Vzdelávanie

Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja obsahovo nadväzuje na aktivity a projekty Metodicko- pedagogického centra podľa usmernenia, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formou a zabezpečuje online formou vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania vo vzdelávacích skupinách otvorených pred účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.) v súlade s jeho prechodnými ustanoveniami. MPC pripravilo pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) nové formy online vzdelávania:

  • KONZULTÁCIE (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach – vstúpiť do online miestnosti môžete po dohode s konzultantom aj ako hosť – bez registrácie)
  • UČITEĽSKÉ FÓRA – online priestor na diskusiu
  • WEBINÁRE – vzdelávacie online podujatia, ktoré sú určené pre prihlásených účastníkov vzdelávania (v ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť na vzdelávaní a bude vydané potvrdenie o účasti/aktívnej účasti na webinári)

Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja (predtým MPC) aj naďalej v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. zabezpečuje atestačný proces a priebežne poskytuje rôzne druhy odborno-metodickej pomoci:

  • INŠPIRÁCIE – obsahom rubriky budú tipy na učebné činnosti overené v praxi, didaktické hry a iné aktivity, ktoré pripravili učitelia profesijného rozvoja  v spolupráci s lektormi a účastníkmi vzdelávania, ako aj zaujímavé podnety, skúsenosti a príklady zo zahraničia
  • MATERIÁLY NA STIAHNUTIE  – tematický výber publikácií, učebných textov a článkov
  • AKTUALITY – aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti , rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Postupne pre vás pripravujeme a zverejňujeme v elektronickej podobe jednotlivé čísla (5) časopisu PEDAGOGICKÉ ROZHĽADY. Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z.. V tejto súvislosti MPC požiadalo MŠVVaŠ SR o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania. Na základe oprávnenia č. 7/2019 – IV na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na profesijný rozvoj, oprávnenia č. 8/2019 – IV na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na pedagogickú diagnostiku detí a žiakov a oprávnenia č. 9/2019 – IV na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na výchovno-vzdelávací proces a proces odbornej činnosti je MPC oprávneným poskytovateľom tohto druhu vzdelávania, ktoré sa bude realizovať v súlade s novým zákonom a vykonávacím predpisom (vyhláškou). Ako oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania môže MPC poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením
MPC pripravuje programy vzdelávania alebo moduly programov vzdelávania, po ich schválení bude ponuka vzdelávania zverejnená na webovej stránke MPC v časti Vzdelávanie.

O zmenách a novinkách vás budeme priebežne informovať na webovej stránke MPC v časti aktuality a prihlásených účastníkov aj prostredníctvom centrálneho informačného systému. 

Katalóg programu vzdelávania na školský rok 2022-2023

Schválené programy vzdelávania

Ponuka vzdelávania na školský rok 2021/2022

Vzdelávacie skupiny

Aktuálne realizované podujatia

On-line vzdelávanie Odboru vzdelávania a profesijného rozvoja

Katalóg programu vzdelávania na školský rok 2021/2022

Katalóg – rozšírenie ponuky vzdelávania na rok 2021/2022