Frankofónia 2023 – Učíme sa FJ a frankofónnu kultúru aj mimo triedy

Frankofónia pre učiteľov

Súťaž pre učiteľov ZŠ, SŠ a jazykových škôl v rámci mesiaca Frankofónie 2023

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlasuje súťaž Frankofónia 2023 pre učiteľov základných a stredných škôl a jazykových škôl na tému „Učíme sa FJ a frankofónnu kultúru aj mimo triedy“

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých základných a stredných škôl a jazykových škôl v Slovenskej republike, nakoľko Frankofónia (francúzsky jazyk, frankofónne krajiny, francúzska kultúra, francúzska literatúra, kultúry a literatúry frankofónnych krajín…) je témou, ktorú možno zaradiť do vyučovacieho procesu od 1. ročníka základnej školy až po maturitu a samozrejme aj v jazykových školách.

Učiteľ vytvorí 1 metodický list s pracovným listom na tému „Učíme sa FJ a frankofónnu kultúru aj mimo triedy“, ktorý pokrýva 1 až 2 vyučovacie hodiny. Téma „Učíme sa FJ a frankofónnu kultúru aj mimo triedy“ súvisí s témou mesiaca Frankofónie na rok 2023 vyhlásenou Francúzskym inštitútom na Slovensku „Prekračovanie hraníc“. Metodické listy majú byť zamerané na aktivity, ktoré umožnia žiakom učiť sa francúzsky jazyk a spoznávať frankofónnu kultúru aj mimo triedy (napr. prípravy školských výletov alebo študijných pobytov vo frankofónnej krajine, hodiny francúzskeho jazyka spojené s prierezovou témou a návštevou mimo školy, alebo iné aktivity spojené s výučbou francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry, ktoré prebiehajú mimo triedy). Pri príprave metodického listu sa autor môže inšpirovať šablónou v prílohe Štruktúra metodického listu.

Súťaž sa skladá z dvoch kategórií:

 • prvá kategória je určená pre učiteľov francúzskeho jazyka a metodický list je vytvorený vo francúzskom jazyku;
 • druhá kategória je určená pre učiteľov ostatných vyučovacích predmetov (aj prierezových tém) a metodický list je vytvorený v slovenskom jazyku.

Vytvorený metodický list posielajte na e-mailovú adresu frankofonia@statpedu.sk a kontaktný formulár, súhlas dotknutej osoby posielajte ručne podpísané spolu s kópiou metodického listu poštou na adresu: Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Pluhová 8, 831 03 Bratislava. Obálku označte nápisom: Súťaž FRANKOFÓNIA 2023.

Zapojením sa do súťaže autor udeľuje v zmysle ust. § 19 ods. 1 a nasl. z. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov súhlas Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže na použitie materiálov uvedených v metodickom liste, a to na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk. Autor zapojením sa do súťaže zároveň vyhlasuje, že akékoľvek nároky tretích osôb k materiálom, ktoré doručí Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže sú právne a ekonomicky vysporiadané. V opačnom prípade sa zaväzuje tieto nároky tretích osôb bezodkladne vysporiadať a v prípade vzniku škody, Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže nahradiť v celom rozsahu.

 

Súťaž prebieha od 30. januára do 31. marca 2023. Po tomto dátume nebude možné prijať Vaše návrhy metodických listov a nebudete môcť byť zaradení do súťaže.

Na základe nižšie uvedených kritérií hodnotenia bude autor najlepšieho metodického listu v každej kategórii ocenený finančnou odmenou 250€.

 

Kritériá hodnotenia:

Prvá kategória

 • Originalita 20 bodov
 • Tvorivosť 20 bodov
 • Autentickosť 20 bodov
 • Formálna úprava 20 bodov
 • Jazyková úprava 20 bodov

Druhá kategória

 • Originalita 25 bodov
 • Tvorivosť 25 bodov
 • Autentickosť 25 bodov
 • Formálna úprava 25 bodov

 

Hodnotiaca komisia pre každú kategóriu je zložená zo zástupcov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Hodnotiaca komisia má minimálne 3 členov a je tvorená z:

 1. a) dvoch vybraných členov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

a

 1. b) jedného vybraného člena Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Predsedu a členov hodnotiacej komisie vymenúva Generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Vyhlasovateľ nie je povinný zverejňovať mená členov hodnotiacej komisie.

Hodnotiaca komisia bude od 1. do 14. apríla 2023 vyhodnocovať metodické listy na základe vyššie uvedených kritérií. Výhercovia budú odmenení na základe licenčnej zmluvy, ktorú autor metodického listu s pracovným listom podpíše s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

Najlepšie návrhy metodických listov budú po podpísaní licenčnej zmluvy zverejnené na webovom sídle NIVaM, resp. aj na komunitnej sieti Francúzskeho Inštitútu IFProfs – Slovaquie.

Prílohy:

Zdielať tento článok