Pozvánka na webinár: Prevencia šikanovania a iných foriem násilia v multikultúrnom prostredí

Základom prevencie negatívnych javov je porozumenie jedinečnosti a odlišnosti detí v rôznorodých triednych kolektívoch. V kontexte začleňovania detí odídencov z Ukrajiny do vzdelávania sa zameriame na porozumenie dvoch odlišných kultúr a viacjazyčného prostredia, ktoré môže byť zdrojom napätia a nedorozumení. 

Cieľom odborného podujatia bude včasná identifikácia signálov smerujúcich k zvyšovaniu napätia v skupine/triede najmä prostredníctvom praktických nástrojov monitorovania. Zároveň si predstavíme aktivity, ktoré môžu obohatiť skupinu/triedu, v ktorej sa nachádzajú deti/žiaci z rôznych kultúr, či už v pozícii obete alebo aktéra negatívneho správania, ktoré môže prameniť z rôznych zdrojov, vrátane prežitej traumy. Zameriame sa na spôsoby, ako vytvárať porozumenie a toleranciu inakosti a bezpečné prostredie pre všetkých na každodennej báze bežného života v skupinách/triedach. Spoločne navrhneme spôsoby efektívneho pravidelného monitoringu skupinovej dynamiky s cieľom zachytiť včas negatívne tendencie. V rámci odborného webinára bude vytvorený priestor na diskusiu o situáciách v školskom prostredí.

Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. 

 

Dátum: 25.05.2023

Čas: 13:30-15:30

Lektor: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

 

Link na registráciu: https://bit.ly/PrevenciaSikanovaniaUNICEF 

 

Tento webinár je realizovaný v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s UNICEF. 

Zdielať tento článok