Často kladené otázky k Národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

 1. Aká škola sa môže prihlásiť do národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3)?

Škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, a zároveň nesmie byť financovaná prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje financovania nepredstavujú 50% a viac.

Do projektu sa môžu zapojiť:

 • materské školy podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • základné školy podľa § 29 školského zákona,
 • stredné školy podľa § 32 písm. a) až e) školského zákona.

Upozornenie: špeciálne školy podľa § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) nie sú v rámci výzvy oprávnené, t. j. výzva sa na ne nevzťahuje. To platí aj pre špeciálne školy doteraz zapojené v národných projektoch a Pláne obnovy a odolnosti SR.

 

 1. Špeciálne školy sa nemôžu uchádzať ani o pozíciu školského digitálneho koordinátora?

Nie, špeciálne školy podľa § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) nie sú v rámci výzvy oprávnené, t. j. výzva sa na ne nevzťahuje.

 

 1. Je nutné, aby sa zapojená škola do NP POP a NP POP II zapojila do výzvy „Podpora pomáhajúcich profesií 3“? Nie je možné automatické predĺženie?

Do národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3) sa musia prihlásiť všetky školy vrátane tých, ktoré boli v súčasnosti zapojené do národných projektov alebo výzvy z POO v čase od vyhlásenia výzvy t.j. 29.05.2023 do jej uzatvorenia t.j 02.06.2023.

Školy sa budú prihlasovať do projektu prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára.

 

 1. Dokedy je možné prihlásiť sa do národného projektu?

Prihlasovanie sa je možné vykonať prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára do 02.06.2023 do 23:59 hod.

 

 1. Môžu sa do výzvy na zapojenie sa prihlásiť aj centrá poradenstva a prevencie?

Nie, do NP POP 3 sa môžu prihlásiť len školy. Škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, a zároveň nesmie byť financovaná prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje financovania nepredstavujú 50% a viac.

Do projektu sa môžu zapojiť:

 • materské školy podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • základné školy podľa § 29 školského zákona,
 • stredné školy podľa § 32 písm. a) až e) školského zákona.

Upozornenie: špeciálne školy podľa § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) nie sú v rámci výzvy oprávnené, t. j. výzva sa na ne nevzťahuje. To platí aj pre špeciálne školy doteraz zapojené v národných projektoch a Pláne obnovy a odolnosti SR.

 

 1. Prihlásením sa do národného projektu môžeme spustiť výberové konania na obsadenie pozícií v školách?

Nastavenie pracovno-právnych vzťahov je v kompetencii školy a/alebo aj  jej zriaďovateľa. S výberovými konaniami odporúčame počkať do zverejnenia schváleného zoznamu zapojených škôl do POP 3, ktorý zverejníme na webovej stránke nivam.sk hneď po vyhodnotení výzvy na zapojenia sa MŠVVaŠ SR a IVP.

 

 1. Je možné si ponechať všetky pozície, ktoré máme v súčasnosti financované cez NP POP/NP POP II/ výzvu z POO?

Žiadať si pozície je potrebné s ohľadom na podmienky aktuálne zverejneného kľúča. Cieľom projektu je najmä predĺženie pozícií, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ.

 

 1. Budeme mať nárok len na pozície doteraz financované cez NP POP/NP POP II/ výzvu z POO?

V prípade, že Vám na základe kľúča vznikne nárok na viac pozícií, môžete si o ne požiadať.

Nové pozície, nad rámec tých, ktoré máte doteraz financované cez NP POP/NP POP II/výzvu z POO, však budú posudzované podľa samostatných kritérií s ohľadom na celkový zostatok finančných zdrojov z celkovej alokácie na výzvu na zapojenie sa.

 

 1. V súčasnosti máme cez NP POP II financovanú pozíciu asistent učiteľa. V NP POP 3 nie je možné žiadať o túto pozíciu?

V NP POP 3 je možné žiadať o pozíciu pedagogický asistent.

V prípade potreby, asistentom učiteľa, ktorých máte v súčasnosti, môžete upraviť názov pozície dodatkom k PZ. Pre tento typ pozície, asistent učiteľa →pedagogický asistent, platí nasledovný kľúč:

Kľúč pridelenia počtu úväzkov PA pre základné a stredné školy na základe potrieb jednotlivých žiakov so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie

 • škola do 100 žiakov – max. 1 úväzok PA;
 • škola od 101 do 200 žiakov – max. 2 úväzky PA;
 • škola od 201 do 300 žiakov – max. 3 úväzky PA;
 • škola od 301 do 400 žiakov – max. 4 úväzky PA;
 • škola od 401 – 700 žiakov – max. 5 úväzkov PA;
 • škola nad 700 žiakov – max. 6 úväzkov PA.

Kľúč pridelenia počtu úväzkov PA pre materské školy:

 • škola od 16-60 detí – 1 úväzok PA
 • nad 60 detí – 2 úväzky PA

V prípade MŠ s poldennou prevádzkou sa kľúč kráti na polovicu.

 

 1. Ako sa bude dokladovať podmienka – MŠ vzdeláva min. 5 detí z marginalizovanej rómskej komunity a tieto deti sú rovnomerne rozdelené medzi triedami a vzdelávané spolu s inými deťmi?

Uvedené sa preukáže čestným vyhlásením (súčasť prihlasovacieho formulára) . Počas realizácie overením počas výkonu finančnej kontroly na mieste priamo v zapojenej materskej škole.

 

 1. V rámci školského podporného tímu musíme žiadať o všetky pozície, alebo si môžeme vybrať pozície podľa potrieb našej školy?

Zloženie členov školského podporného tímu vychádza z potrieb školy a rozhoduje o ňom škola. Členom ŠPT môže byť odborný zamestnanec školy alebo školský špeciálny pedagóg.

Školský podporný tím (ďalej len “ŠPT”), ktorý zahŕňa nasledovné pozície:

 • školský psychológ,
 • školský špeciálny pedagóg,
 • sociálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • školský logopéd,
 • sociálny pracovník,

zloženie školského podporného tímu vychádza z potrieb školy a určí si ho škola v súlade s kľúčom.

Pre všetky vyššie uvedené pozície platí v zmysle zjednodušeného vykazovania výdavkov rovnaká jednotková cena (ŠSJN), a to 2161,00 EUR.

 

 1. Je možné žiadať pozíciu pomocného vychovávateľa, hoci sme ju v NP POP/NP POP II nemali?

Nie, v NP POP 3 budú podporené iba materské školy podľa § 28 školského zákona a pozície pomocných vychovávateľov, ktoré v školskom roku 2022/2023 boli zapojené do výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ z Plánu obnovy a odolnosti SR.  

 

 1. Je možné žiadať pozíciu rodičovského asistenta, hoci sme ju v NP POP/NP POP II nemali?

Nie, v NP POP 3 budú podporené iba materské školy a pozície rodičovských asistentov zapojené v školskom roku 2022/2023 v projekte NP PRIM II.

 

 1. Je možné žiadať pozíciu školský digitálny koordinátor, hoci sme ju v NP POP/NP POP II nemali?

Áno, v NP POP 3 si o pozíciu školského digitálneho koordinátora môžu žiadať všetky školy. Pri posudzovaní sa spočítavajú body za počet žiakov a počet zamestnancov, výsledný súčet dáva 0,25-3 úväzky. 2,5 úväzku a 3 úväzky sa budú schvaľovať až po naplnení ostatných žiadostí a iba v prípade, že to rozpočet projektu umožní.

V opačnom prípade bude školám schválené max. 2 úväzky aj za predpokladu, že podľa kľúča by mali nárok na 2,5 úväzku alebo 3 úväzky.

 

 1. Ako budú financované pozície v NP POP 3?

Financovanie nákladov pracovných pozícií sa bude realizovať formou jednotkových nákladov (zjednodušené vykazovanie výdavkov, teda nie reálne vykazovanie a financovanie na základe platových dekrétov či výplatných pások a úhrad), ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac, t. j. 1 FTE ustanoveného pracovného času odpracovaného za mesiac na danej pozícii a ich indikatívna výška je nasledovná:

 • pedagogický asistent – 1606 EUR
 • člen školského podporného tímu – 2161 EUR
 • pomocný vychovávateľ – 945 EUR
 • rodičovský asistent – 945 EUR
 • školský digitálny koordinátor – 2552 EUR

V prípade, ak zamestnanec bude na pozícii pracovať menej ako mesiac (napr. nástup do pracovného pomeru počas mesiaca), jednotkový náklad na túto pozíciu bude alikvotne prepočítaný.

Jednotkový náklad bude alikvotne prepočítaný aj v prípade, ak bude zamestnanec pracovať na pozícii na kratší pracovný pomer (napr. 50% pracovný pomer).      

 

 1. Školy požadujú informáciu, či budú Zmluvy o spolupráci pri implementácii NP PO3 účinné do začiatku školských prázdnin, aby vedeli zabezpečiť personálne obsadenie pozícii v NP POPII na nasledujúci školský rok.

Návrh Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi školou a NIVaM (ďalej aj  „Zmluva“) budeme zasielať hneď po vyhodnotení a uzatvorení prihlasovacieho procesu, t.j. v druhej polovici júna 2023.

S ohľadom na oprávnenosť výdavkov musia byť všetky Zmluvy účinné k 01.09.2023, teda počas školských prázdnin Vás prosíme o súčinnosť tak, aby bola Vaša Zmluva platná a účinná do vyššie uvedeného dátumu.

 

 1. Na aké obdobie bude uzatvorená Zmluva o vzájomnej spolupráci?

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi školou a NIVaM bude uzatvorená na 1 školský rok, pretože v prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024.

Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane v priebehu projektu na základe toho, ako bude pre nasledujúce roky nastavené financovanie jednotlivých pozícií zo štátneho rozpočtu. Na základe novely školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky, sa zavádza nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a od 1.9.2024 by sa malo navýšiť financovanie podporných profesií zo štátneho rozpočtu.

V prípade, že pozície vo Vašej škole nebudú preklopené do financovania zo štátneho rozpočtu, Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi školou a NIVaM sa dodatkom predĺži na obdobie o ďalší školský rok.

 

 1. Je potrebné so zamestnancami, ktorých pozície sa zachovávajú a teda budú financované aj v NP POP 3 uzatvoriť novú pracovnú zmluvu?

Nastavenie pracovnoprávnych vzťahov je v kompetencii školy a/alebo jej zriaďovateľa. NIVaM odporúča, v prípade tzv. zachovaných pozícii upraviť pracovné zmluvy dodatkom k týmto zmluvám s údajom o názve nového národného projektu t.j. Podpora pomáhajúcich profesií 3.

 

 1. Bolo by možné naformulovať  znenie reťazenia zmlúv ako ho majú mať školy zakomponované v rámci Kolektívnej zmluvy? Je možné opäť uzatvoriť PZ na dobu určitú?

K nastaveniu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl sa za Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len „NIVaM“) nevyjadrujeme, vzhľadom na to, že ich nastavenie je výlučne v kompetencii zamestnávateľa t.j. školy a/alebo jej zriaďovateľa.

NIVaM len poskytuje (sprostredkuje zdroje na základe Zmluvy o poskytnutí NFP) finančné prostriedky z EŠIF na financovanie pozícií/miest do času preklopenia týchto pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu.

 

 1. Je možné predĺžiť pracovný pomer uzavretý na dobu určitú viac ako dvakrát?

K nastaveniu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl sa za Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len „NIVaM“) nevyjadrujeme, vzhľadom na to, že ich nastavenie je výlučne v kompetencii zamestnávateľa t.j. školy a/alebo jej zriaďovateľa.

NIVaM len poskytuje (sprostredkuje zdroje na základe Zmluvy o poskytnutí NFP) finančné prostriedky z EŠIF na financovanie pozícií/miest do času preklopenia týchto pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu.

 

 1. Ako je potrebné usmerniť školy k pracovnému času?

V prípade 100% PP je potrebné školu usmerniť nasledovne:

zamestnanec zamestnaný v pracovnom pomere na tzv. plný úväzok je povinný odpracovať celý stanovený týždenný pracovný čas, t.j. je povinný v jednom týždni odpracovať určený týždenný pracovný čas.

Základný úväzok pedagogického zamestnanca tvorí iba jednu časť z týždenného pracovného času tohto zamestnanca. Zvyšnú časť tohto týždenného pracovného času tvoria ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Spôsob, akým zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas zamestnanca, je už v kompetencii zamestnávateľa, ktorý ho upraví v príslušnom internom predpise.

Miesto, kde si tento týždenný pracovný čas zamestnanec odpracuje, t.j. či na pracovisku alebo na inom vhodnom mieste, si zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú v pracovnej zmluve (napr. práca z domu). Môže si to upraviť aj dodatkom k pracovnej zmluve.

 

 1. Prílohu „Škola je financovaná v prevažnej miere z verejných zdrojov“ je potrebné vyplniť každou školou resp. zriaďovateľom?

Príloha sa vyplní nasledovne:

 • škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí/VÚC

Príloha sa týka všetkých škôl, avšak škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC vyplní prvé tri odpovede:

škola je zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR a v prípade ak odpoveď na druhú a tretiu otázku je „nie“ (súkromná/cirkevná škola),  škola nasledujúce časti prílohy nevypĺňa. Podmienka, že škola je financovaná v prevažnej miere z verejných zdrojov sa v takomto prípade považuje za splnenú.

 • cirkevná/súkromná škola

Súkromné a cirkevné školy vypĺňajú prílohu v plnom rozsahu.

 

 1. Je možné kombinovať kľúče pre pozíciu pedagogický asistent?

Nie, vo Výzve na zapojenie sa do národného projektu resp. v prílohe č. 1 je uvedené „Základná a stredná škola si bude môcť zažiadať o pedagogických asistentov jedným z nižšie uvedených kľúčov“ to znamená, že kľúče nie je možné kombinovať. Druhý kľúč, teda ten „nie paušálny“,  sa týka  pridelenia počtu úväzkov PA pre základné a stredné školy na základe potrieb jednotlivých žiakov so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie (odporúčania bude potrebné dokladovať pri vstupe do projektu tak, ako v súčasnosti pri pozícii asistent učiteľa v NP POP a NP POP II).

 

 1. Čo je potrebné uviesť v prípade informácie o obsadených pracovných miestach v školskom roku 2022/2023 keďže sme boli zapojení len v projekte edIT na digitálne vybavenie školy?

Uveďte možnosť „iné“.

 

 1. Čo robiť v prípade, ak sme urobili v prihlasovacom formulári administratívnu chybu?

Prihlášku je možné poslať opätovne, avšak je potrebné zaslať e-mailovú žiadosť o akceptáciu „nového“ prihlasovacieho formulára  s popisom vzniknutej situácie resp. dôvodom opätovného zaslania na e-mail: pomocpop@nivam.sk

 

 1. V prípade strednej školy máme počítať do počtu žiakov/študentov len žiakov denného štúdia či aj z iných foriem štúdia?

Do počtu žiakov sa uvádzajú len počty žiakov dennej formy štúdia.

 

 1. Prečo sa špeciálne školy nemôžu zapojiť do NP POP 3?

Národný projekt POP 3 je spolufinancovaný zo zdrojov ESF a z Programu Slovensko, ktorý schválila Európska komisia. Jednou z podmienok stanovených zo strany Európskej komisie pre schválenie Programu bolo, že pomáhajúce profesie nebudú podporované v špeciálnych školách. Táto informácia je uvedená aj v texte Programu Slovensko. Toto stanovisko je rovnako uvedené v texte Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, ktorá je strešným strategickým rámcom pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

 

 1. Budú sa môcť špeciálne školy, ktoré boli zapojené v NP POP a NP POP 2 zapojiť do iného projektu?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu hľadá spôsob, ako zabezpečiť udržateľnosť pedagogických asistentov, ktorí sú aktuálne financovaní z národných projektov POP a POP 2 aj v  v nasledujúcom školskom roku 2023/2024 a to zo zdrojov štátneho rozpočtu. O detailoch bude ministerstvo dotknuté špeciálne školy cielene informovať.

 

 1. Môže sa škola s elokovanými pracoviskami prihlásiť do projektu viackrát (za každé pracovisko zvlášť)?

Nie, ak má škola kmeňové pracovisko a k tomu elokované pracoviská, pri vyhodnocovaní žiadosti k  POP 3 sa budú brať do úvahy ako jeden subjekt a počet detí/žiakov zo všetkých pracovísk sa spočíta dokopy. Rovnako sa postupovalo aj v predošlých národných projektoch POP a POP 2.

Ak si škola podala samostatné žiadosti za elokované pracoviská, v procese vyhodnocovania výzvy sa ich žiadosti automaticky spárujú dokopy a pridelí sa im celkový počet detí/žiakov zo všetkých pracovísk dokopy podľa údajov v RIS. Opravy zo strany škôl nie sú nutné.

Odlišné EDUID sa berú do úvahy iba v prípade spojených škôl, kde sa každý druh školy (materská škola, základná škola, stredná škola) bude vyhodnocovať samostatne, lebo má aj iný kľúč.