Přihláška do 14. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy – české školy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Poučení

Závazně přihlašujeme školu do 14. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů a čestně prohlašujeme, že budeme plnit všechny závazky vyplývající z účasti v česko-slovenském projektu.

Vyplněním osobních údajů na přihlášce vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EP a Rady EE č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „Nařízení GDPR“) provozovateli Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže, se sídlem Ševčenkova 1128/11 850 05 Bratislava – městská část Petržalka, IČO: 00164348. Vaše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu nevyhnutelně nutném pro vzájemnou komunikaci mezi Vámi a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Po ukončení předmětného 14. ročníku česko-slovenského projektu budou Vaše osobní údaje archivované v souladu s Registraturním řádem Národného inštitútu vzdelávania a mládeže po dobu pěti let. Následně budou údaje vymazány z úložiště.

Dotknuté osoby, o nichž jsou zpracované osobní údaje pro konkrétní vymezené účely, si mohou uplatnit následující práva: Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům – Právo na opravu osobních údajů – Právo na vymazání osobních údajů – Právo na omezení zpracování osobních údajů – Právo namítat proti zpracování osobních údajů – Právo na přenos svých osobních údajů – Právo podat stížnost dozorčímu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů SR. Uvedená práva dotčené osoby jsou blíže specifikována v článcích 15 až 21 Nařízení. Dotčená osoba si uvedená práva uplatňuje v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy. Vůči organizátorovi si dotčená osoba může svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti nebo elektronickými prostředky. V případě, že dotčená osoba požádá o ústní poskytnutí informací, mohou být informace poskytnuty za předpokladu, že dotčená osoba prokáže svou totožnost.
Příklad: Základní škola a mateřská škola
Příklad: Vodová 1
Příklad: Praha
Příklad: 110 00
Příklad: Eva Adamová
Příklad: 00420 740 000 000

PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ

Příklad: 120
Příklad: 80
Příklad: 0
Příklad: 200
Uveďte kód školy TYP ŠKOLY
podle uvedeného dělení:

Základní škola – kód 1
Speciální škola – kód 2
Malotřídka – kód 3
Osmileté gymnázium – kód 4

Příklad: 1

POZNÁMKA

V případě, že si Vaše škola dohodla výměnu s konkrétní slovenskou školou, uveďte její název a sídlo. Prosím, požádejte Vaši slovenskou partnerskou školu, aby ve své elektronické přihlášce, kterou vyplní na webovém sídle www.nivam.sk, uvedla zase název a sídlo Vaší školy.
POZOR: V případě, že obě dohodnuté školy neuvedou požadované údaje, bude to považováno za pokyn k vybrání jiných partnerských škol.

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY.