Spustili sme jazykové vzdelávania na podporu učiteľov slovenčiny i pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny

NIVAM  v spolupráci so Studia Academica Slovaca a Unicef začal počas marca realizovať  dve série jazykových kurzov – Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka a Slovenčina ako cudzí jazyk.  Cieľom prvého z nich je rozšíriť učiteľkám a učiteľom slovenčiny kvalifikáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Druhý kurz sa zameriava na jazykovú prípravu pedagogických  a odborných zamestnancov z Ukrajiny.

Jazyková bariéra tvorí jednu z hlavných prekážok efektívneho začleňovania detí odídencov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny do slovenského školstva. V rámci nášho projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme v spolupráci s Unicef, sme vo februári 2023 zverejnili 2 výzvy. Vďaka nim sa nám podarí zvýšiť počet učiteliek a učiteľov pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a jazykové kompetencie ukrajinského odborného personálu  s cieľom zamestnať sa v slovenských školách.

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Do výzvy Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka sa zapojilo 68 učiteliek a učiteľov slovenského jazyka pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Prvá skupina 35 účastníkov začala so vzdelávaním v prvej polovici marca.  Atmosféra počas prvých stretnutí bola veľmi produktívna, učitelia sa aktívne zapájali a hľadali okamžité praktické možnosti aplikácie získaných vedomostí v triedach.

Slovenčina ako cudzí jazyk

Záujem o jazykové vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny vysoko prevyšoval kapacitu ponúkaného kurzu. Prihlásilo sa nám 267 záujemcov, medzi ktorými boli ukrajinskí učitelia materských škôl, základných i stredných škôl, majstri odborného výcviku, psychológovia, logopédi, vychovávatelia, asistenti,  učitelia základnej umeleckej školy, zahraniční lektori, učitelia jazykových škôl, špeciálni pedagógovia, digitálni koordinátori a kariéroví poradcovia. Prvých 70 záujemcov má za sebou už prvé hodiny vzdelávania. Časť  z nich už dnes pracuje na školách alebo v neziskových organizáciách, ostatní sa o miesto na školách uchádzajú, ale chýba im potrebné jazykové vzdelávanie. Vzdelávanie prebieha hybridnou formou v rôznych jazykových úrovniach. Úspešní absolventi budú môcť v rámci kurzu získať štátnu záverečnú skúšku zo slovenského jazyka, čo im umožní získať status pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Sme radi, že sa nám v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní podarilo s finančnou podporou Unicefu rozšíriť kapacitu vzdelávania aj pre ostatných prihlásených účastníkov. Tí budú zaradení do kurzov, ktoré plánujeme otvoriť v mesiacoch júl a september 2023.

Zdroj fotografií: Studia Academica Slovaca
Zdielať tento článok