O národnom projekte

Základné informácie

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania získaním a vyhodnotením relevantných dát o úrovni kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov) dospelej populácie na celom území Slovenska.

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Vzdelávanie
ITMS kód Projektu: 312011R425
Číslo zmluvy: OPLZ/371/2018
Doba realizácie projektu: august 2018 – júl 2023
Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotného vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ:
1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotného vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ:
1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Miesto realizácie: Celé územie SR
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 348 716,51€

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.minedu.sk


Aktivity a výstupy národného projektu

O meraní PIAAC

PIAAC Cyklus

PIAAC Online

Kontakty

Opis projektu a jeho cieľov

Najdôležitejšou súčasťou národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) je testovanie PIAAC, ktorým získame objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Tento výskum je zameraný na otestovanie a vyhodnotenie úrovne nevyhnutných zručností, ktoré jednotlivci využívajú v každodennom živote. Ide najmä o čitateľskú gramotnosť, matematickú gramotnosť a adaptívne riešenie problémov.
Zároveň pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií. Pomocou získaných dát bude možné efektívne a kvalitne nastaviť vhodné stratégie v oblasti vzdelávania. Vzhľadom na to, že pôjde o druhé meranie tohto druhu, vyhodnotené budú aj trendy v porovnaní s predchádzajúcim meraním.

Ďalším cieľom národného projektu je získanie objektívnej spätnej väzby pre pedagogických zamestnancov o úrovni ich kompetencií, ktoré sa zisťujú prostredníctvom merania PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online).
Takéto meranie vo výsledku môže pomôcť učiteľom pri zlepšovaní kvality v systéme vzdelávania a môže mať pozitívny dopad aj na poskytovateľov vzdelávania pre pedagógov i budúcich pedagógov.
V projekte sa bude v rámci výskumu využívať slovenská verzia elektronických testov PIAAC Online.

Okrem merania PIAAC a PIAAC Online je zámerom projektu prepojiť dáta z 1. cyklu PIAAC s dátami PISA (The Programme for International Student Assessment). Porovnaná a analyzovaná bude úroveň dosahovaných kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť, (adaptívne) riešenie problémov u mladých ľudí (PISA 15 roční) a dospelej populácie (PIAAC 16 – 65 rokov) z hľadiska vekových kategórií, kvalifikácií, úrovne kognitívnych kompetencií ako aj z hľadiska uplatnenia sa mladých ľudí a dospelých na pracovnom trhu (PIAAC – PISA).

www.esf.gov.sk   www.minedu.sk