VÝZVA na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík

Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy (NP DiTEdu)

Výzva na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík

Jedným z cieľov NP DiTEdu je vytvoriť inovatívne metodiky pre vyučovanie vybraných tém vo všeobecnovzdelávacích predmetoch na ZŠ a SŠ a výučbu v MŠ, ktoré budú reflektovať najnovšie trendy digitalizácie spoločnosti.

Inovatívnou metodikou chápeme prípravu na jednu vyučovaciu jednotku, pričom jej integrálnou súčasťou je:

– informačný list – obsahovo zameraný hlavne na ciele vyučovacej jednotky a didaktické problémy pri výučbe danej témy
– odporúčaný obsah a postup prípravy a realizácie vychádzajúci z konštruktivistického modelu
– alternatívne postupy realizácie vyučovania s komentármi zahrňujúcimi odporúčania pre personalizáciu a hodnotenie vyučovania, efektívne využívanie digitálnych technológií, ktoré vychádzajú z experimentálneho overovania metodiky
– pracovné listy s digitálnymi nástrojmi.

Tvorcami metodík sú didaktici z akademického prostredia, metodici a učitelia profesijného rozvoja z NIVaM a učitelia z praxe.

Vyhlásenie výzvy

24. 06. 2024

 

Uzávierka výzvy

05. 07. 2024

 

Zameranie výzvy

Výzva je zameraná na:

 • zvýšenie kvality metodík pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a ich následné využívanie
 • overovanie metodík v podmienkach praxe a ich adaptácia podľa spätnej väzby od učiteľov
 • podporu digitálnych kompetencií pedagógov (podľa európskeho rámca DigCompEdu), ktoré okrem iného povedie aj k rozvíjaniu digitálnych kompetencií žiakov (podľa európskeho rámca DigComp)

Kto sa môže prihlásiť do výzvy

Do výzvy na overovanie inovatívnych metodík v školskej praxi sa môžu prihlásiť pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú nasledujúce nižšie uvedené kritériá:

–        min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

–        min. 2 ročná pedagogická prax,

–        participácia na implementácii inovácií vzdelávania vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, resp. prvá atestácia (alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov,

 

Odmeňovanie
overovateľov

Učitelia zapojení do procesu overovania budú odmeňovaní na základe dohody o vykonaní práce s NIVaM.
Predmetom dohody bude odmena za prípravu na overovanie a spätnú väzbu: overenie jednej metodiky = 8 hodín (26,25 EUR/hod. spolu s odvodmi).

 

Ako sa prihlásiť do výzvy

 

 

 

 1. Vyplňte formulár, ktorým škola prejaví záujem o overovanie najneskôr do 05.07.2024
 2. Školou navrhnutým overovateľom bude obratom mailom zaslaný formulár na doplnenie ďalších informácií.
 3. Učitelia doplnením formulára o ďalšie potrebné údaje (dĺžka praxe, vyučované predmety,….) prejavia záujem o overovanie v školskom roku 2024/25 – do 31.07.2024

 

Harmonogram realizácie výzvy

 1. Vyplnením formulára škola prejaví záujem o overovanie – do 05.07.2024 (pre overovanie metodík v školskom roku 2024/25)
 2. Učitelia doplnením formulára o ďalšie potrebné údaje (dĺžka praxe, vyučované predmety,….) prejavia záujem o overovanie v školskom roku 2024/25 – do 31.07.2024
 3. Prihlásenie sa na overovanie konkrétnych inovatívnych metodík v 1. štvrťroku 2024/25 – do 20.08.2024 (ďalšie štvrťroky priebežne)
 4. Výber overovateľov pre 1. štvrťrok – do 31.08.2024
 5. Uzatvorenie dohôd o vykonaní práce – do 15.09.2024.

Ďalšie kolo výzvy bude vyhlásené približne od 01.10.2024.

 

Prihláška na proces overovania

Link na prihlásenie

https://portal.ccvapp.upjs.sk/dotazniky/ditedu-overovatelia

 

Otázky k overovaniu
metodík

V prípade ak máte otázky o overovaniu metodík, prosím, využite nasledovný kontaktný formulár
https://forms.office.com/e/31CfF7a5V5

 

Kritéria na posúdenie prihlášky

Výber bude realizovaný tak, aby skupina overovateľov jednotlivých metodík (sérií metodík) bola rôznorodá z pohľadu dĺžky pedagogickej praxe, regionálneho zastúpenia a typu školy.

 

V Bratislave 24. 06. 2024

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., v. r.                                                                                           doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., v. r.
             generálny riaditeľ NIVaM                                                                                                               garant národného projektu

 

Zoznam predmetov, pre ktoré sa budú pripravovať inovatívne metodiky:
Výzva na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík – NCDTV

 

Zdielať tento článok