Kritériá hodnotenia písomného prejavu a ich aplikačný charakter

Seminár: Kritériá hodnotenia písomného prejavu a ich aplikačný charakter

Dňa 26.01.2023 sa na Krajskom pracovisku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Trnave stretli učitelia anglického jazyka zo stredných škôl z Trnavského samosprávneho kraja na odbornom seminári s názvom Kritériá hodnotenia písomného prejavu a ich aplikačný charakter.

Odborný seminár bol určený pre učiteľov anglického jazyka SŠ a osemročných gymnázií (kvinta až oktáva) a jeho cieľom bolo oboznámiť učiteľov s novými trendami vo výučbe anglického jazyka a získať zručnosti v tvorbe kritérií na hodnotenie písomného prejavu žiakov v predmete anglický jazyk.

Lektorka seminára doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity prezentovala informácie o hodnotení písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  žiakov SŠ z anglického jazyka a súčasťou seminára boli aj ukážky aplikačných úloh zameraných na rozvoj presnosti hodnotenia písomnej odpovede žiakov.

Téma odborného seminára svojou aktuálnosťou, vzhľadom na blížiace sa maturity, oslovila prítomných učiteľov, ktorí si upevnili požadované vedomosti týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov ako súčasť kompetencie 2.4 (Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka) a diskutovali o problémoch z vlastnej praxe súvisiacich s písomnou maturitnou skúškou z anglického jazyka.  

Zdielať tento článok