Možnosti podpory študentov z Ukrajiny pri prijímacích skúškach na stredné školy

Minulý týždeň sa Národný inštitút vzdelávania a mládeže na podnet regionálnych metodikov obrátil na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s otázkou na možnosť prekladu zadaní úloh na prijímacích skúškach na stredné školy. Uvádzame celé znenie odpovede z MŠVVaŠ SR.

„V súvislosti s možnosťou prekladu zadania do ukrajinského jazyka pri prijímacej skúške na stredné školy pre školský rok 2023/2024 pre odídencov z Ukrajiny zasielame nasledovne.

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, a učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.“.

To znamená, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach a zverejňuje ich do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie (viď.  https://www.minedu.sk/data/att/24635.pdf), pričom ide „len“ o určenie predmetov, nie aj o určenie jazyka, v ktorom sa prijímacia skúška má uskutočniť. Určenie konkrétneho obsahu prijímacej skúšky je vecou príslušnej školy. 

V kontexte ustanovenia § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. nič nebráni tomu, aby riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy povolil pri profilových predmetoch možnosť prekladu do ukrajinského jazyka.“

V rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, realizovaného s podporou UNICEF, NIVaM disponuje zmluvnými tlmočníkmi/prekladateľmi. Ponúkame riaditeľom škôl možnosť využiť sprostredkovanie prekladateľských služieb prostredníctvom našich regionálnych metodikov. Kontakty na regionálnych metodikov v každom kraji nájdete na tomto linku: Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

 

Zdroj ilustračnej fotky: www.minedu.sk
Zdielať tento článok