Podcast Abeceda školskej pohody: Činnosti na podporu sociálneho zaradenia

Škola je miesto nadobúdania vedomostí, ale aj sociálnych kontaktov so spolužiakmi, učiteľmi, vychovávateľmi a ďalšími. Deti a žiaci trávia významnú časť svojho života v škole, a preto by malo byť jej prioritou vytvárať také podmienky, aby sa do kolektívu triedy a školy mohlo zaradiť každé dieťa a žiak s dôrazom na jeho talent a silné stránky.

„Škola a školská trieda predstavuje malý svet plný detí a žiakov s rôznymi individuálnymi potrebami, rôznym zázemím a vlastným príbehom. Našim spoločným cieľom by malo teda byť, aby sa všetci žiaci a deti cítili v škole bezpečne a prijato, aby sa cítili jej platnými členmi,“ spomína sa v aktuálnej epizóde Abecedy školskej pohody. Hosťom je Zuzana Mravcová                      z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania                    a mládeže.

Otvára tým tému o pripravenej metodike činností na podporu sociálneho zaradenia. Približuje, prečo takáto metodika vznikla. Podčiarkuje, že je určená naozaj širokej cieľovej skupine a v neposlednom rade ju ocenia tie školy, ktoré majú záujem vytvárať inkluzívnu kultúru a podporovať sociálne zaradenie svojich žiakov.   

Krátko sa Mravcová vo svojom odbornom vstupe venuje aj príkladom z praxe, ako pomôcť žiakovi po dlhšej absencii v opätovnom zaradení do školského kolektívu. Na záver spomína, že jednotlivé kapitoly metodiky dávajú konkrétne odpovede na to, čo je pre sociálne začlenenie najdôležitejšie.         

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok