Viac ako 46-tisíc žiakov čaká celoslovenské externé testovanie – Testovanie 9 2023

V najbližších dňoch sa uskutoční celoslovenské externé testovanie – Testovanie 9 2023 (T9 2023), ktorého sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy. Vyše 46 600 žiakov z 1 642 škôl v stredu 22. marca 2023 absolvuje test z matematiky  a test z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra). Vo štvrtok 23. marca 2023 absolvujú žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským test z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra a žiaci školy s  vyučovacím jazykom ukrajinským absolvujú test z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra.

Celkom je na T9 2023 prihlásených 46 617 žiakov z 1 642 škôl, z toho je 4 787 žiakov zo 170 stredných škôl s osemročným a päťročným vzdelávacím programom. Z celkového počtu prihlásených žiakov na T9 2023 je 43 754 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským, 2 689 žiakov zo škôl s VJ maďarským a 12 žiakov z jednej školy s VJ ukrajinským. Medzi prihlásenými je 4 527 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testy zo všetkých vyučovacích predmetov, okrem ukrajinského jazyka a literatúry, pozostávajú z 30 úloh.  Test zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry obsahuje popri 20 úlohách s výberom odpovede aj 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky je zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci budú mať na riešenie testu zo slovenského jazyka a maďarského jazyka k dispozícii 70 minút a na riešenie testu z matematiky budú mať 90 minút. V rámci testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s VJ maďarským bude overovaná aj oblasť počúvanie s porozumením. Na riešenie testu budú mať žiaci k dispozícii 70 minút. Žiaci školy s VJ ukrajinským absolvujú v rovnaký deň test z ukrajinského jazyka a literatúry, ktorý obsahuje 20 úloh s časovou dotáciou 50 minút. Zadania testových úloh budú v deň ich administrácie do 15.00 h zverejnené na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý T9 2023 zabezpečuje.

Všetky testy budú vyhodnocované centrálne elektronicky. Kľúče správnych odpovedí k jednotlivým testom budú zverejnené na webovej stránke NIVaM do 30. marca 2023.

Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych, najmä zdravotných dôvodov nezúčastnia testovania v riadnom termíne, je určený náhradný termín T9 2023. Ten je stanovený na 4. a 5. apríl 2023 a uskutoční sa v školách určených regionálnymi úradmi školskej správy. Zoznam týchto škôl NIVaM zverejní do 31. marca 2023.

Výsledky žiakov z T9 2023 v elektronickej podobe získajú základné školy aj stredné školy (na účely prijímacieho konania) 21. apríla 2023. Výsledkové listy žiakov budú školám doručené elektronickou poštou do 12. mája 2023.

Bližšie informácie k realizácií T9 2023 sú dostupné na tejto webovej stránke NIVaM: Testovanie 9 v šk. roku 2022/2023

 

Zdroj ilustračnej foto: canva.com

 

Zdielať tento článok