Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizoval semináre pre školy zapojené v národnom projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3

V priebehu augusta 2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) organizoval sériu informačných seminárov, ktoré sa venovali implementácii národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP3). Podujatia sa konali prezenčne v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. NIVaM plánuje ešte v priebehu leta usporiadať aj online stretnutie pre školy zapojené v projekte.

Prostredníctvom NP POP3 sa budú v zapojených školách financovať pozície pedagogických asistentov, školských podporných tímov, , pomocných vychovávateľov a rodičovských asistentov v materských školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

„Kľúčovou témou našich spoločných stretnutí so zástupcami škôl bol pripravený implementačný manuál projektu. Vydali sme ho na konci júla. Prostredníctvom týchto podujatí sme chceli zainteresovaných oboznámiť so základnými pojmami či dokumentáciou, ktorá bude požadovaná k vykazovaniu. Zároveň sme zástupcom škôl chceli nechať priestor na otázky, ktoré im vychádzajú z bežnej praxe,“ uviedla k podujatiam Petra Saksová, riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa v NIVaM.  

Predstavený implementačný manuál je významnou pomôckou pre školy a školské zariadenia pri vytváraní a udržiavaní podporných profesií. „Uvádza prehľad obsadzovaných pozícií v NP POP3. Približuje kvalifikačné predpoklady jednotlivých pozícií. Dotýka sa aj otázky veľkosti úväzkov a pracovného času zamestnancov na týchto pozíciách. Konkretizuje pojem takzvaného jednotkového nákladu, ktorý projekt definuje. Zároveň ponúka prehľad predkladanej dokumentácie na úhradu spomínaného jednotkového nákladu.  V závere projektového manuálu sa hovorí o kontrole akýchkoľvek skutočností súvisiacich s realizáciou projektových aktivít, ktorá je v kompetencii NIVaM. Nezabúda sa ani na podmienky pre informovanie či monitorovanie v rámci národného projektu,“ zhrnula Saksová.

Počas diskusií sa pozornosť venovala najmä konkrétnym a často i špecifickým otázkam škôl. Najčastejšie sa dotýkali formálneho vykazovania, financovania pozícií, ale aj pracovno-právnych vzťahov pri týchto profesiách.

Kompletný implementačný manuál vrátane všetkých príloh je k dispozícii na webovej stránke NIVaM.

Ďalšie informácie o NP POP3 nájdete tu: Národné projekty – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

Zdielať tento článok