Migrácia obyvateľstva na Slovensku v minulosti a dnes

Krajské pracovisko NIVaM v Žiline zavŕšilo v decembri 2023 sériu dvoch obsahovo nadväzujúcich odborných seminárov pod názvom Migrácia obyvateľstva na Slovensku v minulosti a dnes, adresovaných prioritne učiteľom dejepisu, občianskej náuky, geografie či etickej výchovy.

Účastníci získali podnety ako s využitím techník kooperatívneho vyučovania prezentovať žiakom tému migrácie, učiť žiakov vnímať migráciu ako súčasť svetových aj našich národných dejín, pochopiť príčiny a dôsledky emigrácie Slovákov do zahraničia počas posledných 150 rokov.

Prítomní zároveň v role žiakov riešili úlohy v prípadových štúdiách, v rámci zadaní hľadali riešenia životných situácií pre vybraných migrantov na Slovensku, či už ukrajinskú matku s deťmi, cudzincov v zmiešaných manželstvách, alebo migrantov z Afriky.

V záverečnej reflexii účastníci prezentovali svoje skúsenosti, ako v rámci vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky či geografie učia žiakov o príčinách, priebehu a dôsledkoch migrácie v minulosti aj prítomnosti, na Slovensku aj vo svete.

Prítomní učitelia ocenili realizovanie odborných seminárov s uvedenou tematikou.

Zdielať tento článok