Vznikla prorómska školská iniciatíva. Národný inštitút vzdelávania a mládeže diskutoval s jej zástupcami o možnostiach spolupráce

Riaditelia a vedúci pracovníci materských a základných škôl na východe Slovenska, ktoré vzdelávajú predovšetkým deti a žiakov z marginalizovanej rómskej komunity sa spojili. Vytvorili Prorómsku školskú iniciatívu (PRŠI). Chcú tak jednotne prezentovať svoje podnety, návrhy či sťažnosti a vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu s kompetentnými úradmi.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktorá spolupracuje s ďalšími partnermi v oblasti výchovy a vzdelávania a je odbornou podporou pre všetkých aktérov formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku, uvítal spoločné stretnutie so zástupcami tejto iniciatívy.

Témou spoločného rokovania PRŠI s vedením NIVaM, ktoré viedol prof. PaedDr. Ivan Pavlov PhD., generálny riaditeľ NIVaM, boli možnosti vzájomnej spolupráce a podpora tejto iniciatívy zo strany rezortnej inštitúcie školstva.   

Zdielať tento článok