Vyhodnotenie prihlášok do národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný inštitút vzdelávania a mládeže na základe výzvy na zapojenie sa do NP POP3 zverejňuje vyhodnotenie prihlášok pre vstup do národného projektu.

Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

 

Legenda k databáze:

 • Oprávnenými žiadateľmi v projekte boli
  • materské školy podľa § 28 školského zákona,
  • základné školy podľa § 29 školského zákona,
  • stredné školy podľa § 32 písm. a) až e) školského zákona.

Školy, ktoré nie sú takýmito školami, vrátane všetkých škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, boli pri posudzovaní prihlášok vylúčené vzhľadom na to, že výzva na zapojenie sa do národného projektu sa na ne nevzťahuje;

 • školy, ktoré sú uvedené v zozname škôl – vyhodnotenie, majú pridelený taký počet úväzkov k pozícii školského digitálneho koordinátora, o ktoré žiadali  v prihláške, avšak s ohľadom na stanovený kľúč pre uvedenú pozíciu (príloha č. 1 výzvy na zapojenie sa);
 • vo vyhodnotení sa vždy posudzovala kmeňová škola a počet detí/žiakov v elokovaných pracoviskách v rámci jedného druhu školy (MŠ, ZŠ alebo SŠ) bol pripočítaný;
 • upozorňujeme na to, že ak si základná a stredná škola žiadala o pedagogických asistentov na základe potrieb jednotlivých žiakov so zdravotným znevýhodnením, bude potrebné preukázať povinné odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie, v prípade, že škola nebude vedieť preukázať príslušný počet odporúčaní, počet pozícií bude prehodnotený;
 • ak materská škola bola v NP PRIM II, dostala pridelený taký počet úväzkov, ako mala v NP PRIM II, podmienkou k podpísaniu Zmluvy o vzájomnej spolupráci však bude dokladovanie čestného vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel pre dočasné vyrovnávacie opatrenia pri výbere zamestnancov podpísaného štatutárnym zástupcom;
 • materským školám boli prideľované pozície v závislosti od toho, či v prihláške uviedli, že majú poldennú prevádzku, v prípade zistenia, že údaje boli nekorektne vyplnené, počet pozícií sa prehodnotí.

Vyhodnotenie bolo realizované podľa dát zo zaslaných prihlášok a podľa dát z RISu uvedených k 15.9.2022 pre daný EDUID školy. Pri prideľovaní pozícií sa postupovalo v súlade s výzvou na zapojenie sa do národného projektu POP 3. V prvom kroku boli podporené úväzky pozícií PA, ŠPT, PV, RA na základe obsadenosti v školskom roku 2022/2023 z aktuálnych projektov, pričom táto podpora bola pridelená maximálne do výšky žiadaného počtu úväzkov a zároveň do výšky zverejneného kľúča podľa parametrov danej školy. V druhom kroku boli podľa zostatkovej alokácie podporené úväzky pozícií PA a ŠPT spôsobom uvedeným vo výzve. Zohľadnený bol počet detí/žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávaciu potrebu (ŠVVP) a/alebo cudzím štátnym občianstvom. V stanovenom poradí boli školy podporené do polovice kľúča pre danú pozíciu. Pre tretí krok zostala dostupná alokácia len pre pozíciu PA v základných školách. Školy boli prioritizované v tom istom poradí, ako v druhom kroku. Celkový počet podporených pozícií zo všetkých troch krokov bol pre všetky školy maximálne do výšky žiadaného počtu úväzkov a maximálne do výšky aktuálnych parametrov školy a zverejneného kľúča.

 

V prípade otázok píšte na e-mail pomocpop@nivam.sk

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže si vyhradzuje právo nekomentovať počet pridelených úväzkov pre jednotlivé pozície, vzhľadom na to, že údaje z prihlášok sa posudzovali na základe kritérií, ktoré boli zverejnené vo výzve na zapojenie sa do národného projektu s ohľadom na maximálnu alokáciu zdrojov.

 

EDUID_SASZEDUID_SASZ_kmeňováTyp_školyPomocný vychovávateľ_prideliťRodičovský asistent_prideliťPedagogický asistent_prideliť SPOLUŠkolský podporný tím_prideliť SPOLUNázov školyUlica a čísloMestoOkresKrajPSČNázov zriaďovateľa
100000022100000024003,001,00Základná škola a Gymnázium s VJMDunajská 13BratislavaBratislava IBratislavský81484Bratislavský samosprávny kraj
100000027100000027000,000,00SPŠ strojníckaFajnorovo nábrežie 5BratislavaBratislava IBratislavský81475BSK
100000041100000041000,001,00Gymnázium, Grösslingova 18, BratislavaGrössligová 18, 811 09 Bratislava, IČO: 17337101BratislavaBratislava - Staré mestoBratislavský81109Bratislavský samosprávny kraj
100000043100000045000,000,00ZŠ s MŠ M.R.ŠtefánikaGrösslingová 48BratislavaBratislava IBratislavský81109Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
100000045100000045005,001,00ZŠ s MŠ M.R.ŠtefánikaGrösslingová 48BratislavaBratislava IBratislavský81109Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
100000046100000046000,001,00Materská škola HeydukovaHeydukova 25,BratislavaBratislava IBratislavský81108Miestny úrad Bratislava Staré Mesto
100000048100000048004,001,50Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BratislavaHlboká cesta 4BratislavaBratislava IBratislavský81104Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
100000055100000055004,001,00Základná škola Dr. Ivana DéreraJelenia 16BratislavaBratislava IBratislavský81105Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
100000056100000056000,000,00Gymnázium Matky AlexieJesenského, 4/ABratislava-Staré MestoBratislava-Staré MestoBratislavský81102Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
100000083100000083005,002,00Základná školaMudroňova 83BratislavaBratislava 1Bratislavský81103MČ Bratislava - Staré Mesto
100000098100000098005,001,00Základná škola Matky AlexiePalackého 1BratislavaBratislava 1Bratislavský81102Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
100000105100000105001,000,00Evanjelická základná školaPalisády 57BratislavaBratislava 1Bratislavský81106Západný dištrikt ECAV na Slovensku
100000118100000118005,001,00ZŠ s MŠ Milana HodžuŠkarniclova 1BratislavaBratislava IBratislavský81101Miestny úrad Bratislava Staré Mesto
100000135100000135000,000,00Materská škola Timravina 8, BratislavaTimravinaBratislavaBratislavaBratislavský81106Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
100000136100000136000,000,00Konzervatórium, Tolstého 11, BratislavaTolstého 11BratislavaBratislava IBratislavský81106Bratislavský samosprávny kraj
100000155100000155006,001,50Základná školaVazovova 4BratislavaBratislava IBratislavský81107Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
100000158100000158001,000,00Gymnázium Jána PapánkaVazovova 6BratislavaBratislava I.Bratislavský81107BSK
100000160100000160000,001,00Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 811 03Zochova 9BratislavaBratislava 1Bratislavský81103Bratislavský samosprávny kraj
100000172100000172002,001,00Základná školaBieloruská 1Bratislava - Podunajské BiskupiceBratislavaBratislavský82106MČ Bratislava - Podunajské Biskupice
100000177100000177002,000,75Základná školaBiskupická 21BratislavaBratislava IIBratislavský82106Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
100000187100000187001,000,00Materská škola Estónska 5207/3, 821 06 BratislavaEstónska 3BratislavaBratislava IIBratislavský82106Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
100000194100000194001,000,00Materská škola Linzbothova 18Linzbothova 18BratislavaBratislavaBratislavský82106Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
100000197100000197005,001,00Základná škola, Podzáhradná 51, BratislavaPodzáhradná 51BratislavaBratislavaBratislavský82107Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
100000228100000228006,001,50Základná škola Pavla MarcelyhoDrieňová 16BratislavaBratislava - RužinovBratislavský82103Mestská časť Bratislava Ružinov
100000233100000233000,001,50Stredná priemyselná škola stavebná a geodetickáDrieňová 35BratislavaBratislava IIBratislavský82664Bratislavský samosprávny kraj
100000249100000249001,000,00Materská škola sv. Vincenta de PaulChlumeckého 12BratislavaBratislava IIBratislavský82103Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
100000255100000255000,000,50Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila BačuIvanská cesta 21BratislavaBratislavaBratislavský82104Mgr. art. Dalibor Bača
100000257100000257002,501,00Stredná odborná škola technológií a remesielIvanská cesta 21BratislavaBratislava IIBratislavský82375Bratislavský samosprávny kraj
100000273100000273004,001,00Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava8BratislavaBratislava IIBratislavský82108Miestny úrad Bratislava Ružinov
100000276100000276000,001,00Stredná priemyselná škola dopravnáKvačalova 20BratislavaBratislava IIBratislavský82108Bratislavský samosprávny kraj
100000277100000277005,001,00Základná školaMedzilaborecká 11BratislavaBratislava IIBratislavský82101Mestská časť Bratislava - Ružinov
100000287100000287005,000,00Základná škola na Mierovej ul. č. 46 v BratislaveMierová 46BratislavaBratislava IIBratislavský82105Mestská časť Bratislava - Ružinov
100000298100000298006,001,50Základná školaNevädzová 2BratislavaBratislava IIBratislavský82101Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
100000305100000305000,000,00Obchodná akadémiaNevädzová 3Bratislava - mestská časť RužinovBratislava - mestská časť RužinovBratislavský82007Bratislavský samosprávny kraj
100000320100000320006,001,50Základná škola SNP, Ostredková 14, BratislavaOstredková 14BratislavaBratislava RužinovBratislavský82102Mestská časť Bratislava Ružinov
100000336100000336005,000,00Základná školaRužová dolina 29BratislavaBratislava IIBratislavský82109MČ Bratislava Ružinov
100000342100000342000,001,00Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela JurkovičaSklenárova 1BratislavaBratislava 2Bratislavský82109Bratislavský samosprávny kraj
100000346100000346001,000,75Škola umeleckého priemysluSklenárova 7BratislavaBratislava IIBratislavský82489Bratislavský samosprávny kraj
100000384100000384003,002,00Základná školaVrútocká 58BratislavaBratislava-RužinovBratislavský82104Mestská časť Bratislava - Ružinov
100000396100000396001,001,00Materská škola Kaméliová 10, BratislavaKaméliová 10BratislavaBratislavaBratislavský82107Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
100000397100000397001,000,00Materská škola Kríková 20, BratislavaKríková 20BratislavaBratislava iiBratislavský82107Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
100000401100000401005,001,00Základná škola Rajčianska 3, BratislavaRajčianska 3Bratislava-VrakuňaBratislava IIBratislavský82107Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
100000406100000406006,003,00Základná škola, Železničná 14, BratislavaŽelezničná 14BratislavaBratislava IIBratislavský82107Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
100000410100000410002,001,00Základná škola ŽitavskáŽitavská 1BratislavaBratislavaBratislavský82107Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
100000414100000417002,001,50Základná škola s materskou školouCádrovaBratislavaBratislava IIIBratislavský83101MČ Bratislava -Nové Mesto
100000417100000417005,001,50Základná škola s materskou školouCádrova 23BratislavaBratislava IIIBratislavský83101MČ Bratislava -Nové Mesto
100000431100000431003,000,75Základná škola s materskou školouČeská 10BratislavaBratislava IIIBratislavský83103Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
100000455100000452001,000,00Základná škola s materskou školou. Jeséniova 54, 83101 BratislavaJeséniova 61BratislavaBratislava III.Bratislavský83101Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
100000452100000452004,001,00Základná škola s materskou školouJeséniova 54BratislavaBratislava IIIBratislavský83101Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
100000471100000471000,000,00Hotelová akadémiaMikovíniho 1BratislavaBratislavaBratislavský83102Bratislavský samosprávny kraj
100000477100000476001,000,00Základná škola s materskou školou OdborárskaOdborárska 2BratislavaBratislava 3Bratislavský83102Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
100000476100000476002,001,50Základná škola s materskou školou OdborárskaOdborárska 2BratislavaBratislava 3Bratislavský83102Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
100000488100000488001,001,50Obchodná akadémiaRačianska 107BratislavaBratislava IIIBratislavský83102Bratislavský samosprávny kraj
100000497100000497004,001,00Základná škola s materskou školou RiazanskáRiazanská 75BratislavaBratislavaBratislavský83103Bratislava - Nové Mesto
100000485100000504002,001,00Základná škola s materskou školouPionierska 12/ABratislavaBratislava IIIBratislavský83102Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
100000504100000504005,002,00Základná škola s materskou školouSibírska 39BratislavaBratislava IIIBratislavský83102Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
100000507100000524000,000,00Základná škola s MŠ Za kasárňouZa kasárňou 2BratislavaBratislava IIIBratislavský83103MČ Bratislava - Nové Mesto
100000524100000524006,002,00Základná škola s MŠ Za kasárňouZa kasárňou 2BratislavaBratislava IIIBratislavský83103MČ Bratislava - Nové Mesto
100000530100000530000,000,00Materská školaBarónka 17BratislavaBratislavaBratislavský83106Mestská časť Bratislava - Rača
100000532100000532000,000,00Materská školaCyprichova 74BratislavaBratislavaBratislavský83153Mestská časť Bratislava Rača
100000541100000541001,001,00Materská školaGelnickáBratislavaBratislavaBratislavský83106Mestská časť Bratislava Rača
100000544100000544000,001,50Stredná odborná škola informačných technológiíHlinícka 1BratislavaBratislavaBratislavský83152Bratislavský samosprávny kraj
100000553100000552002,001,50Základná škola s materskou školou Jána Amosa KomenskéhoHubeného 25Bratislava - RačaBratislava IIIBratislavský83153Mestská časť Bratislava - Rača
100000552100000552006,003,00Základná škola s materskou školou Jána Amosa KomenskéhoHubeného 25Bratislava- . RačaBratislava IIIBratislavský83153Mestská časť Bratislava - Rača
100000555100000555000,001,50Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdiíKADNÁROVA 7BRATISLAVABratislava 3.Bratislavský83414Bratislavský samosprávny kraj
100000567100000567100,000,00Materská školaPlickova 16BratislavaBratislavaBratislavský83106Mestská časť Bratislava Rača
100000569100000569000,500,00Materská školaPri Šajbách 22ABratislavaBratislava IIIBratislavský83106Mestská časť Bratislava Rača
100000571100000571002,000,00Materská školaTbiliská 2BratislavaBratislavaBratislavský83106Mestská časť Bratislava Rača
100000575100000575006,003,00Základná školaTbiliská 4BratislavaBratislava IIIBratislavský83106Mestská časť
100000583100000583003,002,00Základná škola Kataríny BrúderovejOsloboditeľská 1BratislavaBratislava 3Bratislavský83107Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Vajnory
100000586100000586003,000,75Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.Osloboditeľská 27BratislavaBratislava IIIBratislavský83107Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
100000609100000609006,001,50Základná škola Ul. I. Bukovčana č.3I. Bukovčana 3BratislavaBratislava IVBratislavský84108Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
100000613100000613000,001,00Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna AkadémiaJána Jonáša 5BratislavaBratislava – mestská časť Devínska Nová VesBratislavský84306Duálna akadémia, z.z.p.o.
100000616100000616001,000,00Materská škola, Milana Marečka , BratislavaMilana Marečka 20BratislavaBratislava IVBratislavský84107Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
100000621100000621005,000,00Základná školaPavla Horova 16BratislavaBratislava IVBratislavský84107Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
100000642100000642001,000,00Cirkevná materská škola Gianny Berettovej MollovejBilíkova, 1Bratislava-DúbravkaBratislavaBratislavský84101Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza - Arcidiecézny školský úrad
100000648100000648001,000,00Stredná odborná škola pedagogickáBullova 2BratislavaBratislavaBratislavský84101Bratislavský samosprávny kraj
100000671100000671005,002,00Základná školaNejedlého 8BratislavaBratislavaBratislavský84102Mestská časť Bratislava - Dúbravka
100000720100000720003,002,00Základná škola Karloveská 61Karloveská 61BratislavaKarlova VesBratislavský84104Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
100000745100000745005,002,00Základná škola Alexandra DubčekaMajerníkova 62BratislavaBratislava IVBratislavský84105Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
100000787100000787005,001,00Základná školaMalokarpatské námestie 1BratislavaBratislava IVBratislavský84103Mestská časť Bratislava - Lamač
100000791100000791002,002,00Materská škola sv. Filipa NerihoZlatohorská, 18BratislavaBratislava - LamačBratislavský84103Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
100000798100000798004,001,00Základná škola s materskou školou, Hargašova 5Hargašova 5BratislavaZáhorská BystricaBratislavský84106Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
100000811100000811002,000,00ZŠ s MŠ Trnková 1, 851 10 Bratislava - JarovceTrnková 1BratislavaBratislava VBratislavský85110MČ Bratislava - Jarovce
100000819100000819005,001,50Cirkevná základná škola - NarniaBeňadická 38BratislavaBratislava VBratislavský85106Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z.
100000824100000824002,002,00Materská škola BohrovaBohrova 1BratislavaBratislavaBratislavský85101Mestská časť Bratislava Petržalka
100000831100000831006,000,00Základná školaBudatínska 61BratislavaBratislava VBratislavský85106Mestská časť Bratislava-Petržalka
100000835100000835001,000,00Materská školaBzovícka 6BratislavaBratislavaBratislavský85107Mestská časť Bratislava Petržalka
100000837100000837003,001,00Základná škola, Černyševského 8, BratislavaČernyševského 8BratislavaBratislava VBratislavský85101Mestská časť Bratislava Petržalka
100000842100000842004,000,00Základná škola, Dudova 2, BratislavaDudova 2BratislavaPetržalkaBratislavský85102Mestská časť Bratislava Petržalka
100000844100000844000,001,00Obchodná akadémiaDudova 4BratislavaBratislavaBratislavský85102Bratislavský samosprávny kraj
100000856100000856005,000,00Základná školaGessayova 2BratislavaBratislava VBratislavský85103MČ Petržalka
100000870100000870002,502,00Stredná priemyselná škola elektrotechnickáHálova 16BratislavaBratislava 5Bratislavský85101Bratislavský samosprávny kraj
100000873100000873001,002,00Materská školaHolíčska 30BratislavaBratislavaBratislavský85105Mestská časť Bratislava Petržalka
100000876100000876003,001,00Základná škola, Holíčska 50, 851 05 BratislavaHolíčska 50BratislavaBratislava VBratislavský85105Mestská časť Bratislava - Petržalka
100000884100000884001,002,00Materská škola Iľjušinova 1Iľjušinova 1BratislavaBratislava 5Bratislavský85101MČ Bratislava Petržalka
100000897100000897005,000,00Základná školaLachova 1BratislavaBratislava 5Bratislavský85103Mestská časť Bratislava - Petržalka
100000899100000899001,000,00Materská škola Lachova 31Lachova 31BratislavaBratislavaBratislavský85103Mestská časť Bratislava Petržalka
100000903100000903001,000,00Materská škola, Lietavska 1Lietavska 1BratislavaBratislavaBratislavský85106Mestska časť Bratislava Petržalka
100000905100000905000,000,00Súkromná stredná športová školaM. Curie Sklodowskej 1BratislavaBratislavaBratislavský85104sportSkola s. r. o.
100000910100000910005,001,00Základná škola Nobelovo námestie 6Nobelovo námestie 6BratislavaBratislavaBratislavský85101Mestská časť Bratislava - Petržalka
100000919100000919005,000,00Základná školaPankúchova 4BratislavaBratislava 5Bratislavský85104Mestská časť Petržalka
100000922100000922001,002,00Materská škola, Pifflova10, BratislavaPifflova 10BratislavaBratislavaBratislavský85101Mestská časť Bratislava-Petržalka
100000926100000926004,001,50Základná školaProkofievova 5BratislavaBratislavskýBratislavský85101Mestská časť Bratislava-Petržalka
100000928100000928001,001,00Materská škola, RontgenovaRontgenova 16BratislavaBratislavskýBratislavský85101Mestská časť Bratislava- Petržalka
100000933100000933001,001,00Materská škola, Strečnianska 2, BratislavaStrečnianska 2BratislavaBratislavaBratislavský85105Mestská časť Bratislava-Petržalka
100000939100000939001,001,00Materská školaŠevčenkova 35BratislavaBratislava VBratislavský85101Mestská časť Bratislava Petržalka
100000941100000941001,002,00Materská škola Šustekova 33Šustekova 33BratislavaBratislavaBratislavský85104MČ Bratislava-Petržalka
100000953100000953005,001,00Základná školaTupolevova 20BratislavaBratislavaBratislavský85101Mestská časť Petržalka
100000956100000956006,001,50Základná škola Turnianska 10Turnianska 10BratislavaBratislava -PetržalkaBratislavský85107MČ Bratislava -Petržalka
100000959100000959001,002,00Materská školaTurnianska 6BratislavaBratislava 5Bratislavský85107Mestská časť Bratislava-Petržalka
100000975100000975001,001,00Stredná odborná škola technickáVranovská 4BratislavaBratislava V - PetržalkaBratislavský85101Bratislavský samosprávny kraj
100001005100001005102,001,50Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, BratislavaVývojová 228Bratislava - RusovceBratislava V.Bratislavský85110Mestská časť Bratislava - Rusovce
100001011100001011200,000,00Materská školaHlavná 88GajaryMalackyBratislavský90061Obecný úrad Gajary
100001013100001013001,500,00Základná škola GajarySkuteckého 438GajaryMalackyBratislavský90061Obec Gajary
100001021100001021100,000,00Materská škola JakubovHlavná ulica 406/63JakubovMalackyBratislavský90063Obec Jakubov
100001026100001026000,000,00Materská škola66KostolišteMalackyBratislavský90062Obec Kostolište
100001032100001032001,000,00Materská školaIgnáca Juračku 223/10LábMalackyBratislavský90067Obec Láb
100001034100001034001,500,00Základná školaVŕšok 489/20LábMalackyBratislavský90067Obec Láb
100001037100001037200,000,00Materská školaOrechová 19LozornoMalackyBratislavský90055Obec Lozorno
100001040100001040004,001,50Základná škola v LozorneStaničná 631LozornoMalackyBratislavský90055Obecný úrad Lozorno
100001045100001045005,001,50Základná škola Dr. Jozefa DéreraUl. gen. M. R. Štefánika 7MalackyMalackyBratislavský90101Mesto Malacky
100001050100001050100,001,00Materská škola, Jána Kollára 896Jana Kollára 896/2MalackyMalackyBratislavský90101Mesto Malacky
100001067100001067005,001,00Základná školaŠtúrova 142/AMalackyMalackyBratislavský90101Mesto Malacky
100001073100001073005,001,00Základná škola v Malackách, Záhorácka 95Záhorácka 95MalackyMalackyBratislavský90101Mesto Malacky
100001082100001082000,500,00Základná školaNámestie 4. apríla 16MariankaMalackyBratislavský90033Obec Marianka
100001102100001102002,001,00Základná škola Plavecký Štvrtok351Plavecký ŠtvrtokMalackyBratislavský90068Obec Plavecký Štvrtok
100001108100001108004,001,00Základná škola Rohožník399RohožníkMalackyBratislavský90638Obec Rohožník
100001109100001109001,000,00Materská škola RohožníkŠkolské nám. 408RohožníkMalackyBratislavský90638OÚ Rohožník
100001118100001118003,000,00Základná škola SološnicaSološnica, 7SološnicaMalackyBratislavský90637Obecný úrad Sološnica
100001120100001120001,001,00Základná škola s materskou školou Studienka222StudienkaMalackyBratislavský90875Obecný úrad
100001133100001133006,003,00Základná škola kpt. J. Nálepku v StupaveŠkolská 2StupavaMalackyBratislavský90031Mesto Stupava
100001141100001138100,000,00Základná škola s materskou školouMelíškova 650Veľké LeváreMalackyBratislavský90873Obec Veľké Leváre
100001138100001138002,001,50Základná škola s materskou školouMelíškova 650Veľké LeváreMalackyBratislavský90873Obec Veľké Leváre
100001145100001145000,500,00Základná škola s materskou školouHlavná 37Vysoká pri MoraveMalackyBratislavský90066Obec Vysoká pri Morave
100001150100001150001,000,00Základná škola Záhorská VesHlavná 31Záhorská VesMalackyBratislavský90065Obec Záhorská Ves
100001159100001159004,001,00Základná škola Albína BrunovskéhoObchodná 7ZohorMalackyBratislavský90051Obec Zohor
100001163100001166001,000,00Základná škola s materskou školou1. mája 1BáhoňPezinokBratislavský90084Obecný úrad
100001166100001166003,000,75Základná škola s materskou školou1.mája 3BáhoňPezinokBratislavský90Obec Báhoň
100017879100001169002,002,00Základná škola s materskou školouBudmerice 430BudmericePezinokBratislavský90Obec Budmerice
100001169100001169002,001,50Základná škola s materskou školouBudmerice 430BudmericePezinokBratislavský90086Obec Budmerice
100001178100001177002,002,00Základná škola s materskou školouNa vŕšku, 430ČastáPezinokBratislavský90089Obec Častá
100001177100001177004,001,50Základná škola s materskou školouHlavná, 293ČastáPezinokBratislavský90089Obec Častá
100001186100001186001,000,00Základná školaHlavná 24DubováPezinokBratislavský90090Obec Dubová
100001189100001189000,500,00Základná škola JablonecJablonec, 59JablonecPezinokBratislavský90087Obec Jablonec
100001196100001196000,000,00Materská školaKalinčiakova 373/11ModraPezinokBratislavský90001Mesto Modra
100001197100001197005,002,00Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 ModraKomenského 1/AModraPezinokBratislavský90001Mesto Modra
100001205100001205000,001,00Gymnázium Karola ŠtúraNámestie Slobody 5ModraPezinokBratislavský90001Bratislavský samosprávny kraj
100001208100001208000,000,00Materská školaSládkovičova 13ModraPezinokBratislavský90001Mesto Modra
100001215100001215002,001,00Materská škola SNP 14, ModraSNP 14ModraPezinokBratislavský90001Mesto Modra
100001217100001217004,001,00Základná školaVajanského 93ModraPezinokBratislavský90001Mesto Modra
100001225100001225006,003,00ZÁKLADNÁ ŠKOLA FÁNDLYHO 11 902 01 PEZINOKFándlyho 11PezinokPezinokBratislavský90201Mesto Pezinok
100001241100001241000,000,50Stredná odborná škola podnikania a služiebMyslenická 1PezinokPezinokBratislavský90201Bratislavský samosprávny kraj
100001247100001247006,001,50Základná škola Jána KupeckéhoKupeckého 74PezinokPezinokBratislavský90201Mesto Pezinok
100001251100001251002,000,50Obchodná akadémiaMyslenická 1PezinokPezinokBratislavský90201Bratislavský samosprávny kraj
100001253100001253003,001,00Základná škola Na bielenisku 2, 90201 PezinokNa bielenisku 2PezinokPezinokBratislavský90201Mesto Pezinok
100001259100001259001,500,75Základná škola s materskou školou Orešie PezinokOrešie 3PezinokPezinokBratislavský90203Mesto Pezinok
100001261100001261000,001,00GymnáziumSenecká 2PezinokPezinokBratislavský90201Bratislavský samosprávny kraj
100001266100001266002,001,00Materská škola Vajanského 16 PezinokVajanského 16PezinokPezinokBratislavský90201Mesto Pezinok
100001278100001278002,501,00Základná škola s materskou školou,Školská 11Slovenský grobPezinokBratislavský90026Obecný úrad
100001281100001281000,000,00Materská škola BratislavskáBratislavská 50Svätý JurPezinokBratislavský90021Mesto Svätý Jur
100001295100001295000,000,00Materská škola, Horná 11, Šenkvice11 HornáŠENKVICEPezinokBratislavský90081Obecný úrad Šenkvice
100001298100001298003,002,00Základná škola, Vinohradská 62, ŠenkviceVinohradská 62ŠenkvicePezinokBratislavský90081Obec Šenkvice
100001302100001304200,000,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, ViničnéHlavná 292/82ViničnéPezinokBratislavský90023Obec Viničné
100001304100001304003,000,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, ViničnéHlavná 292/82ViničnéPezinokBratislavský90023Obec Viničné
100001307100001307001,000,00Základná škola VinosadyŠkolská 49VinosadyPezinokBratislavský90201Obec Vinosady
100001308100001308101,000,00MŠ VinosadyŠkolská 50VinosadyPezinokBratislavský90201Obec Vinosady
100001311100001312001,000,00Základná škola s materskou školouVištuk 44VištukPezinokBratislavský90Obec Vištuk
100001312100001312001,000,00Základná škola s materskou školouVištuk 44VištukPezinokBratislavský90085Obec Vištuk
100001318100001318006,002,00Základná školaKomenského 3BernolákovoSenecBratislavský90027Obecný úrad
100001331100001331001,500,00Základná škola BlatnéŠarfická 301BlatnéSenecBratislavský90082Obecný úrad
100001340100001340100,000,00Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrovaJánošíkovská 465/5Dunajská LužnáSenecBratislavský90042Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
100001351100001351004,001,50Základná školaŠkolská 257/22Dunajská LužnáSenecBratislavský90042Obecný úrad
100001355100001355001,501,50Základná škola, Dunajská 126/16A, HamuliakovoDunajská 126/16AHamuliakovoSenecBratislavský90043Obec Hamuliakovo
100001364100001364000,500,00Základná školaHlavná 19Hrubý ŠúrSenecBratislavský90301Obec Hrubý Šúr
100001366100001366000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaHlavná 20Hrubý ŠúrSenecBratislavský90301Obec Hrubý Šúr
100001378100001378002,001,00Základná škola s MŠŠkolská 4Chorvátsky GrobSenecBratislavský90025Obec Chorvátsky Grob
100001391100001391101,000,00Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelovNám. padlých hrdinov 105/30Ivanka pri DunajiSenecBratislavský90028Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
100001403100001403006,001,50ZŠ M. R. Štefánika, ul. SNP č.3, 90028 Ivanka pri DunajiSNP 3Ivanka pri DunajiSenecBratislavský90028Obec Ivanka pri Dunaji
100001410100001410001,000,00Základná školaŠkolská 194KalinkovoSenecBratislavský90043Obec Kalinkovo
100001413100001413000,000,00MŠ KaplnaKaplna 174KaplnaSenecBratislavský90084Obec Kaplna
100001420100001420003,001,00Základná škola, Školská 190, 900 50 Kráľová pri SenciŠkolská 190Kráľová pri SenciKráľová pri SenciBratislavský90050Obec Kráľová pri Senci
100001426100001426202,001,00Materská škola - ÓvodaL. Svobodu 22MalinovoSenecBratislavský90045obec Malinovo
100001432100001432005,002,00Základná školaHlavná ulica 81/42MiloslavovSenecBratislavský90042Obec Miloslavov
100001435100001435001,000,00Materská školaCentrálna ulica 87/9MiloslavovSenecBratislavský90042Obec Miloslavov
100001437100001437004,001,00Základná škola Milana Rastislava ŠtefánikaŠportová 470Most pri BratislaveSenecBratislavský90046Obec Most pri Bratislave
100001443100001443002,500,00Základná škola Hlavná 45, 900 29 Nová DedinkaHlavná 45Nová DedinkaSenecBratislavský90029Obecný úrad Nová Dedinka
100001445100001445000,000,00Materská škola Nová DedinkaHlavná 49Nová DedinkaBratislavaBratislavský90029Obec Nová Dedinka
100001455100001455005,000,00Základná škola, Školská 266/29, RovinkaŠkolská 266/29RovinkaSenecBratislavský90041Obec Rovinka
100001460100001460100,000,00MATERSKÁ ŠKOLAFándlyho 2SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001461100001461000,000,00Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec - Szenczi Molnár Albert Óvoda SzencFándlyho 20SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001473100001473000,000,00SOŠ automobilová a podnikaniaKysucká 14SenecSenecBratislavský90301BSK
100001477100001477000,000,00Materská škola, Kysucká 9Kysucká 9SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001480100001480000,000,00Gymnázium Antona BernolákaLichnerova, 69SenecSenecBratislavský90301Bratislavský samosprávny kraj
100001484100001484006,001,00Základná školaMlynská 50SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001490100001490002,001,50Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci - Szenczi Molnár Albert AlapiskolaNámestie Alberta Molnára 2.SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001492100001492000,000,00Materská školaSlnečné jazerá 2764/440SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001499100001499006,001,00Základná škola Jozefa Gregora Tajovského SenecTajovského 1SenecSenecBratislavský90301Mesto Senec
100001510100001510001,500,00Základná škola, Školská 7, TomášovŠkolská 7TomášovSenecBratislavský90044Obec Tomášov
100001520100001520001,500,00Základná školaŠkolská 4Veľký BielSenecBratislavský90024Obec Veľký Biel
100001525100001525101,001,00Materská škola ZálesieMalinovská 124/28ZálesieSenecBratislavský90028Obec Zálesie
100001572100001574100,000,00Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s VJM ČenkovceČenkovce 124ČenkovceDunajská StredaTrnavský93039Obec Čenkovce
100001594100001594000,500,00Reformovaná základná corkevná škola s VJM v Dolnom ŠtáliHlavná 85Dolný ŠtálDunajská StredaTrnavský93010Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Dolný Štál
100001614100001614002,500,00Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin AlapiskolaHviezdoslavova 2094/2Dunajská StredaDunajská StredaTrnavský92901Mesto Dunajská Streda
100001619100001619005,001,00Základná školaJilemnického ulica 204/11Dunajská StredaDunajská StredaTrnavský92901Mesto Dunajská Streda
100001622100001622004,001,50Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán AlapiskolaKomenského 1219/1Dunajská StredaDunajská StredaTrnavský92901Mesto Dunajská Streda
100001651100001651004,001,50Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská StredaSmetanov háj 286/9Dunajská StredaDunajská StredaTrnavský92901Mesto Dunajská Streda
100001671100001671000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaCintorínska 5GabčíkovoDunajská StredaTrnavský93005Mesto Gabčíkovo
100001674100001674002,000,00ZŠ Lászlóa Amadea s VJMKomenského, 1081/1GabčíkovoDunajská StredaTrnavský93005Mesto Gabčíkovo
100001676100001676002,000,00Základná škola GabčíkovoKomenského 1082/3GabčíkovoDunajská StredaTrnavský93005Mesto Gabčíkovo
100001679100001679000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaKomenského 1113GabčíkovoDunajská StredaTrnavský93005Mesto Gabčíkovo
100001680100001680000,000,00Materská školaKomenského 1113GabčíkovoDunajská StredaTrnavský93005Mesto Gabčíkovo
100001685100001685001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským HolicePóšfa 82HoliceDunajská StredaTrnavský93034Obec Holice
100001704100001704002,001,00Materská škola HviezdoslavovŠkolská ulica 51/6HviezdoslavovDunajská StredaTrnavský93041Obec Hviezdoslavov
100001711100001711001,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským JahodnáZáhradná 202JahodnáDunajská StredaTrnavský93021Obec Jahodná
100001722100001722000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarskýmŠipošovské Kračany 514Kostolné KračanyDunajská StredaTrnavský93003Obec Koastolné Kračany
100001725100001726000,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským KútnikyHeďbeneéte 644KútnikyDunajská StredaTrnavský92901Obec Kútniky
100001729100001729000,000,00Materská škola KvetoslavovHlavná ulica 264/3KvetoslavovDunajská StredaTrnavský93041Obec Kvetoslavov
100001731100001731001,500,75Základná školaŠkolská 266KvetoslavovDunajská StredaTrnavský93041Obec Kvetoslavov
100001735100001735001,000,00Základná škola Rudlofa Benyovszkého s VJMŠkolská 116LehniceDunajská StredaTrnavský93037Obec Lehnice
100001739100001739005,000,00Základná škola LehniceŠkolská 840LehniceDunajská StredaTrnavský93037Obecný úrad Lehnice
100001748100001748000,000,00MŠ s VJM -ÓvodaMalá 256Malé DvorníkyDunajská StredaTrnavský92901Obec Malé Dvorníky
100001749100001749001,000,00Základná škola s VJM Malé Dvorníky277Pavúčí vrch277Malé DvorníkyDunajská StredaTrnavský92901Obec Malé Dvorníky
100001754100001754001,000,00Materskej školy s VJM – Óvoda Mierovo 22Mierovo č. 22MierovoDunajská StredaTrnavský93041Obec Mierovo
100001762100001762000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaŇárad 118ŇáradDunajská StredaBratislavský93006Obec Ňárad
100001780100001780001,500,00Základná škola Jánosa Aranya a vyučovacím jazykom maďarským Arany János Alapiskola Okoč - EkecsHlavná 509/22OkočDunajská StredaTrnavský93028Obec Okoč
100001789100001789002,001,00Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapiskola és ÓvodaHlavná 193/1Orechová Potôň - DiósförgepatonyDunajská StredaTrnavský93002Obec Orechová Potôň
100001807100001807002,000,00Materská škola – ÓvodaDunajská 33ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001809100001809000,000,00Materská škola Gazdovský radGazdovský rad 41/37ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001812100001812006,000,00ZŠ Mateja BelaKláštorná 995ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001817100001817000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - AlapiskolaMliečno 124ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001820100001820000,000,00Materská škola - ÓvodaPolovnícka 1129/5ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001824100001824002,000,00Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarskýmRybárska 2ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001834100001834001,000,00Materská školaŠkolská 977ŠamorínDunajská StredaTrnavský93101Mesto Šamorín
100001848100001848000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda356Štvrtok na OstroveDunajská StredaTrnavský93040Obec Štvrtok na Ostrove
100001854100001854000,000,00Materská škola s VJM-ÓvodaPionierska 20TopoľníkyDunajská StredaTrnavský93011OBEC Topoľníky
100001857100001859100,000,00Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarskýmŠkolská 492Trhová HradskáDunajská StredaTrnavský93013Obec Trhová Hradská
100001859100001859000,500,00Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarskýmŠkolská 492Trhová HradskáDunajská StredaTrnavský93013Obec Trhová Hradská
100001870100001870001,000,00Základná škola s VJM Veľké BlahovoVeľké Blahovo 149Veľké BlahovoDunajská StredaTrnavský93001Obecný úrad Veľké Blahovo
100001872100001872002,000,00Materská škola - Óvoda98Veľké BlahovoDunajská StredaTrnavský93001Obec Veľké Blahovo
100001877100001877000,000,00Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - NagymegyerBratislavská 38Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201Trnavský samosprávny kraj
100001880100001880005,001,00Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarskýmBratislavská 622/38Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201Mesto Veľký Meder
100001884100001884102,002,00Materská školaMŠ Nám. B. Bartóka 495/18Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201Mesto Veľký Meder
100001885100001885003,001,50Základná škola Jána Amosa Komenského Veľký MederNám. B. Bartóka 497/20Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201Mestský úrad Veľký Meder
100001889100001889002,000,00Materská škola s VJMŽelezničná 69/7Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201Mesto Veľký Meder
100001901100001901000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Vydrany613VydranyDunajská StredaTrnavský93016Obec Vydrany
100001903100001903100,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű ÓvodaVydrany 314VydranyDunajská StredaTrnavský93016Obec Vydrany
100001907100001907002,500,00Základná škola Zlaté KlasyHlavná 25Zlaté KlasyZlaté KlasyTrnavský93039Obec Zlaté Klasy
100001908100001908002,001,00Materská školaPoľná cesta 795/3Zlaté KlasyDunajská StredaTrnavský93039Obec Zlaté Klasy
100001910100001910002,001,00Materská škola - ÓvodaŠkolská ulica 785/4Zlaté KlasyDunajská StredaTrnavský93039Obec Zlaté Klasy
100001918100001918000,000,00Materská školaHviezdoslavova 152AbrahámGalantaTrnavský92545Obec Abrahám
100001920100001920001,000,00Základná škola Michala Tareka AbrahámŠkolská 4AbrahámGalantaTrnavský92545Obec Abrahám
100001925100001925001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű AlapiskolaČierna Voda 22Čierna VodaGalantaTrnavský92506Obec Čierna Voda
100001931100001931001,000,00Základná škola148Čierny BrodGalantaTrnavský92508Obec Čierny Brod
100001932100001932000,500,00ZŠ s VJM Čierny BrodHlavná 148Čierny BrodGalantaTrnavský92508Obec Čierny Brod
100001955100001955100,000,00Materská škola - ÓvodaSídl. Sever, Česká 1453GalantaGalantaTrnavský92401Mesto Galanta
100001957100001957000,000,00Stredná odborná škola technická Galanta-Műszaki Szakközépiskola GalantaEsterházyovcov 712/10GalantaGalantaTrnavský92434Trnavský samosprávny kraj
100001962100001962000,000,00Súkromné bilingválne gymnáziumHodská 387/10GalantaGalantaTrnavský92401Lehel Tóth
100001965100001965005,001,00Základná škola Gejzu DusíkaMierová 1454/10GalantaGalantaTrnavský92401Mesto Galanta
100001975100001975002,001,00Základná školaŠtefánikova ulica 745/1GalantaGalantaTrnavský92400Mesto Galanta
100001979100001979000,000,00Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán GimnáziumŠtvrť SNP 1004/34GalantaGalantaTrnavský92401Trnavský samosprávny kraj
100001981100001981005,002,00Základná škola Sídl. SNPSídl. SNP 1415/49GalantaGalantaTrnavský92401Mesto Galanta
100001986100001986002,000,00ZŠ Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán AlapiskolaŠvermova 8GalantaGalantaTrnavský92401Mesto Galanta
100001990100001990000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebZ. Kodálya, 765GalantaGalantaTrnavský92447Trnavský samosprávny kraj
100002003100001997000,000,00ZŠ s MŠ Istvána Széchenyiho s VJMHlavná 299Horné SalibyGalantaTrnavský92503Obec Horné Saliby
100001997100001997001,000,00ZŠ s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM Horné SalibyHlavná 299Horné SalibyGalantaTrnavský92503Obec Horné Saliby
100002015100002015002,001,00Základná škola, Školská 399/1, JelkaŠkolská 399/1JelkaGalantaTrnavský92523Obec Jelka
100002019100002019001,000,00Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM- JelkaŠkolská 399/1JelkaGalantaTrnavský92523Obec Jelka
100003115100002051000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy s VJM Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Mostová 53-HidaskürtM.Corvina 2038/53Veľký MederDunajská StredaTrnavský93201TACSE-Inštitút vzdelávania s.r.o.
100002058100002058002,001,00Základná školaŠkolská 240PataGalantaTrnavský92553Obec Pata
100002066100002066004,000,00Základná školaHlavná 86Pusté ÚľanyGalantaTrnavský92528Obec Pusté Úľany
100002068100002068001,000,00Materská škola, Dionýza Štúra 2116, SereďDionýza Štúra 2116SereďGalantaTrnavský92601Mesto Sereď
100002072100002072001,500,00Cirkevná základná škola sv. Cyrila a MetodaKomenského 3064/41SereďGalantaTrnavský92601Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza
100002079100002079201,000,00Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, SereďKomenského 1137/37SereďGalantaTrnavský92601Mesto Sereď
100002081100002081005,001,00Základná škola Juraja FándlyhoUlica Fándlyho 763/7ASereďGalantaTrnavský92601Mesto Sereď
100002085100002085005,001,00Základná škola Jana Amosa KomenskéhoKomenského 1227/8SereďGalantaTrnavský92601Mesto Sereď
100002099100002099000,500,00Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és ÓvodaRichterova 1171/66SládkovičovoGalantaTrnavský92521Mesto Sládkovičovo
100002101100002101000,000,00Súkromná stredná odborná škola - Magán SzakközépiskolaFučíkova 426SládkovičovoGalantaTrnavský92521PhDr. PaedDr.Attila Takács
100002112100002113001,000,00Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka ŠintavaMierové námestie 10ŠintavaGalantaTrnavský92551Obec Šintava
100002113100002113002,001,00Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka ŠintavaMierové námestie 10ŠintavaGalantaTrnavský92551Obec Šintava
100002117100002117004,001,50Základná škola s materskou školou ŠoporňaKomenského 133ŠoporňaGalantaTrnavský92552Obec Šoporňa
100017980100002122101,000,00Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvodač.312TomášikovoGalantaTrnavský92504Obec Tomášikovo
100002122100002122002,000,50Základná škola s materskou školou s VJM Tomášikovo - Alapiskola és Óvodač.4TomášikovoGalantaTrnavský92504Obec Tomášikovo
100002136100002136003,001,00Základná škola s materskou školou s VJM Trstice647TrsticeGalantaTrnavský92542Obec Trstice
100002132100002137100,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 1072TrsticeGalantaTrnavský92542Obecný úrad Trstice
100002137100002137002,001,00Základná škola s materskou školouŠkolská 647TrsticeGalantaTrnavský92542Obecný úrad Trstice
100002146100002146000,000,00Materská škola - Óvoda427VáhovceGalantaTrnavský92562Obec Váhovce
100002148100002148000,500,00Základná školaHlavná 888Veľká MačaGalantaTrnavský92532Obec Veľká Mača
100002150100002151100,000,00Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és ÓvodaŠkolský objekt 888Veľká MačaGalantaTrnavský92532Obec Veľká Mača
100002151100002151001,001,00Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és ÓvodaŠkolský objekt 888Veľká MačaGalantaTrnavský92532Obec Veľká Mača
100002159100002159000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda, Štefana Majora 560, Veľké Úľany- NagyfödémesŠtefana Majora, 560/8Veľké ÚľanyGalantaTrnavský92522Obec Veľké Úľany
100002160100002160001,000,00Základná škola Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany - Borsos Mihály Alapiskola NagyfödémesŠtefana Majora 8Veľké ÚľanyGalantaTrnavský92522Obec Veľké Úľany
100002167100002167000,000,00Materská školač. 598Vinohrady nad VáhomGalantaTrnavský92555Obec Vinohrady nad Váhom
100002169100002169001,000,00Základná školaVinohrady nad Váhom č.347Vinohrady nad VáhomGalantaTrnavský92555Obec Vinohrady nad Váhom
100002172100002172000,500,00Základná škola s VJM 1.-4. ročníkŠkolská 35VozokanyGalantaTrnavský92505Obec Vozokany
100002183100002183001,000,00Základná škola s materskou školou BojničkyBojničky 150BojničkyHlohovecTrnavský92055Obec Bojničky
100002188100002188001,000,00Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, ČerveníkOsloboditeľov 9ČerveníkHlohovecTrnavský92042Obec Červeník
100002200100002200000,500,00Základná škola s materskou školou109Dolné ZeleniceHlohovecTrnavský92052Obec Dolné Zelenice
100002204100002204002,001,00Základná škola s materskou školou DvorníkyDvorníky 149DvorníkyHlohovecTrnavský92056Obec Dvorníky
100002219100002219001,000,00Materská školaHollého 392001HlohovecTrnavský92001Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci
100002223100002223000,001,00Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, HlohovecKomenského 13HlohovecHlohovecTrnavský92001Trnavský samosprávny kraj
100002229100002229004,001,50Základná školaM. R. Štefánika 30HlohovecHlohovecTrnavský92001Mesto Hlohovec
100002237100002237002,002,00Materská škola, Nábrežie 23, HlohovecNábrežie A.Hlinku 23HlohovecHlohovecTrnavský92001Mesto Hlohovec
100002247100002247005,001,00Základná škola, Podzámska 35, HlohovecPodzámska, 35HlohovecTrnavaTrnavský92001Mesto Hlohovec
100002250100002250003,001,00Základná škola sv. JozefaPribinova 35HlohovecHlohovecTrnavský92001Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
100002259100002259000,000,00Cirkevná materská škola Panny Márie PomocniceVinohradská 9HlohovecHlohovecTrnavský92001Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
100002264100002264001,000,00Materská škola Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec m. č. ŠulekovoĽ. Podjavorinskej 8HlohovecHlohovecTrnavský92003Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci
100002266100002266002,001,00Základná škola Vilka ŠulekaŠkolská 165Hlohovec-ŠulekovoHlohovecTrnavský92003Mesto Hlohovec
100002270100002270001,000,00Základná škola s materskou školou137Horné OtrokovceHlohovecTrnavský92062Obec Horné Otrokovce
100002280100002280000,001,00Základná škola s materskou školou Kľačany263KľačanyHlohovecTrnavský92064Obec Kľačany
100002285100002285004,000,75Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, LeopoldovNám. sv. Ignáca 28/31LeopoldovHlohovecTrnavský92041Mesto Leopoldov
100002289100002289002,000,00Materská školaŠtúrova, 419/1LeopoldovHlohovecTrnavský92041Mesto Leopoldov
100002292100002292001,000,00Základná škola Jána Hollého s materskou školouŽelezničná 102MaduniceHlohovecTrnavský92242Obec Madunice
100002309100002305001,000,00Základná škola s materskou školou TrakoviceTrakovice 362TrakoviceHlohovecTrnavský91933Obec Trakovice
100002305100002305001,500,00Základná škola s materskou školou TrakoviceTrakovice 10TrakoviceHlohovecTrnavský91933Obec Trakovice
100002334100002334001,000,00Základná škola s materskou školou DrahovceŠkolská 907/2DrahovcePiešťanyTrnavský92241Obec Drahovce
100002352100002352000,000,00Materská škola KrakovanyHrádze 480/9KrakovanyPiešťanyTrnavský92202Obec Krakovany
100002354100002354000,500,00Základná škola KrakovanyŠkolská ulica 318/3KrakovanyPiešťanyTrnavský92202Obec Krakovany
100002360100002360001,500,00Základná škola s materskou školouNa Výhone 188/16Moravany nad VáhomPiešťanyTrnavský92221Obec Moravany nad Váhom
100002362100002362000,000,00Súkromná materská škola, Nižná 4Nižná 4NižnáPiešťanyTrnavský92206Škôlkárik a Školáčik, n.o.
100002371100002371000,001,00Materská škola8. mája 2PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002373100002373005,000,00Základná školaBrezová 19PiešťanyPieštanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002381100002381003,000,75Základná škola F. E. Scherera PiešťanyE. F. Scherera 4874/40PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002386100002386004,000,00Základná škola, Holubyho 15Holubyho 15PiešťanyTrnavaTrnavský92101Mesto Piešťany
100002389100002389005,001,00Základná škola Mojmírova 98 PiešťanyMojmírova 98/30PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mestský úrad Piešťany
100002400100002400101,000,00Materská škola Ružová 2, 921 01 PiešťanyRužová 2PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002413100002413001,500,00Základná škola M. R. ŠtefánikaVajanského 35PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002415100002415001,000,00Materská škola Valová 40, PiešťanyValová 40PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100002431100002431001,000,00Základná škola s materskou školou, Rakovice15RakovicePiešťanyTrnavský92208Obec Rakovice
100002438100002438000,500,00Materská škola, RatnovceRatnovce č. 151.RatnovcePiešťanyTrnavský92231Obec Ratnovce
100002442100002442001,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 19SokolovcePiešťanyTrnavský92231Obec Sokolovce
100002451100002451001,000,00Základná škola TrebaticeHlavná ulica 239/87TrebaticePiešťanyTrnavský92210Obec Trebatice
100002463100002463000,000,00Materská škola, Veselé 368, VeseléVeselé368VeseléPiešťanyTrnavský92208Obec Veselé
100002470100002470002,001,00Základná škola Komenského VrbovéKomenského 1119/2VrbovéPiešťanyTrnavský92203Mesto Vrbové
100002478100002478002,000,00Základná školaŠkolská 4VrbovéPiešťanyTrnavský92203Mesto Vrbové
100002491100002491001,000,00Základná škola s materskou školou Borský Svätý JurHviezdoslavova 215Borský Svätý JurSenicaTrnavský90879Obec Borský Svätý Jur
100002498100002498001,000,00Základná školaŠkolská 285ČárySenicaTrnavský90843Obec Čáry
100002520100002520001,000,00Základná škola JablonicaŠkolská 1JablonicaSenicaTrnavský90632Obec Jablonica
100002532100002532002,000,00Materská škola KútyUl. Dr. Štefana Heska 921/10KútySenicaTrnavský90801Obecný úrad Kúty
100002534100002534002,001,00Základná škola Andreja RadlinskéhoŠkolská 694KútySenicaTrnavský90801Obec Kúty
100002537100002539000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Lakšárska Nová Ves285Lakšárska Nová Ves (okres Senica)SenicaTrnavský90876Obec Lakšárska Nová Ves
100002539100002539001,000,00Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves397 ŠkolskáLakšárska Nová Ves (okres Senica)SenicaTrnavský90876Obec Lakšárska Nová Ves
100002541100002541100,000,00Materská škola Moravský Svätý JánMoravský Svätý Ján 339Moravský Svätý JánSenicaBratislavský90871Obec Moravský Svätý Ján
100002544100002545000,000,00Základná škola s materskou školou OsuskéVýhony 11OsuskéSenicaTrnavský90612Obec Osuské
100002563100002563002,000,00Základná škola119SekuleSenicaTrnavský90880Obec Sekule
100002578100002578001,000,00Súkromná stredná odborná škola podnikania SenicaHollého 1380SenicaSenicaTrnavský90501Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
100002587100002587001,000,00Materská škola, L. Novomeského 1209/2, SenicaL. Novomeského 1209/2SenicaSenicaTrnavský90501Mesto Senica
100002591100002591005,001,00Základná škola, Sadová 620, SenicaSadová 620SENICASENICATrnavský90501Mesto Senica
100002595100002595002,000,75Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, SenicaV. Paulínyho Tótha 31/5SenicaSenicaTrnavský90501Trnavský samosprávny kraj
100002597100002597005,001,00Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, SenicaV. Paulínyho-Tótha 32SenicaSenicaTrnavský90501Mesto Senica
100002613100002613000,000,00Základná škola Sobotište317SobotišteSenicaTrnavský90605obec Sobotište
100002628100002628002,000,00Materská škola M. Nešpora Šaštín-StrážeM. Nešpora 1365/42Šaštín-StrážeSenicaTrnavský90841Mesto Šaštín-Stráže
100002630100002630005,001,00Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-StrážeŠtúrova 1115Šaštín-StrážeSenicaTrnavský90841Mesto Šaštín-Stráže
100002636100002636001,000,00Základná škola s materskou školou Štefanov329ŠtefanovSenicaTrnavský90645Obec Štefanov
100002640100002640001,000,00Základná škola, Školská 281, BrodskéŠkolská 281BrodskéSkalicaTrnavský90885Obec Brodské
100002658100002652002,000,00Základná škola s materskou školou GbelyPionierska 697GbelySkalicaTrnavský90845Mesto Gbely
100002652100002652003,001,50Základná škola s materskou školou GbelyPionierska 697GbelySkalicaTrnavský90845Mesto Gbely
100002661100002661002,501,00Základná školaBernolákova 5HolíčSkalicaTrnavský90851Mesto Holíč
100002667100002667200,000,00Materská škola,Lúčky 14, HolíčLúčky 14HolíčSkalicaTrnavský90851Mesto Holíč
100002672100002672002,500,00Základná škola, Školská 2, HolíčŠkolská 2HolíčSkalicaTrnavský90851Mesto Holíč
100002694100002694001,000,00Základná škola90Petrova VesSkalicaTrnavský90844Obec Petrova Ves
100002711100002711001,500,00Základná školaRadošovce 338RadošovceSkalicaTrnavský90863Obec Radošovce
100002728100002728000,001,00Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, SkalicaLichardova 1SkalicaSkalicaTrnavský90901Trnavský samosprávny kraj
100002731100002731001,000,00Základná škola Mallého 2, 909 01 SkalicaMallého 2SkalicaSkalicaTrnavský90901Mesto Skalica
100003149100002739200,000,00Materská škola, Dr. Clementisa 59, SkalicaDr. Clementisa 59SkalicaSkalicaTrnavský90901Mesto Skalica
100002744100002744000,000,00Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, SkalicaUl. pplk. Pľjušťa 29SkalicaSkalicaTrnavský90901Trnavský samosprávny kraj
100002751100002751005,001,00Základná škola, Strážnická 1, SkalicaStrážnická 1SkalicaSkalicaTrnavský90901Mesto Skalica
100002755100002755006,000,00Základná škola Vajanského 2, Skalica1473/2SkalicaSkalicaTrnavský90901Mesto Skalica
100002762100002763000,000,00ZŠ s MŠ Vrádište 226Vrádište 226VrádišteSkalicaTrnavský90849Obec Vrádište
100002763100002763001,000,00ZŠ s MŠ Vrádište 226Vrádište 226VrádišteSkalicaTrnavský90849Obec Vrádište
100002770100002770001,000,00Zš s MŠ Bohdanovce nad TrnavouHlavná 41/101Bohdanovce nad TrnavouTrnavaTrnavský91909Ocú Bohdanovce nad Trnavou
100002775100002775001,500,00ZŠ s MŠ Boleráz 456Boleráz 456BolerázTrnavaTrnavský91908Obec Boleráz
100002782100002783000,000,00Základná škola s materskou školou BrestovanyJ. Nižnanského 1BrestovanyTrnavaTrnavský91927Obec Brestovany
100002783100002783002,001,00Základná škola s materskou školou BrestovanyJ. Nižnanského 1BrestovanyTrnavaTrnavský91927Obec Brestovany
100002786100002788000,000,00Základná škola s materskou školou Bučany - elokované pracovisko MŠHlavná ulica 101/17BučanyTrnavaTrnavský91928Obec Bučany
100002788100002788001,500,00Základná škola s materskou školou BučanyHlavná ulica 155/116BučanyTrnavaTrnavský91928Obec Bučany
100002793100002793100,000,00Materská školaNám.A.Hlinku 32CíferTrnavaTrnavský91943Obec Cífer
100002795100002795003,002,00Základná škola v CíferiSNP 5CíferTrnavaTrnavský91943Obec Cífer
100002810100002811000,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 439/12Dolná KrupáTrnavaTrnavský91965Obec Dolná Krupá
100002811100002811002,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 439/12Dolná KrupáTrnavaTrnavský91965Obec Dolná Krupá
100002821100002821001,000,00Základná škola s materskou školouDolné Orešany, 209Dolné OrešanyTrnavaTrnavský91902Obec Dolné Orešany
100002830100002830002,001,50Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, 91935 Hrnčiarovce nad ParnouKostolná 28Hrnčiarovce nad ParnouTrnavaTrnavský91935Obec Hrnčiarovce nad Parnou
100002836100002836002,000,00Základná škola s materskou školouSídlisko 341/1Jaslovské BohuniceTrnavaTrnavský91930Obec Jaslovské Bohunice
100002842100002842002,000,00Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka OlivuKátlovce 195KátlovceTrnavaTrnavský91955Obec Kátlovce
100017945100002846100,000,00Základná škola s materskou školou Križovany nad DudváhomKrižovany nad Dudváhom 250Križovany nad DudváhomTrnavaTrnavský91924Obec Križovany nad Dudváhom
100002846100002846002,001,00Základná škola s materskou školou Križovany nad DudváhomKrižovany nad Dudváhom 250Križovany nad DudváhomTrnavaTrnavský91924Obec Križovany nad Dudváhom
100002854100002854002,000,00Materská škola v MajcichoveMajcichov 14MajcichovTrnavaTrnavský91922Obec Majcichov
100002856100002856003,000,00Základná škola Jána Palárika MajcichovMajcichov 536MajcichovTrnavaTrnavský91922Obec Majcichov
100002860100002861000,000,00Základná škola s materskou školou MalženiceMalženice 203MalženiceTrnavaTrnavský91929Obec Malženice
100002867100002867000,000,00Materská škola, Opoj 247Opoj 247OpojTrnavaTrnavský91932Obec Opoj
100002878100002875001,000,00ZŠ s MŠ RužindolRadová 318/45RužindolTrnavaTrnavský91961Obec Ružindol
100002875100002875002,000,00ZŠ s MŠ RužindolHlavná 3/16RužindolTrnavaTrnavský91961Obec Ružindol
100002880100002881002,001,00Základná škola s materskou školou SmoleniceKomenského 3SmoleniceTrnavskýTrnavský91904Obec Smolenice
100002881100002881004,001,50Základná škola s materskou školou SmoleniceKomenského 3SmoleniceTrnavskýTrnavský91904Obec Smolenice
100002885100002886000,000,00Základná škola s materskou školou Suchá nad ParnouSuchá nad Parnou 432Suchá nad ParnouTrnavaTrnavský91901Obec Suchá nad Parnou
100002886100002886004,001,00Základná škola s materskou školou Suchá nad ParnouSuchá nad Parnou 55Suchá nad ParnouTrnavaTrnavský91901Obec Suchá nad Parnou
100002890100002890002,000,00Základná škola s materskou školouHlavná 626/2ŠpačinceTrnavaTrnavský91951Obec Špačince
100019386100002897100,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 3ŠúrovceTrnavaTrnavský91925Obec Šúrovce
100002897100002897001,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 141/3ŠúrovceTrnavaTrnavský91925Obec Šúrovce
100002904100002904005,001,50Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, TrnavaAndreja Kubinu 34TrnavaTrnavaTrnavský91701Mesto Trnava
100002912100002912005,001,00Základná škola s materskou školou, Atómová 1, TrnavaAtómová 1TrnavaTrnavaTrnavský91701Mesto Trnava
100002938100002938000,000,00Súkromná stredná odborná škola Gos - SkUl. Ferka Urbánka 19TrnavaTrnavaTrnavský91710GOS-SK, s.r.o.
100002939100002939002,500,00Základná škola s materskou školou Angely MericiHalenárska45TrnavaTrnavský91701Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
100002947100002947000,000,00Gymnázium Angely MericiHviezdoslavova 10TrnavaTrnavaTrnavský91701Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
100002968100002968005,002,00Základná škola s materskou školouUlica Kornela Mahra 11TrnavaTrnavaTrnavský91708Mesto Trnava
100002981100002981100,000,00Súkromná materská škola BESSTLimbová 3TrnavaTrnavaTrnavský91702BESST s.r.o.,
100002982100002982002,000,00Súkromná základná škola BESSTLimbová 3TrnavaTrnavaTrnavský91702BESST, s.r.o.
100003017100003017006,000,00Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstvaNámestie Slovenského učeného tovarišstva 15TrnavaTrnavaTrnavský91701Mesto Trnava
100003028100003028002,500,00Stredná odborná škola elektrotechnická TrnavaSibirska 1TrnavaTrnavaTrnavský91702Trnavský samosprávny kraj
100003033100003033006,001,50Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, TrnavaSpartakovská 5TrnavaTrnavaTrnavský91701Mesto Trnava
100018782100003054002,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. AlžbetyTerézie Vansovej 1TrnavaTrnavaTrnavský91701Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
100003062100003062005,001,00Základná škola s materskou školouVančurova 38TrnavaTrnavaTrnavský91701Mesto Trnava
100003067100003067000,001,00Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, TrnavaZavarská 9TrnavaTrnavaTrnavský91728Trnavský samosprávny kraj
100003069100003069000,000,00Súkromná materská školaDedinská 27TrnavaTrnavaTrnavský91705Meduška ,n.o.
100003071100003071001,000,00Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, TrnavaIvana Krasku 29TrnavaTrnavaTrnavský91705Mesto Trnava
100003086100003083100,000,00Základná škola s materskou školou Vlčkovce - predprimárne vzdelávanieVlčkovce 1VlčkovceTrnavaTrnavský91923Obec Vlčkovce
100003083100003083001,001,00Základná škola s materskou školou VlčkovceVlčkovce 1VlčkovceTrnavaTrnavský91923Obec Vlčkovce
100003091100003087100,000,00Základná škola s materskou školou vo VoderadochŠkolská ulica 163/9VoderadyTrnavaTrnavský91942Obec Voderady
100003087100003087001,500,00Základná škola s materskou školou vo VoderadochŠkolská ulica 163/9VoderadyTrnavaTrnavský91942Obec Voderady
100003094100003094100,500,00Základná škola s materskou školou ZavarŠportová 33ZavarTrnavaTrnavský91926Obec Zavar
100003113100003113000,000,00Súkromná stredná odborná škola s VJM Bátorové Kosihy Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Bátorkeszi35Bátorové KosihyKomárnoNitriansky94634TACSE-Inštitút vzdelávania s.r.o.
100003191100003191000,000,00Súkromná stredná odborná škola- Magán SzakközépiskolaL. Novomeského 2070Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Súkromná škola Rimavská Sobota n.o.
100003244100003244001,500,00Základná škola s materskou školou Jozefa Bednárika, Školská 4, ZelenečŠkolská 4ZelenečTrnavaTrnavský91921Obec Zeleneč
100003249100003249001,000,00Základná škola s materskou školou, Dechtice 514Dechtice 514DechticeTrnavaTrnavský91953Obec Dechtice
100003281100003281001,500,00Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, SenicaJ. Mudrocha 1343/19SenicaSenicaTrnavský90501Mesto Senica
100003288100003288001,000,00Materská škola E. F. Scherera 40, PiešťanyE. F. Scherera 40PiešťanyPiešťanyTrnavský92101Mesto Piešťany
100003305100003305001,000,00Materská škola 9.májaUl. 9.mája 3Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003309100003309001,501,00Základná školaDuklianska 1Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003312100003312002,000,00Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad BebravouPartizánska cesta 76Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Trenčiansky samosprávny kraj
100003314100003314005,002,00ZŠ Gorazdova 1319/6Gorazdova 1319/6Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95704Mesto Bánovce nad Bebravou
100003317100003317001,000,00Materská škola, Ul. Hollého 1246/1Ul. Hollého 1246/1Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003319100003319001,500,00Základná školaJ. A. Komenského 1290/1Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95704Mesto Bánovce nad Bebravou
100003329100003329002,500,00Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad BebravouPartizánska 6Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003336100003336001,500,00Materská škola, Ul. Radlinského 1668/10, Bánovce nad BebravouUl. Radlinského 1668/10Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003338100003338001,001,00Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad BebravouRadlinského 665/2Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Trenčiansky samosprávny kraj
100003339100003339001,500,00Základná školaŠkolská 1123/29Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95701Mesto Bánovce nad Bebravou
100003375100003375000,500,00Základná škola Rybany 355355RybanyBánovce nad BebravouTrenčiansky95636Obec Rybany
100003380100003380002,000,00Základná škola s materskou školouSlatina nad Bebravou 154Slatina nad BebravouBánovce nad BebravouTrenčiansky95653Obec Slatina nad Bebravou
100003384100003384000,000,00Materská škola, Šišov 156Šišov 156ŠišovBánovce nad BebravouTrenčiansky95638Obec Šišov
100003386100003386002,001,00Základná škola, Šišov 74Šišov 74ŠišovBánovce nad BebravouTrenčiansky95638Obec Šišov
100003390100003391000,000,00Základná škola s materskou školou, SNP 5, UhrovecSNP 5UhrovecBánovce nad BebravouTrenčiansky95641Obec Uhrovec
100003400100003400001,000,00Základná škola ZlatníkyZlatníky 62ZlatníkyBánovce nad BebravouTrenčiansky95637Obec Zlatníky
100003408100003408002,001,50Základná škola s materskou školou, Bolešov 276276BolešovIlavaTrenčiansky1853Obec Bolešov
100003411100003411001,000,00Základná škola Červený KameňČervený Kameň 226Červený KameňIlavaTrenčiansky1856Obec Červený Kameň
100003413100003415100,000,00Základná škola s materskou školou Centrum I 32Centrum I 32Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003415100003415005,001,00Základná škola s materskou školou Centrum I 32Centrum I 32Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003418100003418002,000,00Materská školaCentrum II 72Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003420100003422002,000,00ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad VáhomCentrum II. 87Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003422100003422002,000,75ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad VáhomCentrum II. 87Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003425100003425000,000,00Stredná priemyselná škola Dubnica nad VáhomObrancov mieru 343/1Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Trenčianslky samosprávny kraj
100003430100003432100,000,00Základná škola s materskou školouPod hájom 967Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003432100003432005,002,00Základná škola s materskou školouPod hájom 967Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Mesto Dubnica nad Váhom
100003436100003436000,000,00GymnáziumŠkolská 2Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Trenčiansky samosprávny kraj
100003442100003442003,000,00Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad VáhomBratislavská 439/18Dubnica nad VáhomIlavaTrenčiansky1841Trenčiansky samosprávny kraj
100003445100003445001,000,00Základná škola DulovDulov 71DulovIlavaTrenčiansky1852Obec Dulov
100003448100003448001,000,00Základná škola s materskou školou Horná PorubaHorná Poruba 84Horná PorubaIlavaTrenčiansky1835Obec Horná Poruba
100003452100003452001,000,00Materská škola IlavaMedňanská 512/1IlavaIlavaTrenčiansky1901Mesto Ilava
100003455100003455002,500,00Základná školaMedňanská 514/5IlavaIlavaTrenčiansky1901Mesto Ilava, Mestský úrad
100003462100003463000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouBytovky 490KošecaIlavaTrenčiansky1864Obec Košeca
100003463100003463001,000,00Základná škola s materskou školou KošecaŠkolská ulica 243/1KošecaIlavaTrenčiansky1864Obec Košeca
100003467100003467001,000,00Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie301Košecké PodhradieIlavaTrenčiansky1831Obecný úrad Košecké Podhradie
100003470100003470001,000,00Materská školaHviezdoslavova ulica 2/110LadceIlavaTrenčiansky1863OBEC LADCE
100003475100003475002,001,00Základná školaVážska ulica 399/5LadceIlavaTrenčiansky1863Obec Ladce
100003478100003479000,000,00Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16Mikušovce 16MikušovceIlavaTrenčiansky1857Obec Mikušovce
100003479100003479001,001,00Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16Mikušovce 16MikušovceIlavaTrenčiansky1857Obec Mikušovce
100003487100003487200,001,00Materská školaP. Jilemnického 12/5Nová DubnicaIlavaTrenčiansky1851Mesto Nová Dubnica
100003502100003502000,001,50Stredná odborná škola Pruské 294294PruskéIlavaTrenčiansky1852Trenčiansky samosprávny kraj
100003504100003504103,000,00Základná škola s materskou školou Hugolína GavlovičaŠkolská 369PruskéIlavaTrenčiansky1852Obec Pruské
100003513100003513000,500,00Základná škola105TuchyňaIlavaTrenčiansky1855Obec Tuchyňa
100003523100003523000,500,00Materská škola BudovateľskáBudovateľská 348/11Brezová pod BradlomMyjavaTrenčiansky90613Mesto Brezová pod Bradlom
100003533100003533003,000,00Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod BradlomDolné lúky 357Brezová pod BradlomMyjavaTrenčiansky90613Mesto Brezová pod Bradlom
100003535100003535001,000,00Materská škola Bukovec67BukovecMyjavaTrenčiansky90614Obec Bukovec
100003545100003545001,000,00Základná škola, Kostolné 263Kostolné 263KostolnéMyjavaTrenčiansky91613Obec Kostolné
100003555100003552000,000,00Základná škola s materskou školou Krajné173KrajnéMyjavaTrenčiansky91616Obec Krajné
100003552100003552002,001,00Základná škola s materskou školou Krajné173KrajnéMyjavaTrenčiansky91616Obec Krajné
100003563100003563000,000,00Gymnázium, Jablonská 301/5, MyjavaJablonská 301/5MyjavaMyjavaTrenčiansky90701Trenčiansky samosprávny kraj
100003575100003575000,000,00Stredná priemyselná školaUl. SNP 413/8MyjavaMyjavaTrenčiansky90701Trenčiansky samosprávny kraj
100003576100003576005,002,00Základná škola MyjavaŠtúrova 18MyjavaMyjavaTrenčiansky90701Mesto Myjava
100003586100003586002,501,00Základná škola Myjava, Viestova č. 1Viestova 1MyjavaMyjavaTrenčiansky90701Mesto Myjava
100003599100003599001,000,00Základná škola s materskou školou Stará Myjava 141141Stará MyjavaMyjavaTrenčiansky90701Obec Stará Myjava
100003605100003602000,000,00Základná škola s materskou školou VrbovceVrbovce 165VrbovceMyjavaTrenčiansky90606Obec Vrbovce
100003602100003602002,001,00Základná škola s materskou školou VrbovceVrbovce 147VrbovceMyjavaTrenčiansky90606Obec Vrbovce
100003610100003610001,000,00ZŠ s MŠ J. M. Hurbana, Beckov č. 410Beckov 410BeckovNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91638Obec Beckov
100003622100003622001,000,00Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. PodjavorinskejŠkolská 346/31Bzince pod JavorinouBzince pod JavorinouTrenčiansky91611Obec Bzince pod Javorinou
100003631100003631003,001,50Základná škola Štvrtej sednice TatrínaPionierska 351/34ČachticeNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91621Obec Čachtice
100003642100003642001,000,00Základná škola s materskou školou Horná StredaPartizánska 391Horná StredaNové Mesto n/V.Trenčiansky91624Obec Horná Streda
100003646100003646000,000,00Materská škola Hôrka nad Váhom168Hôrka nad váhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91632Obec Hôrka nad Váhom
100003650100003652100,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Kálnica 384Kálnica 384KálnicaNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91637Obec Kálnica
100003652100003652101,001,00Základná škola s materskou školou Kálnica,s.č.385Kálnica 385KálnicaNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91637Obec Kálnica
100003659100003656001,000,00Základná škola s materskou školou, Kočovce 380Kočovce 380KočovceNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91631Obec Kočovce
100003656100003656000,000,00Základná škola s materskou školou, Kočovce 380Kočovce 380KočovceNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91631Obec Kočovce
100003667100003667001,000,00Základná škola s materskou školou, Lúka 135Lúka 135LúkaNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91633Obec Lúka
100003703100003703005,002,00Základná škola. Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad VáhomUlica kpt. Nálepku č. 855Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Mesto Nové Mesto nad Váhom
100003706100003706002,001,00Základná školaOdborárska 1374Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Mesto Nové Mesto nad Váhom
100003711100003711000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebPiešťanská 2262/80Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Trenčiansky samosprávny kraj
100003712100003712302,000,00Materská škola Nové Mesto nad Váhom Poľovnícka ul.č.2039/12Poľovnícka 2039/12Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Mesto Nové Mesto nad Váhom
100003715100003715000,000,00Gymnázium M. R. ŠtefánikaŠportová 41Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Trenčiansky samosprávny kraj
100003719100003719005,002,00Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad VáhomTematínska ulica č. 2092Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91501Mesto Nové Mesto nad Váhom
100003726100003726001,000,00Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433Pobedim 433PobedimNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91623Obec Pobedim
100003731100003731003,001,00Základná škola s materskou školou, Podolie 804Podolie 804PodolieNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91622Obec Podolie
100003744100003744004,002,00Základná školaHurbanova 128/25Stará TuráNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91601Mesto Stará Turá
100003752100003752000,000,00Stredná odborná škola. Športová 675, Stará TuráŠportová 675Stará TuráNové Mesto nad VáhomTrenčiansky91601Trenčiansky samosprávny kraj
100003760100003760000,000,00Materská školaKomenského 956BošanyPartizánskeTrenčiansky95618Obec Bošany
100003766100003766001,000,00Materská školaKomenského 956BošanyPartizánskeTrenčiansky95618Obec Bošany
100003778100003778000,500,00Základná škola Hradište277HradištePartizánskeTrenčiansky95854Obec Hradište
100017703100003781100,000,00ZŠ V. Beniaka s MŠ ChynoranyŠkolská 186/13ChynoranyPartizánskeTrenčiansky95633Obec Chynorany
100003781100003781002,001,00ZŠ V. Beniaka s MŠ ChynoranyŠkolská 186/13ChynoranyPartizánskeTrenčiansky95633Obec Chynorany
100003788100003788001,000,00Základná školaKlátova Nová Ves 351Klátova Nová VesPartizánskeTrenčiansky95844Obec Klátova Nová Ves
100003805100003805000,000,00Materská škola OstraticeOstratice č. 188OstraticePartizánskeTrenčiansky95634Obec Ostratice
100003813100003813000,001,00Gymnázium PartizánskeKomenského 2/1074PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Trenčiansky samosprávny kraj
100003814100003814002,000,00Materská školaMakarenkova 814/28PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003816100003816002,001,00Materská školaMalá okružná 1039/50PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003818100003818002,001,00Materská školaMalinovského 1159/27PartizánskePartizánskeTrenčiansky95806Mesto Partizánske
100003821100003821003,001,00Základná škola Malinovského 1160/31Malinovského 1160/31PartizánskePartizánskeTrenčiansky95806Mesto Partizánske
100003823100003823004,001,00Základná škola Radovana KaufmanaNádražná 955PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003832100003832004,001,00Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, PartizánskeObuvnícka 432/23PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003834100003834002,002,00Materská škola Obuvnícka 435/30, PartizánskeObuvnícka 435/30PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003836100003836002,001,50Základná škola, Športovcov 372/21Športovcov 372/21PartizánskePartizánskeTrenčiansky95804Mesto Partizánske
100003839100003839001,001,00Materská škola, Topoľová 71, PartizánskeTopoľová 71PartizánskePartizánskeTrenčiansky95804Mesto Partizánske
100003846100003842101,000,00Základná škola s materskou školouVeľká okružná 1089/19PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003842100003842004,001,00Základná škola s materskou školouVeľká okružná 1089/19PartizánskePartizánskeTrenčiansky95801Mesto Partizánske
100003848100003848001,000,00Základná škola s materskou školou Skačany 539Skačany 539SkačanyPartizánskeTrenčiansky95853Obec Skačany
100003857100003857003,001,00Základná škola Veľké Uherce 145145Veľké UhercePartizánskeTrenčiansky95841Obec Veľké Uherce
100003858100003858000,000,00Materská škola Veľké Uherce 135135Veľké UhercePartizánskeTrenčiansky95841Obec Veľké Uherce
100003866100003866000,000,00Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad NitrouŠkolská 219Žabokreky nad NitrouPartizánskeTrenčiansky95852Obec Žabokreky nad Nitrou
100003873100003870000,000,00Základná škola s materskou školou, Brvnište 388Brvnište 417BrvništePovažská BystricaTrenčiansky1812Obec Brvnište
100003870100003870001,000,00Základná škola s materskou školou, Brvnište 388Brvnište, 388BrvništePovažská BystricaTrenčiansky1812Obec Brvnište
100003875100003875001,000,00Materská škola Dolná Mariková464Dolná MarikováPovažská BystricaTrenčiansky1802Obec Dolná Mariková
100003876100003876001,000,00Základná školaDolná Mariková 470Dolná MarikováPovažská BystricaTrenčiansky1802Obec Dolná Mariková
100003881100003881001,000,00Základná škola DomanižaDomaniža 103DomanižaPovažská BystricaTrenčiansky1816Obec Domaniža
100003906100003906002,001,00Materská školaGrznára 1441Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1707Mesto Považská Bystrica
100003908100003908000,000,00Materská škola A. Grznára 1444, Považská BystricaA. Grznára 1444Považská BystricaPovažská BystricaBratislavský1701Mesto Považská Bystrica
100003911100003911001,000,00Materská škola, Dukelská 977, Považská BystricaDukelská 977Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003919100003919000,000,00Materská škola, Lánska 952, 017 01 Považská BystricaLánska 952Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003930100003930001,000,00Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská BystricaPovažská Teplá 181Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1705Mesto Považská Bystrica
100003944100003944001,500,00Základná škola sv. AugustínaMoyzesova 1Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
100003948100003948004,000,00Základná školaNemocničná 987/2Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003951100003951000,000,00Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská BystricaŠkolská 230Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Trenčiansky samosprávny kraj
100003955100003955000,500,00Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská BystricaPovažské Podhradie 169Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1704Mesto Považská Bystrica
100003958100003958002,000,00Materská škola Rozkvet 2024, Považská BystricaRozkvet 2024Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003960100003960002,001,50Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská BystricaRozkvet 2047Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
100003964100003964003,001,00Základná škola, SNP 1484SNP 1484/143Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003974100003974002,000,75Základná školaStred 44/1Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003981100003981005,002,00Základná škola Slovenských partizánov 1133/53Slovenských partizánov 1133/53Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003984100003984005,001,00Základná školaSlovanská 1415/7Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1707Mesto Považská Bystrica
100003989100003989000,000,00Gymnázium Považská BystricaŠkolská 234/8POVAŽSKÁ BYSTRICAPOVAŽSKÁ BYSTRICATrenčiansky1701Trenčiansky samosprávny kraj
100003993100003993002,501,00Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská BystricaŠportovcov 341/2Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1749Trenčiansky samosprávny kraj
100003996100003996001,000,00Materská škola Železničná 74, Považská BystricaŽelezničná 74Považská BystricaPovažská BystricaTrenčiansky1701Mesto Považská Bystrica
100003998100003998000,500,00Základná školaPrečín 106PrečínPovažská BystricaTrenčiansky1815Obec Prečín
100004004100004004003,000,00Základná škola Štefana Závodníka Pružina 408Pružina 408PružinaPovažská BystricaTrenčiansky1817Obecný úrad Pružina
100004017100004017001,000,00Základná škola s materskou školouUdiča 248UdičaPovažská BystricaTrenčiansky1801Obec Udiča
100004024100004024005,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská ul. 292/7BojnicePrievidzaTrenčiansky97201Mesto Bojnice
100004034100004034002,000,50Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 BystričanyM. Nešpora 12/1BystričanyPrievidzaTrenčiansky97245Obec Bystričany
100004036100004037000,000,00Základná škola s materskou školou CigeľCigeľ 276CigeľPrievidzaTrenčiansky97101Obec Cigeľ
100004040100004041000,000,00Základná škola s materskou školouČavoj 35ČavojPrievidzaTrenčiansky97229Obec Čavoj
100004041100004041001,000,00Základná škola s materkou školouČavoj 35ČavojPrievidzaTrenčiansky97229Obec Čavoj
100004044100004044001,000,00Základná škola s materskou školou, Školská 375/23 ČereňanyŠkolská 375/23ČereňanyPrievidzaTrenčiansky97246Obec Čereňany
100004050100004050001,000,00Základná škola s materskou školou Diviacka Nová VesDiviacka Nová Ves 260Diviacka Nová VesPrievidzaTrenčiansky97224obec Diviacka Nová Ves
100004059100004056100,000,00Základná škola s materskou školouDiviaky nad Nitricou 121Diviaky nad NitricouPrievidzaTrenčiansky97225Obec
100004056100004056102,001,00Základná škola s materskou školouDiviaky nad Nitricou 121Diviaky nad NitricouPrievidzaTrenčiansky97225Obec
100004061100004061002,001,00Základná škola s materskou školou, Ľ. Štúra 71/1, Dolné VesteniceĽ. Štúra 71/1Dolné VestenicePrievidzaTrenčiansky97223Obec Dolné Vestenice
100004073100004073002,001,00Stredná odborná škola, Lipová 8, HandlováLipová 8HandlováPrievidzaTrenčiansky97251Trenčiansky samosprávny kraj
100004076100004076005,001,00Základná škola, Mierové námestie 255/27, HandlováMierové námestie 255/27HandlováPrievidzaTrenčiansky97251Mesto Handlová
100004080100004080002,001,00Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, HandlováMorovnianska cesta 1866/55HandlováPrievidzaTrenčiansky97251Mesto Handlová
100004088100004088005,002,00Základná škola, Školská 526/53, HandlováŠkolská 526/53HandlováPrievidzaTrenčiansky97251Mesto Handlová
100004092100004092002,001,00Materská škola, Ul. SNP 27, HandlováSNP 201/27HandlováPrievidzaTrenčiansky97251Mesto Handlová
100004106100004106000,500,00Materská školaNa Pažite 496/7Kamenec pod VtáčnikomPrievidzaTrenčiansky97244Obec Kamenec pod Vtáčnikom
100004109100004109001,000,00Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod VtáčnikomŠkolská 192/8Kamenec pod VtáčnikomPrievidzaTrenčiansky97244Obec Kamenec pod Vtáčnikom
100004113100004113003,000,00Základná škola KaniankaSNP, 587/4KaniankaPrievidzaTrenčiansky97217Obec Kanianka
100004122100004123000,500,00Zakladná škola s materskou školou, Nová 525, KošNová 525KošPrievidzaTrenčiansky97241Obec Koš
100004123100004123002,001,00Zakladná škola s materskou školou, Nová 525, KošNová 525KošPrievidzaTrenčiansky97241Obec Koš
100004126100004126003,000,00Základná škola s materskou školou LazanyŠkolská 423/5LazanyPrievidzaTrenčiansky97211Obec Lazany
100004130100004130100,000,00Materská škola , Banícka 22/45, Lehota pod VtáčnikomBanícka 22/45Lehota pod VtáčnikomPrievidzaTrenčiansky97242Obec Lehota pod Vtáčnikom
100004134100004134004,001,00Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod VtáčnikomŠkolská 766/2Lehota pod VtáčnikomPrievidzaTrenčiansky97242Obec Lehota pod Vtáčnikom
100004148100004148002,001,00Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-BrezanyDružby 339/2Nedožery-BrezanyPrievidzaTrenčiansky97212Obec Nedožery-Brezany
100004161100004161003,001,00Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske RudnoŠkolská 492/15Nitrianske RudnoPrievidzaTrenčiansky97226Obec Nitrianske Rudno
100004167100004164000,250,00Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352Nitrianske Sučany 352, 972 21 Nitrianske SučanyNitrianske SučanyPrievidzaTrenčiansky97221Obec Nitrianske Sučany
100004164100004164000,500,00Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352Nitrianske Sučany 352, 972 21 Nitrianske SučanyNitrianske SučanyPrievidzaTrenčiansky97221Obec Nitrianske Sučany
100004168100004169000,000,00Základná škola s materskou školou Nitrica41NitricaPrievidzaTrenčiansky97222Obec Nitrica
100004169100004169001,000,00Základná škola s materskou školou Nitrica41NitricaPrievidzaTrenčiansky97222Obec Nitrica
100004181100004181004,000,75Základná škola, Pribinova ul. 123/9, NovákyPribinova ul. 123/9NovákyPrievidzaTrenčiansky97271Mesto Nováky
100004185100004185001,000,00Materská školaSvätoplukova 91NovákyPrievidzaTrenčiansky97271Mesto Nováky
100004187100004187000,000,00Materská škola Opatovce nad NitrouOpatovce nad Nitrou 139Opatovce nad NitrouPrievidzaTrenčiansky97202Obec Opatovce nad Nitrou
100004193100004193001,000,75Základná škola, Školská 56/9, OslanyŠkolská 56/9OslanyPrievidzaTrenčiansky97247Obec Oslany
100004213100004213001,000,00Materská školaA. Mišúta 731/2PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004216100004216000,000,00Materská škola D. Krmana 334/6, PrievidzaD. Krmana 334/6PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004218100004218002,500,00Základná škola Ulica energetikov 242/39, Prievidza 971 01Ulica energetikov 242/39PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004222100004222000,000,00Obchodná akadémia, F. Madvu 2, PrievidzaF. Madvu 2PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97129Trenčiansky samosprávny kraj
100004235100004235000,000,00Materská školaMaxima Gorkého 223/2PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004237100004237001,000,00Materská školaM. Mišíka 398/15PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004240100004241001,000,00Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, PrievidzaMalonecpalská ulica 206/37PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004241100004241003,000,00Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, PrievidzaMalonecpalská ulica 206/37PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004245100004245005,001,00Základná školaMariánska ulica 554/19PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004256100004256001,000,00Materská školaNábr.sv.Cyrila 360/28PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004258100004258000,000,00Materská škola P. BenickéhoP. Benického 154/1PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004260100004260004,000,00Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, PrievidzaP. Dobšinského 746/5PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004266100004266005,002,00Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, PrievidzaRastislavova ulica 416/4PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004274100004274005,000,00Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14Sama Chalupku 313/14PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004281100004281000,001,00Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, PrievidzaT. Vansovej 32PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Trenčiansky samosprávny kraj
100004297100004297000,000,00Materská školaCesta Vl. Clementisa 251/12PrievidzaPrievidzaTrenčiansky97101Mesto Prievidza
100004302100004302000,500,00Základná škola s materskou školou RáztočnoKomenského 428/43RáztočnoPrievidzaTrenčiansky97231Obec Ráztočno
100004323100004320001,000,00Základná škola s materskou školou Valaská Belá 242Valaská Belá 242Valaská BeláPrievidzaTrenčiansky97228Obec Valaská Belá
100004320100004320001,000,00Základná škola s materskou školou Valaská Belá 242Valaská Belá 242Valaská BeláPrievidzaTrenčiansky97228Obec Valaská Belá
100004327100004327001,000,00Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske KostoľanyJ. A. Komenského 161/6Zemianske KostoľanyPrievidzaTrenčiansky97243Obec Zemianske Kostoľany
100004334100004334005,002,00Základná škola, Slatinská 3, BelušaSlatinská 3BelušaPúchovTrenčiansky1861Obec Beluša
100004337100004337202,000,00Materská školaĽ. Štúra 5/5BelušaPúchovTrenčiansky1861Obec Beluša
100004339100004340001,000,00Základná škola s materskou školou, DohňanyDohňany 468DohňanyPúchovTrenčiansky2051Obec Dohňany
100004340100004340001,001,00Základná škola s materskou školou, DohňanyDohňany 468DohňanyPúchovTrenčiansky2051Obec Dohňany
100004346100004346000,500,00Materská škola Dolné KočkovceŠ. Moyzesa 263/12Dolné KočkovcePúchovTrenčiansky2001Obec Dolné Kočkovce
100004347100004347001,001,00Základná škola, Školská 125, Dolné KočkovceŠkolská 125Dolné KočkovcePúchovTrenčiansky2001Obec Dolné Kočkovce
100004350100004350001,000,00Základná škola, Horovce 79Horovce 79HorovcePúchovTrenčiansky2062Obec Horovce
100004355100004356000,000,00Základná škola s materskou školouLazy pod Makytou č.148Lazy pod MakytouPúchovTrenčiansky2055Obec Lazy pod Makytou
100004356100004356001,001,00Základná škola s materskou školouLazy pod Makytou č.148Lazy pod MakytouPúchovTrenčiansky2055Obec Lazy pod Makytou
100004360100004360001,000,00ZŠ s MŠ J.A.Komenského LednicaLednica 350LednicaPúchovTrenčiansky2063OU Lednica
100004363100004363004,001,00Základná škola Eduarda SchreiberaSchreiberova 372Lednické RovnePúchovTrenčiansky2061Obec Lednické Rovne
100004369100004369002,000,00Materská škola Lednické RovneSúhradka 204Lednické RovnePúchovTrenčiansky2061Obec Lednické Rovne
100004373100004373000,000,00Materská školaLúky 72LúkyPúchovTrenčiansky2053Obec Lúky
100004377100004377002,000,00Základná škola s materskou školou Lysá pod MakytouLysá pod Makytou 44Lysá pod MakytouPúchovTrenčiansky2054Obec Lysá pod Makytou
100004386100004386005,002,00Základná škola, Gorazdova 1174/2, PúchovGorazdova 1174/2PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004390100004390000,000,00Materská škola Chmelinec 1411/6Chmelinec, 1411/6PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004392100004392005,002,00ZŠ Jana Amosa Komenského PúchovKomenského 652/50PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004396100004396000,000,00Materská školaNosice 221PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004398100004398001,000,00Materská škola Mládežnícka 1438/13 PúchovMládežnícka 1438/13PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004400100004400005,002,00Základná škola, Mládežnícka 1434/16, PúchovMládežnícka 1434/16PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004408100004408000,000,00MŠ Požiarna 1291/26Požiarna 1291/26PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004410100004410001,000,00Materská školaPožiarna 1292/11PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004413100004413002,001,00Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, PúchovSlovanská 330/23PúchovPúchovTrenčiansky2014Mesto Púchov
100004424100004424000,001,00Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 PúchovUl. 1. mája 1264PúchovPúchovTrenčiansky2001Trenčiansky samosprávny kraj
100004426100004426001,000,00Materská škola 1. mája1. mája 1348/28PúchovPúchovTrenčiansky2001Mesto Púchov
100004429100004429002,001,50Gymnázium, Ul.1.mája 905, 02015 PúchovUl.1.mája 905PúchovPúchovTrenčiansky2015Trenčiansky samosprávny kraj
100004440100004440002,001,00Základná škola s materskou školouZáriečie 136ZáriečiePúchovTrenčiansky2052Obec Záriečie
100004444100004446000,000,00Základná škola s materskou školou, Zubák 192Zubák 192ZubákPúchovTrenčiansky2064Obec Zubák
100004446100004446001,001,00Základná škola s materskou školou, Zubák 192Zubák 192ZubákPúchovTrenčiansky2064Obec Zubák
100004454100004457000,000,00Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88Dolná Poruba 63Dolná PorubaTrenčínTrenčiansky91443Obec Dolná Poruba
100004457100004457000,500,00Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88Dolná Poruba 88Dolná PorubaTrenčínTrenčiansky91443Obec Dolná Poruba
100004459100004461102,001,00Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252Dolná Súča 252Dolná SúčaTrenčínTrenčiansky91332Obec Dolná Súča
100004461100004461002,001,00Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252Dolná Súča 252Dolná SúčaTrenčínTrenčiansky91332Obec Dolná Súča
100004464100004465000,000,00Základná škola s materskou školou, Drietoma 453Drietoma 453DrietomaTrenčínTrenčiansky91303Obec Drietoma
100004465100004465003,001,00Základná škola s materskou školou, Drietoma 453Drietoma 453DrietomaTrenčínTrenčiansky91303Obec Drietoma
100004469100004469000,500,00Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335Dubodiel 335Dubodiel913 23Trenčiansky91323Obec Dubodiel
100018036100004474000,000,00Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242 (elokované pracovisko)Horná Súča 242Horná SúčaTrenčínTrenčiansky91333Obec Horná Súča
100004474100004474003,000,00Základná škola s materskou školou Michala RešetkuHorná Súča 242Horná SúčaTrenčínTrenčiansky91333Obec Horná Súča
100004489100004489001,000,00Základná škola s materskou školou IvanovceIvanovce 18IvanovceTrenčínTrenčiansky91305Obec Ivanovce
100004496100004497001,000,00Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377Melčice-Lieskové 377Melčice-LieskovéTrenčínTrenčiansky91305Obec Melčice-Lieskové
100004497100004497005,002,00Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377Melčice-Lieskové 377Melčice-LieskovéTrenčínTrenčiansky91305Obec Melčice-Lieskové
100004500100004500000,000,00Materská škola Mníchova LehotaMníchova Lehota 188Mníchova LehotaTrenčínTrenčiansky91321Obec Mníchova Lehota
100004509100004509003,002,00Základná školaJanka Palu 2NemšováTrenčínTrenčiansky91441Mesto Nemšová
100004903100004532000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouOmšenie 629OmšenieTrenčínTrenčiansky91443Obec Omšenie
100004532100004532001,000,00Základná škola s materskou školou, Omšenie 629Omšenie 629OmšenieTrenčínTrenčiansky91443Obec Omšenie
100004541100004542000,000,00Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103Skala 103Skalka nad VáhomTrenčínTrenčiansky91331Obec Skalka nad Váhom
100004542100004542000,500,00Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103Skala 103Skalka nad VáhomTrenčínTrenčiansky91331Obec Skalka nad Váhom
100004551100004551002,001,00Základná škola s materskou školou Svinná 131Svinná 131SvinnáTrenčínTrenčiansky91324Obec Svinná
100004557100004557200,000,00Materská škola J. Braneckého 129/13J. Braneckého 129/13Trenčianska TepláTrenčínTrenčiansky91401Obec Trenčianska Teplá
100004560100004560001,500,00Základná školaBraneckého 130/15Trenčianska TepláTrenčínTrenčiansky91401Obec Trenčianska teplá
100004571100004569002,001,00Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, Elokované pracovisko, Trenčianska Turná 87, Trenčianska Turná, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, Trenčianska TurnáTrenčianska Turná 87Trenčianska TurnáTrenčínTrenčiansky91321Obec Trenčianska Turná
100004569100004569005,002,00Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30Trenčianska Turná 30Trenčianska TurnáTrenčínTrenčiansky91321Obec Trenčianska Turná
100004575100004575003,001,00Základná škola v Trenčianskom JastrabíTrenčianske Jastrabie 115Trenčianske JastrabieTrenčínTrenčiansky91322Obec Trenčianske Jastrabie
100004580100004580001,000,00Materská škola Trenčianske MiticeKostolné Mitice 243Trenčianske MiticeTrenčínTrenčiansky91322Obec Trenčianske Mitice
100004584100004584003,000,50Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405Trenčianske Stankovce 405Trenčianske StankovceTrenčínTrenčiansky91311Obec Trenčianske Stankovce
100004590100004590002,000,00Materská škola Trenčianske TepliceŠtvrť SNP 158/75Trenčianske TepliceTrenčínTrenčiansky91451Mesto Trenčianske Teplice
100004592100004592001,500,75Základná škola Andreja BagaraŠtvrť SNP 159/6Trenčianske TepliceTrenčínTrenčiansky91451Mesto Trenčianske Teplice
100004596100004596000,000,00Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín1. mája 2TrenčínTrenčínTrenčiansky91135Trenčiansky samosprávny kraj
100004604100004604000,500,00Materská škola 28. októbra 728. októbra 7TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004609100004609001,501,00Základná školaDlhé Hony 1TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004614100004614004,002,00Základná školaHodžova 37TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004621100004621002,001,00Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 TrenčínUl. P. Jilemnického 24TrenčínTrenčínTrenčiansky91250Trenčiansky samosprávny kraj
100004625100004625005,001,00Základná školaKubranská 80TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004638100004638000,000,00Súkromná materská škola, M. Turkovej 22, TrenčínM. Turkovej 22TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Krásne detstvo s.r.o.
100004639100004639001,000,00Materská škola M. Turkovej 5M.Turkovej 5TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004641100004641000,001,00Obchodná akadémia Milana HodžuM. Rázusa 1TrenčínTrenčínTrenčiansky91129Trenčiansky samosprávny kraj
100004643100004643001,000,00Materská škola Medňanského 34Medňanského 34TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004645100004645001,000,00Materská škola Na dolinách 27Na dolinách 27TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004647100004647004,001,50Základná školaNa dolinách 27TrenčínTrenčínTrenčiansky91105Mesto Trenčín
100004656100004656006,001,00Základná školaUl. L. Novomeského 11TrenčínTrenčínTrenčiansky91108Mesto Trenčín
100004660100004660001,000,00Materská škola Opatovská 39Opatovská 39TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Mesto Trenčín
100004662100004662001,000,00Súkromná materská škola ŠtvorlístokOrechovská 7/14TrenčínTrenčínBratislavský91105Materská škola Štvorlístok s.r.o.
100004664100004664000,001,00Piaristické gymnázium Jozefa BraneckéhoPalackého 4TrenčínTrenčínTrenčiansky91250Rehoľa piaristov na Slovensku
100004690100004690002,001,50Stredná odborná škola dopravnáŠkolská 66TrenčínTrenčínTrenčiansky91101Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
100004693100004693001,000,00Materská škola Šmidkeho 12Šmidkeho 12TrenčínTrenčínTrenčiansky91108Mesto Trenčín
100004698100004698004,000,00Základná škola Veľkomoravská TrenčínVeľkomoravská 12TrenčínTrenčínTrenčiansky91105Mesto Trenčín
100004703100004703002,000,00Základná školaVýchodná 2435/9TrenčínTrenčínTrenčiansky91108Mesto Trenčín
100017832100004709001,000,00ZŠ s MŠ Veľká HradnáVeľká Hradná 299Veľká HradnáTrenčínTrenčiansky91324Obec Veľká Hradná
100004713100004713000,000,00Materská škola ZamarovceZamarovská 213/63ZamarovceTrenčínTrenčiansky91105Obec Zamarovce
100004919100004920000,000,00Základná škola s materskou školou, Alekšince 395Alekšince 389AlekšinceNitraNitriansky95122Obec Alekšince
100004920100004920001,000,00Základná škola s materskou školou, Alekšince 395Alekšince 395AlekšinceNitraNitriansky95122Obec Alekšince
100004930100004930000,000,00Materská škola, 946 54 BajčBajčBajčKomárnoNitriansky94654Obec Bajč
100004948100004948001,000,00Základná škola Bešeňov 628Bešeňov 628BešeňovNové ZámkyNitriansky94141Obec Bešeňov
100004955100004955001,000,00Materská škola , Bojná 7676BojnáTopoľčanyNitriansky95601Obec Bojná
100004956100004956001,500,00Základná škola, Bojná 76Bojná 76BojnáTopoľčanyNitriansky95601Obec Bojná
100004963100004963001,001,00Základná škola, Nitrianska 98, BrančNitrianska 98BrančNitraNitriansky95113Obec Branč
100004966100004966000,000,00Materská škola BrančPúpavova ul. 8BrančNitraNitriansky95113Obec Branč
100004976100004976000,500,00Materská škola, Báb 238Báb 238BábNitraNitriansky95134Obec Báb
100004981100004978001,000,00Základná škola s materskou školou BánovKpt. Nálepku, 43BánovNové ZámkyNitriansky94101Obec Bánov
100004978100004978003,000,00Základná škola s materskou školou BánovKpt. Nálepku 43BánovNové ZámkyNitriansky94101Obec Bánov
100004983100004983001,000,00Základná školaNodranská cesta 892Bátorove KosihyKomárnoNitriansky94634Obec Bátorove Kosihy
100004992100004992001,000,50Základná škola, Bátovce 368368BátovceLeviceNitriansky93503Obec Bátovce
100004996100004996000,000,00Materská škola Bátovce 408Bátovce 408BátovceLeviceNitriansky93503Obec Bátovce
100005005100005005001,001,00Základná škola Mihálya Katonu s VJM - Katona Mihály Alapiskola, Búč-BúcsHlavná, 503BúčKomárnoNitriansky94635Obec Búč
100005009100005009001,500,00Základná školaŠkolská ulica 197/10Cabaj-ČáporNitraNitriansky95117Obec Cabaj-Čápor
100005013100005013001,000,00Základná škola Jána DomastuUlica Jána Domastu 1085/5Cabaj-ČáporNitraNitriansky95117Obec Cabaj-Čápor
100005019100005019002,000,00Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín - Tarczy Lajos AlapiskolaŠkolská, 332ChotinKomárnoNitriansky94631Obec Chotín
100005020100005020101,000,00Materská škola reformovanej kresťanskej cirkvi-Református Óvoda,Chotín 954- HetényŠkolská 954ChotínKomárnoNitriansky94631Reformovaná kresťanská cirkev na Siovensku, Cirkevný zbor Chotín
100017628100005033001,000,00Základná škola s materskou školou, Demandice 131131DemandiceLeviceNitriansky93585Obec Demandice
100005033100005033001,000,50Základná škola s materskou školou, Demandice 131131DemandiceLeviceNitriansky93585Obec Demandice
100005039100005039000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485Školská 485DiakovceŠaľaNitriansky92581Obec Diakovce
100005044100005044200,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaŠkolská č. 486DiakovceŠaľaNitriansky92581Obec Diakovce
100005049100005049001,001,00Materská školaDolné Obdokovce 184Dolné ObdokovceNitraNitriansky95102Obec Dolné Obdokovce
100005062100005062001,001,00Základná škola, Hlavná 60, Dolný PialHlavná 60Dolný PialLeviceNitriansky93537Obec Dolný Pial
100005065100005065001,001,00Základná škola s materskou školou Dubník 9393DubníkNové zámkyNitriansky94135Obec Dubník
100005072100005072000,500,00Základná škola Starohorská č. 8, DulovceStarohorská 8DulovceKomárnoNitriansky94656Obec Dulovce
100005078100005078002,001,50Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad ŽitavouHlavné námestie 14Dvory nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94131Obec Dvory nad Žitavou
100005086100005086001,500,00Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf AlapiskolaHlavné námestie 13Dvory nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94131Obec Dvory nad Žitavou
100005089100005089000,000,00ZŠ s VJM - Alapiskola, Farná 151Farná č. 151FarnáLeviceNitriansky93566Obec Farná
100005100100005100002,000,00Základná škola Jánosa Stampayho s VJM - Stampay János AlapiskolaStampayho 929/80GbelceNové ZámkyNitriansky94342Obec Gbelce
100005169100005169001,000,00Základná škola s materskou školou HulAlej 429/6HulNové ZámkyNitriansky94144Obec Hul
100005183100005183100,000,00Materská školaNový diel 50HurbanovoKomárnoNitriansky94701Mesto Hurbanovo
100005185100005185004,001,50Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2 HurbanovoNám. Konkolyho- Thege č.2HurbanovoKomárnoNitriansky94701Mesto Hurbanovo
100005191100005191003,000,00ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJMŠportová 7HurbanovoKomárnoNitriansky94701Mesto Hurbanovo
100005203100005204000,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332332Ipeľský SokolecLeviceNitriansky93575Obec Ipeľský Sokolec
100005204100005204001,001,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332332Ipeľský SokolecLeviceNitriansky93575Obec Ipeľský Sokolec
100005205100005205001,000,00Základná škola Ipeľský Sokolecč.332Ipeľský SokolecLeviceNitriansky93575Obec Ipeľský Sokolec
100005209100005209002,002,00Materská škola Ivanka pri NitreNovozámocká 300Ivanka pri NitreNitraNitriansky95112Obec Ivanka pri Nitre
100005210100005210001,000,00Základná škola, Novozámocká 300, Ivanka pri NitreNovozámocká 300Ivanka pri NitreNitraNitriansky95112Obec Ivanka pri Nitre
100005214100005214001,000,00ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s VJM, IžaĎatelinová 296IžaKomárnoNitriansky94501Obec Iža
100005220100005220001,500,00Základná škola s materskou školou, Školská 5, JacovceŠkolská 5JacovceTopoľčanyNitriansky95621Obec Jacovce
100005223100005224000,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská ulica 16JarokNitraNitriansky95148Obec Jarok
100005224100005224001,001,00Základná škola s materskou školouŠkolská ulica 16JarokNitraNitriansky95148Obec Jarok
100005229100005229000,500,00Základná škola s materskou školou, Jasová č. 77JasováNové ZámkyNitriansky94134Obec Jasová
100005231100005232000,000,00Základná škola s materskou školou Jatov 189Jatov 189JatovNové ZámkyNitriansky94109Obec Jatov
100005232100005232000,000,00Základná škola s materskou školou Jatov 189Jatov 189JatovNové ZámkyNitriansky94109Obec Jatov
100005237100005237001,000,00Základná škola Jedľové Kostoľany 75Jedľové Kostoľany 75Jedľové KostoľanyZlaté MoravceNitriansky95396Obec Jedľové Kostoľany
100005241100005241002,001,00Základná škola - Alapiskola, Školská 330, JelenecŠkolská 330JelenecNitraNitriansky95173Obec Jelenec
100005244100005244000,500,00Základná škola Jelšovceč.p.261JelšovceNitraNitriansky95143Obec Jelšovce
100005248100005249001,000,00Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284284Jur nad HronomLeviceNitriansky93557Obec Jur nad Hronom
100005249100005249001,000,00Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284284Jur nad HronomLeviceNitriansky93557Obec Jur nad Hronom
100005258100005258001,500,75Základná škola, Školská 11, Kalná nad HronomŠkolská 11Kalná nad HronomLeviceNitriansky93532Obec Kalná nad Hronom
100005277100005277002,001,00Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola č. 494 Kamenín - KéméndKamenín 494KamenínNové ZámkyNitriansky94357Obec Kamenín
100005284100005284001,001,00Základná škola Klasov 20Klasov 20KlasovNitraNitriansky95153Obec Klasov
100005292100005292100,000,00Materská školaKmeťovo 75KmeťovoNové ZámkyNitriansky94162Obec Kmeťovo
100005296100005296000,000,00Základná škola s materskou školou KoltaKolta č.245KoltaNové ZámkyNitriansky94133Obec Kolta
100005303100005303002,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaBrnenské námestie 16KolárovoKomárnoNitriansky94603Mesto Kolárovo
100005315100005315003,000,00Základná škola Jána Amosa KomenskéhoRábska 14KolárovoKomárnoNitriansky94603Mesto Kolárovo
100005320100005320002,000,50Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc AlapiskolaV. Palkovicha 3KolárovoKomárnoNitriansky94603Mesto Kolárovo
100005322100005322001,500,00Základná škola Mateja Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, KolárovoŠkolská 6KolárovoKomárnoNitriansky94603Mesto Kolárovo
100005326100005326001,000,00Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, KolíňanyHlavná 198KolíňanyNitraNitriansky95178Obec Kolíňany
100005335100005333012,002,00Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A.Cabana 36KomjaticeNové ZámkyNitriansky94106Obec Komjatice
100005333100005333004,000,00Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A.Cabana 36KomjaticeNové ZámkyNitriansky94106Obec Komjatice
100005343100005343000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari SzakközépiskolaBudovateľská 32KomárnoKomárnoNitriansky94501Nitriansky samosprávny kraj
100005346100005346005,000,00ZŠ s VJM-AlapiskolaEötvösova ul.39KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005349100005349001,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaEötvösova ul. 48KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005351100005351001,000,00Materská školaEötvösova 64KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005353100005353000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- ÓvodaFrantiškánov 20KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005357100005357000,000,00Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vjm Komárno - Református Óvoda, KomáromDružstevná 5458/19A.KomárnoKomárnoNitriansky94501Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno
100005365100005365000,000,00Materská škola- ÓvodaK.Kacza 33KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005367100005367001,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaK.Kacza 39KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005369100005369000,000,00Materská školaKapitánova 29KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005371100005371005,002,00Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, KomárnoKomenského ul. 3KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005376100005376001,000,00Materská školaLodná 1KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005379100005379000,500,00Materská školaMederčská 38KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komrno
100005381100005381001,000,00Materská škola - ÓvodaMieru 16KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005386100005386000,500,00Materská školaDlhá 1KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005387100005387000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským -ÓvodaDlhá 1KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005399100005399003,000,75Základná škola, Ul. pohraničná 9Ul. pohraničná 9KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005402100005402005,001,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - KomáromUl. práce 24KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005405100005405004,001,50Základná škola Rozmarínová ul. 1, KomárnoRozmarínová ul. 1KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005410100005410000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- ÓvodaVodná 1KomárnoKomárnoNitriansky94501Mesto Komárno
100005419100005419000,000,00Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarskýmUl. biskupa Királya 5KomárnoKomárňanskýNitriansky94501Nitriansky samosprávny kraj
100005432100005433001,001,00Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927927KozárovceLeviceNitriansky93522Obec Kozárovce
100005433100005433002,001,50Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927927KozárovceLeviceNitriansky93522Obec Kozárovce
100005436100005436000,000,00Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad DunajomDunajský rad 138Kravany nad DunajomKomárnoNitriansky94636Nitriansky samosprávny kraj
100005447100005447001,000,00Základná škola s materskou školou Cyrila a Metoda 446 KrušovceCyrila a Metoda 446KrušovceTopoľčanyNitriansky95631Obec Krušovce
100005453100005453000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola- Kráľová nad VáhomHlavná 72Kráľová nad VáhomŠaľaNitriansky92591Obec Kráľová nad Váhom
100005454100005454000,500,00Základná školaKráľová nad Váhom 72č. 72Kráľová nad VáhomŠaľaNitriansky92591Obec Kráľová nad Váhom
100005475100005475001,000,00Základná škola, Lehota 144Lehota 144LehotaNitraNitriansky95136Obec Lehota
100005477100005477001,000,00Materská škola Lehota281LehotaNitraNitriansky95136Obec Lehota
100005489100005489001,001,00Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, LeviceUl. Františka Hečku 25LeviceLeviceNitriansky93401Nitriansky samosprávny kraj
100005492100005492002,000,00Materská škola, Hlboká ul. 1, LeviceHlboká 1LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005496100005496001,001,00Materská školaKonopná ul.8LeviceLeviceNitriansky93405Mesto Levice
100005498100005498000,000,00Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, LeviceUl. Kálmána Kittenbergera 2LeviceLeviceNitriansky93440Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
100005499100005499005,002,00Základná škola Andreja KmeťaUl. M. R. Štefánika 34LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005506100005506001,001,00Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, LeviceNa lúkach 18LeviceLeviceNitriansky93401Nitriansky samosprávny kraj
100005508100005508001,000,00Materská škola, Okružná ul. 23, LeviceOkružná 23LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005510100005510012,001,00Materská škola, Ul.P.O.Hviezdoslava 20, LeviceP.O.Hviezdoslava 20LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005514100005514001,501,00Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, LevicePod amfiteátrom 7LeviceLeviceNitriansky93401Nitriansky samosprávny kraj
100005517100005517005,001,00Základná škola, Pri Podlužianke 6, LevicePri Podlužianke 6LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005522100005522003,001,50Základná škola, Saratovská ul. 43, 934 05 LeviceSaratovská ul. 43LeviceLeviceNitriansky93405Mesto Levice
100005525100005525005,000,00Základná školaSaratovská ul. 85LeviceLeviceNitriansky93405Mesto Levice
100005534100005534002,000,75Strdná odborná škola služiebUl. sv. Michala 36LeviceLeviceNitriansky93480Nitriansky samosprávny kraj
100005535100005535005,001,00Základná školaUl. sv. Michala 42LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005544100005544001,001,00Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, LeviceUl. J. Jesenského 41.LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005549100005549001,000,00Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, LeviceVajanského 23LeviceLeviceNitriansky93401Nitriansky samosprávny kraj
100005550100005550001,000,00Materská školaVojenská ul. 114LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005564100005564003,001,50Základná školaŠkolská ul. 14LeviceLeviceNitriansky93401Mesto Levice
100005569100005569001,000,00Základná škola, Lipová 183Lipová, 183LipováNZNitriansky94102Obec Lipová
100005574100005574001,001,00Základná škola, Hlavná 10, LokHlavná 10LokLeviceNitriansky93538Obec Lok
100005577100005577001,000,00Materská škola - Óvoda LontovLontov 40LontovLeviceNitriansky93575Obec Lontov
100005584100005584001,500,00Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, LudaniceHviezdoslavova 415/40LudaniceTopoľčanyNitriansky95611Obec Ludanice
100005593100005593001,000,00Základná škola s materskou školou LužiankySasinkova 1LužiankyNitraNitriansky95141Obec Lužianky
100005618100005618002,001,50Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Cesta na vŕšku 1, MarcelováCesta na vŕšku 1MarcelováKomárnoNitriansky94632Obec Marcelová
100005619100005619002,001,00Základná školaCesta na vŕšku 1MarcelováKomárnoNitriansky94632Obec Marcelová
100005637100005638000,000,00Základná škola s materskou školouP.O. Hviezdoslava 4MaňaNové ZámkyNitriansky94145Obec Maňa
100005638100005638002,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 1MaňaNové ZámkyNitriansky94145Obec Maňa
100005644100005641000,000,00Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276Michal nad Žitavou 276Michal nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94162Obec Michal nad Žitavou
100005641100005641001,000,00Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276Michal nad Žitavou 276Michal nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94162Obec Michal nad Žitavou
100005645100005645001,001,00Základná škola Gergelya Édesa s vjm Modrany - Édes Gergely Alapiskola MadarHlavná 359ModranyKomárnoNitriansky94633Obec Modrany
100005649100005649100,000,00Materská školaŠkolská 897MojmírovceNitraNitriansky95115Obec Mojmírovce
100005654100005654002,501,00Základná škola, Školská ulica 897/8, MojmírovceŠkolská ulica 897/8MojmírovceNitraNitriansky95115Obec Mojmírovce
100005659100005659002,001,50Základná škola Mojzesovo-Černíkč. 505MojzesovoNové ZámkyNitriansky94104Obec Mojzesovo
100005662100005662001,001,00Základná škola s VJM - Alapiskola, Moča 417 - DunamocsŠkolskáMočaKomárnoNitriansky94637Obec Moča
100005664100005664000,000,00Materská škola s vjm Moča757MočaKomárnoNitriansky94637Obec Moča
100005667100005667200,000,00Materská školaVinohradská 1595/3MočenokŠaľaNitriansky95131Obec Močenok
100005670100005670002,000,00Základná škola, Školská 1699/23, MočenokŠkolská 1699/23MočenokŠaľaNitriansky95131obec Močenok
100005674100005674002,000,00Základná škola Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským - Endrődy János AlapiskolaŠkolská ulica 491/2MužlaNové ZámkyNitriansky94352Obec Mužla
100005687100005687002,000,00Základná škola Ágostona Pongrácza s VJM, Neded 964Školská 964NededŠaľaNitriansky92585Obec Neded
100005688100005688001,001,00Základná škola Neded 964964NededŠaľaNitriansky92585Obec Neded
100005698100005698001,500,00Základná škola Komenského 21, NesvadyKomenského 21NesvadyKomárnoNitriansky94651Mesto Nesvady
100005714100005714005,001,50Základná škola kniežaťa PribinuAndreja Šulgana 1NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005720100005720000,000,00Materská škola Beethovenova 1, NitraBeethovenova 448/1NitraNitraNitriansky94911Mesto Nitra
100005721100005721003,000,00Základná škola BeethovenovaBeethovenova 11NitraNitraNitriansky94911Mesto Nitra
100005728100005728006,000,00Základná škola, Benkova 34, NitraBenkova 34NitraNitraNitriansky94911Mesto Nitra
100005738100005738000,001,50Stredná odborná škola potravinárskaCabajská 6NitraNitraNitriansky94901Nitriansky samosprávny kraj
100005744100005744001,000,00Základná škola s materskou školou sv. GorazdaDlhá 78NITRANITRANitriansky94901Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra - Chrenová
100005749100005749005,002,00Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, NitraDražovská 6NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005760100005760000,000,00Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, NitraFarská 23NitraNitraNitriansky94901Nitriansky samosprávny kraj
100005764100005764004,001,50Základná škola, Fatranská 14, NitraFatranská 14NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005776100005776001,001,00Základná škola, Krčméryho 2, NitraKrčméryho 2NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005781100005781002,001,00Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 NitraLevická 40NitraNitraNitriansky95003Nitriansky samosprávny kraj
100006939100005799011,000,00Základná škola s materskou školouOrechov dvor 490NitraNitraNitriansky94905Mesto Nitra
100005799100005799001,001,00Základná škola s materskou školouNovozámocká 129NitraNitraNitriansky94905Mesto Nitra
100005802100005802001,000,00Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, NitraNovozámocká 220NitraNitraNitriansky94905Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
100005804100005804006,000,00Základná škola, Nábrežie mládeže 5, NitraNábrežie mládeže č.5NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005813100005813002,000,75Základná škola sv. MarkaPetzwalova 1NitraNitraNitriansky94911Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
100005825100005825002,001,00Gymnázium, Párovská 1, 950 50 NitraPárovská 1NitraNitraNitriansky95050Regionálny úrad školskej správy v Nitre
100005840100005840005,002,00Základná škola, Topoľová 8, NitraTopoľová 8NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005843100005843005,001,00Základná škola, Tulipánová 1 NitraTulipánová 1NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005863100005863005,002,00Základná škola, Škultétyho 1, NitraŠkultétyho 1NitraNitrianskyNitriansky94911Mesto Nitra
100005880100005880001,001,00Základná škola, Ščasného 22, NitraŠčasného 22NitraNitraNitriansky94901Mesto Nitra
100005885100005886100,000,00ZŠ s MŠ Nitrianska BlatnicaNitrianska Blatnica 13Nitrianska BlatnicaTopoľčanyNitriansky95605Obec Nitrianska Blatnica
100005886100005886001,000,00ZŠ s MŠ Nitrianska BlatnicaNitrianska Blatnica 3Nitrianska BlatnicaTopoľčanyNitriansky95605Obec Nitrianska Blatnica
100005896100005893000,000,00Základná škola s materskou školou Nové Sady 176176Nové SadyNitraNitriansky95124Obec Nové Sady
100005893100005893002,001,00Základná škola s materskou školou Nové Sady 176176Nové SadyNitraNitriansky95124Obec Nové Sady
100005904100005904002,000,00Materská škola, Bitúnková 6, Nové ZámkyBitúnková 6Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94002Mesto Nové Zámky
100005910100005910005,001,00Základná škola, Devínska 12 , 94063 Nové ZámkyDevínska 12Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94063Mesto Nové Zámky
100005917100005917005,002,00Základná školaG. Bethlena 41Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94002Mesto Nové Zámky
100005920100005920005,002,00Základná škola, Hradná 22, Nové ZámkyHradná 22Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94056Mesto Nové Zámky
100005923100005923000,000,00Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové ZámkyJesenského 1Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94062Nitriansky samosprávny kraj
100005929100005929000,000,00Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové ZámkyM. R. Štefánika 16Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94061Nitriansky samosprávny kraj
100005931100005931005,002,00Základná škola Mostná 3, Nové ZámkyMostná 3Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94058Mesto Nové Zámky
100005934100005934000,001,00Stredná odborná škola stavebná - Építészeti SzakközépiskolaNitrianska cesta 61Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94001Nitriansky samosprávny kraj
100005939100005939003,002,00Základná škola, Nábrežná 95, Nové ZámkyNábrežná 95Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94057Mesto Nové Zámky
100005942100005942002,000,00Materská škola Námestie Gy. Széchényiho 3 Nové ZámkyNámestie Gy. Széchényiho 3Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94058MsÚ Nové Zámky
100005946100005946001,001,00Materská škola-Óvoda P. Blahu 23, Nové ZámkyP. Blahu 23Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94054Mesto Nové Zámky
100005961100005961004,000,75Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G.Czuczora 10, Nové Zámky - ÉrsekújvárG.Czuczora 10Nové ZámkyNové ZámkyNitriansky94053Mesto Nové Zámky
100005971100005971000,000,00Materská škola55Nová Ves nad ŽitavouNitraNitriansky95151Obec Nová Ves nad Žitavou
100005974100005974001,000,00Základná škola Partizánska 362-Nová Ves nad ŽitavouPartizánska 362Nová Ves nad ŽitavouNitraNitriansky95151Obec Nová Ves nad Žitavou
100006011100006008002,000,00Základná škola s materskou školou Karola StrmeňaJána Amosa Komenského 140/8PalárikovoNové ZámkyNitriansky94111Obec Palárikovo
100006008100006008004,000,00Základná škola s materskou školou Karola StrmeňaJána Amosa Komenského 140/8PalárikovoNové ZámkyNitriansky94111Obec Palárikovo
100006024100006024000,000,00Základná škola Plášťovce 634Plášťovce 634PlášťovceLeviceNitriansky93582Obec Plášťovce
100006032100006032001,000,00Základná škola Sokolníky 8, PodhoranySokolníky 8PodhoranyNitraNitriansky95146Obec Podhorany
100006048100006048000,500,00Základná škola Hlavná 120 Pohronský RuskovHlavná 120Pohronský RuskovLeviceNitriansky93562Obec Pohronský Ruskov
100006064100006064003,001,00Základná škola s materskou školou, 1.mája 144, Prašice1.mája 144PrašiceTopoľčanyNitriansky95622Obec Prašice
100006069100006069003,000,00Základná škola s materskou školou Preseľany 580580PreseľanyTopoľčanyNitriansky95612Obec Preseľany
100006072100006072000,000,00Materská školaKvetná ulica 39PribetaKomárnoNitriansky94655Obec Pribeta
100006074100006074000,501,00Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, PribetaŠkolská 26PribetaKomárnoNitriansky94655Obec Pribeta
100006076100006076002,000,50Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - AlapiskolaŠkolská 8PribetaKomárnoNitriansky94655Obec Pribeta
100006087100006087002,001,00Základná škola, Štiavnická cesta 26, PukanecŠtiavnická cesta 26PukanecLeviceNitriansky93505Obec Pukanec
100006092100006093000,000,00Základná škola s materskou školou Radošinakpt. J. Nálepku 530/13RadošinaTopoľčanyNitriansky95605Obec Radošina
100006093100006093002,000,00Základná škola s materskou školou Radošinakpt. J. Nálepku 530/13RadošinaTopoľčanyNitriansky95605Obec Radošina
100006096100006096000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Radvaň nad Dunajom143Radvaň nad DunajomKomárnoNitriansky94638Obec Radvaň nad Dunajom
100006099100006099000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Radvaň nad Dunajom1248Radvaň nad DunajomKomárnoNitriansky94638Obec Radvaň nad Dunajom
100006104100006105001,000,00Základná škola s materskou školou 186Hlavná 186RastislaviceNové ZámkyNitriansky94108Obec Rastislavice
100006109100006109003,001,00Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427427RišňovceNitraNitriansky95121Obec Rišňovce
100006118100006118001,000,00Základná škola s materskou školou Školská 10 RybníkŠkolská 10RybníkLeviceNitriansky93523Obec Rybník
100019807100006127000,500,00Základná škola s materskou školou Lajosa Turczela s vyučovacím jazykom maďarskýmSalka 428SalkaNové ZámkyNitriansky94361Obec Salka
100006127100006127002,001,00Základná škola s materskou školou Lajosa Turczela s vyučovacím jazykom maďarskýmSalka 428SalkaNové ZámkyNitriansky94361Obec Salka
100006141100006141001,000,00Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM, Osztényi Leander Alapiskola és ÓvodaŠkolská 1003SeliceŠaľaNitriansky92572Obec Selice
100006145100006145001,001,00Základná škola, Semerovo č. 110Semerovo č. 110SemerovoNové ZámkyNitriansky94132Obec Semerovo
100006156100006156001,000,00Základná škola, Školská č. 299/11, SkýcovŠkolská č. 299/11SkýcovZlaté MoravceNitriansky95185Obec Skýcov
100006163100006163001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - AlapiskolaHlavná 27SokolceKomárnoNitriansky94617Obec Sokolce
100006168100006169001,000,00Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova 38 SolčanyHviezdoslavova 38SolčanyTopoľčanyNitriansky95617Obec Solčany
100006169100006169002,001,50Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova 38 SolčanyHviezdoslavova 38SolčanyTopoľčanyNitriansky95617Obec Solčany
100006174100006174001,001,00Základná škola Štefana SenčíkaTekovská 17Starý TekovLeviceNitriansky93526Obec Starý Tekov
100006181100006181001,000,00Základná škola s VJM-Alapiskola StrekovBlatná ulica 876/3StrekovNové ZámkyNitriansky94137Obec Strekov
100006183100006183000,500,00Materská škola - ÓvodaHorná mlynská 4SvodínNové ZámkyNitriansky94354Obec Svodín
100006190100006190000,500,00Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37Svätoplukovo 37SvätoplukovoNitraNitriansky95116Obec Svätoplukovo
100006198100006198002,001,00Základná škola s materskou školou,Školská č.22,Svätý PeterŠkolská č.22Svätý PeterSvätý PeterNitriansky94657Obec Svätý Peter
100006195100006199001,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM - Kossányi József Alapiskola és ÓvodaPivničná 8Svätý PeterKomárnoNitriansky94657Obec Svätý Peter
100006199100006199001,001,00Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarskýmŠkolská 22Svätý PeterKomárnoNitriansky94657Obec Svätý Peter
100006203100006203001,000,00Základná škola, Sľažany 122č.122SľažanyZlaté MoravceNitriansky95171OBEC Sľažany
100006208100006208000,000,00Materská škola Tajná 22TajnáNitraNitriansky95201Obec Tajná
100006210100006210000,000,00Materská škola TehlaTehla 114TehlaLeviceNitriansky93535Obec Tehla
100006214100006214003,000,00Základná škola, Komenského 37, Tekovské lužanyKomenského 37Tekovské LužanyLeviceNitriansky93541Obec Tekovské Lužany
100006217100006217002,000,00Materská škola Tekovské LužanyOsloboditeľov 36Tekovské LužanyLeviceNitriansky93541Obec Tekovské Lužany
100006219100006219000,500,00Základná škola s materskou školou Tekovské NemceŠkolská 416Tekovské NemceZlaté MoravceNitriansky96654Obec Tekovské Nemce
100006230100006230002,000,00Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske MlyňanyŠkolská 608Tesárske MlyňanyZlaté MoravceNitriansky95176Obec Tesárske Mlyňany
100006233100006233000,000,00Materská škola Tešedíkovoč. 325TešedíkovoŠaľaNitriansky92582Obec Tešedíkovo
100006234100006234001,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvodač. 325TešedíkovoŠaľaNitriansky92582Obec Tešedíkovo
100006245100006245001,000,00Materská školaNámestie odborárov 9TlmačeLeviceNitriansky93521Mesto Tlmače
100006248100006248002,001,50Základná škola, Školská 9, TlmačeŠkolská 9TlmačeLeviceNitriansky93521Mesto Tlmače
100006252100006252000,000,00Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, TopoľčanyUl. 17. novembra 1056TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
100006254100006254002,002,00Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, TopoľčanyUl. 17. novembra 1180/16TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Nitriansky samosprávny kraj
100006266100006262000,500,00Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, TopoľčanyGogoľova 2143/7TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Mesto Topoľčany
100006262100006262001,000,75Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, TopoľčanyGogoľova 2143/7Topoľčany95501Nitriansky95501Mesto Topoľčany
100006267100006267000,000,00Obchodná akadémia TopoľčanyInovecká 2041TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95594Nitriansky samosprávny kraj
100006269100006269002,501,00Základná škola, J. Hollého 696/3, TopoľčanyJ. Hollého 696/3TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Mesto Topoľčany
100006281100006281002,501,00Základná škola sv. LadislavaLipová 3868TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
100006326100006326001,000,00Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, TopoľčanyĽ. Fullu 2805/6TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95503Rimskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
100006330100006330005,001,00Základná školaŠkultétyho 2326/11TopoľčanyTopoľčanyNitriansky95501Mesto Topoľčany
100006339100006339003,001,00Základná škola,Litoměřická 32, TopoľčiankyLitoměřická 32,TopoľčiankyZlaté MoravceNitriansky95193Obec Topoľčianky
100006350100006348000,000,00Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302Majerská 575Trnovec nad VáhomŠaľaNitriansky92571Obec Trnovec nad Váhom
100006348100006348001,000,00Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302Školská 302Trnovec nad VáhomŠaľaNitriansky92571Obec Trnovec nad Váhom
100006354100006356000,000,00Elokované pracovisko, Školská 68/5, TrávnicaŠkolská 68/5TrávnicaNové ZámkyNitriansky94146Obec Trávnica
100006356100006356001,001,00Základná škola s materskou školu, Cintorínska 70/1, TrávnicaCintorínska 70/1, ZŠ s MŠTrávnicaNové ZámkyNitriansky94146Obec Trávnica
100006358100006358100,000,00Materská škola s vjm - ÓvodaTrávnik 197TrávnikKomárnoNitriansky94619Obec Trávnik
100006365100006365002,001,50Základná škola Jána Amosa KomenskéhoNová cesta 9TvrdošovceNové ZámkyNitriansky94110Obec Tvrdošovce
100006366100006366000,500,00Základná škola Károlya Szemerényiho s VJMNová cesta 9TvrdošovceNové ZámkyNitriansky94110Obec Tvrdošovce
100006398100006398002,001,00Základná škola s materskou školou Veľké LovceVeľké Lovce č. 59Veľké LovceNové ZámkyNitriansky94142Obec Veľké Lovce
100006407100006408000,000,00Základná škola s materskou školou Veľké RipňanyŠkolská 508Veľké RipňanyTopoľčanyNitriansky95607Obec Veľké Ripňany
100006408100006408003,001,50Základná škola s materskou školou Veľké RipňanyŠkolská 528Veľké RipňanyTopoľčanyNitriansky95607Obec Veľké Ripňany
100006416100006416100,000,00Materská školaPodvinohrady 519/53Veľké ZálužieNitraNitriansky95135Obec Veľké Zálužie
100006425100006425001,000,00Základná škola - Alapiskola, Hlavná 638/2 Veľký CetínHlavná 638/2Veľký CetínNitraNitriansky95105Obec Veľký Cetín
100006427100006428002,001,00Základná škola s materskou školou-Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr-NagykérŠkolská 7Veľký KýrNové ZámkyNitriansky94107Obec Veľký Kýr
100006428100006428002,001,00Základná škola s materskou školou-Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr-NagykérŠkolská 7Veľký KýrNové ZámkyNitriansky94107Obec Veľký Kýr
100006433100006433002,000,00Základná škola Veľký LapášVeľký Lapáš 499Veľký LapášNitraNitriansky95104Obec Veľký Lapáš
100006435100006435001,000,00Materská škola Veľký ĎurHlavná 57Veľký ĎurLeviceNitriansky93534Obec Veľký Ďur
100006437100006437001,001,00Základná škola, Mochovská 4, Veľký ĎurMochovská 4Veľký ĎurLeviceNitriansky93534Obec Veľký Ďur
100006440100006440000,000,00Materská škola Vieska nad Žitavou64Vieska nad ŽitavouZlaté MoravceNitriansky95152Obec Vieska nad Žitavou
100006442100006442000,000,00Materská škola, Vinodol 218, VinodolFarská ul. 218VinodolNitraNitriansky95106Obec Vinodol
100006443100006443001,000,00Základná škola, Školská 1,VinodolŠkolská 1VinoolNitraNitriansky95106Obec Vinodol
100006450100006451100,000,00Základná škola s materskou školou Vlčany 15471547VlčanyŠaľaNitriansky92584Obec Vlčany
100006451100006451001,500,00Základná škola s materskou školou Vlčany 15471547VlčanyŠaľaNitriansky92584Obec Vlčany
100006469100006469004,001,50Základná škola Levická 903, VrábleLevická 903VrábleNitraNitriansky95201Mesto Vráble
100006479100006479005,000,00Základná škola s materskou školouLúky 1226VrábleNitraNitriansky95201Mesto Vráble
100006486100006486000,000,00Gymnázium, Školská 26, VrábleŠkolská 26VrábleNitraNitriansky95280Nitriansky samosprávny kraj
100006489100006489001,001,00Materská škola s VJM - Óvoda, Vyškovce nad Ipľom 282282Vyškovce nad IpľomLeviceNitriansky93577Obec Vyškovce nad Ipľom
100006491100006491001,000,00Základná škola - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 3434Vyškovce nad IpľomLeviceNitriansky93577Obec Vyškovce nad Ipľom
100006493100006493001,500,75Základná škola, Školská 185/1, Výčapy-OpatovceŠkolská 185/1Výčapy-OpatovceNitraNitriansky95144Obec Výčapy-Opatovce
100006499100006499001,000,00Materská škola, Zbehy 148Zbehy 148ZbehyNitraNitriansky95142Obec Zbehy
100006500100006500001,001,00Základná škola, Zbehy 661Zbehy 661ZbehyNitraNitriansky95142Obec Zbehy
100006509100006509000,000,00Materská škola - ÓvodaKolárovská cesta 821/19Zemianska OlčaKomárnoNitriansky94614Obec Zemianska Olča
100006519100006519001,000,00Základná škola Ányosa Jedlika s VJM Zemné - Jedlik Ányos AlapiskolaŠkolská 845ZemnéNové ZámkyNitriansky94122Obec Zemné
100006523100006523002,001,00Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarskýmKomenského 555.Zlatná na OstroveKomárnoTrenčiansky94612Obec Zlatná na Ostrove
100006539100006539004,001,50Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté MoravceMojmírova 2Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95301Mesto Zlaté Moravce
100006542100006542001,500,00Základná školaPribinova 1Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95301Mesto Zlaté Moravce
100006549100006549003,001,00Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté MoravceRobotnícka 25Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95301Mesto Zlaté Moravce
100006562100006562002,001,00Základná škola sv. Don Bosca, ul.1.mája 24, Zlaté Moravce1.Mája 24Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95301Rímskokatolícka cirkev, bisupstvo Nitra
100006566100006566000,000,00Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté MoravceSNP 2Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95330Nitriansky samosprávny kraj
100006572100006572101,000,00Súkromná materská školaŠtúrova 15Zlaté MoravceZlaté MoravceNitriansky95301ESAM, s.r.o.
100006584100006584005,002,00Základná škola, Mierová 67, ŽeliezovceMierová 67ŽeliezovceLeviceNitriansky93701Mesto Želiezovce
100006598100006598002,001,50Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce-ZselízKomenského 1ŽeliezovceLeviceNitriansky93701Mesto Želiezovce
100006604100006604001,000,00Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, ŽemberovceOsloboditeľov 30ŽemberovceLeviceNitriansky93502Obec Žemberovce
100006608100006608001,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žihárec 1 - ZsigárdŽihárec 1ŽihárecŠaľaNitriansky92583Obec Žihárec
100006610100006610001,000,00Základná škola s VJM - Alapiskola Žihárec 2Hlavná 2ŽihárecŠaľaNitriansky92583Obec Žihárec
100006611100006611001,000,00Základná školaŽihárec 2ŽihárecŠaľaNitriansky92583Obec Žihárec
100006617100006617000,000,00Materská škola Óvoda934ŽiranyNitraNitriansky95174Obec Žirany
100006625100006625100,000,00Materská škola ČabČab 57ČabNitraNitriansky95124Obec Čab
100006632100006632001,000,00Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364364ČakaLeviceNitriansky93568Obec Čaka, obecný úrad č.112, 93568
100006635100006636000,500,00Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, ČakajovceNová č. 201ČakajovceNitraNitriansky95143Obec Čakajovce
100006636100006636001,001,00Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, ČakajovceNová č. 201ČakajovceNitraNitriansky95143Obec Čakajovce
100006650100006650000,000,00ZŠ Gábora Barossa s VJM ČataŠkolská 4ČataLeviceNitriansky93563Obec Čata
100006658100006658000,000,00Materská škola Hlavná ul. 146 ČerníkHlavná ul. 146ČerníkNové ZámkyNitriansky94105Obec Černík
100006661100006661001,000,00ZŠ s MŠ Červený HrádokČervený Hrádok 235Červený HrádokZlaté MoravceNitriansky95182Obec Červený Hrádok
100006681100006681000,500,00ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM - Gáspár Sámuel Alapiskola és ÓvodaHlavná 286/2ČíčovKomárnoNitriansky94619Obec Číčov
100006684100006684002,001,50Základná škola Ladislava BallekaE. B. Lukáča 6ŠahyLeviceNitriansky93601Mesto Šahy
100006724100006721001,000,00Základná škola s materskou školou ŠalgovceŠalgovce 112ŠalgovceTopoľčanyNitriansky95606Obec Šalgovce
100006721100006721002,000,00Základná škola s materskou školou ŠalgovceŠalgovce 112ŠalgovceTopoľčanyNitriansky95606Obec Šalgovce
100006735100006735102,001,00Materská škola 8. mája8. mája 2ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mestský úrad Šaľa
100017119100006737000,500,00Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, ŠaľaBernolákova 1ŠaľaŠaľaNitriansky92705Mesto Šaľa
100006737100006737002,000,00Základná škola s materskou školouBernolákova 1ŠaľaŠaľaNitriansky92705Mesto Šaľa
100006742100006742100,000,00Materská škola Družstevná 22 ŠaľaDružstevná 22ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006745100006745002,000,00Základná škola Jána HolléhoHollého 1950/48ŠaľaŠaľaNitriansky92705Mesto Šaľa
100006751100006751005,001,00Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, ŠaľaHorná 917/22ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006758100006758005,002,00Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, ŠaľaKrátka 2ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006972100006771000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy P. J. Šafárika 394/2, ŠaľaDružstevná 396/2ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006773100006773001,000,00Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s VJM ŠaľaP. Pázmaňa 48ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006777100006777004,001,00Základná škola Ľudovíta ŠtúraPionierska 4ŠaľaŠaľaNitriansky92701Mesto Šaľa
100006782100006782000,000,00Stredná odborná škola chovu koní a služiebŠtúrova 74ŠaľaŠaľaNitriansky92701Nitriansky samosprávny kraj
100006792100006792000,001,00Základná škola Adyho 6, 943 01 ŠtprovoAdyho 6ŠtúrovoNové ZámkyNitriansky94301Mesto štúrovo
100006794100006794000,001,00Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, ŠtúrovoAdyho, 981/7ŠtúrovoNové ZámkyNitriansky94301VÚC Nitra
100006796100006796005,001,00Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre AlapiskolaAdyho 9ŠtúrovoNové ZámkyNitriansky94301Mesto Štúrovo
100006816100006816000,000,00Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, ŠtúrovoSv. Štefana 81ŠtúrovoNové ZámkyNitriansky94301Nitriansky samosprávny kraj
100006819100006819002,001,00Základná školaBernolákova 35ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Mesto Šurany
100006822100006822000,000,00Gymnázium, Bernolákova 37, ŠuranyBernolákova 37ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Nitriansky samosprávny kraj
100006829100006829000,000,00Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, ŠuranyNitrianska 61ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Nitriansky samosprávny kraj
100006835100006835002,000,00Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej ŠuranyNámestie hrdinov 6ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Biskupstvo Nitra
100006837100006837000,000,00Obchodná akadémia ŠuranyNám. hrdinov 7ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Nitriansky samosprávny kraj
100006838100006838001,500,00Základná školaSNP 5ŠuranyNové ZámkyNitriansky94201Mesto Šurany
100006849100006846000,000,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad ŽitavouKomenského 15Úľany nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94103Obec Úľany nad Žitavou
100006846100006846000,500,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad ŽitavouHlavná 199Úľany nad ŽitavouNové ZámkyNitriansky94103Obec Úľany nad Žitavou
100006990100006990001,000,00Materská školaDostojevského 933/5BytčaBytčaŽilinský1401Mesto Bytča
100006993100006993002,500,00Základná školaEliáša Lániho 261/7BytčaŽilinaŽilinský1401Mesto Bytča
100007000100007000000,000,00Materská školaHliník nad Váhom 167BytčaBytčaŽilinský1401Mesto Bytča
100007026100007026006,003,00Základná školaUlica mieru 1235BytčaBytčaŽilinský1401Mesto Bytča
100007050100007050002,001,00Základná škola s materskou školou, Kotešová 378Kotešová 378KotešováBytčaŽilinský1361Obec Kotešová
100007063100007063001,000,00Základná škola s materskou školou PetrovicePetrovice 72PetroviceBytčaŽilinský1353Obec Petrovice
100007067100007067001,500,00Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu2PredmierBytčaŽilinský1351Obec Predmier
100007039100007071000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouJablonové 118JablonovéBytčaŽilinský1352Obec Súľov-Hradná
100007071100007071000,500,00Základná škola s materskou školouSúľov-Hradná 64Súľov-HradnáBytčaŽilinský1352Obec Súľov-Hradná
100007091100007091002,001,50Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302Veľké Rovné 302Veľké RovnéBytčaŽilinský1362Obec Veľké Rovné
100007099100007099001,000,00Materská školaFraňa Kráľa 1707ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007103100007103001,000,00Základná škola s materskou školouHorelica 429ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007110100007110000,000,00Materská školaHurbanova 1155ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007112100007112001,000,00Materská školaJanka Kráľa 2392ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007119100007119004,000,00Základná školaM. R. Štefánika 2007ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007121100007121000,000,00Materská škola Milošová 445Milošová 445ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007127100007127000,000,00Stredná odborná škola technická ČadcaOkružná 693ČadcaČadcaŽilinský2201Žilinský samosprávny kraj
100007135100007135001,500,00Základná škola s materskou školouPodzávoz 2739ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007139100007139005,001,00Základná školaRázusova č. 2260ČadcaČadcaŽilinský2201Mesto Čadca
100007142100007142000,000,00Materská školaSNP 742ČadcaČadcaŽilinský2204Mesto Čadca
100007145100007145000,001,00Stredná odborná škola obchodu a služieb17. novembra 2579ČadcaČadcaŽilinský2201Žilinský samosprávny kraj
100007149100007149005,002,00Základná škola Jána Amosa KomenskéhoKomenského 752ČadcaČadcaŽilinský2204Mesto Čadca
100007152100007152000,000,00Materská škola Čierne-Ústredie č. 169Čierne č. 169ČierneČadcaŽilinský2313Obec Čierne
100007161100007161001,500,00Základná škola s materskou školou, Vyšný koniec 969, ČierneVyšný koniec 969ČierneČadcaŽilinský2313obec Čierne
100007170100007168001,000,00Základná škola s materskou školou DunajovDunajov 235DunajovČadcaŽilinský2302Obec Dunajov
100007168100007168001,000,00Základná škola s materskou školou DunajovDunajov 235DunajovČadcaŽilinský2302Obec Dunajov
100007171100007171001,000,00Materská škola KlokočovKlokočov č. 976KlokočovČadcaŽilinský2322Obec Klokočov
100007173100007173002,001,00Základná školaÚstredie 976KlokočovČadcaŽilinský2322Obec Klokočov
100007179100007178001,000,00Základná škola s materskou školou Klubina157KlubinaČadcaŽilinský2304Obecný úrad Klubina
100007181100007181001,000,00Materská škola Korňa720KorňaČadcaŽilinský2321Obec Korňa
100007183100007183002,001,00Základná škola, Ústredie 533, KorňaÚstredie 533KorňaČadcaŽilinský2321Obec Korňa
100007194100007194102,000,00Materská školaLesnícka 1370Krásno nad KysucouČadca2Žilinský2302Mesto Krásno nad Kysucou
100007199100007199005,001,00Základná školaMládežnícka 1343Krásno nad KysucouČadcaŽilinský2302Mesto Krásno nad Kysucou
100007209100007209001,000,00Základná škola s materskou školou264MakovČadcaŽilinský2356Obec Makov
100007212100007215001,000,00Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686Nová Bystrica 686Nová BystricaČadcaŽilinský2305Obec Nová Bystrica
100007215100007215002,000,00Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686Nová Bystrica 686Nová BystricaČadcaŽilinský2305Obec Nová Bystrica
100007221100007222000,000,00Základná škola s materskou školou Olešná 464Rovňany 618OlešnáČadcaŽilinský2352Obec Olešná
100007222100007222001,001,00Základná škola s materskou školou Olešná 464Polgrúň 464OlešnáČadcaŽilinský2352Obec Olešná
100007238100007229202,000,00Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374Ústredie 1579OščadnicaČadcaŽilinský2301Obec Oščadnica
100007229100007229002,001,00Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374Oščadnica 1374OščadnicaČadcaŽilinský2301Obec Oščadnica
100007237100007242002,000,50Základná škola Oščadnica - ÚstredieÚstredie 760OščadnicaČadcaŽilinský2301Obec Oščadnica
100007245100007245003,001,50Základná škola Podvysoká 307Podvysoká 307PodvysokáČadcaŽilinský2357Obec Podvysoká
100007266100007266000,001,00Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705Raková 705RakováČadcaŽilinský2351Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
100007268100007268002,001,00Základná škola Milana Mravca, Raková 950950RakováČadcaŽilinský2351Obecný úrad
100007282100007278000,000,00Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, SkalitéSkalité 781SkalitéČadcaŽilinský2314Obec Skalité
100007278100007278003,001,50Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, SkalitéSkalité 781SkalitéČadcaŽilinský2314Obec Skalité
100007288100007288003,001,50Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729Skalité 729SkalitéČadcaŽilinský2314Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
100007290100007290000,000,00Materská škola Skalité - ÚstredieSkalité 632SkaliteČadcaŽilinský2314Obec Skalité
100007294100007297001,000,00Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680680Stará BystricaČadcaŽilinský2304Obec Stará Bystrica
100007297100007297002,000,00Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680680Stará BystricaČadcaŽilinský2304Obec Stará Bystrica
100007300100007300100,000,00Materská škola, Staškov č.364Staškov č.364StaškovČadcaŽilinský2353Obecný úrad Staškov
100007304100007304003,001,50Základná škola, Staškov 502Staškov 502StaškovČadcaŽilinský2353Obec Staškov
100007327100007327000,000,00GymáziumĽ.Štúra 35TurzovkaČadcaŽilinský2354Žilinský samosprávny kraj
100007336100007338000,000,00Základná škola s materskou školou E.A.CernanaÚstredie 286Vysoká nad KysucouČadcaŽilinský2355Obec Vysoká nad Kysucou
100007338100007338002,001,00Základná škola s materskou školou E. A. CernanaÚstredie 316Vysoká nad KysucouČadcaŽilinský2355Obec Vysoká nad Kysucou
100007345100007345001,000,00Materská škola ZákopčieStred 888ZákopčieČadcaŽilinský2311Obec Zákopčie
100007347100007347002,000,00Základná škola, Zákopčie č. 957, ZákopčieStred 957ZákopčieČadcaŽilinský2311Obec Zákopčie
100007357100007358001,001,00Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110Dlhá nad Oravou 110Dlhá nad OravouDolný KubínŽilinský2755Obec Dlhá nad Oravou
100007358100007358002,001,00Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110Dlhá nad Oravou 110Dlhá nad OravouDolný KubínŽilinský2755Obec Dlhá nad Oravou
100007363100007363000,000,00Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný KubínHviezdoslavovo nám. 18Dolný KubínDolný KubínŽilinský2624Žilinský samosprávny kraj
100007371100007371003,001,00Stredná odborná škola polytechnickáJelšavská 404Dolný Kubín-KňažiaDolný KubínŽilinský2601Žilinský samosprávny kraj
100007373100007373006,001,00Základná škola Janka MatúškuKohútov sad 1752/4Dolný KubínDolný KubínŽilinský2601Mesto Dolný Kubín
100007378100007378002,001,00Základná škola s materskou školouKomenského 279/32Dolný KubínDolný KubínŽilinský2601Mesto Dolný Kubín
100007383100007383000,000,00Stredná zdravotnícka školaM. Hattalu 2149Dolný KubínDolný KubínŽilinský2601Žilinský samosprávny kraj
100007402100007402000,000,00Súkromné bilingválne gymnáziumBystrická cesta 174/5RužomberokRužomberokŽilinský3401JUDr. Ing. Alena Hrivnáková
100007422100007422001,001,00Stredná odborná škola obchodu a služiebPelhřimovská 1186/10Dolný KubínDolný KubínŽilinský2680Žilinský samosprávny kraj
100007430100007430000,001,00Súkromná stredná odborná školaSNP 1202/14Dolný KubínDolný KubínŽilinský2601Súkromná stredná odborná škola s.r.o.
100007436100007436002,000,00Základná škola Petra Škrabáka Dolný KubínUl. Martina Hattalu 2151Dolný KubínDolný KubínŽilinský2601Mesto Dolný Kubín
100007455100007455001,000,00Základná škola s materskou školouIstebné 143IstebnéDolný KubínŽilinský2753Obec Istebné
100007460100007460001,000,00Základná škola Krivá136KriváDolný KubínŽilinský2755Obec Krivá
100007465100007466000,000,00Základná škola s materskou školouMalatiná 70MalatináDolný KubínŽilinský2601Obec Malatiná
100007466100007466000,501,00Základná škola s materskou školouMalatiná 70MalatináDolný KubínŽilinský2601Obec Malatiná
100007493100007493000,000,00Materská škola Sedliacka DubováSedliacka Dubová č. 31Sedliacka DubováDolný KubínŽilinský2755Obec Sedliacka Dubová
100007503100007503002,001,00Základná škola s materskou školou ZázriváStred 122ZázriváDolný KubínŽilinský2705Obec Zázrivá
100007512100007512002,001,00Základná škola Horný Vadičov277Horný VadičovKysucké Nové MestoŽilinský2345Obec Horný Vadičov
100007525100007525004,000,75Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové MestoClementisova 616/1Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Mesto Kysucké Nové Mesto
100007528100007528001,500,00Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové MestoDolinský potok 1114/28Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Mesto Kysucké Nové Mesto
100007532100007532000,000,00GymnáziumJesenského 2243Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2404Žilinský samosprávny kraj
100007535100007535100,000,00Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové MestoKomenského 1162/38Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Mesto Kysucké Nové Mesto
100007544100007544000,000,00Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové MestoLitovelská 605/9Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Mesto Kysucké Nové Mesto
100007554100007554005,000,00Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové MestoNábrežná 845/17Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Mesto Kysucké Nové Mesto
100007556100007556000,000,00Stredná odborná škola strojníckaŠportová 1326Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2401Žilinský samosprávny kraj
100007566100007566001,001,00Základná škola, Kysucký Lieskovec 208Kysucký Lieskovec 208Kysucký LieskovecKysucké Nové MestoŽilinský2334Obec Kysucký Lieskovec
100007568100007568100,000,00Materská školaKysucký Lieskovec 309Kysucký LieskovecKysucké Nové MestoŽilinský2334Obec Kysucký Lieskovec
100007584100007584001,000,00Základná škola, Ochodnica 19Ochodnica 19OchodnicaKysucké Nové MestoŽilinský2335Obec Ochodnica
100007592100007596000,000,00Základná škola s materskou školou, Povina 323Povina 323PovinaKysucké Nové MestoŽilinský2333Obec Povina
100007596100007596001,000,00Základná škola s materskou školou, Povina 323Povina 323PovinaKysucké Nové MestoŽilinský2333Obec Povina
100007598100007599000,000,00Základná škola s materskou školou, Radoľa 326Radoľa 326RadoľaKysucké Nové MestoŽilinský2336Obec Radoľa
100007599100007599001,000,00Základná škola s materskou školou, Radoľa 326Radoľa 326RadoľaKysucké Nové MestoŽilinský2336Obec Radoľa
100007604100007604002,001,00Základná škola RudinaRudina 443RudinaKysucké Nové MestoŽilinský2331Obec Rudina
100007618100007618002,000,00Základná škola s materskou školou, Snežnica 218Snežnica 218Kysucké Nové MestoKysucké Nové MestoŽilinský2332Obec Snežnica
100007623100007623001,001,00Základná školaBobrovec 490BobrovecLiptovský Mikulᚎilinský3221Obec Bobrovec
100007630100007630001,000,00Základná škola s materskou školou DúbravaDúbrava 464DúbravaLiptovský Mikulᚎilinský3212Obec Dúbrava
100007640100007640001,000,00Základná škola s materskou školouHybe 691HybeLiptovský Mikulᚎilinský3231Obec Hybe
100007655100007655002,001,00Základná školaKvačany 227KvačanyLiptovský Mikulᚎilinský3223Obec Kvačany
100007658100007658001,000,00Materská školaKvačany 232KvačanyLiptovský Mikulᚎilinský3223Obec Kvačany
100007675100007675000,001,00Stredná odborná škola elektrotechnickáJ. Kollára 536/1Liptovský HrádokLiptovský Mikulᚎilinský3301Žilinský samosprávny kraj
100007692100007692000,001,00Základná škola s materskou školouHradná 342Liptovský HrádokLiptovský Mikulᚎilinský3301Mesto Liptovský Hrádok
100007672100007703001,000,00Základná škola s materskou školouBelanská 593Liptovský HrádokLiptovský Mikulᚎilinský3301Mesto Liptovský Hrádok
100007703100007703003,001,00Základná škola s materskou školouJ.D.Matejovie 539Liptovský HrádokLiptovský Mikulᚎilinský3301Mesto Liptovský Hrádok
100007723100007723000,000,00Materská školaAgátová 637Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3104Mesto Liptovský Mikuláš
100007726100007726002,000,75Hotelová akadémiaČs. brigády 1804Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Žilinský samosprávny kraj
100007733100007733005,002,00Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský MikulášDemänovská ulica 408/4ALiptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007742100007742002,001,00Základná škola Apoštola PavlaJ. Janošku 11Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100007751100007751001,000,00Materská škola Komenského 13, Liptovský MikulášKomenského 13Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007754100007754000,000,00Gymnázium Michala Miloslava HodžuM. M. Hodžu 860/9Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Žilinský samosprávny kraj
100007757100007757100,000,00Materská škola Nábrežie 4.apríla 1986/20Nábrežie 4.apríla 1986/20Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007760100007760005,000,00Základná škola Márie Rázusovej-MartákovejNábrežie 4. apríla 1936/23Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007762100007762002,001,00Základná škola Nábrežie Dr. Aurela StodoluNábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007770100007770001,000,00Obchodná akadémiaNábr. K. Petroviča 1571Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3147Žilinský samosprávny kraj
100007774100007774004,001,50Základná škola s materskou školouOkoličianska 404/8CLiptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3104Mesto Liptovský Mikuláš
100007776100007776000,000,00Materská škola OndrašovskáOndrašovská 55Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3105Mesto Liptovský Mikuláš
100007785100007785000,000,50Stredná odborná škola stavebnáŠkolská 8Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3145Žilinský samosprávny kraj
100007793100007793000,000,00Materská školaČs. brigády 2Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007795100007795005,002,00Základná škola Miloša JanoškuUl. čs. brigády 4Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3101Mesto Liptovský Mikuláš
100007810100007810005,001,00Základná škola Janka KráľaŽiarska 679/13Liptovský MikulášLiptovský Mikulᚎilinský3104Mesto Liptovský Mikuláš
100007819100007819002,001,00Základná škola s materskou školou ĽubeľaĽubeľa 161ĽubeľaLiptovský Mikulᚎilinský3214Obec Ľubeľa
100007820100007821100,000,00ZŠ s MŠ Partizánska ĽupčaPartizánska Ľupča 419Partizánska ĽupčaLiptovský Mikulᚎilinský3215Obec Partizánska Ľupča
100007821100007821002,001,00ZŠ s MŠ Partizánska ĽupčaPartizánska Ľupča 419Partizánska ĽupčaLiptovský Mikulᚎilinský3215Obec Partizánska Ľupča
100007830100007830001,000,00Základná škola s materskou školou Jána LajčiakaUlica Emila Janotku 2/6PribylinaLiptovský Mikulᚎilinský3242Obec Pribylina
100007836100007836100,000,00Materská škola ProsiekProsiek 50ProsiekLiptovský Mikulᚎilinský3223Obec Prosiek
100007839100007839002,000,00Základná škola s materskou školouSvätý KrížSvätý KrížLiptovský Mikulᚎilinský3211Obec Svätý Kríž
100007850100007851102,001,00Základná škola s materskou školouŠkolská 339VažecLiptovský Mikulᚎilinský3261obec Važec
100007851100007851003,001,00Základná škola s materskou školouŠkolská 339VažecLiptovský Mikulᚎilinský3261obec Važec
100007856100007856001,000,50Základná školaŠkolská 790VýchodnáLiptovský Mikulᚎilinský3232Obecný úrad Východná
100007861100007861001,000,00Základná škola Milana RúfusaHlavná 189Závažná PorubaLiptovský Mikulᚎilinský3202Obec Závažná Poruba
100007867100007867001,001,00Základná škola Belá-Dulice84Belá-DuliceMartinŽilinský3811Obec Belá-Dulice
100007869100007869000,000,00Materská školaBelá-Dulice 87Belá-DuliceMartinŽilinský3811Obec Belá-Dulice
100007877100007877001,000,00Základná škola Blatnica310BlatnicaMartinŽilinský3815Obec Blatnica
100007900100007900003,001,50Základná škola Františka HrušovskéhoGymnaziálna 197Kláštor pod ZnievomMartinŽilinský3843Obec Kláštor pod Znievom
100007904100007904100,000,00Materská škola Kláštor pod ZnievomA. Moyzesa, 9Kláštor pod ZnievomMartinŽilinský3843Obec Kláštor pod Znievom
100007909100007909000,500,00Materská škola Košťany nad TurcomKošťany nad Turcom č.169Košťany nad TurcomMartinŽilinský3841Obec Košťany nad Turcom
100007911100007911001,500,00Základná školaUl. ostrovná 1Košťany nad TurcomMartinŽilinský3841Obec Košťany nad Turcom
100007918100007918001,000,00Základná školaŠkolská 1KrpeľanyMartinŽilinský3854Obec Krpeľany
100007930100007930001,000,00Materská školaŠ. Furdeka č.1MartinMartinŽilinský3601Mestský úrad
100007931100007931004,001,00Základná škola, A. Stodolu 60, 036 01 MartinA. Stodolu 60MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007943100007943003,002,00Základná škola Alexandra DubčekaDružstevná 11MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007958100007961000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť základnej školy s materskou školouGorkého 31MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007961100007961002,001,00Základná škola s materskou školouPodhájska 10AMartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007963100007965100,000,00Základná škola s materskou školouHurbanova 27MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007965100007965003,002,00Základná škola s materskou školouHurbanova 27MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007973100007973100,000,00Materská škola, J. Lettricha1, MartinJ. Lettricha 1MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100007976100007976000,000,00Gymnázium Jozefa LettrichaUl.J.Lettricha 2MartinMartinŽilinský3601Žilinský samosprávny kraj
100007995100007995001,000,00Základná školaJozefa Kronera 25MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100008013100008013000,000,00Gymnázium V. Paulinyho-TóthaMalá hora 3MartinMartinŽilinský3601Žilinský samosprávny kraj
100008023100008023002,001,00Základná školaP. Mudroňa 3MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100008038100008038000,001,00Stredná odborná škola obchodu a služiebStavbárska 11MartinMartinŽilinský3680Žilinský samosprávny kraj
100008045100008044000,000,00Katolícka ZŠ s MŠ A.BernolákaS. Tomášika 1MartinMartinŽilinský3601Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
100008044100008044003,001,00Katolícka ZŠ s MŠ A. BernolákaS. Tomášika 1MartinMartinŽilinský3601Rímskokatolícka cirkev,Žilinsá diecéza
100008058100008058001,000,00Materská školaNálepkova 5MartinMartinŽilinský3601Mestský úrad
100008070100008070002,001,00Súkromná základná školaVýchodná 11441/18BMartinMartinŽilinský3601Mgr. Ján Zuberec
100008076100008076001,500,00Súkromná základná škola T. ZanovitaUl. východnáMartinMartinŽilinský3601PaedDr. Tomáš Zanovit
100008081100008080002,000,00Základná škola s materskou školou Priehradná 11, 036 01 MartinPriehradná 11MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100008080100008080002,001,00Základná Škola s materskou školou Priehradná 11, MartinPriehradná 11MartinMartinŽilinský3601Mesto Martin
100008082100008083100,000,00Materská škola pri Základnej škole s materskou školouJ. V. Dolinského 2MartinMartinŽilinský3608Mesto Martin
100008083100008083002,001,00Základná škola s materskou školouJ. V. Dolinského 2MartinMartinŽilinský3608Mesto Martin
100008090100008090000,500,00Základná škola NecpalyNecpaly 164NecpalyMartinŽilinský3812Obec Necpaly
100008109100008109000,500,00Základná škola s materskou školouSklabiňa 108MartinMartinBratislavský3803Obec Sklabiňa
100008115100008115101,000,00Materská školaHurbanova 10SučanyMartinŽilinský3852Obec Sučany
100008118100008118002,001,00Základná škola Slovenského národného povstaniaPartizánska 13SučanyMartinŽilinský3852Obec Sučany
100008127100008127000,000,00Materská školaPotočná 9TrebostovoTrebostovoŽilinský3841Obec Trebostovo
100008131100008131003,000,00Základná škola TuranyKomenského 10TuranyMartinŽilinský3853Mesto Turany
100008135100008135000,000,00Materská školaKrížna 1157/11TuranyMartinŽilinský3853Mesto Turany
100008149100008149000,500,00Základná škola Turčianske KľačanyTurčianske Kľačany 210VrútkyMartinŽilinský3861Obec Turčianske Kľačany
100008161100008161004,000,00ZŠ Hany Zelinovej VrútkyČachovský rad 34VrútkyMartinŽilinský3861Mesto Vrútky
100008188100008188001,000,00Základná škola s materskou školouBabín 37BabínNámestovoŽilinský2952Obec Babín
100008190100008191100,000,00Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68Beňadovo 67BeňadovoNámestovoŽilinský2963Obec Beňadovo
100008191100008191002,000,00Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68Beňadovo 68BeňadovoNámestovoŽilinský2963Obec Beňadovo
100008194100008193000,000,00Základná škola s materskou školou BobrovNová cesta 361BobrovNámestovoŽilinský2942Obec Bobrov
100008193100008193002,000,00Základná škola s materskou školou BobrovNová cesta 361BobrovNámestovoŽilinský2942Obec Bobrov
100008197100008197001,000,00Základná škola s materskou školou BrezaBreza 314BrezaNámestovoŽilinský2953Obec Breza
100008205100008205000,000,00Materská škola HruštínPod Brehom 207HruštínNámestovoŽilinský2952Obec Hruštín
100008207100008207003,001,00Základná škola HuštínŠkolská 55/5HruštínNámestovoŽilinský2952Obe Hruštín
100008212100008212004,000,00Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, 029 44Kliňanská cesta 122/4KlinNámestovoŽilinský2941Obec Klin
100008218100008221001,000,00Základná škola s materskou školou Krušetnica 83Krušetnica 48KrušetnicaNámestovoŽilinský2954Obec Krušetnica
100008221100008221002,000,50Základná škola s materskou školu Krušetnica 83Krušetnica 83KrušetnicaNámestovoŽilinský2954Obec Krušetnica
100008225100008230002,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouBrezová 461/23LokcaNámestovoŽilinský2951Obec Lokca
100008230100008230003,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 71/3LokcaNámestovoŽilinský2951Obec Lokca
100008239100008241001,000,00Základná škola s materskou školou Mútne 224Mútne 222MútneNámestovoŽilinský2963obec Mútne
100008241100008241005,002,00Základná škola s materskou školou Mútne 224Mútne 224MútneNámestovoŽilinský2963obec Mútne
100008249100008249001,001,00Stredná odborná škola podnikania a služiebHattalova 968/33NámestovoNámestovoŽilinský2901Žilinský samosprávny kraj
100008255100008255004,001,00Cirkevná základná škola sv. GorazdaKomenského 1096NámestovoNámestovoŽilinský2901Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100008257100008257002,001,50Základná škola Námestovo - Komenského ul.Komenského 495/33NámestovoNámestovoŽilinský2901Mesto Námestovo
100008279100008279003,001,50Základná školaSlnečná 168/28NámestovoNámestovoŽilinský2901Mesto Námestovo
100008291100008291002,500,00Základná škola s materskou školou Novoť 315315NovoťNámestovoŽilinský2955Obec Novoť
100008301100008297001,000,00Základná škola s materskou školou M. HamuljakaOravská Jasenica 141Oravská JasenicaNámestovoŽilinský2964Obec Oravská Jasenica
100008297100008297002,001,50Základná škola s materskou školou M. HamuljakaOravská Jasenica 141Oravská JasenicaNámestovoŽilinský2964Obec Oravská Jasenica
100008306100008305002,001,00Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299Oravská Lesná 299Oravská LesnáNámestovoŽilinský2957Obec Oravská Lesná
100008305100008305003,000,00Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299Oravská Lesná 299Oravská LesnáNámestovoŽilinský2957Obec Oravská Lesná
100008308100008310001,001,00Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130Oravská Polhora 129Oravská PolhoraNámestovoBratislavský2947Obec Oravská Polhora
100008310100008310004,001,50Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130Oravská Polhora 130Oravská PolhoraNámestovoŽilinský2947Obec Oravská Polhora
100008322100008322002,000,75Základná škola s materskou školou Oravské Veselé377Oravské VeseléŽilinaŽilinský2962Obec Oravské Veselé
100008333100008328001,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouŠkolská 438/3RabčaNámestovoŽilinský2944Obec Rabča
100008331100008328005,001,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouRabčická 411/7RabčaNámestovoŽilinský2944Obec Rabča
100008335100008338100,000,00Základná škola s materskou školou Rabčice 194Rabčice 189RabčiceNámestovoŽilinský2901Obec Rabčice
100008338100008338002,001,00Základná škola s materskou školou Rabčice 194Rabčice 194RabčiceNámestovoŽilinský2945Obec Rabčice
100008339100008339003,000,00Cirkevná základná škola sv. apoštola PavlaSihelné 214SihelnéNámestovoŽilinský2946Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
100008341100008341100,000,00Materská škola SihelnéSihelné 456SihelnéNámestovoŽilinský2946Obec Sihelné
100008356100008356001,001,00Základná škola s materskou školou Vavrečka 204Vavrečka 204VavrečkaNámestovoŽilinský2901Obec Vavrečka
100008361100008364002,000,00Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka ZákamennéZákamenné 967ZákamennéNámestovoŽilinský2956Obec Zákamenné
100008364100008364003,001,00Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka ZákamennéZákamenné 967ZákamennéNámestovoŽilinský2956Obec Zákamenné
100008369100008371200,000,00Základná škola s materskou školou ZubrohlavaŠkolská 238ZubrohlavaNámestovoŽilinský2943Obec Zubrohlava
100008371100008371200,000,00Základná škola s materskou školou ZubrohlavaŠkolská 238ZubrohlavaNámestovoŽilinský2943Obec Zubrohlava
100008381100008381000,500,00Základná školaKostolíky 354/7HubováRužomberokŽilinský3491Obec Hubová
100008391100008391001,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 290KomjatnáRužomberokŽilinský3496Obec Komjatná
100008398100008401000,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 480LikavkaRužomberokŽilinský3495Obec Likavka
100008401100008401001,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 480LikavkaRužomberokŽilinský3495Obec Likavka
100008409100008409001,000,00Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna 569Liptovská Lúžna 569Liptovská LúžnaRužomberokŽilinský3472Obec Liptovská Lúžna
100008414100008414000,000,00Základná škola s materskou školou Liptovská OsadaŠkolská 57Liptovská OsadaRužomberokŽilinský3473Obec Liptovská Osada
100008423100008423001,500,00Základná škola s materskou školou Liptovská TepláHlinisko 320Liptovská TepláRužomberokŽilinský3483Obec Liptovská Teplá
100008450100008448001,000,00Základná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550, LiskováPod Chočom 112LiskováRužomberokŽilinský3481Obec Lisková
100008448100008448001,000,00Základná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550, LiskováPod Chočom 550LiskováRužomberokŽilinský3481Obec Lisková
100008451100008460000,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 155/17ĽubochňaRužomberokŽilinský3491Obec Ľubochňa
100008460100008460003,001,50Základná škola s materskou školouŠkolská 155/17ĽubochňaRužomberokŽilinský3491Obec Ľubochňa
100008526100008526004,001,00Základná školaKlačno 4/2201RužomberokRužomberokŽilinský3401Mesto Ružomberok
100008531100008531001,001,00Súkromná materská školaMalé Tatry 3RužomberokRužomberokŽilinský3401Mgr. Iveta Lišková
100008535100008535001,001,00Súkromná materská škola TatraKUKMalé Tatry 5ARužomberokRužomberokŽilinský3401TatraKUK, s.r.o.
100008543100008543002,001,50Základná škola sv. VincentaNám. A. Hlinku 1145/22RužomberokRužomberokBratislavský3401Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta Satmárok
100008544100008544000,000,00Gymnázium sv. AndrejaNámestie A. Hlinku 5RužomberokRužomberokŽilinský3401Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100008560100008560001,000,00Obchodná akadémiaScota Viatora 4RužomberokRužomberokŽilinský3401Žilinský samosprávny kraj
100008561100008561002,001,50Škola umeleckého priemysluScota Viatora 6RužomberokRužomberokŽilinský3401Žilinský samosprávny kraj
100008564100008564003,001,00Základná školaSládkovičova 10RužomberokRužomberokŽilinský3401Mesto Ružomberok
100008570100008570002,001,50Stredná odborná škola polytechnickáSládkovičova ulica 104RužomberokRužomberokŽilinský3401Žilinský samosprávny kraj
100008573100008573000,000,00GymnáziumŠ. Moyzesa 21RužomberokRužomberokŽilinský3413Žilinský samosprávny kraj
100008580100008580002,001,00Súkromná základná školaŠtiavnická cesta 80RužomberokRužomberokŽilinský3401Trojruža, o.z.
100008590100008590005,002,00Základná školaZarevúca 18RužomberokRužomberokŽilinský3401Mesto Ružomberok
100008595100008595001,001,00Základná škola Andreja HlinkuČernovských martýrov 8406/29Ružomberok - ČernováRužomberokŽilinský3406Mesto Ružomberok
100008614100008614000,500,00Základná škola s materskou školu StankovanyStankovany 330StankovanyRužomberokŽilinský3492Obec Stankovany
100008636100008636002,000,00Základná škola, Horná Štubňa 494Horná Štubňa 494Horná ŠtubňaTurčianske TepliceŽilinský3846Obecný úrad Horná Štubňa
100008665100008665000,000,00Materská škola v SklenomSklené 389SklenéTurčianske TepliceŽilinský3847Obec Sklené
100008675100008675001,000,00Základná školaSlovenské Pravno 366Slovenské PravnoTurčianske TepliceŽilinský3822Obec Slovenské Pravno
100008711100008709000,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 321BrezovicaTvrdošínŽilinský2801Obec Brezovica
100008709100008709002,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 321BrezovicaTvrdošínŽilinský2801Obec Brezovica
100008716100008713100,000,00Základná škola s materskou školou ČimhováNová 6ČimhováTvrdošínŽilinský2712Obec Čimhová
100008722100008722001,000,00Základná škola s materskou školouE.P.Bárdoša 235/50HabovkaTvrdošínŽilinský2732Obecný úrad Habovka
100008724100008724001,500,00Základná škola s materskou školou, Hladovka 238Hladovka 238HladovkaTvrdošínŽilinský2713Obec Hladovka
100008731100008731002,000,00Základná škola s materskou školou LiesekStaničná 324LiesekTvrdošínŽilinský2712Obec Liesek
100008749100008743002,001,00Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482, 02743 NižnáOrličie 605NižnáTvrdošínŽilinský2743Obec Nižná
100008743100008743004,000,75Základná škola s materskou školou Nová Doba 482 NižnáNová doba 482NižnáTvrdošínŽilinský2743Obec Nižná
100008760100008760000,000,00Materská školaHlavná 450Suchá HoraTvrdošínŽilinský2713Obec Suchá Hora
100008764100008764000,500,00Základná školaZákladná škola 73Suchá HoraTvrdošínŽilinský273Obec Suchá Hora
100008766100008766001,000,00Materská školaHlavná 127/48Štefanov nad OravouTvrdošínŽilinský2744Obec Štefanov nad Oravou
100008769100008769005,002,00Základná škola Pavla Országha HviezdoslavaHviezdoslavova 822/8TrstenáTvrdošínŽilinský2801Mesto Trstená
100018272100008773100,000,00Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 TrstenáHviezdoslavova 823/7TrstenáTvrdošínŽilinský2801Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100008773100008773003,001,50Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 TrstenáHviezdoslavova 823/7TrstenáTvrdošínŽilinský2801Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100008785100008785002,000,00Materská škola, Oslobodenia 941, TrstenáOslobodenia 941TrstenáTvrdošínŽilinský2801Mesto Trstená
100008802100008802000,001,00Stredná odborná škola lesníckaMedvedzie 135TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Žilinský samosprávny kraj
100008804100008804002,000,00Materská školaMedvedzie 138TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Mesto Tvrdošín
100008807100008807005,002,00Základná škola Márie MedveckejMedvedzie 155TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Mesto Tvrdošín
100008814100008814002,000,00Materská školaOravské nábrežie 142TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Mesto Tvrdošín
100008818100008818004,001,00Cirkevná základná škola Štefana ŠmálikaŠkolská 166TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100008821100008821000,001,00GymnáziumŠkolská 837TvrdošínTvrdošínŽilinský2744Žilinský samosprávny kraj
100008825100008826000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouVitanová 317VitanováTvrdošínŽilinský2712Obec Vitanová
100008826100008826002,001,00Základná škola s materskou školouVitanová 90VitanováTvrdošínŽilinský2712Obec Vitanová
100008833100008833001,000,00Základná škola s materskou školou Zábiedovo 68Malá strana 68/17ZábiedovoTvrdošínŽilinský2801Obec Zábiedovo
100008839100008837000,000,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školouHlavná 369ZuberecTvrdošínŽilinský2732Obec Zuberec
100008837100008837003,000,00Základná škola s materskou školou ZuberecAndreja Bažíka 20ZuberecTvrdošínŽilinský2732Obec Zuberec
100008848100008848000,000,00Materská škola BitarováBitarová 47BitarováŽilinaŽilinský1004Obec Bitarová
100008853100008854000,000,00Základná škola s materskou školouDivina 538DivinaŽilinaŽilinský1331Obec Divina
100008865100008865001,000,00Základná škola s materskou školouKamence 38Dlhé PoleŽilinaŽilinský1332Obec Dlhé Pole
100008886100008886002,001,00Základná školaHlavná 375/26GbeľanyŽilinaŽilinský1302Obec Gbeľany
100008890100008890000,000,00Materská škola GbeľanyUrbárska 139/1GbeľanyŽilinaŽilinský1302Obec Gbeľany
100008897100008897003,000,00Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15 HôrkyHlavná 200/15HôrkyŽilinaŽilinský1004Obec Hôrky
100008907100008907001,000,00Základná školaJasenové 1JasenovéŽilinaŽilinský1319Obec Jasenové
100008913100008913002,000,00Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, Kamenná PorubaŠkolská 474/5Kamenná PorubaŽilinaŽilinský1314Obec Kamenná Poruba
100008918100008918000,500,00Základná škola s materskou školou KonskáŠkolská ulica 399/7KonskáŽilinaŽilinský1313Obec Konská
100008921100008921000,000,00Materská škola Kotrčiná LúčkaKotrčiná Lúčka 102Kotrčiná LúčkaŽilinskýŽilinský1302Obec Kotrčiná Lúčka
100008923100008926000,000,00Základná škola s materskou školou, Krasňany 19Krasňany 157KrasňanyŽilinaŽilinský1303Obec Krasňany
100008926100008926000,000,00Základná škola s materskou školou, Krasňany 19Krasňany 19KrasňanyŽilinaŽilinský1303Obec Krasňany
100008932100008932003,001,00Základná škola LietavaLietava 216LietavaŽilinaŽilinský1318Obec Lietava
100008961100008961000,000,00Materská škola MojšMojš 500ŽilinaŽilinaŽilinský1001Obec Mojš
100008974100008974002,500,00Základná škola Lipová 2, RajecLipová 2RajecŽilinaŽilinský1501Mesto Rajec
100008997100008997002,000,00základná škola, Pionierska 95, Rajecké TeplicePionierska 95/7Rajecké TepliceŽilinaŽilinský1313Mesto Rajecké Teplice
100008999100009003100,000,00Základná škola s materskou školou624RosinaŽilinaŽilinský1322Obec Rosina
100009003100009003002,001,00Základná škola s materskou školou Rosina624RosinaŽilinaŽilinský1322Obec Rosina
100009010100009007000,000,00Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru StráňavyVíťazstva 431StráňavyŽilinaŽilinský1325Obec Stráňavy
100009007100009007001,000,00Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru StráňavyStráňavy, 438StráňavyŽilinaŽilinský1325Obec Stráňavy
100009013100009013001,000,00Základná školaStránske 80StránskeŽilinaŽilinský1313Obec Stránske
100009020100009020002,001,00Základná škola Slovenského národného povstaniaMládeže 289StrečnoŽilinaŽilinský1324Obec Strečno
100009024100009024001,000,00Materská školaSokolská 494StrečnoŽilinaŽilinský1324Obec Strečno
100009031100009031002,000,00Základná škola Žofie BosniakovejŠkolská 18Teplička nad VáhomŽilinaŽilinský1301Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
100009039100009035002,000,00Základná škola s materskou školou Školská 490, Teplička nad Váhom, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ, Školská 770/21Školská 490/20Teplička nad VáhomŽilinaŽilinský1301Obec Teplička nad Váhom
100009035100009035002,001,00Základná škola s materskou školou Školská 490, Teplička nad VáhomŠkolská 490/20Teplička nad VáhomŽilinaŽilinský1301Obec Teplička nad Váhom
100009044100009048002,000,00Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, TerchováŠkolská 86TerchováŽilinaŽilinský1306Obec Terchová
100009048100009048004,001,50Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, TerchováŠkolská 86TerchováŽilinaŽilinský1306Obec Terchová
100009061100009064000,000,00Základná škola s materskou školou Ondreja ŠtefkuM. R. Štefánika 432VarínŽilinaŽilinský1303Obec Varín
100009064100009064002,501,00Základná škola s materskou školou Ondreja ŠtefkuM. R. Štefánika 432VarínŽilinaŽilinský1303Obec Varín
100019131100009071000,000,00Základná škola s materskou školou, Višňové 446Višňové 446VišňovéŽilinaŽilinský1323Obec Višňové
100009071100009071001,001,50Základná škola s materskou školou, Višňové 446Višňové 446VišňovéŽilinaŽilinský1323Obec Višňové
100009076100009076002,001,00Materská škola, Andreja Kmeťa 15, ŽilinaAndreja Kmeťa 15ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009079100009079000,000,00Materská školaBazova 9ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009083100009083002,001,00Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, ŽilinaBrodňanská 110/17, ŽilinaŽilinaŽilinaŽilinský1014Mestský úrad v Žiline
100009090100009090002,000,00Materská škola, Čajakova 4A, ŽilinaČajakova 2191/4AŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009091100009091000,000,00Materská škola , Dedinská 1/1 , Žilina 010 01Dedinská 1/1ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009094100009099002,001,00Základná škola s materskou školouDo Stošky 8ŽilinaŽilinaŽilinský1004Mesto Žilina
100009099100009099002,000,50Základná škola s materskou školouDo Stošky 8ŽilinaŽilinaŽilinský1004Mesto Žilina
100009106100009103001,000,00Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, ŽilinaDolná Trnovská 38ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009103100009103002,001,50Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, ŽilinaDolná Trnovská 36ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009113100009114102,002,00Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastieraGaštanová 53ŽilinaŽilinaŽilinský1007Rímskokatolická cirkev Dobrého Pastiera
100009114100009114001,501,00Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastieraGaštanová 53ŽilinaŽilinaŽilinský1007Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Žilina – Solinky
100009121100009119002,002,00Základná škola s materskou školouGaštanová 56ŽilinaŽilinaŽilinský1007Mesto Žilina
100009119100009119005,002,00Základná škola s materskou školouGaštanová 56ŽilinaŽilinaŽilinský1007Mesto Žilina
100009123100009123001,000,00Materská škola Gemerská 1772, ŽilinaGemerská 1772ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009125100009125000,001,00Stredná zdravotnícka školaHlboká cesta 23ŽilinaŽilinaŽilinský1001Žilinský samosprávny kraj
100009144100009144000,000,00Gymnázium sv.Františka z AssisiJ.M.Hurbana 44ŽilinaŽilinaŽilinský1001Školské sestry sv.Františka
100009151100009151002,001,50Súkromná stredná odborná škola Pro scholarisHlavná 2Žilina-BytčicaŽilinaŽilinský1009Pro scholaris, o.z.
100009154100009154004,001,00Základná škola JarnáJarná 20ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009155100009156001,000,00Materská školaJarná 2602/7ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009161100009161000,002,00Základná školaKarpatská 8063/11ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009166100009166001,000,00Materská školaKultúrna ulica 284/11ŽilinaŽilinaŽilinský1003Mesto Žilina
100009168100009168005,001,00Základná škola, Lichardova 24, Žilina 010 01Lichardova 24ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009175100009175004,001,00Základná škola Limbová 30 ŽilinaLimbová 30ŽilinaŽilinaŽilinský1007Mesto Žilina
100009180100009180005,002,00Základná škola Martinská 20 ŽilinaMartinská 20ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009199100009199005,002,00Základná škola, Námestie mladosti 1, ŽilinaNámestie mladosti 1ŽilinaŽilinaŽilinský1015Mesto Žilina
100009205100009205002,000,75Súkromná základná školaOravská cesta 11ŽilinaŽilinaŽilinský1001Tridon s.r.o.
100009212100009212000,000,00MŠ Predmestská 27, 010 01 ŽilinaPredmestská 27ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009214100009214000,000,00Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v ŽilinePredmestská 82ŽilinaŽilinaŽilinský1001Žilinský samosprávny kraj
100009216100009216001,000,00Materská škola Puškinova 3APuškinova 3AŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009217100009217005,002,00Cirkevná základná škola Romualda Zaymusaul. Romualda Zaymusa, 3ŽilinaŽilinaŽilinský1001Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
100009222100009222002,001,00Stredná odborná škola dopravnáRosinská 3126/2ŽilinaŽilinaŽilinský1008Žilinský samosprávny kraj
100009233100009233001,000,00Materská škola Rybné námestieRybné námestie 1/1ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009235100009235000,000,00SOŠ sv. Jozefa RobotníkaSaleziánska 18ŽilinaŽilinaŽilinský1001Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
100009242100009242004,001,50Základná školaSlovenských dobrovoľníkov 122/7ŽilinaŽilinaŽilinský1003Mesto Žilina
100009244100009244001,000,00Materská školaStavbárska 4ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009247100009247001,000,00Materská školaSuvorovova 2797/20ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Zilina
100009159100009251002,001,00Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 ŽilinaJuraja Závodského 16ŽilinaŽilinaŽilinský1004Mesto Žilina
100009251100009251003,002,00Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 ŽilinaŠkolská 49ŽilinaŽilinaŽilinský1004Mesto Žilina
100009253100009253000,000,00Materská školaŠtudentská 15/3ŽilinaŽilinaŽilinský1003Mesto Žilina
100009257100009257002,000,00Matrská škola TrnavskáTrnavská 2993/21ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009264100009263001,000,00Základná škola s materskou školouUlica sv. Gorazda 1ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009263100009263004,001,00Základná škola s materskou školouUlica sv. Gorazda 1ŽilinaŽilinaŽilinský1008Mesto Žilina
100009271100009271005,002,00Základná školaV. Javorku 32ŽilinaŽilinaŽilinský1001Mesto Žilina
100009274100009274001,000,00GymnáziumVaršavská 1677/1ŽilinaŽilinaŽilinský1008Žilinský samosprávny kraj
100009289100009289000,000,00Materská škola Ku škôlkeKu škôlke 196/11ŽilinaŽilinaŽilinský1003Mesto Žilina
100009300100009300000,000,50Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, badínTajovského 2BadínBanská BystricaBanskobystrický97632Obec Badín
100009320100009320002,001,00Základná školaĎumbierska 17Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97411Mesto Banská Bystrica
100009323100009323000,000,00Základná škola Jozefa Gregora TajovskéhoGaštanová 12Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97409Mesto Banská Bystrica
100009326100009326000,000,00Základná škola Golianova 8 Banská BystricaGolianova 8Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009330100009330000,500,00Materská škola, Horná 22, Banská BystricaHorná 22Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009332100009332000,000,00Súkromná materská školaLazovná 6Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Keratívne centrum s.r.o.
100009338100009338000,000,00SPŠ J. Murgaša Banská By&stricaHurbanova 6Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97518Banskobystrický samosprávny kraj
100009339100009339002,000,00Katolícke gymnázium Štefana MoysesaHurbanová 9Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Banská Bystrica
100009344100009344000,000,00Gymnázium Andreja SládkovičaKomenského 18Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Banskobystrický samosprávny kraj
100009350100009350000,001,00Stredná odborná škola informačných technológiíTajovského 30Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97590Banskobystrický samosprácny kraj
100009356100009356002,000,00Základná škola, Ružová 14Ružová 14Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97411Juraj Droppa
100009383100009383003,001,50Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská BystricaMládežnícka 51Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Mgr. Boris Šabo
100009384100009384000,000,00Gymnázium Mikuláša KováčaMládežnícka 51Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Regionálny úrad školskej správy
100009388100009388005,001,00Základná škola, Moskovská 2, Banská BystricaMoskovská 2Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Mesto Banská Bystrica
100009393100009393002,000,00Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská BystricaNa Lúčkach 2Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97409Mesto Banská Bystrica
100009484100009401000,000,00Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaT. Andrašovana 44Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
100009401100009401001,500,00Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaNám. Š. Moysesa 23Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
100009409100009409004,001,50Základná škola NarniaOkružná 2Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
100009416100009416004,000,00Základná škola Pieninská 27Pieninská 27Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97411Mestský úrad mesta Banská Bystrica
100009419100009419000,000,00Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská BystricaPod Bánošom 80Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97411Banskobystrický samosprávny kraj
100009433100009433001,000,00Materská škola, Senická cesta 82, Banská BystricaSenická cesta 82Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009436100009436004,002,00Základná školaSitnianska 32Banská BystricaBanskobystrickýBanskobystrický97411Mesto Banská Bystrica
100009442100009442002,001,00Evanjelické gymnáziumSkuteckého 118/5Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
100009443100009443000,001,00Základná škola Slobodného slovenského vysielačaSkuteckého 8Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009446100009446302,002,00Súkromná materská škola, Mládežnícka 51, Banská BystricaMládežnícka 51Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Mgr. Boris Šabo
100009450100009450000,001,00Základná školaSpojová 14Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97404Mestský úrad
100009457100009457000,000,00SOŠ hotelových služieb a obchoduŠkolská 5Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401BBSK
100009471100009471005,001,00Základná škola, Trieda SNP 20Trieda SNP 20Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97447Mesto Banská Bystrica
100009482100009482000,000,00Materská škola, 29. augusta 14, Banská Bystrica29. augusta 14Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009485100009485002,001,00Súkromné gymnázium BanskobystrickéRužová 15574/15BBanská BystricaBanská BystricaBanskobystrický974111. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o.
100009491100009491100,000,00Materská škola, Profesora Sáru 3, Banská BystricaProfesora Sáru 3Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97401Mesto Banská Bystrica
100009501100009501003,001,50Základná škola s materskou školou BrusnoŠkolská 622/24BrusnoBanská BystricaBanskobystrický97662Obec Brusno
100009517100009517001,001,00Základná škola s materskou školou Andreja SládkovičaPod kostolom 332/25HrochoťBanská BystricaBanskobystrický97637Obec Hrochoť
100009526100009526002,000,00ZŠ s MŠ T.G.Masaryka ĽubietováNám. V. Dunajského 4/14ĽubietováBanská BystricaBanskobystrický97655Obec Ľubietová
100009547100009547001,001,00Základná škola s materskou školou Štefana ŽáryhoDružstevná 201PonikyBanská BystricaBanskobystrický97633Obec Poniky
100009556100009556000,000,00Materská školaHlavná 57RiečkaBanská BystricaBratislavský97401Obec Riečka
100009561100009561002,000,00Materská škola Slovenká ĽupčaOslobodenia 2Slovenská ĽupčaBanská BystricaBanskobystrický97613Obec Slovenská Ľupča
100009570100009570002,001,50Základná škola Sama Cambela Slovenská ĽupčaŠkolská 14Slovenská ĽupčaBanská BystricaBanskobystrický97613Obec Slovenská Ľupča
100009580100009581000,000,00Základná škola s materskou školou Strelníkyč.42StrelníkyBanská BystricaBanskobystrický97655Obec Strelníky
100009587100009588001,000,00Základná škola s materskou školou VlkanováVlkanovská 115VlkanováBanská BystricaBanskobystrický97631Obec Vlkanová
100009588100009588001,001,00Základná škola s materskou školou VlkanováVlkanovská 68VlkanováBanská BystricaBanskobystrický97631Obec Vlkanová
100009599100009599000,000,00Stredná priemyselná škola Samuela MikovínihoAkademická 13Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96915Banskobystrický samosprávny kraj
100009603100009603202,000,00Materská škola Bratská ul. č.9Bratská 9Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Mesto Banská Štiavnica
100009617100009617000,500,00Súkromná základná škola BakomiA. Gwerkovej - Gollnerovej 6Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901občianske združenie Bakomi
100009620100009620002,001,00Základná škola Jozefa KolláraL. Svobodu č.40Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Mesto Banská Štiavnica
100009622100009622000,000,00Materská školaMierová 2Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Mesto Banská Štiavnica
100009631100009631002,000,00Základná škola Jozefa HorákaPavla Dobšinského, 17Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Mesto Banská Štiavnica
100009626100009635002,002,00Materská škola, 1.mája 4, elokované pracovisko Nám. Padlých hrdinov 2, Banská ŠtiavnicaNám. Padlých hrdinov 2Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Mesto Banská Štiavnica
100009642100009642000,500,00Základná škola s materskou školou Prenčov203PrenčovBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96973Obec Prenčov
100009646100009646000,500,00Základná škola s materskou školou Ferdinanda CoburgaSvätý Anton 47Svätý AntonBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96972Obec Svätý Anton
100009652100009652002,001,00Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella98Štiavnické BaneBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96981Obec Štiavnické Bane
100009652100009652002,001,00Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella98Štiavnické BaneBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96981Obec Štiavnické Bane
100009656100009656000,000,00Materský škola BacúchHlavná 278BacúchBreznoBanskobystrický97664Obec Bacúch
100009660100009660001,000,00Materská škola248BeňušBreznoBanskobystrický97664Obec Beňuš
100009662100009662001,000,00Základná škola BeňušBeňuš 250BeňušBreznoBanskobystrický97664Obec Beňuš
100009679100009680001,501,00Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, BreznoMájového povstania českého ľudu 35BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009680100009680003,001,00Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, BreznoMájového povstania českého ľudu 35BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009684100009684000,000,00Hotelová akadémia BreznoMalinovského 1BreznoBreznoBanskobystrický97701Banskobystrický samosprávny kraj
100009670100009691002,001,00Základná škola s materskou školou Pionierska 2, BreznoHradby 9BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009691100009691005,001,00Základná škola s materskou školou Pionierska 2, BreznoPionierska 2BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009668100009694002,002,00Základná škola s materskou školou Karola RapošaDr. Clementisa 3BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009694100009694005,002,00Základná škola s materskou školou Karola RapošaPionierska 4BreznoBreznoBanskobystrický97701Mesto Brezno
100009697100009697001,000,00Súkromná materská škola EBGŠkolská 5BreznoBreznoBanskobystrický97701Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť
100009706100009706002,001,00Základná škola, JánošovkaŠkolská 511/2Čierny BalogBreznoBanskobystrický97652Obec Čierny Balog
100009716100009716000,500,00Základná škola s materskou školou Dolná LehotaDolná Lehota 161Dolná LehotaBreznoBanskobystrický97698Obec Dolná Lehota
100009721100009721001,000,00Základná škola, Školská 604/17, HeľpaŠkolská 604/17HeľpaBreznoBanskobystrický97668Obec Heľpa
100009730100009730000,500,00Základná školaPartizánska cesta 497JasenieBreznoBanskobystrický97675Obec Jasenie
100009732100009732100,000,00Materská škola, Partizánska cesta 74, JaseniePartizánska cesta 74JasenieBreznoBanskobystrický97675Obec Jasenie
100009757100009758101,000,00Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, PohoreláKpt. Nálepku 878/159PohoreláBreznoBanskobystrický97669Obec Pohorelá
100009758100009758003,001,50Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, PohoreláKpt. Nálepku 878/159PohoreláBreznoBanskobystrický97669Obec Pohorelá
100009769100009769003,001,00Materská škola PolomkaKomenského 31PolomkaBreznoBanskobystrický97666Obec Polomka
100009771100009771002,000,75Základná škola, Komenského 34, PolomkaKomenského 34PolomkaBreznoBanskobystrický97666Obec Polomka
100009776100009776001,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 418PredajnáBreznoBanskobystrický97663Obec Predajná
100009780100009780101,001,00Materská škola ŠumiacJána Bottu 129/6ŠumiacBreznoBanskobystrický97671Obec Šumiac
100009781100009781001,001,00Základná škola 97671 Šumiac, Kráľovohoľská 413Kráľovohoľská 413ŠumiacBreznoBanskobystrický97671Obec Šumiac
100009784100009784011,000,00Materská škola Telgárt154TelgártBreznoBanskobystrický97673Obec Telgárt
100009785100009785002,000,00Základná škola, Telgárt 6868TelgártBreznoBanskobystrický97673Obec Telgárt
100009789100009789004,000,00Základná 3kola J. Simana, ValaskáOktóbrová 16ValaskáBreznoBanskobystrický97646Obec Valaská
100009799100009799002,000,00Materská školaŠvermova 8ValaskáBreznoBanskobystrický97646Obec Valaská
100009801100009801000,000,00Materská škola VaľkovňaVaľkovňa 78VaľkovňaBreznoBanskobystrický97669Obec Vaľkovňa
100009803100009804001,001,00EP - Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad HronomHviezdoslavova 152/2Závadka nad HronomBreznoBanskobystrický97667Obec Závadka nad Hronom
100009804100009804002,001,00Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad HronomHviezdoslavova 30Závadka nad HronomBreznoBanskobystrický97667Obec Závadka nad Hronom
100009808100009808004,001,50Základná škola Júliusa Juraja ThurzuA. Bernoláka 20DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009813100009813002,001,00Základná školaKukučínova 480/6DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009816100009816202,001,00Materská škola M.R. Štefánika 908/40 DetvaM. R. Štefánika 908/40DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009818100009818000,000,00Materská škola Nám. SNP 17 DetvaNám. SNP 17DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009821100009821000,000,00Materská šlola, Obrancov mieru, 876/5, 962 12 DetvaObrancov mieru 876/5DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009829100009831000,000,00Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača Detva - predprimárne vzdelávanieŠtúrova 12DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009831100009831002,001,00Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača DetvaŠtúrova 12DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009839100009839000,000,00Gymnázium, Šúrova 849, DetvaŠtúrova 849DetvaDetvaBanskobystrický96212Banskobystrický samosprávny kraj
100009840100009840001,000,00Materská škola A. Bernoláka 19 DetvaA. Bernoláka 19DetvaDetvaBanskobystrický96212Mesto Detva
100009841100009841004,002,00Základná školaUl. obrancov mieru 884/23DetvaDetvaBanskobystrický96212Mestský úrad Detva
100009849100009849100,000,00Materská školaJanka Kráľa 1615HriňováDetvaBanskobystrický96205Mesto Hriňová
100018269100009852000,000,00Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, HriňováKrivec 1355HriňováDetvaBanskobystrický96205Mesto Hriňová
100009852100009852002,000,00Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, HriňováKrivec 1355HriňováDetvaBanskobystrický96205Mesto Hriňová
100009858100009856200,000,00Základná škola s materskou školouŠkolská 1575HriňováDetvaBanskobystrický96205Mesto Hriňová
100009856100009856002,500,00Základná škola s materskou školouŠkolská 1575HriňováDetvaBanskobystrický96205Mesto Hriňová
100009866100009866003,001,00Základná školač. 435KriváňDetvaBanskobystrický96204Obec Kriváň
100009869100009869000,000,00Materská škola KriváňKriváň 597KriváňDetvaBanskobystrický96204Obec Kriváň
100009878100009878001,000,00Základná školač.112Slatinské LazyDetvaBanskobystrický96225Obec Slatinské Lazy
100009886100009886000,500,00Materská školaStožok 307DetvaDetvaBanskobystrický96212Obec Stožok
100009893100009893000,500,00Materská škola Vígľašská Huta - KalinkaVígľašská Huta - KalinkaSlatinské LazyDetvaBanskobystrický96225Obec Vígľašská Huta - Kalinka
100009895100009897000,000,00Základná škola s materskou školou Bzovík 136Bzovík 135BzovíkKrupinaBanskobystrický96241Obec Bzovík
100009897100009897003,001,00Základná škola s materskou školou Bzovík 136Bzovík 136BzovíkKrupinaBanskobystrický96241Obec Bzovík
100009900100009900001,000,00Základná škola s materskou školou CerovoCerovo 58CerovoKrupinaBratislavský96252Obec Cerovo
100009914100009919001,000,00Základná škola s materskou školou Hontianske MoravceKostolná 18Hontianske MoravceKrupinaBratislavský96271Obec Hontianske Moravce
100009919100009919001,001,00Základná škola s materskou školou Hontianske MoravceKostotlná 18Hontianske MoravceKrupinaBanskobystrický96271Obec Hontianske Moravce
100009921100009922001,001,00Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77Hontianske Nemce 77Hontianske NemceKrupinaBratislavský96265Obec Hontianske Nemce
100009922100009922001,001,00Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77Hontianske Nemce 77Hontianske Nemce96265Banskobystrický96265Obec Hontianske Nemce
100009926100009926001,001,00Základná škola s materskou školou, Hontianske Tesáre 148Hontianske Tesáre 148Hontianske TesáreKrupinaBanskobystrický96268Obec Hontianske Tesáre
100009929100009929000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebM.R.ŠtefánikaKrupinaKrupinaBanskobystrický96301Banskobystrický samosprávny kraj
100009931100009931005,002,00Základná škola Eleny Maróthy ŠoltésovejM. R. Štefánika 3KrupinaKrupinaBanskobystrický96301Mesto Krupina
100009934100009934000,000,00Gamnázium Andreja SládkovičaM.R.Štefánika 8KrupinaKrupinaBanskobystrický96301Banskobystrický samosprávny kraj
100009937100009937102,000,00Materská škola Malinovského 874, KrupinaMalinovského 874KrupinaKrupinaBanskobystrický96301Mesto Krupina
100009942100009942005,002,00Základná škola Jozefa Cígera HronskéhoŠkolská 10KrupinaKrupinaBanskobystrický96301Mesto Krupina
100009946100009946100,000,00Súkromná materská školaŠkolská 2344KrupinaKrupinaBanskobystrický96301Ingrid Kohútová
100009953100009953001,000,00Základná škola4LitavaKrupinaBanskobystrický96244Obec Litava
100009955100009956101,000,00Základná škola s materskou školou Antona Matulu SebechlebySebechleby 132SebechlebyKrupinaBanskobystrický96266Obec Sebechleby
100009956100009956002,000,00Základná škola s materskou školou Antona Matulu SebechlebySebechleby 145SebechlebyKrupinaBanskobystrický96266Obec Sebechleby
100009962100009959001,000,00Základná škola s materskou školou SenohradSenohrad 129SenohradKrupinaBanskobystrický96243Obec Senohrad
100009959100009959002,000,00Základná škola s materskou školou SenohradSenohrad 129SenohradKrupinaBanskobystrický96243Obec Senohrad
100009967100009967000,500,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským BelinaBelina 185BelinaLučenecBanskobystrický98601Obec Belina
100009987100009987001,000,00Základná škola - AlapiskolaČamovce č. 33-34ČamovceLučenecBratislavský98601Obec Čamovce
100009990100009990100,000,00Materská škola, Lúčna 4, DivínLúčna 4DivínLučenecBanskobystrický98552Obec Divín
100009991100009991003,001,00Základná škola DvínLúčna 8DivínLučenecBanskobystrický98552Obec Divín
100009998100009998001,000,00Materská škola - ÓvodaDaxnerova 15FiľakovoFiľakovoBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010000100010000001,000,00Základná škola, Farská lúka 64/A, FiľakovoFarská lúka 64/AFiľakovoLučenecBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010005100010005000,000,00Stredná odborná škola - Szakközépiskola, FiľakovoJ. Kalinčiaka 1584/8FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Banskobystrický samosprávny kraj
100010008100010008000,000,00Gymnázium - GimnáziumNám. padlých hrdinov 2FiľakovoLučenecBanskobystrický98615Banskobystrický samosprávny kraj
100010010100010010001,000,00Základná škola, Školská 1, FiľakovoŠkolská 1FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010013100010013000,000,00Materská škola - ÓvodaŠtúrova 1FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010019100010019002,000,00Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos AlapiskolaFarská lúka 64/BFiľakovoLučenecBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010021100010021005,001,00Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István AlapiskolaMládežnícka 7FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Mesto Fiľakovo
100010026100010026000,500,00Základná škola Alapiskola Fiľakovské KováčeFiľakovské Kováče 274Fiľakovské KováčeLučenecBanskobystrický98601Obec Fiľakovské Kováče
100010029100010030002,000,00Základná škola s materskou školou Hany PonickejDružstevná 11HaličLučenecBanskobystrický98511Obec Halič
100010030100010030003,001,00Základná škola s materskou školou Hany PonickejDružstevná 11HaličLučenecBanskobystrický98511Obec Halič
100010033100010033001,000,00Materská škola Holiša61HolišaLučenecBanskobystrický98557Obec Holiša
100010034100010034001,000,00Základná škola - Alapiskola Holiša č.6161HolišaHolišaBanskobystrický98557Obec Holiša
100010037100010037001,001,00Materská školaŠkolská 654/10LovinobaňaLučenecBanskobystrický98554Obec Lovinobaňa
100010039100010039002,001,00Základná škola LovinobaňaŠkolská 9LovinobaňaLučenecBanskobystrický98554Obec Lovinobaňa
100010044100010044002,000,75Stredná odborná škola technickáDukelských hrdinov 2LučenecLučenecBanskobystrický98401Banskobystrický samosprávny kraj
100010052100010052005,002,00ZŠ M. R. ŠtefánikaHaličská cesta 1191/8LučenecLučenecBanskobystrický98403Mesto Lučenec
100010055100010055005,002,00Základná školaHaličská cesta 1493/7LučenecLučenecBanskobystrický98403Mesto Lučenec
100010062100010062000,000,00Gymnázium Boženy Slančíkovej - TimravyHaličská cesta 9LučenecLučenecBanskobystrický98403Banskobystrický samosprávny kraj
100010065100010065000,000,00Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola,Komenského 12, 984 18 LučenecKomenského 12LučenecLučenecBanskobystrický98418Banskobystrický samosprávny kraj
100010079100010079000,000,00Obchodná akadémiaLúčna 4LučenecLučenecBanskobystrický98416Banskobystrický samosprávny kraj
100010077100010083100,000,00Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, LučenecNámestie Kubínyiho 42/6LučenecLučenecBanskobystrický98401Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
100010083100010083002,001,00Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, LučenecNámestie Kubínyiho, 42/6LučenecLučenecBanskobystrický98401Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
100010092100010092005,002,00Základná škola Ladislava NovomeskéhoRúbanisko II 3079LučenecLučenecBanskobystrický98403Mesto Lučenec
100010099100010099001,000,00Cirkevná základná škola sv. Jána BoscaT. G. Masaryka 9LučenecLučenecBanskobystrický98401Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
100010104100010104001,001,00Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, LučenecUlica bratrícka 355/19LučenecLučenecBanskobystrický98401Mesto Lučenec
100010109100010109002,000,00ZŠ s MŠ J.Kármána s VJMJ.Kármána 25/5LučenecLučenecBanskobystrický98401Mesto Lučenec
100010114100010114005,002,00Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, LučenecUlica Vajanského 2844/47LučenecLučenecBanskobystrický98401Mesto Lučenec
100010121100010121002,501,00Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravyZvolenská cesta č. 83LučenecLučenecBanskobystrický98401Banskobystrický samosprávny kraj
100010129100010129000,500,00Základná škola MýtnaMýtna 67MýtnaLučenecBanskobystrický98553Obec Mýtna
100010137100010137000,000,00Materská škola PodrečanyPodrečany 105PodrečanyLučenecBanskobystrický98554Obec Podrečany
100010145100010145001,000,00Základná škola- Alapiskola, Hlavná 9/5, RapovceHlavná 9/5RapovceLučenecBanskobystrický98531Obec Rapovce
100010147100010147000,500,00Materská školaRužiná 189RužináLučenecBanskobystrický98552Obec Ružiná
100010155100010155001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Šávoľ - Alapiskola Sávoly51ŠávoľLučenecBanskobystrický98541Obec Šávoľ
100010157100010157000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarskýmŠíd 241FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Obec Šíd
100010159100010159000,500,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarskýmŠíd 242FiľakovoLučenecBanskobystrický98601Obec Šíd
100010164100010164000,000,00Materská školaZávadská 1TomášovceLučenecBratislavský98556Obec Tomášovce
100010168100010168001,000,00ZŠ TrebeľovceTrebeľovceTrebeľovceLučenecBanskobystrický98531Obec Trebeľovce
100010169100010169000,000,00Materská školač.TrenčLučenecBanskobystrický98532Obec Trenč SR
100010170100010170001,000,00Základná školač. 98TrenčLučenecBanskobystrický98532Obec Trenč SR
100010173100010173000,500,00Základná škola - Alapiskola , Veľká nad Ipľom 231231Veľká nad IpľomLučenecBanskobystrický98532Obec Veľká nad Ipľom
100010180100010180000,500,50Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220 - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nagydaróc 220220Veľké DravceLučenecBanskobystrický98542Obec Veľké Dravce
100010181100010181000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaŠkolská 221Veľké DravceLučenecBanskobystrický98542Obec Veľké Dravce
100010188100010189000,500,00Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 98522 Cinobaňa-organizačná zložka MŠSídlisko 105/9CinobaňaPoltárBanskobystrický98522Obec Cinobaňa
100010189100010189002,001,00Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 98522 CinobaňaBanská 116/47CinobaňaPoltárBanskobystrický98522Obec Cinobaňa
100010205100010204000,000,00Základná škola s materskou školouSNP 158/20KalinovopoltárBanskobystrický98501Obec Kalinovo
100010204100010204001,000,00Základná škola s materskou školouSNP 158/20KalinovopoltárBanskobystrický98501Obec Kalinovo
100010209100010210000,500,00Základná škola s materskou školouŠtúrova 70Kokava nad RimavicouPoltárBratislavský98505Obec Kokava nad Rimavicou
100010210100010210002,001,00Základná škola s materskou školouŠtúrova 70Kokava nad RimavicouPoltárBanskobystrický98505Obec Kokava nad Rimavicou
100010213100010213001,000,00Materská škola MálinecŠkolská 192/9MálinecPoltárBanskobystrický98526Obec Málinec
100010215100010215002,001,00Základná školaHlavná ulica 86/29MálinecPoltárBanskobystrický98526Obec Málinec
100010223100010223100,000,00Materská škola Sklárska 34 PoltárSklárskaPoltárPoltárBanskobystrický98701mesto Poltár
100010225100010225004,001,00Základná škola, Slobody 2, PoltárSlobody 2PoltárPoltárBanskobystrický98701Mesto Poltár
100010229100010229003,000,75Základná školaŠkolská 3PoltárPoltárBanskobystrický98701Mesto Poltár
100010245100010245000,000,00Materská škola s VJM17DržkovceRevúcaBanskobystrický98262Obec Držkovce
100010247100010247001,000,00Základná škola s VJMDržkovce 21DržkovceRevúcaBanskobystrický98262Obec Držkovce
100010249100010249002,001,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gemer61GemerRevúcaBanskobystrický98201Obec Gemer
100010252100010252000,000,00Materská škola s VJM GemerGemer č. 202GemerRevúcaBanskobystrický98201Obec Gemer
100010253100010253005,000,00Základná škola - AlapiskolaHrkáč 204Gemerská VesRevúcaBanskobystrický98262Obec Gemerská Ves
100010255100010255001,000,00Materská škola s VJM -Óvoda234Gemerská VesRevúcaBanskobystrický98262Obec Gemerská Ves
100010261100010265102,000,00Základná škola s materskou školou JelšavaJesenského 341JelšavaRevúcaBanskobystrický4916Mesto Jelšava
100010265100010265003,002,00Základná škola s materskou školou JelšavaŽelezničná 245JelšavaRevúcaBanskobystrický4916Mesto Jelšava
100010270100010270001,000,00Základná škola KameňanyKameňany 8KameňanyRevúcaBanskobystrický4962Obec Kameňany
100010274100010277101,001,00Základná škola Sama Tomášika s materskou školouLubeník 102LubeníkRevúcaBanskobystrický4918Obec Lubeník
100010277100010277002,001,50Základná škola Sama Tomášika s materskou školouLubeník 102LubeníkRevúcaBanskobystrický4918Obec Lubeník
100010283100010283001,000,50Základná škola s materskou školou MuráňMuráň 353MuráňRevúcaBanskobystrický4901Obec Muráň
100010289100010289001,000,50Základná školaMuránska Dlhá Lúka 321Muránska Dlhá LúkaRevúcaBanskobystrický5001Obec Muránska Dlhá Lúka
100010290100010290001,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda34OtročokRevúcaBanskobystrický98262Obec Otročok
100010292100010292000,500,00Materská škola č. 125č. 125RákošRevúcaBanskobystrický4961Obec Rákoš
100010298100010298000,000,00Stredná odborná škola RevúcaGenerála Viesta č.6RevúcaRevúcaBanskobystrický5001Banskobystrický samosprávny kraj
100010301100010301002,001,00Základná školaHviezdoslavova 1RevúcaRevúcaBanskobystrický5001Mesto Revúca
100010303100010303002,500,00ZŠ J.A. Komenského, Komenského 7, RevúcaKomenského 7RevúcaRevúcaBanskobystrický5001Mesto Revúca
100010315100010315100,000,00Katolícka materská škola Svätej RodinyOrmisova 585/15RevúcaRevúcaBanskobystrický5001Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava
100010320100010320003,001,50Základná škola Ivana Branislava ZochaJilemnického 3RevúcaRevúcaBanskobystrický5001Mesto Revúca
100010332100010332000,000,00Súkromná stredná odborná školaŽelezničná, 2RevúcaRevúcaBanskobystrický5001FEVE, s.r.o.
100010334100010334002,000,00Základná škola, Sídlisko 165, SirkSídlisko 165SirkRevúcaBanskobystrický4964Obec Sirk
100010337100010337300,000,00Materská škola SirkSirk 169SirkRevúcaBanskobystrický4964Obec Sirk
100010346100010346006,000,00Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJMMierova ul. 45TornaľaRevúcaBanskobystrický98201Mesto Tornaľa
100010355100010355102,000,00Materská škola - ÓvodaŠkolská 1260/4TornaľaRevúcaBanskobystrický98201Mesto Tornaľa
100010357100010357002,000,00Základná škola Pavla Jozefa ŠafárikaŠkultétyho 11TornaľaRevúcaBanskobystrický98201Mesto Tornaľa
100010361100010361000,500,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Abovce č. 165.Abovce 165.AbovceRimavská SobotaBratislavský98044Obec Abovce
100010365100010365000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským24BarcaRimavská SobotaBanskobystrický98251Obec Barca
100010372100010372000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Blhovce260BlhovceRimavská SobotaBanskobystrický98032Obec Blhovce
100010376100010376000,500,00Základná škola s VJM Cakov 21 - Cakói Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola Cakov 21, 98042Cakov 21CakovRimavská SobotaBanskobystrický98042Obec Cakov
100010386100010386101,000,00Materská školaČíž 145ČížRimavská SobotaBanskobystrický98043Obec Číž
100010387100010387001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - AlapiskolaČíž 145ČížRimavská SobotaBanskobystrický98043Obec Číž
100010390100010390000,500,00Základná škola - Alapiskola Dubovec118DubovecRimavská SobotaBanskobystrický98041Obec Dubovec
100010394100010394000,500,00Základná škola -Alapiskola FigaFiga 103FigaRimavská SobotaBanskobystrický98251Obec Figa
100010395100010395000,000,00Materská škola s VJM Óvoda, Figa 103 - FügeFiga 103FigaRimavská SobotaBanskobystrický98251Obec Figa
100010403100010403001,000,00Základná škola s VJM- Alapiskola Gemerské Michalovce3Gemerské MichalovceRimavská SobotaBanskobystrický98252Obec Gemerské Michalovce
100010414100010414001,000,00Základná škola s materskou školou s VJM MTNY Alapiskola és Óvoda Hajnáčka - Ajnácskő 419Hajnáčka 419HajnáčkaRimavská SobotaBanskobystrický98033Obec Hajnáčka
100010417100010417000,000,00Stredná odborná školaHlavná 425HnúšťaRimavská SobotaBanskobystrický98111Banskobystrický samosprávny kraj
100010420100010420101,001,00Materská škola Klokočova 741/25Klokočova 741/25HnúšťaRimavská SobotaBanskobystrický98101Mesto Hnúšťa
100010421100010421003,001,00Základná škola Klokočova 742/15 HnúšťaKlokočova 742/15HnúšťaRimavská SobotaBanskobystrický98101Mesto Hnúšťa
100010424100010424002,002,00Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa447/1HnúšťaRimavská SobotaBanskobystrický98101Mesto Hnúšťa
100010426100010426005,000,00Základná škola Janka Francisciho RimavskéhoNábrežie Rimavy 457/19HnúšťaRimavská SobotaBanskobystrický98101Mesto Hnúšťa
100010437100010437002,000,00Základná škola - Alapiskola HodejovHodejov 130HodejovRimavská SobotaBanskobystrický98031Obec Hodejov
100010446100010446001,000,00Základná škola s materskou školou Sama VozáraŽelezničná 26HrachovoRimavská SobotaBanskobystrický98052Obec Hrachovo
100010452100010452000,000,00Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református ÓvodaChanava č. 28ChanavaRimavská SobotaBanskobystrický98044Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Chanava
100010453100010453000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Chanava30ChanavaChanavaBanskobystrický98044Obec Chanava
100010459100010459000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaIvanice č. 21IvaniceRimavská SobotaBanskobystrický98042Obec Ivanice
100010460100010460001,000,00Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, JesenskéMieru 154JesenskéRimavská SobotaBanskobystrický98002Obec Jesenské
100010464100010464003,001,00Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor AlapiskolaNámestie Slobody 141JesenskéRimavská SobotaBanskobystrický98002Obec Jesenské
100010466100010466100,000,00Materská škola - ÓvodaŠkolská 295/8JesenskéRimavská SobotaBanskobystrický98002Obec Jesenské
100010477100010473003,001,00Základná škola s materskou školou Vladimíra MináčaSNP 1177KlenovecRimavská SobotaBanskobystrický98055Obec Klenovec
100010473100010473002,000,50Základná škola s materskou školou Vladimíra MináčaUl. 9. mája 718KlenovecRimavská SobotaBanskobystrický98055Obec Klenovec
100010482100010482100,000,00Materská škola Kráľ Óvoda Sajószentkirály226KráľRimavská SobotaBanskobystrický98045Obec Kráľ
100010483100010483001,000,00Základná škola KráľKráľ 226KráľRimavská SobotaBanskobystrický98045Obec Kráľ
100010493100010491000,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským LenartovceHlavná 34LenartovceRimavská SobotaBanskobystrický98044Obec Lenartovce
100010491100010491001,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským LenartovceHlavná 30LenartovceRimavská SobotaBanskobystrický98044Obec Lenartovce
100010498100010498000,500,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarskýmNová Bašta 5Nová BaštaRimavská SobotaBanskobystrický98034Obec Nová Bašta
100010504100010502001,001,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany - Elokované pracovisko, Ožďany 552552OžďanyRimavská SobotaBanskobystrický98011Obec Ožďany
100010502100010502001,000,00Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, OžďanyHlavná 66OžďanyRimavská SobotaBanskobystrický98011Obec Ožďany
100010510100010510001,000,00Materská škola s VJM RadnovceHlavná 87RadnovceRimavská SobotaBanskobystrický98042Obec Radnovce
100010511100010511001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Radnovce63RadnovceRimavská SobotaBanskobystrický98042Obec Radnovce
100010514100010515100,000,00ZŠ s MŠ Juraja PalkovičaFľaková 8Rimavská BaňaRimavská SobotaBanskobystrický98053Obec Rimavská Baňa
100010515100010515001,001,00ZŠ s MŠ Juraja PalkovičaFľaková 8Rimavská BaňaRimavská SobotaBanskobystrický98053Obec Rimavská Baňa
100010520100010520002,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda, Rimavská Seč 410 - RimaszécsRimavská Seč 410Rimavská SečRimavská SobotaBanskobystrický98042Obec Rimavská Seč
100010521100010521001,000,00ZŠ-Alapiskola Rimavská SečZáhradná 31Rimavská SečRimavská SobotaBanskobystrický98042Obecný úrad
100010528100010528100,000,00Materská škola-Óvoda Daxnerova 486/30 Rimavská SobotaDaxnerova 486/30Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010531100010531001,001,00Evanjelická základná škola Zlatice OravcovejDaxnerova 42Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
100010536100010536002,000,00Základná škola Š. M. DaxneraDr. V. Clementisa 1857/13Rimavská SobotaRimavská SobotaBratislavský97901Mesto Rimavská Sobota
100010539100010539002,500,00Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835/9, Rimavská SobotaDružstevná 835/9Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010541100010542101,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola és ÓvodaDúžavská cesta 1054/11Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010542100010542001,000,00Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola és ÓvodaDúžavská cesta 1054/11Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010552100010552102,002,00Materská školaI.Hatvaniho 1759/13Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská sobota
100010554100010554000,000,00Obchodná akadémia - Kereskedelmi AkadémiaK. Mikszátha 1Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97980Banskobystrický samosprávny kraj
100010564100010564005,002,00Základná škola Pavla DobšinskéhoP. Dobšinského 1744/2Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010566100010566001,001,00Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská SobotaP. Hostinského 3Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Banskobystrický samosprávny kraj
100010568100010568001,000,00Materská školaRožňavská 854/29Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010570100010570202,002,00Materská škola - ÓvodaRybárska 1743/8ARimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010576100010576000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebŠportová 1Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Banskobystrický samosprávny kraj
100010577100010577003,001,00Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály AlapiskolaŠrobárova 11/12Rimavská SobotaRimavská SobotaBanskobystrický97901Mesto Rimavská Sobota
100010587100010587000,000,00Materská škôlka Rimavské ZalužanyRimavské Zalužany č.1Rimavské ZalužanyRimavská SobotaBanskobystrický98053Obec Rimavské Zalužany
100010597100010597000,500,00ZŠ s VJM ŠirkovceŠirkovce 74ŠirkovceRimavská SobotaBanskobystrický98002Obec Širkovce
100010599100010599011,000,00MŠ s VJM - Óvoda ŠirkovceŠirkovce 74ŠirkovceRimavská SobotaBanskobystrický98002Obec Širkovce
100010610100010611001,000,00Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý VrchTeplý Vrch 57Teplý VrchRimavská SobotaBanskobystrický98023Obec Teplý Vrch
100010611100010611001,001,00Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý VrchTeplý Vrch 57Teplý VrchRimavska SobotaBanskobystrický98023Obec Teplý Vrch
100010614100010614002,000,00Materská školaDaxnerova 1085/86TisovecRimavská SobotaBanskobystrický98061Mesto Tisovec
100010616100010616003,000,00Základná škola Dr. V. Clementisa TisovecFrancisciho 803TisovecRimavská SobotaBanskobystrický98061Mesto Tisovec
100010620100010620000,000,00Evanjelické gymnáziumJesenského 836/3TisovecRimavská SobotaBanskobystrický98061Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
100010622100010622000,000,00Stredná odborná školaJesenského 903TisovecRimavská SobotaBanskobystrický98061Banskobystrický samosprávny kraj
100010624100010624001,000,00Materská škola Rimavská PílaVansovej 231/7TisovecRimavská SobotaBanskobystrický98061Mesto Tisovec
100010626100010626001,000,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarskýmUzovská Panica 127Uzovská PanicaRimavská SobotaBanskobystrický98022Obec Uzovská Panica
100010628100010628000,000,00Materská škola - ÓvodaUzovská Panica 205Uzovská PanicaRimavská SobotaBanskobystrický98022Obec Uzovská Panica
100010635100010635000,500,00Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Včelince Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Méhi44VčelinceRimavská SobotaBanskobystrický98050Obec Včelince
100010638100010638001,000,00Materská škola - ÓvodaKúpeľná 151Veľký BlhRimavská SobotaBanskobystrický98022Obecný úrad Veľký Blh
100010640100010640000,500,00Základná škola s VJM-Alapiskola, Veľký Blh-NagybalogKúpeľná 164Veľký BlhRim.SobotaBanskobystrický98022Obec-Veľký Blh
100010646100010646001,000,00Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom - IpolybalogHlavná 294Balog nad IpľomVeľký KrtíšBanskobystrický99111Obec Balog nad Ipľom
100010651100010651100,000,00Materská škola s VJM Balog nad IpľomŠportová 279Balog nad IpľomVeľký KrtíšBanskobystrický99111Obec Balog nad Ipľom
100018786100010656001,000,00Základná škola s materskou školou BušinceLučenecká 50/10BušinceVeľký KrtíšBanskobystrický99122Obec Bušince
100010661100010662000,500,00Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda CsábNa Parlagu 1ČebovceVeľký KrtíšBanskobystrický99125Obec Čebovce
100010662100010662001,001,00Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda CsábNa Parlagu 1ČebovceVeľký KrtíšBanskobystrický99125Obec Čebovce
100010664100010664100,000,00Materská školaČelovce č. 116ČelovceVeľký KrtíšBanskobystrický99141Obec Čelovce
100010670100010670002,000,00Základná škola s materskou školou Dolná StrehováImre Madácha 3Dolná StrehováVeľký KrtíšBanskobystrický99102Obec Dolná Strehová
100010679100010680000,000,00Základná škola s materskou školou HrušovHrušov, 497HrušovVeľký KrtíšBanskobystrický99142Obec Hrušov
100010680100010680001,001,00Základná škola s materskou školou HrušovHrušov, 497HrušovVeľký KrtíšBanskobystrický99142Obec Hrušov
100010704100010701200,000,00Základná škola s materskou školou Modrý KameňPoľná 540/44Modrý KameňVeľký KrtíšBanskobystrický99201Mesto Modrý Kameň
100010701100010701001,000,00Základná škola s materskou školou modrý KameňLipové námestie 296/28Modrý KajmeňVeľký KrtíšBanskobystrický99201Mesto Modrý Kameň
100010710100010710001,000,00Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda s VaVJSaM, Školská 50, NeninceŠkolská 50NeninceVeľký KrtíšBanskobystrický99126Obec Nenince
100010724100010724000,000,00Materská škola Príbelce278PríbelceVeľký KrtíšBanskobystrický99125Obec Príbelce
100010747100010747002,001,00Základná škola internátna, Veľká Čalomija 6565Veľká ČalomijaVeľký KrtíšBanskobystrický99109Obec Veľká Čalomija
100010756100010756003,000,00Základná škola Vsevoloda ČechovičaJ. A. Komenského 4Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Mesto Veľký Krtíš
100010759100010759003,001,00Základná školaNám. A. H. Škultétyho 735/9Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Mesto Veľký Krtíš
100010766100010766003,001,00Základná školaPoľná 1Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Mesto Veľký Krtíš
100010770100010770000,000,00Stredná odborná školaPoľná 10Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Banskobystrický samosprávny kraj
100010771100010771001,000,00Materská škola Poľná 2, Veľký KrtíšPoľná 849/2Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Mesto Veľký Krtíš
100010774100010774000,000,00Gymnázium Augusta Horislava ŠkultétyhoŠkolská 21Veľký KrtíšVeľký KrtíšBanskobystrický99001Banskobystrický samosprávny kraj
100010785100010785000,000,00Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským VinicaPivničná, 673VinicaVeľký KrtíšBanskobystrický99128Obec Vinica
100010786100010786001,000,00Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica - Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola IpolynyékŠkolská 10VinicaVeľký KrtíšBanskobystrický99128Obec Vinica
100010799100010799001,001,00Stredná odborná školaUlica J. A. Komenského 70/43ŽelovceVeľký KrtíšBanskobystrický99106Úrad banskobystrického samosprávneho kraja
100010804100010804001,000,00Základná škola s materskou školouUlica J. A. Komenského 81ŽelovceVeľký KrtíšBanskobystrický99106Obec Želovce
100010809100010809001,000,00Materská škola BabináDolná č. 105/17BabináZvolenBanskobystrický96261Obec Babiná
100010813100010813001,000,00Materská škola, Lhenická 34, 962 33 BudčaLhenická 34BudčaZvolenBanskobystrický96233Obec Budča
100010817100010817002,001,00Základná škola Adely Ostrolúckej v BudčiŠkolská 341/28BudčaZvolenBanskobystrický96233Obec Budča
100010818100010822001,001,00Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického - Elokované pracovisko8.marca 317/7Dobrá NivaZvolenBanskobystrický96261Obec Dobrá Niva
100010822100010822002,001,00Základná škola s materskou školou Juraja Slávika NeresnickéhoŠkolská 447/3Dobrá NivaZvolenBanskobystrický96261Obec Dobrá Niva
100010831100010829000,000,00Základná škola s materskou školou KováčováTrávniky 380/13, Základná škola s materskou školouKováčováZvolenBanskobystrický96237Obec Kováčová
100010829100010829000,500,00Základná škola s materskou školou KováčováTrávniky 380/13, Základná škola s materskou školouKováčováKováčováBanskobystrický96237Obec Kováčová
100010833100010833100,000,00Materská školaNová 2912/2LieskovecZvolenBanskobystrický96221Obec Lieskovec
100010835100010835000,500,00ZŠ LieskovecStredisková 2735/5LieskovecZvolenBanskobystrický96221Obec Lieskovec
100010842100010838102,001,00Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Ul. ČSA 109/91, OčováJ. Palárika 454/2OčováZvolenBanskobystrický96223Obec Očová
100010838100010838001,000,00Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Ul. ČSA 109/91, OčováČSA 109/91OčováZvolenBanskobystrický96223Obec Očová
100010846100010848000,000,00Základná škola s materskou školou PliešovceŠkolská 27/14PliešovceZvolenBanskobystrický96263Obec Pliešovce
100010848100010848003,000,00Základná škola s materskou školou PliešovceŠkolská 27/14PliešovceZvolenBanskobystrický96263Obec Pliešovce
100010852100010852000,000,00Materská škola119SásaZvolenBanskobystrický96262Obec Sása
100010854100010854001,001,00Základná škola s materskou školou SielnicaSielnica 15SielnicaZvolenBanskobystrický96231Obec Sielnica
100010861100010861003,002,00Základná škola A. Sládkoviča SliačPionierska 9SliačZvolenBanskobystrický96231Mesto Sliač
100010872100010872101,000,00Materská škola,1. mája161/1, Zvolen1.mája 161/1ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010879100010879200,000,00Materská škola, Centrum 2496/29, 96001 ZvolenCentrum 2496/29ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010889100010889001,500,00Základná škola sv. Dominika SaviaM.M.Hodžu, 1732/9Zvolen 1ZvolenBanskobystrický96001Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
100010891100010891003,001,00Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 ZvolenHrnčiarska 2119/1ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010896100010896000,001,00Gymnázium Ľudovíta ŠtúraHronská 1467/3ZvolenZvolenBanskobystrický96001Banskobystrický samosprávny kraj
100010901100010901100,000,00Materská školaImatra 2548/8ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010903100010903005,001,00Základná školaJ. Alexyho 1941/1ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010908100010908000,000,00Stredná odborná škola technickáJ. Švermu 1ZvolenZvolenBanskobystrický96001Banskobystrický samosprávny kraj
100010913100010913001,001,00SOŠ hotelových služieb a obchoduJabloňová 1351ZvolenZvolenBanskobystrický96001Banskobystrický samosprávny kraj
100010918100010918000,000,00Súkromná stredná športová školaJesenského 42ZvolenZvolenBanskobystrický96001PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
100010928100010928000,000,50Stredná odborná škola drevárskaLučenecká cesta 2193/17ZvolenZvolenBanskobystrický96001Banskobystrický samosprávny kraj
100010935100010935004,001,00Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 ZvolenM.Rázusa 1672/3ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010940100010940000,000,00Súkromná škola umeleckého priemysluMôťovská cesta, 8164ZvolenZvolenBanskobystrický96001Ing. Mariana Hriňová
100010942100010942000,000,00Súkromná stredná odborná škola podnikaniaNámestie mládeže 587/17ZvolenZvolenBanskobystrický96001Kongruencia spol. s r.o.
100010943100010943004,001,50Základná školaNámestie mládeže 587/17ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010951100010951003,001,00Základná školaP. Jilemnického 1035/2ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010954100010954002,001,50Základná školaP. Jilemnického 1813/1ZvolenZvolenBanskobystrický96001Mesto Zvolen
100010965100010965000,001,00Stredná priemyselná škola dopravnáSokolská 911/94ZvolenZvolenBanskobystrický96001Banskobystrický samosprávny kraj
100010972100010974002,001,00Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej, Zvolenská SlatinaT.Vansovej 353/3Zvolenská SlatinaZvolenBanskobystrický96201Obec Zvolenská Slatina
100010974100010974003,000,75Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Zvolenská SlatinaT.Vansovej 353/3Zvolenská SlatinaZvolenBanskobystrický96201Obec Zvolenská Slatina
100019647100010981000,500,00Základná škola s materskou školouBrehy 24BrehyŽarnovicaBanskobystrický96801Obec Brehy
100010981100010981002,001,00Základná škola s materskou školouBrehy 422BrehyŽarnovicaBanskobystrický96801Obec Brehy
100010985100010985001,001,00Základná škola Hodruša-Hámre 227Dolné Hámre, 227Hodruša-Hámre - Dolné HámreŽarnovicaBanskobystrický96661Obec Hodruša-Hámre
100010987100010987000,000,00Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-HámreKyslá 214Hodruša-HámreŽarnovicaBanskobystrický96661Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
100010990100010990001,001,00Materská škola Hodruša - HámreKyslá 256Hodruša - HámreŽarnovicaBanskobystrický96661Obec Hodruša - Hámre
100010995100010995000,500,00Základná škola s materskou školou Hronský BeňadikPod Kláštorom 158Hronský BeňadikŽarnovicaBanskobystrický96653Obec Hronský Beňadik
100010999100010999000,000,00Základná škola455Malá LehotaŽarnovicaBanskobystrický96642Obec Malá Lehota
100011004100011004000,001,00Gymnázium Františka ŠvantneraBernolákova 9Nová BaňaŽarnovicaBanskobystrický96801Banskobystrický samosprávny kraj
100011008100011008002,001,00Materská škola Nábrežná 2 Nová BaňaNábrežná 2Nová BaňaŽarnovicaBanskobystrický96801Mesto Nová Baňa
100011010100011010000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebOsvety 17Nová BaňaŽarnovicaBanskobystrický96801Banskobystrický samosprávny kraj
100011019100011019002,001,00Základná škola sv. AlžbetyŠkolská 15Nová BaňaŽarnovicaBanskobystrický96801Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
100011022100011022004,001,50Základná škola Jána Zemana Nová BaňaŠkolská 44/6Nová BaňaŽarnovicaBanskobystrický96801mesto Nová Baňa
100011033100011033001,001,00Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica700Tekovská BreznicaŽarnovicaBanskobystrický96652Obecný úrad
100011048100011048001,001,00Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 ŽarnovicaUl. A. Sládkoviča 1130ŽarnovicaŽarnovicaBanskobystrický96681Mesto Žarnovica
100011051100011051001,000,00Stredná odborná školaBystrická 4ŽarnovicaŽarnovicaBanskobystrický96681Banskobystrický samosprávny kraj
100011056100011056005,002,00Základná školaFraňa Kráľa 838ŽarnovicaŽarnovicaBanskobystrický96681Mesto Žarnovica
100011064100011064001,000,00Základná škola Andreja KmeťaA. Sládkoviča 24ŽarnovicaŽarnovicaBanskobystrický96681Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
100011067100011067003,001,50Základná škola s materskou školou Miroslava BielikaŽupkov 18ŽupkovŽarnovicaBanskobystrický96671Obec Župkov
100011070100011070000,000,00Materská škola Bartošova LehôtkaBartošova LehôtkaKremnicaŽiar nad HronomBanskobystrický96701Obecný úrad Bartošova Lehôtka
100011081100011081002,001,00Základná školaŠkolská 482Hliník nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96601Obec Hliník nad Hronom
100011096100011096001,000,00Základná škola Janova Lehota č.97Janova Lehota 97Janova LehotaŽiar nad HronomBanskobystrický96624Obec Janova Lehota
100011108100011108003,001,50Základná škola, Angyalova ulica 401/26, KremnicaAngyalova ulica 401/26KremnicaŽiar nad HronomBanskobystrický96701Mesto Kremnica
100011121100011121001,001,00Súkromné gymnáziumDolná 48/19KremnicaŽiar nad HronomBanskobystrický96701eMKLub
100011136100011136003,001,50Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Križku 392/8 KremnicaUl. P. Križku 392/8KremnicaŽiar nad HronomBanskobystrický96701Mesto Kremnica
100011179100011180001,000,00Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33Stará Kremnička 71Stará KremničkaŽiar nad HronomBanskobystrický96501obec Stará Kremnička
100011180100011180001,000,00Základná škola s materskou školo, Stará Kremnička 33Stará Kremnička č. 33Stará KremničkaŽiar nad HronomBanskobystrický96501obec Stará Kremnička
100011183100011183001,001,00Materská školaOkružná cesta 223/8Trnavá HoraŽiar nad HronomBanskobystrický96611Obec Trnavá Hora
100011187100011187000,500,00Materská škola VyhneVyhne 100VyhneŽiar nad HronomBanskobystrický96602Obec Vyhne
100011188100011188001,000,00Základná škola Vyhne č. 111č. 111VyhneŽiar nad HronomBanskobystrický96602Obec Vyhne
100011192100011193000,000,00Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad HronomA. Kmeťa 1285/4Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Banská Bystrica
100011193100011193002,000,75Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad HronomA. Kmeťa 1285/4Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Banská Bystrica
100011200100011200002,001,00Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad HronomUl. Dr. Janského č. 2Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Mesto Žiar nad Hronom
100011203100011203002,001,00Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad HronomDr. Janského č.8Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Mesto Žiar nad Hronom
100011209100011209000,000,00Stredná odborná škola obchodu a služiebJilemnického 1282Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Banskobystrický samosprávny kraj
100011211100011211002,001,50Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad HronomJilemnického 2Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Mesto Žiar nad Hronom
100011224100011224000,000,00Gymnázium Milana RúfusaUl. J. Kollára 2Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Banskobystrický samosprávny kraj
100011225100011225005,001,00Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad HronomM.R. Štefánika č. 17Žiar nad HronomŽiar nad HronomBanskobystrický96501Mesto Žiar nad Hronom
100011228100011228000,500,00Súkromná materská škola, Tatranská 10Tatranská 10Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický97411Materské centrum Hviezdička
100011403100011403000,000,00Stredná odborná škola techniky a služiebLaskomerského 3BreznoBreznoBanskobystrický97746Banskobystrický samosprávny kraj
100011410100011410000,000,00SOŠ služieb a lesníctvaKolpašská 1586/9Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanskobystrický96901Banskobystrický samosprávny kraj
100011435100011435000,000,00Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, BardejovJiráskova 12BardejovBardejovPrešovský8501Prešovský samosprávny kraj
100011442100011442005,000,00Základná škola Komenského 23Komenského 23BardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011446100011446200,000,00Materská škola, Komenského 24Komenského 24BardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011452100011452000,000,00Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 BardejovKomenského 5BardejovBardejovPrešovský8542Prešovský samosprávny kraj
100011456100011457001,000,00Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FaustínyPánska 2420Bardejov - Dlhá lúkaBardejovPrešovský8501Košická arcidiecéza
100011457100011457000,001,00Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FaustínyPánska 2420Bardejov - Dlhá lúkaBardejovPrešovský8501Košická arcidiecéza
100011459100011459100,000,00Materská školaNábrežná 2BardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011461100011461100,000,00Materská školaNám. arm. g. L. Svobodu 15bardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011463100011463003,001,50Základná školaNám. arm. gen. L. Svobodu 16BardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011467100011467100,000,00Materská školaNový Sad 24BardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011476100011476003,000,75Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16APod papierňou 16ABardejovBardejovPrešovský8501Mesto Bardejov
100011481100011481005,000,00Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, BardejovPod Vinbargom 1BardejovBardejovPrešovský8569Mesto Bardejov
100011488100011488000,000,00Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, BardejovPod Vinbargom 3BardejovBardejovPrešovský8501Prešovský samosprávny kraj
100011490100011490001,001,00Základná škola s materskou školou bl. ZefyrínaPoštárka 120ABardejovBardejovPrešovský8501Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia
100011504100011504005,001,00Základná škola Bartolomeja KrpelcaTarasa Ševčenku 3BardejovBardejovPrešovský8555Mesto Bardejov
100011508100011508000,000,00Súkromné gymnázium DSA, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16Nám. arm. gen. L. Svobodu 16BardejovBardejovPrešovský8501Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.
100011511100011511005,000,00Základná školaWolkerova 10BardejovBardejovPrešovský8541Mesto Bardejov
100011529100011529001,000,00Materská škola DubinnéDubinné 2DubinnéBardejovPrešovský8612Obec Dubinné
100011532100011532000,000,00Materská škola, FričkovceFričkovce 117FričkovceBardejovPrešovský8642Obec Fričkovce
100011536100011536002,001,00Základná škola s materskou školou GaboltovGaboltov 50GaboltovBardejovPrešovský8602Obec Gaboltov
100011558100011558001,000,00Základná škola s materskou školou HertníkHertník 261HertníkBardejovPrešovský8642Obec Hertník
100011563100011563000,000,00Materská škola, Hervartov 112, KľušovHervartov, 112KľušovBardejovPrešovský8622Obec Hervartov
100011570100011570000,500,00Materská škola Hrabské 43Hrabské 43HrabskéBardejovPrešovský8606Obec Hrabské 103
100011590100011590101,000,00Materská škola KoprivnicaKoprivnica č.124BardejovBardejovPrešovský8643Obec Koprivnica
100011603100011603002,001,50Základná škola v KurimeDružstevná 222KurimaBardejovPrešovský8612Obec Kurima
100011607100011607001,001,00Materská škola KurimaNižná 11KurimaBardejovPrešovský8612Obec Kurima
100011613100011613000,500,00Základna škola Lascov11LascovBardejovPrešovský8645Obec Lascov
100011616100011616001,001,00Materská škola LenartovLenartov 38LenartovBardejovPrešovský8606Obec Lenartov
100011618100011618002,000,00Základná škola LenartovLenartov 42LenartovBardejovPrešovský8606Obec Lenartov
100011625100011625100,000,00Materská škola LukovLukov 98LukovBardejovPrešovský8605Obec Lukov
100011629100011629001,000,00Materská škola Malcov133MalcovBardejovPrešovský8606Obec Malcov
100011631100011631005,002,00Základná škola v Malcoveč. 16MalcovBardejovPrešovský8606OcÚ Malcov
100011634100011634003,001,50Základná škola v MarhaniMarhaň 115MarhaňBardejovPrešovský8645Obec Marhaň
100011637100011637001,000,00Materská škola Marhaň98MarhaňBardejovPrešovský8645Obec Marhaň
100011650100011650000,000,00Materská školaNižný Tvarožec 27GaboltovBardejovPrešovský8602Obec Nižný Tvarožec
100011652100011652001,000,00Základná školaNižný TvarožecGaboltovBardejovPrešovský8602Obec Nižný Tvarožec
100011654100011654000,500,00Základná škola OsikovOsikov 102OsikovBardejovPrešovský8642Obec Osikov
100011656100011656000,000,00Materská škola OsikovOsikov 103OsikovBardejovPrešovský8642Obec Osikov
100011658100011658001,000,00Materská školaPetrová 7PetrováBardejovPrešovský8602Obec Petrová
100011659100011659001,000,50Základná školaPetrová 7PetrováBardejovPrešovský8602Obec Petrová
100011665100011665012,001,00Materská školaToplianska 152RaslaviceBardejovPrešovský8641Obec Raslavice
100011667100011667005,002,00Základná škola v RaslaviciachToplianska 144RaslaviceBardejovPrešovský8641Obec Raslavice
100011676100011676000,500,00Základná škola s materskou školou RichvaldRichvald 85BardejovBardejovPrešovský8501obec Richvald
100011679100011680100,000,00Základná škola s materskou školou RokytovRokytov 4RokytovBardejovPrešovský8601Obec Rokytov
100011680100011680000,500,00Základná škola s materskou školou RokytovRokytov 4RokytovBardejovPrešovský8601Obec Rokytov
100011682100011682000,500,00Základná škola s materskou školou SmilnoSmilno 205SmilnoBardejovPrešovský8633Obec Smilno
100011686100011686001,000,00Materská škola SnakovSnakov 49SnakovBardejovPrešovský8606Obec Snakov
100011688100011688000,500,00Základná škola Emila Kubeka SnakovSnakov 86SnakovBardejovPrešovský8606Obec Snakov
100011697100011697000,500,00Základná škola52SveržovBardejovPrešovský8602Obec Sveržov
100011705100011705000,000,00Materská škola ŠibaŠiba 142ŠibaBardejovPrešovský8622Obec Šiba
100011714100011714000,000,00Materská školaVaniškovce 49VaniškovceBardejovPrešovský8641Obec Vaniškovce
100011716100011716000,000,00Materská škola Vyšná VoľaVyšná Voľa 88LukavicaBardejovPrešovský8621Obec Vyšná Voľa
100011734100011734001,000,00Základná škola BrekovBrekov 178BrekovHumennéPrešovský6601Obec Brekov
100011760100011760002,000,00Materská školaDargovských hrdinov 18HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011763100011763005,002,00Základná školaDargovských hrdinov 19HumennéHumennéPrešovský6668Mesto Humenné
100011766100011766001,000,00Materská školaDružstevná 16HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011768100011768000,000,00Stredná odborná škola technickáDružstevná 1474/19HumennéHumennéPrešovský6601Prešovský samosprávny kraj
100011774100011774000,000,00Súkromná materská škola Duchnovičova 26 HumennéDuchnovičova 26HumennéHumennéPrešovský6601Jana Fecurová
100011776100011776003,002,00Základná škola, Hrnčiarska 13, HumennéHrnčiarska 13HumennéHumennéPrešovský6622Mesto Humenné
100011791100011791000,000,00Gymnázium arm, gen. L. Svobodu, Komenského 4, HumennéKomenského 4HumennnéHumennéPrešovský6601Prešovský samosprávny kraj
100011792100011792004,001,50Základná škola, Kudlovská 11, HumennéKudlovská 11HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011797100011797002,001,00Základná škola Laborecká 66 HumennéLaborecká 66HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011823100011823000,000,00Materská školaOsloboditeľov 1HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011825100011825001,000,00Materská škola Partizánska 22 HunmennéPartizánska 22HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011827100011828001,000,00Základná škola s materskou školou Podskalka 58, HumennéPodskalka 1815/58HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011828100011828001,000,00Základná škola s materskou školou Podskalka 58, HumennéPodskalka 1815/58HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011831100011831004,001,00Základná škola, Pugačevova 1381/7, HumennéPugačevova 1381/7HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011835100011835003,001,50Základná škola, SNP 1, HumennéSNP 1HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011845100011845004,001,00Základná škola Jána ŠvermuŠtefánikova 31HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011855100011855001,000,00Materská školaTyršova 1HumennéHumennéPrešovský6601Mesto Humenné
100011868100011871001,000,00Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad CirochouGaštanová 10Kamenica nad CirochouHumennéPrešovský6783Obec Kamenica nad Cirochou
100011871100011871002,000,00Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad CirochouOsloboditeľov 204/2Kamenica nad CirochouHumennéPrešovský6783Obec Kamenica nad Cirochou
100011884100011884002,001,00Základná škola s materskou školou, Koškovce 134Koškovce 134KoškovceHumennéPrešovský6712Obec Koškovce
100011901100011901001,001,00Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou 250Školská 250Modra nad CirochouHumennéPrešovský6782Obec Modra nad Cirochou
100011915100011915001,000,00Základná škola OhradzanyOhradzany 162OhradzanyHumennéPrešovský6722Obec Ohradzany
100011940100011940010,000,00Materská škola Slovenská Volová97OhradzanyHumennéPrešovský6722Obec Slovenská Volová
100011948100011945000,000,00Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1Topoľovka č.1TopoľovkaHumennéPrešovský6745Obec Topoľovka
100011945100011945001,000,00Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1Topoľovka č.1TopoľovkaHumennéPrešovský6745Obec Topoľovka
100011953100011954001,001,00Základná škola s materskou školou Udavské 80Udavské 80UdavskéHumennéPrešovský6731Obec Udavské
100011954100011954001,001,00Základná škola s materskou školou Udavské 80Udavské 80UdavskéUdavskéPrešovský6731Obec Udavské
100011988100011984011,001,00Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121121HolumnicaKežmarokPrešovský5994Obec Holumnica
100011990100011990012,000,00Materská škola, Školská 231/2, HuncovceŠkolská 231/2HuncovceKežmarokPrešovský5992Obec Huncovce
100011992100011992004,000,75Základná škola, Školská 212/19, HuncovceŠkolská 212/19HuncovceKežmarokPrešovský5992Obec Huncovce
100011997100011997011,001,00Materská škola IhľanyIhľany 51IhľanyKežmarokPrešovský5994Obec Ihľany
100012000100012000001,000,00Základná škola s materskou školou JurskéJurské 140JurskéKežmarokPrešovský5994Obec Jurské
100012013100012013005,001,00Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, KežmarokHradné námestie 38KežmarokKežmarokPrešovský6001Mesto Kežmarok
100012018100012018000,000,00Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, KežmarokHviezdoslavova 20KežmarokKežmarokPrešovský6014Prešovský samosprávny kraj
100012027100012027003,002,00Stredná odborná škola agropotravinárska a technickáKušnierska brána 349/2KežmarokKežmarokPrešovský6001Prešovský samosprávny kraj
100012031100012031000,000,00Hotelová akadémia Otta BruckneraDr. Alexandra 29AKežmarokKežmarokPrešovský6001Prešovský samosprávny kraj
100012036100012037001,000,00Základná škola s materskou školou sv. KrížaPetržalská 21KežmarokKežmarokPrešovský6001Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100012037100012037005,001,00Základná škola s materskou školou sv. KrížaPetržalská 21KežmarokKežmarokPrešovský6001Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
100012047100012047004,000,00Zákadná škola Krížová Ves43Krížová VesKežmarokBratislavský5901Obec Krížová Ves
100012050100012050022,001,00Materská škola Krížová Ves66Krížová VesKežmarokPrešovský5901Obec Krížová Ves
100012058100012058010,000,00Materská škola Generála Svobodu 40Gen. Svobodu 40ĽubicaKežmarokPrešovský5971Obec Ľubica
100012061100012061004,001,00Základná škola, Školská 1, ĽubicaŠkolská 1039/1ĽubicaKežmarokPrešovský5971Obec Ľubica
100012066100012066201,001,00Materská škola Malý SlavkovGerlachovská 54Malý SlavkovKežmarokPrešovský6001Obec Malý Slavkov
100012076100012076013,000,00Materská škola PodhoranyPodhorany 38PodhranyKežmarokPrešovský5993Obec Podhorany
100019205100012081002,000,00Základná škola s materskou školou RakúsyRakúsy 462RakúsyKežmarokPrešovský5976Obecný úrad Rakúsy
100012081100012081003,000,00Základná škola s materskou školou RakúsyRakúsy 81RakúsyKežmarokPrešovský5976Obec Rakúsy
100012089100012089001,000,00Materská škola, Mierová 636/15, Spišská BeláMierová 636/15Spišská BeláKežmarokPrešovský5901Mesto Spišská Belá
100012091100012091002,000,00ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská BeláMoskovská 20Spišská BeláKežmarokPrešovský5901Mesto Spišská Belá
100012095100012095005,001,00Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská BeláŠtefánikova 19Spišská BeláKežmarokPrešovský5901Mesto Spišská Belá
100012112100012109000,000,00Základná škola s materskou školou Spišské HanušovceSpišské Hanušovce 68Spišské HanušovceKežmarokPrešovský5904Obec Spišské Hanušovce
100012109100012109002,001,00Základná škola s materskou školou Spišské HanušovceSpišské Hanušovce 66Spišské HanušovceKežmarokPrešovský5904Obec Spišské Hanušovce
100012116100012119012,001,00Základná škola s materskou školou33Stráne pod TatramiKežmarokPrešovský5976Obec Stráne pod Tatrami
100012119100012119003,000,00Základná škola s materskou školou33Stráne pod TatramiKežmarokPrešovský5976Obec Stráne pod Tatrami
100012120100012120011,001,00MATERSKÁ ŠKOLA TOPORECŠkolská 2/1ToporecKežmarokPrešovský5995Obec Toporec
100012137100012134022,002,00Základná škola s materskou školou, Školská 267,Veľká LomnicaŽelezničná 115Veľká LomnicaKežmarokPrešovský5952Obec Veľká Lomnica
100012134100012134004,002,00Základná škola s materskou školou, Školská 267, Veľká LomnicaŠkolská 267Veľká LomnicaKežmarokPrešovský5952Obec Veľká Lomnica
100012142100012141000,000,00Základná škola s materskou školouVlková 18VlkováKežmarokPrešovský5972Obec Vlková
100012141100012141000,500,00Základná škola s materskou školouVlková 18VlkováKežmarokPrešovský5972Obec Vlková
100012144100012145000,000,00Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70Vlkovce 70VlkovceKežmarokPrešovský5971Obec Vlkovce
100012153100012153000,001,50Základná školaVrbov 266VrbovKežmarokPrešovský5972Obec Vrbov
100012156100012156002,000,00Materská škola Výborná 8Výborná 8VýbornáKežmarokPrešovský5902Obec Výborná
100012157100012157001,000,00Základná škola, Žakovce 7070ŽakovceKežmarokPrešovský5973Obec Žakovce
100012164100012165001,001,00Základná škola s materskou školou, Bijacovce 5Bijacovce 5BijacovceLevočaPrešovský5306Obec Bijacovce
100012165100012165001,00