ERASMUS+ Slovenčina pre deti cudzincov

NÁZOV PROJEKTU
Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

ČÍSLO PROJEKTU
2019-1-SK01-KA201-060698

GRANTOVÁ SCHÉMA
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Súkromná jazyková škola iCan, Slovenská republika (hlavný koordinátor projektu)
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
eMeLeS Limited, Írska republika
Petit Slavik, Francúzska republika
Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

ANOTÁCIA
Národný inštitút vzdelávania a mládeže je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov, ktorý bol schválený pod číslom 2021-1SK01-KA220-SCH-000031588. Koordinačnou organizáciou projektu je Súkromná jazyková škola iCan. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže sú eMeLeS Limited, Petit Slavik a Czech & Slovak Club UK C.I.C. Projekt sa realizuje od 28. februára 2022 do 28. februára 2024. Cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Írsku a Francúzsku. Medzi hlavné výstupy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže patria metodické odporúčania, učebné osnovy a učebný plán pre potreby základných a rozširujúcich kurzov v ZŠ, prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ a obrázkové (komunikačné) karty.

CIEĽ
Hlavným cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, ako aj podpora detí Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzdelávacích centrách v Írsku a Francúzsku.

ŠPECIFICKÉ CIELE
1. Tvorba didaktických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre deti cudzincov na Slovensku a deti Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Metodické odporúčania pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určené pre riadiacich zamestnancov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov

VÝSTUPY PROJEKTU NIVaM
VP4 Kurz štátneho jazyka alebo Učíme slovenčinu ako druhý jazyk (obsah sa pripravuje)
Metodické odporúčania, učebný plán a učebné osnovy v súlade s požiadavkami základného a rozširujúceho kurzu štátneho jazyka.

VP5  Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ (obsah sa pripravuje)
Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj akademický (odborný) jazyk, k tomu im môžu pomôcť prekladové slovníky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam/vyučovacím predmetom. Prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber štandardizovaných pojmov zo vzdelávacích štandardov (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov ZŠ:

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra
Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika
Človek a príroda – prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia
Človek a spoločnosť – vlastiveda, geografia, dejepis, občianska náuka

Slovník je pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v Slovenskej republike, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonných zástupcov žiaka-cudzinca, ale aj pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.

Pri prekladoch sú uvedené skratky jazykov podľa ISO 639-1:

sk – slovenský jazyk
fr – francúzsky jazyk
de – nemecký jazyk
es – španielsky jazyk
zh – čínsky jazyk

 

  sk fr de es zh
Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ
Obálka
Poznámky pre používateľov slovníka – žiak, zákonný zástupca
Poznámky pre používateľov slovníka – učiteľ
Slovníková časť
slovenský jazyk a literatúra
matematika
informatika
prvouka
prírodoveda
biológia
fyzika
chémia
vlastiveda
geografia
dejepis
občianska náuka
Prehľad skloňovania a časovania

 

OBRAZOVÁ PRÍLOHA (obsah sa pripravuje) 
Obrazová príloha, typu WHAT IS WHAT, obsahuje základnú slovnú zásobu formou obrázkov.

  V triede I
  V triede II
  Moja rodina
  Povolania
  Ľudské telo I
  Ľudské telo II
  Ovocie
  Zelenina
  V meste I
  V meste II
  Na dvore
  Na poli
  Na lúke
  V lese
  Vo vode
  Rastliny
  Ročné obdobia
  Počasie
  Tvary a telesá
 Miery a váhy

VP6 Obrázkové (komunikačné) karty (obsah sa pripravuje)

Obrázkové karty sú nevyhnutnou súčasťou práce so žiakmi počas kurzu štátneho jazyka. Sú vhodné pre skupinovú i individuálnu prácu. Zahŕňajú základnú slovnú zásobu žiaka, pokrývajú podstatné mená z rôznych tematických okruhov, prídavné mená, slovesá, predložky, číslovky a matematické symboly.

Všetky motívy sú v dvojakom prevedení – farebný a čiernobiely obrázok, čím sa zväčšuje potenciál ich využitia pri mnohých činnostiach a jazykových hrách, ako napríklad práca s gramatickým rodom, tvorenie slov, viet, hry typu pexeso, bingo.

Obrázkové karty (príručka)

PREHĽAD OBRÁZKOVÝCH KARIET

Základný súbor obrázkových kariet tvorí 264 kariet – slov. Východiskom pre výber slov bola slovná zásoba, s ktorou sa deti/žiaci zoznamujú v edukačných publikáciách Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky, ako aj štandardizované pojmy vyučovacieho predmetu prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy.

  Obrazkove karty

  OSOBY – RODINA – POVOLANIA
  ĽUDSKÉ TELO – ZDRAVIE – HYGIENA
  OBLEČENIE – OBUV – DOPLNKY
  JEDLO : OVOCIE – ZELENINA – POTRAVINY – NÁPOJE
  ŠKOLSKÉ POMÔCKY – HRAČKY
  DOM/BÝVANIE : RIAD – DOMÁCNOSŤ – NÁBYTOK
  DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY – SVET OKOLO NÁS
  ZVIERATÁ : NA DVORE – NA LÚKE – V LESE – V ZOO
  SLOVESÁ/ČINNOSTI
  PRÍDAVNÉ MENÁ/VLASTNOSTI
  POČET – SYMBOLY – TVARY
  PREDLOŽKY
  EXTRA

ZMENŠENÉ OBRÁZKOVÉ KARTY

Zmenšené obrázkové karty sú vhodné nielen na prácu na hodine, aj na spoluprácu rodiča a dieťaťa alebo na individuálnu prácu doma. S ich pomocou sa deti môžu zahrať hry, ktoré sa naučili na hodine, ale aj vymýšľať si nové hry.

Zmenšené obrázkové karty sú vo formáte A4. Na každom liste je 24 pojmov, všetky obrázky sú vo farebnom a čiernobielom prevedení.

Na rozdiel od obrázkových kariet sú zmenšené obrázkové karty určené na výučbu konkrétneho (slovenského) jazyka, pretože pod čiernobielymi obrázkami sú uvedené slovenské pojmy, ktoré si má dieťa spolu s rodičmi preložiť do svojho materinského (prvého) jazyka. Vytvorí sa tak základný obrázkový (tematický) slovník.

Zmenšené obrázkové kartičky so slovenskými podstatnými menami majú vľavo hore nevyfarbenú bodku na prácu s gramatickým rodom, ktoré môžu deti vymaľovať farbou príslušnou pre daný gramatický rod (modrá – mužský rod, červená – ženský rod, zelená – stredný rod atď.).

  Zmenšené obrázkové karty

  OSOBY – RODINA – POVOLANIA
  ĽUDSKÉ TELO – ZDRAVIE – HYGIENA
  OBLEČENIE – OBUV – DOPLNKY
  JEDLO : OVOCIE – ZELENINA – POTRAVINY – NÁPOJE
  ŠKOLSKÉ POMÔCKY – HRAČKY
  DOM/BÝVANIE : RIAD – DOMÁCNOSŤ – NÁBYTOK
  DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY – SVET OKOLO NÁS
  ZVIERATÁ : NA DVORE – NA LÚKE – V LESE – V ZOO
  SLOVESÁ/ČINNOSTI
  PRÍDAVNÉ MENÁ/VLASTNOSTI
  POČET – SYMBOLY – TVARY
  PREDLOŽKY

HRY S OBRÁZKOVÝMI KARTAMI

Potenciál obrázkových kariet je veľký, možno ich využiť pri pohybových hrách, zostavovaní viet, nenásilnom prepájaní slovnej zásoby s gramatikou. Karty možno spájať, triediť podľa abecedy, počtu slabík, písmena na začiatku slova (mäkké, tvrdé, obojaké spoluhlásky, samohlásky), slová priraďovať k obrázkom.

  KVARTETO
  LOTO
  AKTIVITY – ČO MÁŠ NA SEBE?, ČO ROBÍŠ?
  SKLADAČKY SLOV S OBRÁZKAMI
  PÍSMENKOVANIE A SLABIKOVANIE
  OBRÁZKOVÁ ČÍTANKA
  GLOBÁLNE ČÍTANIE

NADNÁRODNÉ STRETNUTIA

  1. nadnárodné projektové stretnutie
  2. nadnárodné projektové stretnutie
  3. nadnárodné projektové stretnutie

 

Koordinátori projektu:

PhDr. Janka Píšová, PhD.

Mgr. Karol Csiba, PhD.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Pluhová 8

831 03 Bratislava

Tel: 00421 2 49276313, 00421 903 936 604