Skúšku dospelosti skladá tento rok viac ako 41 tisíc žiakov. Vieme, ako sa im darilo v externej časti maturitnej skúšky

Väčšina gymnazistov má za sebou už aj ústne maturitné skúšky a do 7. júna 2024 ich absolvujú žiaci aj na ostatných stredných školách. V tomto školskom roku maturuje vyše 41 tisíc žiakov zo 688 škôl, z toho takmer 58 % tvoria žiaci stredných odborných škôl, necelých 37 % maturantov predstavujú žiaci gymnázií. Zvyšné percentá tvoria žiaci konzervatórií, stredných športových škôl a škôl umeleckého priemyslu. Všetci títo žiaci v marci, v prípade náhradného termínu v apríli, povinne absolvovali test a písomnú prácu z vyučovacieho jazyka, druhého vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. Žiaci, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet absolvovali písomný test. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) už pozná výsledky externej časti maturitnej skúšky.

Maturita je pre našich študentov významným krokom do dospelosti a som hrdý na všetkých, ktorí tento náročný proces zvládli. Snažíme sa neustále zlepšovať podmienky a kvalitu vzdelávania, aby mal každý žiak šancu dosiahnuť svoje najlepšie výsledky. Teším sa z úspechov našich maturantov a verím, že tieto skúsenosti ich pripravia na ďalšie výzvy, ktoré na nich čakajú,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Zo slovenského jazyka a literatúry písomne maturovalo 91,2 % žiakov. Zo skupiny cudzích jazykov najviac žiakov maturovalo z anglického jazyka – 87,1 %, ďalšie dva najviac zastúpené jazyky boli nemecký jazyk – 2,1 % a ruský jazyk – 1,3 %. Z matematiky písomne maturovalo 11,6 % všetkých maturantov.

Vyše 41 tisíc maturantov a 688 zapojených stredných škôl

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa konal v dňoch 12. – 15. marca 2024 a zúčastnilo sa na ňom 40 950 žiakov. Náhradný termín písomných maturít, ktorý sa konal 9. – 11. apríla 2024, absolvovalo 104 žiakov stredných škôl. Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky boli regionálnymi úradmi školskej správy stanovené pre jednotlivé školy v období od 22. mája do 7. júna 2024.

Z celkového počtu 41 034 maturantov v školskom roku 2023/2024 bolo 2 507 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,1 % zo všetkých zúčastnených žiakov). Do písomných maturít sa v tomto školskom roku zapojilo 688 stredných škôl, z toho bolo 626 s vyučovacím jazykom slovenským, 33 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Písomná maturita mala štandardne dve časti

Žiaci písomne absolvovali maturitu v dvoch častiach: externú časť maturitnej skúšky (EČ MS), ktorú predstavoval centrálne zadávaný a centrálne vyhodnocovaný test, a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú tvorila slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) a písomná práca na štruktúrované zadanie (slovenský jazyk a slovenská literatúra, druhé vyučovacie jazyky a cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí sa na vysvedčení o maturitnej skúške uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli zadávané centrálne, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NIVaM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne absolvoval iba externú časť maturitnej skúšky.

Výsledky prezentované v ďalšej časti sa vzťahujú na súbor žiakov, ktorí absolvovali marcový riadny termín.

Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitnú skúšku vyše 37 tisíc žiakov. Z cudzích jazykov viedla angličtina

Z celkového počtu testovaných žiakov v riadnom termíne bolo:

 • 15 077 žiakov z gymnázií (36,8 %),
 • 23 625 žiakov zo stredných odborných škôl (57,7 %),
 • 1 092 žiakov zo škôl umeleckého priemyslu (2,7 %),
 • 789 žiakov zo stredných športových škôl (1,9 %),
 • 367 žiakov z konzervatórií (0,9 %).

Žiaci písali EČ MS z vyučovacích jazykov, a to 37 337 žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom slovenským, 1 494 žiakov z predmetu maďarský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov z ukrajinského jazyka a literatúry. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským zároveň absolvovalo 1 494 žiakov aj test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka. Na výber bol anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci z gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti – úroveň B2. Žiaci zo stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.

Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka – 96,2 % z celkového počtu 37 047 maturantov z cudzích jazykov; nasleduje nemecký jazyk, ktorý si vybralo 2,3 % maturantov z cudzích jazykov, a ruský jazyk – 1,4 %. Z francúzskeho jazyka na úrovni B2 maturovalo 10 žiakov, na úrovni B1 jeden žiak; zo španielskeho jazyka na úrovni B2 maturovalo osem žiakov, na úrovni B1 jeden žiak a jeden žiak tiež maturoval z talianskeho jazyka na úrovni B2.

Pre matematiku sa rozhodlo necelých 12 % maturantov v riadnom termíne 

Žiaci z gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci zo stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 4 779 žiakov (11,7 % všetkých maturantov v riadnom termíne), z toho 3 416 žiakov ako voliteľný predmet a 1 363 žiakov ako dobrovoľný predmet.

Opravný a ďalší náhradný termín je stanovený na začiatok septembra  

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne, majú možnosť zopakovať túto časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Rovnako žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný vážny dôvod nemohli maturovať ani v marci, ani v apríli, sa môžu prihlásiť na septembrový náhradný termín.

Opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 3. – 6. septembra 2024. Na túto skúšku sa žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 28. júna 2024.


Výsledky externej časti maturitnej skúšky na úrovni predmetov  v školskom roku 2023/2024 – riadny termín:


 • Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) písalo 37 337 žiakov. Žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,1 %.

Priemerná úspešnosť žiakov gymnázií bola 67,9 %, z toho žiakov gymnázií so 4-ročným štúdiom 67,0 %, s 5-ročným štúdiom 68,1 % a žiaci gymnázií s 8-ročným štúdiom mali úspešnosť 70,1 %, pričom rozdiely medzi týmito úspešnosťami nie sú vecne významné.

Žiaci stredných odborných škôl dosiahli významne nižšiu priemernú úspešnosť ako gymnazisti – 48,1 %, žiaci stredných športových škôl dosiahli priemernú úspešnosť 51,1 %, žiaci konzervatórií uspeli v priemere na 54,8 % a žiaci škôl umeleckého priemyslu dosiahli priemernú úspešnosť 52,5 %.

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (8,3 % maturantov zo SJL) dosiahli lepšie výsledky  – priemernú úspešnosť 62,9 % na úrovni strednej vecnej významnosti ako súkromné školy – priemerná úspešnosť 51,2 % (9,3 % maturantov zo SJL). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné navzájom, a aj s národným priemerom.

Žiakov, ktorí neuspeli v teste, t. j. mali úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 %, bolo 3 467 (9,3 % maturantov zo SJL); z toho bolo 93 gymnazistov.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci približne rovnako úspešní v literárnej zložke (gymnáziá s priemernou úspešnosťou 66,9 %, stredné odborné školy s priemernou úspešnosťou 45,5 %) a v jazykovej zložke (gymnáziá s priemernou úspešnosťou 65,5 %, stredné odborné školy s priemernou úspešnosťou 46,6 %) a najúspešnejší boli žiaci v úlohách, v ktorých používali zručnosť čítanie s porozumením, pričom gymnazisti dosiahli v tejto oblasti priemernú úspešnosť 73,4 % a žiaci stredných odborných škôl 55,4 %.

 • Maďarský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Test z maďarského jazyka a literatúry (MJL) písalo 1 494 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 55,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu priemernú úspešnosť (66,3 %) ako žiaci stredných odborných škôl (47,8 %) na úrovni silnej vecnej významnosti.

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (4,6 % maturantov z MJL) dosiahli stredne vecne významne lepšie výsledky ako súkromné školy (20,1 % maturantov z MJL). Štátne školy (75,3 % maturantov z MJL) sa od škôl ostatných typov zriaďovateľov neodlišovali. Z hľadiska krajov tiež možno výsledky považovať za porovnateľné.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % (neúspešné absolvovanie testu) v riadnom termíne dosiahlo 149 žiakov (10,0 % maturantov z MJL).

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL) písalo 1 494 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 51,5 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu priemernú úspešnosť (61,3 %) ako žiaci stredných odborných škôl (44,8 %), rozdiel bol silne vecne významný.

Z hľadiska zriaďovateľa bol mierne vecne významný rozdiel v úspešnosti medzi súkromnými (20,1 % maturantov zo SJSL) a cirkevnými školami (4,6 % maturantov zo SJSL); rozdiel medzi štátnymi školami (75,3 % maturantov zo SJSL) a školami ostatných zriaďovateľov nebol vecne významný. Podľa krajov žiaci v Banskobystrickom kraji dosiahli stredne vecne významne nižšiu priemernú úspešnosť (44,1 %) oproti národnému priemeru. Rozdiely medzi Banskobystrickým krajom v porovnaní s Trnavským a Košickým krajom boli mierne vecne významné; ostatné rozdiely neboli vecne významné.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % (neúspešné absolvovanie testu) v riadnom termíne dosiahlo 216 žiakov (14,5 % maturantov zo SJSL).

 • Ukrajinský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 67,8 %. Test písalo 26 žiakov jedného štátneho gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešovskom kraji. Všetci žiaci dosiahli úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 • Matematika

Priemerná úspešnosť testu bola 56,8 %. Maturitu z matematiky (MAT) si vybralo 4 779 žiakov, z toho bolo 74,3 % žiakov gymnázií, 24,8 % žiakov stredných odborných škôl, 39 žiakov (0,8 %) stredných športových škôl a 6 žiakov (0,1 %) školy umeleckého priemyslu.

Priemerná úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 65,0 %, a ako dobrovoľný predmet bola 64,6 %. Priemerná úspešnosť žiakov stredných športových škôl, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 53,3 %, a ako dobrovoľný predmet bola 28,3 %. Žiaci stredných odborných škôl, ktorí maturujú z matematiky len ako z dobrovoľného predmetu, dosiahli priemernú úspešnosť 32,7 %, čo predstavuje silne vecne významný rozdiel oproti výsledku gymnazistov. Žiaci škôl umeleckého priemyslu (6 žiakov), ktorí tiež maturujú z matematiky len ako z dobrovoľného predmetu, dosiahli priemernú úspešnosť 38,9 %, pričom tu rozdiely neinterpretujeme vzhľadom na nízky počet žiakov.

Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (83,1 % maturantov z MAT), súkromných (4,6 % maturantov z MAT) či cirkevných škôl (12,3 % maturantov z MAT).

Výsledky škôl na úrovni krajov sú navzájom porovnateľné, bez vecne významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme v matematike nezaznamenali významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov z osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 587 žiakov (12,3 % maturantov z MAT). Z tohto počtu bolo 80 žiakov z gymnázií, 2 žiaci zo stredných športových škôl, 3 žiaci zo škôl umeleckého priemyslu a 502 žiakov zo stredných odborných škôl. Z 80 neúspešných gymnazistov si 73 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet a zo stredných športových škôl si ju vybral 1 žiak, čo znamená, že 74 žiakov si musí zopakovať písomnú maturitnú skúšku z matematiky.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti základy matematiky (priemerná úspešnosť 70,6 %), rovnako aj žiaci stredných športových škôl (priemerná úspešnosť 60,9 %) a žiaci stredných odborných škôl (priemerná úspešnosť 43,1 %) a škôl umeleckého priemyslu (priemerná úspešnosť 51,4 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v oblasti planimetria (gymnáziá 56,7 %, stredné športové školy 39,9 %, stredné odborné školy 22,7 %, školy umeleckého priemyslu 16,7 %); pre žiakov zo stredných odborných škôl a škôl umeleckého priemyslu bola problémová aj oblasť stereometria (priemerná úspešnosť stredných odborných škôl 25,2 %, škôl umeleckého priemyslu 20,0 %). Vo všetkých oblastiach testu dosiahli žiaci gymnázií v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl lepšie výsledky na úrovni strednej až silnej vecnej významnosti.

 • Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 (18 018 žiakov) bola 58,0 %priemerná úspešnosť na úrovni B2 (15 259 žiakov) bola 76,1 % a priemerná úspešnosť na úrovni C1 (2 377 žiakov) bola 76,7 %.

Podľa krajov neboli rozdiely vo výsledkoch na úrovniach B1 a B2 vecne významné. Na úrovni C1 boli výsledky žiakov z Bratislavského kraja (priemerná úspešnosť 79,2 %) mierne vecne významne lepšie oproti národnému priemeru. Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2, C1 v anglickom jazyku nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl.

Z pohľadu druhu školy sme v anglickom jazyku na jazykovej úrovni B2 zistili silne vecne významne horší výsledok žiakov stredných športových škôl voči národnému priemeru (3,2 % z celkového počtu žiakov maturujúcich z anglického jazyka na úrovni B2, priemerná úspešnosť 65,1 %).

Neúspešných žiakov, ktorí mali v teste riadneho termínu úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 %, bolo na úrovni B1 2 148 (11,9 % žiakov na tejto úrovni), na úrovni B2 to bolo 188 žiakov (1,2 % žiakov na tejto úrovni) a na úrovni C1 14 žiakov (0,6 % žiakov na tejto úrovni).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 64,6 %), rovnako aj žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 84,8 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti gramatika a lexika (53,5 %) a na úrovni B2 rovnako v časti gramatika a lexika (68,5 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci na úrovni C1 tiež dosiahli najlepšie výsledky v časti počúvanie s porozumením (priemerná úspešnosť 78,3 %), nasleduje časť čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 77,6 %) a časť používanie jazyka (priemerná úspešnosť 74,0 %).

 • Nemecký jazyk

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (531 žiakov) bola 39,8 %Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (129 žiakov) bola 73,4 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 (197 žiakov) bola 61,9 %.

Podľa krajov dosiahli na úrovni B1 žiaci z Trnavského kraja (priemerná úspešnosť 47,3 %) lepší výsledok na úrovni stredne vecnej významnosti voči národnému priemeru. Výsledky žiakov z Banskobystrického kraja (priemerná úspešnosť 31,9 %) boli oproti národnému priemeru horšie na úrovni silnej vecnej významnosti; v Košickom kraji (priemerná úspešnosť 32,9 %) boli horšie ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti. Podľa zriaďovateľa školy boli medzi žiakmi štátnych a súkromných škôl maturujúcimi na úrovni B1 zaznamenané mierne vecne významné rozdiely v prospech žiakov súkromných škôl. Na úrovni C1 neboli zistené vecne významné rozdiely z hľadiska zriaďovateľa a na úrovni B2 rozdiely pre nízke počty žiakov neinterpretujeme.

Žiakov, ktorí získali úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 %, a teda nezvládli úspešne test na úrovni B1, bolo 203 (38,2 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), na úrovni B2 to bolo 9 žiakov (7,0 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni) a na úrovni C1 17 žiakov (8,6 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti gramatika a lexika (priemerná úspešnosť 41,5 %), na úrovni B2 v časti čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 76,5 %). Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v časti čítanie s porozumením na úrovni B1 (38,9 %) a na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (70,9 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (priemerná úspešnosť 71,5 %), naopak, najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli v časti používanie jazyka (54,3 %).

 • Ruský jazyk

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 (312 žiakov) bola 49,1 %Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 (36 žiakov) bola 50,6 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni C1 (167 žiakov) bola 66,5 %.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 63 žiakov (20,2 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to bolo 12 žiakov (33,3 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni) a na úrovni C1 mal úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % žiak (0,6 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni).

 • Francúzsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 (10 žiakov) bola 66,3 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak) bola 45,0 %.

 • Španielsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (8 žiakov) bola 83,3 %. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak) bola 40,0 %.

 • Taliansky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 (1 žiak) bola 82,5 %.

 • Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Maturity 2024

Viac informácií o výsledkoch EČ MS 2024 nájdete TU.

Výsledky škôl z EČ MS v jednotlivých predmetoch budú najneskôr do 3. júna 2024 zverejnené na portáli Výsledky testovaní.

Zdielať tento článok