Podcast Abeceda školskej pohody: Úprava vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb dieťaťa či žiaka

Inkluzívne vzdelávania vníma každé jedno dieťa či žiaka očami jeho vlastných potrieb, schopností a špecifík. Je to cesta k jeho rozvoju a podpore individuality.

V praktickej rovine to znamená aj konkrétne úpravy vo výchove a vzdelávaní, ktoré sa realizujú podľa potrieb daného dieťaťa a žiaka. 

„Na to, aby sme mohli plne podporovať žiakov v ich rozvoji je potrebné, aby sme identifikovali a porozumeli ich potrebám, schopnostiam, ale aj vývinovým špecifikám. Čo sa následne reflektuje aj do zvýšených požiadaviek a nárokov na spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami, zákonnými zástupcami detí a žiakov, rodinami, ale napríklad aj zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie, ale aj inými zainteresovanými stranami,“  uvádza v podcaste Zuzana Ivanová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže.

Ivanová spoločne s Lenkou Nadányi, kolegyňou z oddelenia, vo svojom odbornom vstupe predstavujú nielen dve konkrétne podporné opatrenia týkajúce sa priamo úprav vo výchove a vzdelávaní, ale približujú aj obsah príslušného sprievodného materiálu.    

„Úpravy sa týkajú najmä úprav metód a modalít, ktoré sa využívajú vzdelávacom procese alebo aj foriem, prístupov, prostriedkov, cieľov výchovy a vzdelávania, ale napríklad aj spôsobu hodnotenia žiakov a takisto aj obsahu vzdelávania.“

V rámci diskusie sa odborníčky krátko venujú i príkladom z praxe, kedy dieťa či žiak potrebuje takéto podporné opatrenia. Dopĺňajú, že presnejšie teoretické aj praktické informácie poskytuje sprievodný materiál – Úpravy vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb dieťaťa či žiaka

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Zdielať tento článok