„Jekhetane le Romenca/Spoločne s Rómami“ k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia v školách

Prečo hovoriť o rómskej kultúre a rómskej histórii? K čomu ma viesť interkultúrny dialóg? Prečo sa učiť po rómsky? Má zmysel interkultúrne vzdelávať? Aj týmito otázkami sa zaoberali pedagógovia na inovatívnom vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo od 2. do 5. marca v Bratislave.

Program viacdňového vzdelávania zahŕňal tri vzdelávacie moduly: rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu, inovatívne vzdelávacie metódy CLIL. Účastníci inovatívneho vzdelávania Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít sa priebežne vzdelávajú v tom, ako získané kompetencie a znalosti z rómskeho jazyka, rómskej kultúry, rómskej histórie aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Cieľom inovatívneho vzdelávania, ktoré je naprojektované v rozsahu 110 vyučovacích hodín je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov v oblastiach práce so žiakmi z rómskych komunít a zároveň rozvíjať postupy interkultúrnej komunikácie s deťmi a ich rodičmi.   

Pýtali sme sa priamo účastníkov vzdelávania, čo im vzdelávanie doteraz prinieslo, ako využijú získané poznatky v praxi, čo by na svojom pracovisku zmenili a či by mali záujem vzdelávať sa kontinuálne.

 

„Moju prácu vnímam ako poslanie pre deti, pre ktoré môžem byť vzorom, príkladom. Naučiť ich k remeslu a ,,dať im do rúk chlieb“, ktorý ich uživí po zvyšok života. Vzdelávanie organizované NIVAM mi doposiaľ dalo mnoho skúseností, ktoré som si mohol vymeniť, porovnať s pedagógmi z rôznych škôl. Naučil som sa nové metódy, ktoré aj aplikujem na mojich vyučovacích hodinách. Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a kultúry Rómov prehĺbilo moje doterajšie poznatky, ktoré istotne využijem ako kľúčové v rámci predmetov, ktoré vyučujem. Viem si predstaviť zmenu v štruktúre mojich vyučovacích hodín i zmenu vo forme skúšania a overenia vedomostí. V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov by mali rezonovať aj tieto témy: výchova rómskych detí, praktická časť – výskum vzdelávania, výchovy, potrieb a života rómskych žiakov, spolupráca so školami s rómskymi žiakmi, aplikovanie získaných kompetencií na iných školách, ktoré nepoznáme a pod.“, povedal učiteľ Adrián O. z Očovej.

 

Veronika B., sociálna pedagogička zo Zvolena:

„Poskytujem poradenstvo a podporu žiakom a ich rodinám, poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a koordinujem spoluprácu s externými organizáciami. Počas vzdelávania som si osvojila základy rómskeho jazyka, ktorý je potrebný na adresné a efektívne vykonávanie mojej profesie so žiakmi a rodinami z marginalizovanej rómskej komunity. Získala som cenné vedomosti o interaktívnych a zážitkových metódach osvojovania si jazyka. Získala som zaujímavé informácie o kultúre a histórii Rómov. Prehodnotila som môj štýl práce so žiakmi a rodičmi z marginalizovanej komunity smerom k efektívnej komunikácii a zlepšila sa moja schopnosť  vplývať na nespolupracujúcich rodičov. V budúcnosti plánujem na mojej škole v popoludňajších hodinách organizovať workshopy a interaktívne besedy so žiakmi, rodičmi a zamestnancami školy. V praxi môžem zužitkovať všetko, čo som sa na vzdelávaní naučila. Rovnako verím, že sa podobného vzdelávania zúčastním aj v budúcnosti a inšpirujem k nemu aj kolegov, lebo je prakticky využiteľné a z môjho pohľadu veľmi potrebné. Uvítala by som pokračovací kurz rómskeho jazyka, ktorý by bol výbornou predprípravou na jazykovú skúšku, prípadne konverzačný kurz.“

 

Petra B., školská psychologička z Ružomberok:

„Hlavnou náplňou mojej práce je práca s deťmi s problémami v správaní a učení, zameriavam sa diagnostiku a individuálne i skupinové intervencie. Vo vzdelávaní ma zaujala hlavne časť zameraná na poznávanie rómskej kultúry a učenie sa rómskeho jazyka. Mám záujem zlepšovať sa v rómskom jazyku, aby som ho v prípade potreby mohla použiť pri komunikácii s klientmi v našom zariadení. Niektoré z prezentovaných aktivizačných a inovatívnych vzdelávacích metód môžem uplatniť v skupinovej práci s deťmi v rámci tzv. rozohrievajúcich alebo uvoľňujúcich aktivít. Určite by som mala záujem o ďalšie vzdelávanie.“

 

„V tomto období prebieha stále inovatívne vzdelávanie a účastníci budú na záver obhajovať svoje záverečné práce pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Účastníci inovatívneho vzdelávania sú z týchto pracovísk Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota, ZŠ Vilka Šuleka Šulekovo-Hlohovec, ZŠ Kružlová, SSOŠ obchodu a služieb Očová, Diagnostické centrum Ružomberok, Špeciálna základná škola Brezno, Spojená škola Pohronská Polhora, ZŠ Zlaté Klasy, ZŠ J. Alexyho Zvolen, ZŠ Abranovce, ZŠ Ľudmily Podjavorinskej, Košice, ZŠ Petrová, Gaboltov, ZŠ – Alapiskola Vyškovce nad Ipľom. Doterajšie skúsenosti nám ukázali, že vzdelávanie je prínosom vo vytváraní priaznivej školskej klímy nielen vo vzťahu učiteľ a žiak, ale aj vo vzťahu učiteľ a rodič, rodič a dieťa. Preto je táto forma vzdelávania dôležitá v kontexte inklúzie marginalizovaných komunít,“ uviedol projektový manažér Jozef Facuna z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

 

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

„Spolu s Rómami dosiahneme viac“/„Jekhetane le Romenca buter keraha“/ „Together with Roma, we will achieve more“

 

Projekt č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Program: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

 

Zdroj ilustračnej fotky:  Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)
Zdielať tento článok