Podcast Abeceda školskej pohody: Činnosti na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku

Je v tom viacero faktorov. Prelínajú sa, nadväzujú na seba, vychádzajú z rodinného či iného vonkajšieho prostredia, z osobných dôvodov. Reč je o predčasnom ukončovaní školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku.

Zabrániť takémuto rozhodnutiu majú činnosti, ktoré v sebe zahŕňa konkrétne podporné opatrenie. Dostupné je pre všetky deti, žiakov a žiačky, u ktorých existuje riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky.

 „Medzi kľúčové príčiny ukončenia školskej dochádzky patria najmä socioekonomické faktory. Jedná sa najmä o ekonomickú depriváciu, chudobu a obmedzený prístup k zdrojom. Jednoducho chudoba vytvára bariéry pre vzdelávanie všade na svete aj u nás,“ pripomína Rastislav Rosinský z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže v podcastovej diskusii. Zároveň však uvádza aj ďalšie faktory a upozorňuje na ďalekosiahle dôsledky ukončení vzdelávania pre spoločnosť.

 „Pri riešení tohto komplexného problému by školy mali prejsť od prijímania nejakých dočasných, izolovaných opatrení k prijatiu strategického, celoškolského prístupu. Pri uplatňovaní celoškolského prístupu sa školy vnímajú ako prostredie, kde je nejaká kooperatívna výučba, pri ktorej je nápomocná celá školská komunita. Problém sa tak netýka len konkrétneho učiteľa či žiaka.“  

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok