V Tatranskej Lomnici sa uskutočnil workshop zameraný na podporu multilingválnych tried

V dňoch 20. – 21. júna 2023 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v Slovenskej republike a Národným pedagogickým inštitútom v Českej republike dvojdňový prezenčný workshop Podpora multilingválnych tried. V roku 2023 je iniciatíva realizovaná pre limitovaný počet záujemcov len vo vybraných krajinách Rady Európy: Belgicko, Estónsko, Írsko, Montenegro, Srbsko, Slovenská a Česká republika, Švédsko. Tematicky zameraný workshop s podporou ECML bol organizovaný na Slovensku po štvrtý rok.

Podujatie otvorila riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Svetlana Síthová, ktorá uviedla, že ide o prvé medzinárodné podujatie dvoch krajín vyplývajúce zo spoločnej iniciatívy Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie, v rámci ktorého sa stretávajú slovenskí i českí odborníci, učitelia zaoberajúci sa predmetnou témou pod záštitou ECML. Cieľom dvojdňového workshopu bolo podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi, posilniť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti hodnotenia a hodnotenia jazykových kompetencií žiakov, zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov. Priestor bol venovaný aj medzinárodnému sieťovaniu účastníkov a expertov medzinárodnej iniciatívy. Workshop bol vedený expertmi ECML prof. Terry Lamb, PhD., University of Westminster (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a Catherine Carré-Karlinger, Pedagogische Hochschule Oberösterreich (Rakúsko).

Prvý deň workshopu sa zameriaval na skúsenosti a prax v oblasti jazykového vzdelávania detí-cudzincov, reflexii postojov k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, plurilingválnym aktivitám a manažmentu triedy, rozvoju plurilingválnej dimenzie vo všetkých vyučovacích predmetoch, problematike hodnotenia v multilingválnych školách/triedach. 

Druhý deň workshopu bol zameraný na budovanie vzťahov a spolupráce medzi školami a komunitou. Facilitátori workshopu objasnili ako najlepšie pracovať s rodičmi, plánovať aktivity, podporovať inklúziu aj spoluprácu s inými, napríklad školskými organizáciami. Záver stretnutia patril kolaboratívnemu plánovaniu pre inkluzívne viacjazyčné vzdelávanie. Účastníci mali za úlohu identifikovať si priority, vďaka ktorými obohatia vlastné učebné skúsenosti a prax. Počas celého workshopu si účastníci vymenili skúsenosti a experti ECML, ktorí workshop facilitovali, nevynechali ani inšpiratívne príklady dobrej praxe, čím účastníkov podporili v myšlienke stavať mosty medzi všetkými jazykmi a povzbudzovať zakomponovať do praxe v triede viacjazyčné aktivity. 

Na konci workshopu dostali účastníci oboch krajín certifikáty Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy.

„Terry Lamb a Catherine Carré-Karlinger sú veľmi vynikajúci lektori, kolegovia sú veľmi príjemní, cítim sa tu bezpečne. Zaujal ma aj výber tém, na ktoré sa workshop zameriava. Pre mňa najdôležitejšia bola podpora tém tolerancie a rešpektu. Tieto témy budem šíriť aj v mojej praxi,“ zhodnotila prvý deň účastníčka workshopu Petra Lexová. „Workshop bol mimoriadne obohacujúci a všetky získané poznatky využijem v budúcnosti v mojej kariére a aplikujem ich do mojej triedy,“  Patrícia Petrová. „ Je naozaj česť tu byť a som vďačná za možnosť naučiť sa nové trendy v prístupe multilingválnych tried,“  zhodnotila Andrea Vajduláková prebiehajúci workshop. Experti Terry Lamba Catherine Carré-Karlinger sa zhodli, že účastníci workshopov boli mimoriadne aktívni, komunikatívni a celkovo zhodnotil stretnutie ako veľmi podnetné a prínosné. 

Všetkým účastníkom srdečne ďakujeme za vynikajúcu atmosféru počas workshopu a dúfame, že získané poznatky a nové kontakty budú užitočnými pomocníkmi v ich ďalšom profesijnom smerovaní.

 

         

 

 

Iniciatíva je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy a Európskou komisiou. / Initiative is carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.

www.ecml.at/ec-cooperation

 

Koordinácia iniciatívy Podpora multilingválnych tried:
PhDr. Denisa Ďuranová, členka Správnej rady ECML za SR
denisa.duranova@nivam.sk


PhDr. Jitka Maříková Tůmová, národná nominačná autorita pri ECML za ČR
jitka.marikova@npi.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdielať tento článok