Krajské pracovisko NIVAM v Nitre diskutovalo s riaditeľmi ZŠ okresu Zlaté Moravce

KP_NR

V dňoch 8.3.2023 Krajské pracovisko NIVAM v Nitre zrealizovalo pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v pôsobnosti Spojeného školského úradu v Topoľčiankach. Do pôsobnosti Spojeného školského úradu (SŠÚ) v Topoľčiankach patria obce  Beladice, Čaradice, Hostie, Jedľové Kostoľany, Martin nad Žitavou, Obyce, Skýcov, Sľažany, Tekovské Nemce, Topoľčianky, Velčice a Žitavany. Cieľom podujatia bolo predstaviť komplexnú činnosť, ponuku vzdelávacích a odborných aktivít, spolupráce a podpory, ktorú môže poskytnúť Národný inštitút vzdelávania a mládeže rôznym cieľovým skupinám a aktérom v oblasti vzdelávania a práce s mládežou.  Podujatia facilitovala a moderovala riaditeľka KP NIVAM v Nitre, Mgr. Mária Pappová v spolupráci s Mgr. Annou Nociarovou, SŠÚ Topoľčianky.

Obsahovou náplňou informačného semináru spojeného so živou diskusiou boli 3 kľúčové oblasti – práca s mládežou, podpora a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu na Slovensku.

Regionálny koordinátor pre mládež, PhDr. Marcel Mudrák, PhD. prezentoval aktivity zamerané na podporu práce s mládežou, špecificky platformy Youthwiki, podporné materiály na prácu so študentskými parlamentami, programy Erasmus+ pre mládež, možnosti financovania projektov cez Európsky zbor solidarity a i.

Učiteľka profesijného rozvoja Mgr. Mária Rosinská predstavila ponuku programov inovačného vzdelávania zameraných na podporu aktívneho učenia sa žiakov, personalizované vyučovanie, tvorbu komplexných úloh, stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov, ako aj rôzne odborné podujatia určené pre pedagogických zamestnancov, ktoré sú realizované v rámci plánu obnovy.

Regionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny Mgr. Martin Vyšňa predstavil aktuálne prebiehajúci projekt UNICEF realizovaný v spolupráci s NIVAM, ktorého cieľom je podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, rôzne podporné a vzdelávacie materiály.

Jedným z kľúčových cieľov NIVAMU je prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a sieťovania v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Preto nás teší záujem zo strany oslovených subjektov o našu ponuku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

Zdielať tento článok