Absolvujte doplňujúce pedagogické štúdium alebo rozširujúce štúdium v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. (NIVaM)

! PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ DO 07. JÚNA 2024 !

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje nové skupiny v doplňujúcom pedagogickom štúdiu, na ktoré sa môže prihlásiť aj záujemca, ktorý nie je zatiaľ pedagogickým zamestnancom, t.j. doteraz pracuje v inom sektore.

V mesiaci máj 2024 zisťuje NIVaM záujem o jednotlivé moduly štúdia, ktoré budú spustené a realizované počas školského roku 2024/2025.

V mesiaci jún 2024 prebehne prerozdelenie prihlásených záujemcov do regionálnych skupín podľa počtu prihlásených záujemcov buď v rámci kraja, ktorý si označili pri prihlásení sa alebo do najbližšieho možného kraja, v ktorom sa bude otvárať vzdelávacia skupina.

Pri prihlásení do celoslovenskej skupiny si záujemca  štúdia vyberá regionálne blízke pracovisko, kde bude možné vzdelávanie realizovať aj prezenčnou formou. Prezenčná forma prináša pre účastníkov benefity v podobe sieťovania, nadviazania profesionálnych partnerstiev nielen medzi účastníkmi ale aj s lektormi vzdelávania.

K dispozícii  sú nasledovné základné moduly kvalifikačného vzdelávania :

  1. Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov
  2. Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy
  3. Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP,  v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 Pre absolventov alebo terajších účastníkov základného modulu DPŠ pre vychovávateľov a pedagogických asistentov:

  1. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov
  2. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov

 Pre absolventov alebo terajších účastníkov základného modulu DPŠ pre majstrov odbornej výchovy:

  1. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy

Pre absolventov alebo terajších účastníkov základného modulu DPŠ pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP,  v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

  1. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov

Pre kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním prvého a druhého stupňa na rozšírenie kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci:

  1. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov
    v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci

Pre získanie kvalifikácie je potrebné absolvovať obidva moduly DPŠ, napr. najskôr Základný modul DPŠ pre vychovávateľov a pedagogických asistentov a potom sa rozhodujete medzi dvomi rozširujúcimi modulmi, buď na Rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov alebo Rozširujúci modul pre pedagogických asistentov.

Celý cenník s podmienkami na úhradu poplatku za vzdelávanie nájdete na našej stránke:

https: //nivam.sk/ucitelia/cennik/  

Inštrukcie na registráciu – doplnenie osobných údajov do vytvoreného konta a pridanie kariérneho profilu sú k dispozícii na tomto odkaze: Návod na registráciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdielať tento článok