitým medzníkom v šírení informácií. Predstavuje nový model vedeckého publikovania a vedeckej komunikácie v období digitálnej éry. Open Access (OA) znamená okamžitú on-line voľnú prístupnosť vedeckých výsledkov bez ďalšieho obmedzenia , ktoré sa zvyčajne stanovuje v licenčných zmluvách s vydavateľom. Všetko o open access z jedného miesta zo stránky www.cvtisr.sk : https://openaccess.cvtisr.sk/na-stiahnutieodkazy/zdroje-on-line/

JASPI báza dát združuje v sebe moduly elektronickej Zbierky zákonov, Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR, akciové spoločnosti a spoločnosti s.r.o. z Obchodného registra a ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť a riadenie štátnej správy.

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 350 inštitúcií.

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete. V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou. SPK je zapojene do konzorcialneho konta EZB cez UKB: http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/elektronicke-kniznice/ezb-konzorcialne-konto/
Návod na použitie EZB

Linky na rôzne databázy s voľným prístupom k plnotextovým dokumentom alebo abstraktom (súbor doc, 32 kB)

Databázy Americkej psychologickej asociácie (APA) – voľný skúšobný prístup.

Vyrovnajte sa s výzvami psychologického výskumu pomocou šiestich digitálnych riešení (pre komplexný pohľad na dnešné problémy duševného zdravia)

https://more.ebsco.com/APA-Quality-of-Collection-20220119.html?utm_medium=eblast&utm_source=european-database-of-libraries&utm_campaign=acad_lsd-apa-edl-2022-0509

 

Linky otvoreného prístupu k zdrojom:

https://www.springeropen.com/

https://www.ebsco.com/open-access

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess

https://www.scienceopen.com/

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage

https://doaj.org/

https://www.doabooks.org/

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=de

https://www.ceeol.com/

https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

https://zlatyfond.sme.sk/

https://www.thefreelibrary.com/

https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/

https://eric.ed.gov/

http://roar.eprints.org/

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/bookport/

https://openresearchlibrary.org/home