Zverejnili sme výzvu na zapojenie sa do národného projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3

VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Pre základné a stredné školy

Podporovaná pozícia – školský digitálny koordinátor (ŠDK)

(v prípade škôl bez právnej subjektivity prihlasovanie realizuje zriaďovateľ školy)

Výzva je určená pre školy, ktoré do projektu zatiaľ nie sú zapojené, pre školy, ktoré sú zapojené v projekte a nemajú obsadenú žiadnu pozíciu ŠDK a pre školy, ktoré sú zapojené v projekte a majú záujem o prehodnotenie počtu obsadených pozícií ŠDK1a je otvorená do 20.5.2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

(ďalej aj „NIVaM“)

Školy  oprávnené na zapojenie sa do projektu:

Škola musí byť zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR, a zároveň nesmie byť financovaná prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje financovania nepredstavujú 50% a viac.

Do projektu sa môžu zapojiť:

 • základné školy podľa § 29 školského zákona,
 • stredné školy podľa § 32 písm. a) až e) školského zákona.

Upozornenie: špeciálne školy podľa § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) nie sú v rámci výzvy oprávnené, t. j. výzva sa na nevzťahuje. To platí aj pre špeciálne školy doteraz zapojené v národných projektoch a Pláne obnovy a odolnosti SR.

Škola si môže žiadať o jednotlivé úväzky a to maximálne do výšky a za podmienok stanovených kľúčom k relevantnej pozícii (viď Príloha č.1).

Aktuálne otvorená pozícia v projekte:

 • Školský digitálny koordinátor (ďalej len „ŠDK”)

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu ŠDK:

Každá pozícia školského digitálneho koordinátora musí byť obsadená zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch  a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).

Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ).


1 Školy, ktoré chcú naďalej v NP POP3 pokračovať s rovnakým počtom obsadených pozícií ŠDK sa do výzvy neprihlasujú. V nasledujúcom školskom roku im bude financovaný rovnaký počet pozícií.


Zoznam akceptovaných akreditovaných vzdelávaní (môže byť doplnený počas realizácie projektu):

 • inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) – „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ (poskytovateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika),
 • inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) –„Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK)“ (poskytovateľ JA Slovensko).

Veľkosť úväzkov:

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu vývoja a mládeže SR sumár všetkých úväzkov školského digitálneho koordinátora nemôže presiahnuť 125 % plného úväzku. V rámci pridelených úväzkov, resp. kombinácie úväzkov,  môže vyučovať nasledovný počet hodín:

 • 25 % úväzok ŠDK – max. 18 hodín vyučovania
 • 50 % úväzok ŠDK – max. 15 hodín vyučovania
 • 75 % úväzok ŠDK – max. 11 hodín vyučovania
 • 100 % úväzok ŠDK – max. 5 hodín vyučovania

Do celkového sumáru úväzku 125% sa nezarátava práca vykonávaná počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a čerpania dovolenky ŠDK.

Veľkosť úväzku na pozíciu (platí pre všetky pozície) je možné stanoviť len na úrovni 25 %, 50 %, 75 % a 100%. Schválený úväzok na pozíciu  je možné rozdeliť aj medzi viacerých pedagogických zamestnancov nasledovne:

 • 25 % – nie je možné deliť,
 • 50 % – je možné rozdeliť na 25 % + 25 %,
 • 75 % – je možné rozdeliť na 50 % + 25 %,
 • 100 % – je možné deliť na 50 % + 50 %,
 • 150 % – je možné deliť na 100 % + 50 % alebo 50 % + 50 % + 50 %,
 • 200 % – je možné deliť na 100 % + 100 % alebo 100 % + 50 % + 50 % alebo 50 % + 50 % + 50 % + 50 %.

Náplň práce

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.
Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Financovanie nákladov pozície

V rámci jednotkového nákladu (ďalej aj „JN“) budú podporované novovytvorené pracovné miesta v školách a/alebo sa zachovajú existujúce pracovné miesta podporené z ESF cez OPĽZ v programovom období 2014 -2020.

 • Jednotkový náklad je 2 572,00 EUR /mesačne/pracovné miesto ŠDK.
 • Jednotkový náklad je tvorený personálnymi výdavkami (hrubá mesačná mzda; odvody zamestnávateľa).
 • Výška sa môže meniť na základe legislatívy.

Podmienky financovania a podpory pozície ŠDK musia byť v súlade s aktuálne platným  Zjednodušeným vykazovaním výdavkov pre obdobie 2021 – 2027.

V prípade, ak zamestnanec  bude na pozícii pracovať menej ako mesiac (napr. nástup do pracovného pomeru počas mesiaca), jednotkový náklad na túto pozíciu bude alikvotne prepočítaný. Jednotkový náklad bude alikvotne prepočítaný aj v prípade, ak bude zamestnanec pracovať na pozícii na kratší pracovný pomer (napr. 50% pracovný pomer).

Dĺžka realizácie aktivít

Financovanie pozície ŠDK je zabezpečené z národného projektu do konca augusta 2026.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete v implementačnom manuáli NP POP 3.

Spôsob prihlasovania sa

Školy sa budú prihlasovať do projektu prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára zverejneného na stránke NIVaM.

Vyhodnocovanie činnosti

Každý zamestnanec vypracuje štvrťročnú správu o činnosti s výstupmi práce.

Kontaktné údaje

V prípade otázok môžete kontaktovať pomocpop@nivam.sk

PRÍLOHA č. 1:

Kľúč, ktorý stanovuje maximálnu hranicu podpory pre jednotlivé školy

Školský digitálny koordinátor (ŠDK)

Spočítavajú sa body za počet žiakov a počet zamestnancov, výsledný súčet dáva 0,25-2 úväzky.

Body za žiakov:

 • Škola do 100 žiakov – 1 bod
 • 101 – 250 žiakov – 2 body
 • 251 – 400 žiakov – 3 body
 • 401 – 550 žiakov – 4 body
 • 551 – 750 žiakov – 5 bodov
 • 751 – 1000 žiakov – 6 bodov
 • 1001 – 1400 žiakov – 7 bodov

Body za pedagogických a odborných zamestnancov (PZ/OZ):

 • Škola do 10 PZ/OZ – 1 bod
 • 11 – 30 PZ/OZ – 2 body
 • 31 – 45 PZ/OZ – 3 body
 • 46 – 60 PZ/OZ – 4 body
 • 61 – 80 PZ/OZ – 5 bodov
 • 81 – 100 PZ/OZ – 6 bodov
 • 101 – 130 PZ/OZ – 7 bodov
 • 131 a viac PZ/OZ – 8 bodov

Pridelenie počtu úväzkov ŠDK podľa súčtu bodov:

 • 1 – 2 body – 0,25 úväzku ŠDK
 • 3 – 4 body – 0,5 úväzku ŠDK
 • 5 – 6 bodov – 1 úväzok ŠDK
 • 7 – 8 bodov – 1,5 úväzku ŠDK
 • 9 a viac bodov – 2 úväzky ŠDK

Bratislava 25. apríla 2024

Tešíme sa na spoluprácu.

Zdielať tento článok