Pokračuje hlavná fáza zberu dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých – PIAAC

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) spustil 5. septembra 2022 hlavnú fázu zberu dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies), ďalej PIAAC, ktorý sa realizuje vo viac ako 40 krajinách sveta pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zber dát pokračuje aj v roku 2023, od januára však nastalo zopár zmien, ktoré neostali bez povšimnutia.

Jedna z nich sa týka zmeny na pozícií hlavného projektového manažéra NP PIAAC. Ním je od januára 2023 Mgr. Marek Klačko, PhD., ktorý dovtedy zastával pozíciu koordinátora národnej štúdie NP PIAAC pre Slovensko. „Túto zmenu možno vnímať skôr ako technickú záležitosť, dôležité je, že v projektovom tíme sa nič nemení. Zber dát pokračuje plynulým tempom. Podstatná zmena sa však týka termínov. Podarilo sa nám s Konzorciom OECD dohodnúť predĺženie projektu zatiaľ o dva mesiace. Zber dát bude pokračovať aj v apríli a máji, čím sa nám vytvorí rezerva pre dosiahnutie stanovených cieľov v terénnom zbere,” hovorí Klačko.

Do konca januára bolo oslovených viac ako 2 500 domácností, čo predstavuje približne tretinu celkovej vzorky dospelej populácie. ,,Okrem výskumu zameraného na zisťovanie úrovne zručností populácie vo veku od 16 do 65 rokov sme koncom minulého roka spustili zber dodatočnej vzorky, ktorú tvoria učitelia základných a stredných škôl. Prostredníctvom domény slovensko.sk sme oslovili vybrané školy, vysvetlili projekt a vyzvali školy na spoluprácu. Výsledky zberu dát dodatočnej, reprezentatívnej vzorky učiteľov máme v pláne porovnávať s výsledkami výskumu zameraného na zisťovanie úrovne kompetencií pedagogických pracovníkov slovenských škôl prebiehajúceho online formou 2018-2020. „Získame tak možnosť porovnať online zistenia o kompetenciách, osobnostných charakteristikách alebo aj sociálnom zázemí učiteľov s výsledkami reprezentatívnej vzorky učiteľov ZŠ a SŠ,“ dodáva Klačko.

Zber dát bude pokračovať súvislým tempom aj v nasledujúcich mesiacoch. Denne je oslovených zhruba 30-40 domácností naprieč celým Slovenskom. Pri pohľade na mapu však jestvuje istý deficit a to najmä na západnom Slovensku (Trnavský a Bratislavský kraj) ale aj na juhu, ktoré je vo väčšej miere zastúpené obyvateľstvom národnostných menšín. Aj preto sa NIVaM rozhodol navýšiť počet externých spolupracovníkov v krajoch, ktoré sú vo výskume menej zastúpené, ale aj v oblastiach, v ktorých je vítaná znalosť maďarského jazyka. Viac informácií získajú záujemcovia na webe: https://nivam.sk/hladame-opytovatelov-pre-piaac-medzinarodne-hodnotenie-klucovych-kompetencii-dospelych/    

Zdielať tento článok